De Namu Nyɔɔ́ò 14

1Sɛlɛ kɔlɛ́ɔ̀n nɔɔ̀ èè nɛdí Ìkoniyɔŋ jɛ̌ɛ̀ nù. Pɔɔ̀ nɛ̀ Bànabà sɔn wò bɛdí Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóè nù wo siyɛ gbulu sún nù wɔ̀lɔ́ é nɛdí è Jusíò nɛ̀ wòlúò wòì dí Jusi wóó dè wo tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà wo funàì Jisɛ̀. 2Kɛ́ Jusi wóó wòló wòì dí jàvá wó funàì Jisɛ̀, wò gbayadí wòlúò nù wòì dí Jusi wóó dè wo nɛ̀ è doo kulúì dè èì siìn e kàn bíò. 3Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ò sadí va dúwàì sɔn. Wò siyɛidí kulu kálí e kàn Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, wɔ̀lɔ́ wɔ́ siyadí è sǔkɛ́ì nɛ̀ kului sǔlà sɛ̀lɛ̀ì nù wɔ̀ nɛ̀ wo tedíì wó dedí e tɛmùnù e kàn wɔ sɛlɛ kàí soolóè è dè ŋgàma. 4Wòlúò wó dedí jɛ gbàáà nù wò tèìdí naà nù sɔn. Téŋ dedí Jusíò jèè, téŋ wo dè Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ò jèè. 5Edèè wòlúò téŋ wòì dí Jusi wóó dè nɛ̀ Jusíò téŋ jòò e kanàì dè wo wòlu wúlú nyɔɔ́ò wò dùmàìdí naà è nù wò gbì Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ò màlùŋ nde siin kùla kùlàì, wò javàì wò túúlíì. 6Èé de namu nyɔɔ́ò nyìnìdí sɛlɛ wɔ̀lɔ́ èì, wò tavadí sǔdè wo bɛ̀ Lesà e kanàì dè Dɛbi jɛ̌ì nù, é dedí Lèkàwoniya kagbóè nù. 7Funù wò tɛmudí Tedí Kàí é kàìn Jisɛ̀. 8Jijì dɛ̀ɛ̀ dedí Lesa jɛ̌ɛ̀ nù wɔ kpɔdɔ kpɔdɔi è dedí. Wò kɔ̀màdí wɔ̀ wɔ kpɔdɔ kpɔdɔ ŋwɔnɔ̀ e wolo wɔ kɔ̀ma sànyáà eu wɔ̀ì dí namui gbɛ̀. 9Wɔ̀ dedí de konù wɔ dè nɔide tuwà Pɔɔ̀ wɔ wòíì eu. Pɔɔ̀ sìdí è wɔ̀ nɛ̀ jijíɔ̀ funaidí Tedí Kàí é kàìn Jisɛ̀ ŋwɔnɔ̀ è gbɛ̀ wɔ bawòì. Dɔ̀ɔ̀ Pɔɔ̀ kìidí jijíɔ̀ ku 10wɔ gbala wɔ̀ nɛ̀, "Dɔ̀ dè mù ŋwúnù téléŋ mù kɔyaíì eu." Jijíɔ̀ bɛdí jìjà wɔ ŋwúnù wɔ gbì de namùì. 11Èé gbaniíì nu nyɔɔ́ò kàdí wɔ̀lɔ́ dí sa Pɔɔ̀ wɔ́ nɛdí è, wò gbidí naà wòi de faì wo bulu wò Lèkàwoniya kòwàíì nù wo dè tan, "Nà ŋgàláò wò dè sììn ya wòlu fuyíì wo jì nà bò." 12Wò tùdí Bànabà wɔ̀ì Suù nyɛlɛ́ɛ̀, wò gbǐlà Pɔɔ̀ wɔ̀ì Ɛmi nyɛlɛ́ɛ̀ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ wɔ̀ dedí siyɛ nyɔɔ́ɔ̀. 13Ŋgàláà Suù wɔ bóè é dedí jɛ fandɛ́ɛ̀ ŋwúnùnù e saaɤa sa nyɔɔ́ɔ̀ nyìnìdí bùye bɔlii nɛ̀ kàìkáí kpakíì kudè, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ dè nɛ̀ gbaniíì nu nyɔɔ́ò jòò wò jàvàdí wo sa saaɤà Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ò nyɛlɛ́ɛ̀ nù, wò lɔ̀mà wo kulu. 14Èé Pɔɔ̀ nɛ̀ Bànabà sɔn wó nyìnìdí wɔ̀lɔ́ èì wòlúò wó jàvàdí wo nɛ̀ è wòì, wò bùlùdí wo jújúì eu wo làà è nù. Wò bɛ̀nìdí gbaniíì tidì simɛ̀ wo gbala wò nɛ̀, 15"Na jijíò, de ŋwùnù nà dè wɔ̀lɔ́ nɛ̀nù? À dè jijìì, a dè mùndí wòlu fuyíì mùnɛ̀ jɛ́ ná dè. À dè vè à kèlì Tedí Kàíì, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve na wolo sɛlɛ kɔin wòló bu, na ŋwànì de kewu gbǐn Ŋgàláà bu. Wɔ̀lɔ́ wɔ́ nyàŋgèdí jìjàìndéè, tàodéè nɛ̀ júwó e kanàì dè lɛ́ì gbǐn é dè tàodéè gbǐn nù. 16Wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ va nù, wɔ̀ wolodí wòlíì gbǐn wòì wo dè wo bulu wo kului nu sɛ̀lɛ̀ì nɛ̀. 