De Namu Nyɔɔ́ò 15

1Jijíò téŋ wò wolodí Jùdiyɛ kagbóè nù wo bɛ̀ Antiyɔ jɛ̌ɛ̀ nù wo gbì bíò sɛlɛ siyàì wò nɛ̀, "Wòì má nà kpo eodè dùmà mùnɛ̀ jɛ́ Mosè wɔ kaɤáà é tɛmùì, nǎ sɛlɛ nu wolo." 2Pɔɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ bàdè Bànabà sɔn wò tùdí mɛndɛ dí tìti gbàà wòlúò nùù wó wolo Jùdiyɛ kagbóè nù e kàn sɛlɛ dɔ̀ɔ̀. Dɔ̀ɔ̀ wò nyàŋgèdí è wɔ̀lɔ́ Pɔɔ̀, Bànabà nɛ̀ Antiyɔ nyɔɔ́ò téŋ jòò wò bɛ̀ Jèlusàlɛ̀ŋ wò kwali sɛlɛ̀ wɔ̀lɔ́ Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ò nɛ̀ sìŋgbéè nu wòlu laíò jòò wò kudè. 3Edèè Ŋgàla bóè nu nyɔɔ́ò kwadí wò bɔ̀ì wo tiya wò. Ŋwɔnɔ̀ wó dedí Fònisiya tàvíì nɛ̀ Sàmeliya kagbóè nu kɔ̀ìnù, wò sedí è wòlíì jɛ́ wòlúò wòì dí Jusi wóó dè wó sììn dí dè Ŋgàla bò. Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ fǔìn tiladí bíò gbǐn kulu dè dí tìti. 4Èé Pɔɔ̀ wó gbàidí Jèlusàlɛ̀ŋ, Jisɛ̀ wɔ funai nu nyɔɔ́ò nɛ̀ Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ò e kanàì dè sìŋgbéè nu wòlu laíò wò dùmàdí wò jàdè faàìn. Pɔɔ̀ nɛ̀ Bànabà sɔn wò sedí wòlu dòò wɔ̀lɔ́ gbǐn Ŋgàla wɔ́ nɛdí è wò faàìn nù. 5Kɛ́ Jisɛ̀ wɔ funai nyɔɔ́ò téŋ wó dè Falesii sìŋgbéè nu nyɔ̀ɔ̀ò wò tɛmudí è wò nɛ̀, "Kɛní wò yá wòlúò kpo eodè dùmà wòì Jusi wóó dè wo se è wò wo kìi Mose kaɤáà eu jìjà kàí fɔ́ɔ́n wo nyìnì è wòì." 6Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ò nɛ̀ sìŋgbéè nu wòlu laíò jòò wò gbàdàìdí wò tavà wúlú dè e kàn bídè wɔ̀lɔ́. 7Èé wó kàdí mɛndɛ fi e bɛ̀ nù bàìŋ, Pitɛ̀ dɔdí dè wɔ ŋwúnù wɔ̀ nɛ̀, "Mì biò nà, nà sì è nà nɛ̀ tèì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ è tì ya Ŋgàla kìió nai tidì, wɔ júwà mì mà bɛ̀ mà se Tedí Kàíì wòlúò wòì Jusi wóó de. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve wo nyìnì Ŋgàla wɔ wòíì èì wo funàì wɔ̀. 8Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla, wɔ̀lɔ́ wɔ́ sì wòlù gbǐn wɔ kulu de kùláà, wɔ̀ siyaó è wɔ̀ nɛ̀, è dè ve kàí wòlúò wòì Jusi wóó dè wo funàì wɔ̀ èé wɔ́ kwalió wɔi Nyináà wò jaindè mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ wɔ́ nɛó nà pɛ́. 9Ŋgàla siyaó è nà wɔ̀lɔ́ à wòlúò jòò wòì Jusi wóó dè de tɛdàì èì nà tidì de. Ŋgàla teó wo sɛlɛ siíìn nu tǔn èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wò funaió wɔ̀. 