De Namu Nyɔɔ́ò 16

1Pɔɔ̀ bɛdí Dɛbì nɛ̀ Lesa jɛ̌ɛ̀ nù. Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ dɛ̀ɛ̀ dedí va wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Temetè. Wɔ̀ núɔ̀ pɛ́ funaidí Jisɛ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ dè Jusi jí, kɛ́ wɔ̀ téɔ̀ dedí Kulii nyɔ̀ɔ̀. 2Bíò gbǐn wó dedí Lesà nɛ̀ Ìkoniyɔŋ jɛ̌ì nù wò bidí wɔi kaaje sa. 3Pɔɔ̀ jàvàdí nɛ̀ Temetè sɔn wo bɛ̀, dɔɔ bulu wɔ ŋwùnù wɔ̀ dùmàdí wɔ̀ kpo eodè. Pɔɔ̀ nɛdí dɔ̀ɔ̀ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Jusíò gbǐn wó dedí kagbo dɔ̀ɔ̀ nù konù wò sìdí è wò nɛ̀ Temetè wɔ̀ téɔ̀ dedí Kulii jí. 4Wó dedí jɛ̌ì gbǐn nu kɔ̀ìnù wò tɛmudí sɛlɛ e kàn sɛlɛ́ɛ̀ Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ò nɛ̀ sìŋgbéè nu wòlu laíò jòò wó nyàŋgèdí è Jèlusàlɛ̀ŋ, wo se mùndí wò wò nyìnì kaɤáì doo wòíì èì wò kìi eu jìjà. 5Dɔɔ ŋwùnù sìŋgbéè nu nyɔɔ́ò kewudí nù Jisɛ̀ wɔ funai sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù, wo dè tùmù kéléŋ sànyà gbǐn nù. 6Pɔɔ̀ wò kɔ̀ìn dí Fùlekìyà nɛ̀ Kàlesiya kagbóì nù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ̀ì dí nɛ̀ wó jì Tedí Kàí tɛmu Esiya kagbóè nù. 7Wó tilidí Màìsiya bándóè èì, wò jàvàdí wo bɛ̀ Bàìtàniya kagbóè nù, kɛ́ Jisɛ̀ Wɔi Nyináà wɔ̀ì dí è ŋwuni. 8Dɔɔ ŋwùnù wò kɔ̀ìn dí nɔɔ̀ Màìsiya kagbóè kwá nù wo bɛ̀ Toya jɛ̌ɛ̀ nù. 9Tɔɔlu dɔ̀ɔ̀ Pɔɔ̀ saidí sǐn sɛ̀lɛ saì. Sǐn sɛ̀lɛ sai dɔ̀ɔ̀ nù, wɔ̀ sàdí Mɛsèdoniya kagbóè nu jijì dɛ̀ɛ̀ ŋwúnùnù wɔ dè wɔi fɛlɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Jì nà bò Mɛsèdoniya kagbóè nù mù mà nàì!" 10Pɔɔ̀ saidí nɔɔ̀ sǐn sɛ̀lɛ sai wɔ̀lɔ́ feyàà, a júwà nà gbǎì wɔ̀lɔ́ à bɛ̀ Mɛsèdoniya kagbóè nù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de à nyàŋgèdí è nà kulúì nu à nɛ̀ Ŋgàla wɔ̀ nà tiya ya à bɛ̀ à se va nyɔɔ́ò Tedí Kàí é kàìn Jisɛ̀. 11À bùlùdí ní eode dɛ̀ndɛ́ɛ̀ nù a wolo Toya a ŋwúnà nɔɔ̀ wúlú téléŋ a bɛ̀ Sàmòtule nítíìn nù. Dɔɔ wɔi jède sànyáà nù à tìdí a bɛ̀ Nàyapole jɛ gbàáà nù. 12Á wolodí va, à wolodí ní eodè dɛ̀ndɛ́ɛ̀ nù a gbài kèì Fèlepai jɛ̌ɛ̀ nù, é dedí jɛ gbàáà Mɛsèdoniya tàvi kagbo ku nyɔɔ sepáà ŋwùnù. È dedí mùndí Lùuŋ nyɔɔ́ò wo faàn jàdè tàvì. À nɛdí va kùlùì kpɛkpɛ. 