17Kɛ́ wɔ̀ ka wɔ bulùì nà siya sànyà gbǐn nù wɔ sɛlɛ kàí nɛ̀ sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. Wɔ̀ ka níì tiya e wolo jìjàìndéè wɔ nɛ̀ è nà gbàlɛ́ì nyàŋgè dúwai kàí eu, wɔ nì nà jìlɛ̀ wɔ nɛ̀ è na kulu dè tili tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà." 18Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ò wó tɛmudí wòi wòló, kɛní wó gbidí kpúlu, gbaniíì nu nyɔɔ́ò kìyá saaɤáà sa sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì wolo. 19Jusíò téŋ wó wolodí Antiyɔ jɛ̌ɛ̀ nù é dedí Pɛsèdiya kagbóè nù nɛ̀ Ìkoniyɔŋ jɛ̌ɛ̀ nù, wò kúlun dí gbaniíì nu nyɔɔ́ò wúlú nu wo nɛ̀ wòì nù kɔlɛ̀n. Wò kamudí Pɔɔ̀ wo tavà wɔ̀ túúlíì, wo kòàì wɔ̀ dè wo sa wɔ̀ jɛ̌ɛ̀ nù, wò sàìdí bɔɔ̀ pɛ́ wɔ̀ falan ya. 20Èé Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò wó gbanaidí èì Pɔɔ̀ wɔ̀ì, wɔ̀ dɔdí dè wɔ bɛ̀ jèè jɛ̌ɛ̀ nù. Dɔɔ ei jède sànyáà nù, Pɔɔ̀ nɛ̀ Bànabà sɔn wò bɛdí Dɛbi jɛ̌ɛ̀ nù. 21Pɔɔ̀ nɛ̀ Bànabà sɔn wò tɛmudí Tedí Kàíì Dɛbi jɛ̌ɛ̀ nù wo nɛ̀ è Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò tùmù. Edèè wò dɔdí dè wo bɛ̀ jèè Lesa jɛ̌ɛ̀ nù wo bɛ̀ Ìkoniyɔŋ jɛ̌ɛ̀ nù, wo kìyá tì mùndí wo bɛ̀ Antiyɔ jɛ̌ɛ̀ nù. 22Wò kavadí Jisɛ̀ wɔ funai nyɔɔ́ò nù, wo kálà wo kulu wò kándàì Jisɛ̀ wɔ funàì sɛlɛ́ɛ̀ bu. Wò sedí è wò wò nɛ̀, "À yá sɛlɛ tààin tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ nù kɔ̀ìn, a kìyá Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù bɛ̀." 23Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ò kàlàdí wòlíì téŋ faàn wò dè wòlu laàì Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéì kɔlɛn kɔlɛ́ìn ŋwùnù. Ŋgàla sɔ̀ nɛ̀ sí kùlà eu jìjà wò tùdí wò Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jɔ̀ɔ̀, wɔ̀lɔ́ wó funaidí wɔ̀. 24Èé Pɔɔ̀ nɛ̀ Bànabà sɔn wó kàdí dè namu Pɛsèdiya kagbóè nù, wò jidí Pànfeliya tàvíì nù, 25Va wò sedí Pɛka jɛ̌ɛ̀ nu nyɔɔ́ò Tedí Kàíì, wo tì wo bɛ̀ Àteliya jɛ̌ɛ̀ nù. 26Èé wó wolodí funù, wò bùlùdí ní eode dɛ̀ndɛ́ɛ̀ nù wo bɛ̀ Antiyɔ jɛ̌ɛ̀ nù, feé wó bùwàdí wo Ŋgàla jɔ̀ɔ tù jòwóè ŋwùnù wó kalàì naà è dè. 27Èé wó kàdí Antiyɔ jɛ̌ɛ̀ nù gbài, wò gbanaidí Jisɛ̀ wɔ funai nyɔɔ́ò gbǐn wòì dí kɔlɛ̀n. Wò sedí wo gbǐn wɔ̀lɔ́ Ŋgàla wɔ́ nɛdí è wò faàìn nù. Nɛ̀ mùndí jɛ́ wɔ́ kalidí gbulúì wòlúò ŋwùnù wòì Jusi wóó dè wo funàì Jisɛ̀. 28Nɛ̀ Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jòò wò sadí va dúwàì sɔn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\