10De ŋwùnù naà nà jàvá ná sɛ Ŋgàla wɔ̀ nù, èé ná nɛ̀ nà funà gba gbàà Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò wúlú wɔ̀lɔ́ nà wòlu laíò kpedeó nà bulúì bɛ́ɛ́lɛ́ àì e kàìn gbɛ̀ yɛ? 11Mà nɛ̀ kpede! À funàì à nɛ̀ nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ saaláà nù à ka sɛlɛ̀ nù wolo, ŋwɔnɔ̀ nyɔìŋ nɔɔ̀ wò pɛ́ wò dè." 12Wòlúò gbǐn kpóŋ wò nɛdí e dí bú, èé wó nyìnìdí kului sǔlà sɛ̀lɛ́ì nɛ̀ sǔkɛ́ sɛ̀lɛ́ì Bànabà nɛ̀ Pɔɔ̀ sɔn wó nɛdí è Ŋgàla wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ nù, wòlúò tidì wòì Jusi wóó dè. 13Èé wó kàdí siyɛ kala Jìín nɛdí, "Mì biò nà, nà tuwà nɔidè miu. 14Saimɔ̀ Pitɛ̀ wɔ̀ naà e kpaì nù kɔ̀ìn ya wɔ tɛmùì jɛ́ Ŋgàla sepá wɔ́ siyàì wɔ̀ kpada wòlúò ŋwùnù wòì Jusi wóó de, èé wɔ́ júwaó wo téŋ wòlúò tidí, wɔ tùwà wò wɔ bulu wɔ wòlìì. 15Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò nùu wòíì kwa wòi wɔ̀lɔ́ eu bù. Mùnɛ̀ jɛ́ wó sàada è, wò nɛ̀, 16'Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ ka è tɛmu wɔ̀ nɛ̀, wɔ̀lɔ́ kàmá è nù wolo mà jì ve jèè, mà tawo ve Dèèvé wɔ bóè jèè mùndí. Mà júwà ve wɔ bo wàlù wàlúì dè, ma tawo è jèè, ma nɛ̀ è e kewunù mùndí jèè. 17Ŋwɔnɔ̀ dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wòlúò kpolóè gbǐn wó dè tàodéè nù, wò jì ve mi bò e gbì wòlíì gbǐn wòì, wòì Jusi wóó dè mà kàlàdí wò faàn wò dè mi bèè. 18Ŋwɔnɔ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ nɛdí è a sì è wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ va nù, wɔ̀ wɔ̀ tɛmùì wòi wɔ̀lɔ́.' " 19Jìín kándaidí nɔɔ̀ siyɛ̀ì wɔ̀ tan wò, "Wɔ̀lɔ́ é dè mi kulúì nù èè dè, wòlúò wòì Jusi wóó dè wó dè Ŋgàla bo jìnù àa na kpáŋàì wò. 20Kɛ́ à nà sàada jàkùn a se wò nà kaɤáà nùu wòíì nù, wòo jì jìlɛ sún gbǐn wó saàì saaɤa lɛ wùlɛ soolóò wòì. Wòo tù bàdè sɛ̀lɛ. Wòo jì nɛ̀mɛ sún gbǐn wɔ̀lɔ́ wó javàì wɔ̀ faàn kpedeó wòo jì tòyo sún gbǐn. 21Tèì kwali tèì eu, Lɔ̀ɔn Sànyà gbǐn nù Mosè wɔ kaɤáà nɔɔ̀ wò ka tèì Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóè nù, ŋwɔnɔ̀ wɔ wòíì wò ka siya jɛ kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn nù." 22Edèè Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ò nɛ̀ sìŋgbéè nu wòlu laíò jòò e gbì Jisɛ̀ wɔ funai nyɔɔ́ò gbǐn wòì, wò nyàŋgèdí è wò júwà jijíò téŋ wòlúò tidì wò gbǐlà Pɔɔ̀ nɛ̀ Bànabà sɔn wòì wo tiya wò Antiyɔ jɛ̌ɛ̀ nù. Wò júwadí jijìì sɔn wòló bíò bidí wo tɛ̀ɛ̀mì bi dí tìti. Wò wò dedí Judɛ̀, wó bidí wɔ tan Bàsabɔ̀ nɛ̀ Salà. 23Jàkúìn wó tùdí è wò jɔ̀ɔ̀, àa e nu wòíì dè: "Nàí á dè Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ò e gbì Ŋgàla bóè wòlu laíò wòì, á dè nà biò, à te nà bàde sìŋgbéè nu nyɔɔ́ò gbǐn wòì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà wòló wòì Jusi wóó dè wó dè Antiyɔ nɛ̀ Siliya kagbóè nù e kanàì dè wòló wó dè Sèlesiya kagbóè nù. 24À èì nyìnì ya wɔ̀lɔ́ nà téŋ à dè na nùu tànù, nɛ̀ mùndí a dè na kulúì ei fuyuwù fuyuwù tùwà, e kàn sɛlɛ́ɛ̀ wó tɛmudí è. Wɔ̀lɔ́ gbǐn wó dè e tɛmùnù èì nà nùu wòì dè. 25Dɔɔ ŋwùnù a gbàdàì ya dí kɔlɛ̀n, ŋwɔnɔ̀ à è ŋwuni ya à kàlà jijíò téŋ faàn à tiya wò nɛ̀ nà bàde kàíò Bànabà nɛ̀ Pɔɔ̀ wò jòò na bò. 26Wòlìì sɔn wòló wòó wo lɔ̀ɔn fɔŋwúì nù kulu sa ya nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ jòwóè ŋwùnù. 