13Lɔ̀ɔn Sànyáà nù, à wolodí jɛ gbàáà nù a bɛ̀ níì fandɛ̀, à sààìdí dídɛ̀ɛ̀ dè ve va, feé Jusíò wó ka èì gbanàì Ŋgàla sɔ ŋwùnù. À kodí dè à gbì nyinɔ́ò bo dɛ̀kpɛì wó gbanaidí èì va. 14Wòló wó nyìnìdí nà wòíì èì, kɔlɛ̀n dɛ̀ɛ̀ dedí Ledìyà, wɔ́ wolodí Tàyàtailɔ jɛ̌ɛ̀ nù. Wɔ̀ bidí kala jújú sɔŋwɔ bìbi sɔŋwɔ sa. Wɔ̀ dedí nyinɔ̀, wɔ̀lɔ́ wɔ́ bidí Ŋgàla sɔ̀, ŋwɔnɔ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ kalidí wɔ kulúì wɔ̀lɔ́ wɔ̀ tuwà nɔidè Pɔɔ̀ wɔ wòíì eu. 15Wò kwalidí Ŋgàla nímíì Ledìyà nɛ̀ wɔ bóè nu nyɔɔ́ò jòò wúlú. Edèè wɔ̀ jívidí nà wɔ bóè nù wɔ̀ nɛ̀, "È dè má nà funàì nà nɛ̀ mà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ funàì ya bulu bulu nù, nà jì nà dè mi bóè nù." Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ nɛdí nàì kídí à bɛ̀. 16Sànyà kɔlɛ̀n nù á dedí Ŋgàla sɔ̀áì bɛ̀nù, à gbàdàìdí kɔnya nyinɔ jáò kɔlɛ̀n nyina siìn dedí wɔ̀ jèdè. Nyina siíɔ̀n bidí e nɛ̀ nyinɔ jáóɔ̀ tɛmu sɛlɛ̀ e kàn wɔ̀lɔ́ é dè nɛ ji jìnù è ku va. Wɔ̀ bidí lɛkwai tɛ̀gbɛ̀lɛ nyàŋgè wòló ŋwùnù wó bidí wɔ nu sɛlɛ̀. 17Wɔ̀ ŋwànìdí nà bu à Pɔɔ̀ wò jòò wɔ dè gbala wɔ̀ nɛ̀, "Jiji wòló wò wò dè jòwò nyɔɔ́ò De Kewu Gbǐn Ŋgàláà ŋwùnù. Wò wò se ve mù sɛlɛ nu wolo gbulúì." 18Kùlùì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ jàdè wɔ̀ dedí nɔɔ̀ wɔ̀lɔ́ nɛ̀nù, e sìɤàìnù Pɔɔ̀ jì sɛlɛ kulu wɔ sììn de wɔ̀ se è nyina siíɔ̀n wɔ̀ nɛ̀, "Mà dè e mù senù, Jisɛ̀ Kolàì wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ nù wolo nyinɔ jáóɔ̀ jèdè!" Nyina siíɔ̀n wolodí wɔ̀ bu e dí de fúmù fúmù nù. 19Èé kɔnya nyinɔ jáóɔ̀ wɔ nyɔɔ́ò kàdí è sì wò nɛ̀ gbulu èì e dí dè wó jì lɛkwai nyàŋgè, wò kamudí Pɔɔ̀ nɛ̀ Salà sɔn wo kòàì wò dè wo bɛ̀nì wò wòlu wúlú nyɔɔ́ò bò jɛ sɛlɛ tɛmaíì. 20Wò bɛ̀nìdí wò Lùuŋ sɛlɛ tɛmu kadaíò kudè wò nɛ̀, "Wòlu wòló dè Jusi wóó ŋwɔnɔ̀ wò dè dan selìnù nà jɛ gbàáà nù. 21Wò dè sɛlɛ sún siyànù wɔ̀lɔ́ èì nà kaɤáà nù dè. À dè Lùuŋ wóó ŋwɔnɔ̀ ǎ wo sɛlɛ siyáà bu ŋwànì kpedeó a kève è kpɛn." 22Gbaniíì nu nyɔɔ́ò pɛ́ wò bùlù dí naà dàáàn nù wo gbì Pɔɔ̀ nɛ̀ Salà sɔn wòì. Edèè Lùuŋ sɛlɛ tɛmu kadaíò bùlùdí Pɔɔ̀ nɛ̀ Salà sɔn wo jújúì eu, wo làà è nù wo se è wòlúò wo bìlì wò. 23Èé wó kàdí wò bìlì dí tìti, wò mɛni Pɔɔ̀ wò kpindi bóè nù wo se kpindi bóè eu jìja kìi nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ mɛnàì kpindi bóè nù wou kpáán. 24Èé kpindi bóè eu jìja kìi nyɔɔ́ɔ̀ kàdí wɔ̀lɔ́ èì nyìnì, wɔ̀ mɛnidí wò kpindi bóè màluŋ bóè nù. Wɔ̀ fadí wo kpo kpo ŋwɔmu ŋwɔmu gbààvìíì sɔn tidì. 25Èé tɔɔlù tidíì kàdí tili Pɔɔ̀ nɛ̀ Salà sɔn wò dedí Ŋgàla sɔ̀nù, wo dè wɔi doyoi faàì, ŋwɔnɔ̀ wò bàde kpindi bo nu nyɔɔ́ò dedí nɔidè tuwànù wou. 26E dí de fúmù fúmù nù, tàvíì dúlodí dè dí tìti kpindi bóè e ŋwɔ́ì gbǐn kpóŋ kali. Ŋwɔnɔ̀ jɔ̀lɔ̀ŋwɔ̀íì é dedí kpindi bo nu nyɔɔ́ò gbǐn kpóŋ wòì, è selidí e wòlò dè. 27Edèè kpindi bóè eu jìja kìi nyɔɔ́ɔ̀ kúlun dí. Èé wɔ́ sàdí kpindi bóè e ŋwɔ́ì gbǐn kali kali, wɔ̀ sìàìdí pɛ́ kpindi bo nu nyɔɔ́ò gbǐn wò sǔdè tavà ya. Edèè wɔ̀ tɔladí wɔ funú gbàáà kpɔlɔ nù wɔ̀ java wɔ bulùì. 28Kɛ́ Pɔɔ̀ gbaladí dí tìti wɔ̀ tan wɔ̀, "Ka gbǐlà mù bulùì dídɛ̀ɛ̀! Nà gbǐn kpóŋ à dè vè!" 29Kpindi bóè eu jìja kìi nyɔɔ́ɔ̀ tiyadí lámbó dí wòì, wɔ kúlàn è bóè nù simɛ̀, wɔ jaindéè dè tìnì wɔ bùlù Pɔɔ̀ nɛ̀ Salà sɔn wò kɔyàì. 30Edèè wɔ̀ tɔladí wò kúndéè wɔ bídè wò wɔ̀ nɛ̀, "Tedéò nà, jɛ́ naà mà nɛ̀ ve ma wolo sɛlɛ nù?" 31Wò sedí è wɔ̀ wò nɛ̀, "Funàì Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má mù wolo ve sɛlɛ̀ nù e gbì mù bóè nu nyɔɔ́ò gbǐn wòì." 32Dɔ̀ɔ̀ Pɔɔ̀ wò sedí jijíɔ̀ nɛ̀ wɔ bóè nu nyɔɔ́ò gbǐn jòò tedíì é kàìn Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀. 33Tɔɔlu dɔ̀ɔ̀, e aava dɔɔ bulu bulúì nù, kpindi bóè eu jìja kìi nyɔɔ́ɔ̀ bɛ̀nìdí wò kúndéè wɔ sɔlɔ̀ wo gběì eu. Pɔɔ̀ nɛ̀ Salà sɔn wó kodí nɔɔ̀ va kwali Ŋgàla nímí kpindi bo eu jìja kìi nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀ wɔ bóè nu nyɔɔ́ò gbǐn jòò wúlú. 34Wɔ̀ bɛ̀nìdí Pɔɔ̀ nɛ̀ Salà sɔn wɔ bóè nù wɔ nì wò jìlɛ̀. Nɛ̀ wɔ bóè nu nyɔɔ́ò jòò wo kulu dè tilidí dí tìti, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò kàdí naà Ŋgàla funàì. 35Dɔɔ wɔi jède sàndéè, Lùuŋ sɛlɛ tɛmu kadaíò tiyadí sɛ́njɛlɛ́ò wò nɛ̀ nà bɛ̀ nà se è kpindi bo eu jìja kìi nyɔɔ́ɔ̀ nà nɛ̀, "Nà ti wòlìì sɔ́òn dè wò bɛ̀." 36Dɔ̀ɔ̀ kpindi bóè eu jìja kìi nyɔɔ́ɔ̀ sedí è Pɔɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Sɛlɛ tɛmu kadaíò wò wòì tiya ya wò nɛ̀ à ti nà Salà sɔn dè nà bɛ̀. Nà gbɛ̀ ve naà bɛ̀ì kulu lɔ̀mù nù." 37Kɛ́ Pɔɔ̀ sedí è sɛ́njɛlɛ́ò wɔ̀ nɛ̀, "Àì sɛlɛ siin sún gbǐn nɛ̀, ŋwɔnɔ̀ wò nà bìlì ya gbani tidì. Dɔ̀ɔ̀ wolo má è, à dè Lùuŋ tàvíì nu kɔ̀mà wóó. Wò nà kpindi bò mɛni ya. Ŋwɔnɔ̀ wò jàvà naà wò ti nà dè kìimu nù. Mǎ è ŋwuni! Kɛní Lùuŋ sɛlɛ̀ tɛmu kada gbààvìíò bulúì wò yá vè jì, wo tɔla nà kpindi bóè nù." 38Sɛ́njɛlɛ́ò bɛdí wo se è Lùuŋ sɛlɛ tɛmu kadaíò. Èé wó nyìnìdí èì wò nɛ̀ Pɔɔ̀ nɛ̀ Salà sɔn wò dè Lùuŋ tàvíì nu wóó, wò ŋwààmùdí dí tìti. 39Edèè Lùuŋ sɛlɛ tɛmu kadaíò bɛdí wo nì wò kɛn. Dɔ̀ɔ̀ wò tɔladí Pɔɔ̀ wò kpindi bóè nù wo nì wò kɛn wɔ̀lɔ́ wò wolo jɛ gbàáà nù wò bɛ̀. 40Pɔɔ̀ nɛ̀ Salà sɔn wò wolodí kpindi bóè nù wo bɛ̀ Lediya bóè kudè. Funù Pɔɔ̀ nɛ̀ Salà sɔn wò jèìdí bíò. Wò sedí wò kulu kála wòì wo tì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\