27Dɔɔ ŋwùnù à de naà Salà nɛ̀ Judɛ̀ sɔn tiyànù wɔ̀lɔ́ wo bulúì wó se ve nà nùu wòì nù sɛlɛ kɔlɛ́ɔ̀n nɔɔ̀ á kwali è jàkúìn nù. 28À Ŋgàla Wɔi Nyináà jòò à è nù nyàŋgè ya wɔ̀lɔ́ a funà kaɤa wùlɛ sún gbǐn nà jɔ̀ɔ̀, é wolòì kaɤa kàí wòló woi jèdè. 29Nàa jì jìlɛ sún gbǐn wó saàì è saaɤà lɛ̀ wùlɛ soolóò wòì. Nàa jì tòyò sún gbǐn. Nàa jì nɛ̀mɛ wɔ̀lɔ́ wó javàì wɔ̀ faàn. Nàa tù bàdè sɛ̀lɛ. Nà kìi má na bulu eu e kàn sɛlɛ wòló kɛní nà sɛlɛ kàí dí tìti gbàà nɛ̀ ya. À nà sàì ve mùndí." 30Wò tiyadí tedíò wo bɛ̀ Antìyɔ̀ wò gbanaidí Jisɛ̀ wɔ funai nyɔɔ́ò wòì, wò tù wò jɔ̀ɔ̀ jàkúìn. 31Èé wòlúò wó kàdí jàkúìn tèì, wo kulu dè tilidí wòlu kulu kálá wòi wòló ŋwùnù. 32Judɛ̀ nɛ̀ Salà sɔn, wòí wo bulúì wó dedí Ŋgàla wɔ kèlì nyɔ̀ɔ̀ò, wò siyɛidí wòlúò bò bulu e bɛ̀nù bàìŋ wo se wò kulu kálá nɛ̀ wòlu nu kava wòì. 33Èé wó kàdí dúwàì sɔn sa va, bíò tiyadí wò jèè kulu lɔ̀mù nù wòló bò wó tiyadí wò. 34[ Kɛ́ Salà tedí va.] 35Pɔɔ̀ nɛ̀ Bànabà sɔn wò sadí dúwàì sɔn Antìyɔ̀. Nɛ̀ wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wò jòò wò siyadí wòlíì sɛlɛ̀ nɛ̀ mùndí wo se wò Tedí Kàí é kàìn Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀. 36Èé dúwai téŋ kàdí tì Pɔɔ̀ sedí è Bànabà wɔ̀ nɛ̀, "À bɛ̀ vɛ jèè è kìi nà bíò dí wó dè jɛ kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn nù feé á tɛmuó Tedí Kàí e kàn Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, à sà jɛ́ wó dè nɛ̀nù." 37Bànabà jàvàdí nɛ̀ Jɔ̀ɔ́n wó bidí wɔ tan Maà wò jòò wo bɛ̀, 38kɛ́ Pɔɔ̀ nɛdí èì kàí dè nɛ̀ Jɔ̀ɔ́n Maà wò jòò wo bɛ̀. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Jɔ̀ɔ́n wó bidí wɔ tan Maà wɔ̀ì dè wò bu sìɤàì wó jì wo Ŋgàla kòwài tɛmu namúì wúlú kwala, kɛ́ wɔ̀ kpelaidí jèdè wɔ te wò Pànfeliya. 39Dɔɔ ŋwùnù Pɔɔ̀ nɛ̀ Bànabà sɔn wò dan dí wo tɛ̀nàì dè. Bànabà júwadí Maà wo bùlù ní eodè dɛ̀ndɛ́ɛ̀ nù wo bɛ̀ Saipulɔ nítíìn nù. 40Pɔɔ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ júwadí Salà, bíò kwa wò bɔ̀ì wò nɛ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ kìi wou jìjà. 41Wɔ̀ kɔ̀ìn dí Siliya tàvíì nù wɔ̀ bɛ̀ Sèlesiya kagbóè nù wo dè Jisɛ̀ wɔ funai nyɔɔ́ò wo sìŋgbéì nu kava.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\