De Namu Nyɔɔ́ò 17

1Pɔɔ̀ nɛ̀ Salà sɔn wò kɔ̀ìn dí Ànfipòlè nɛ̀ Àpɔlɔ̀niya jɛ̌ì nù wo jì Tɛsɛ̀lònàika jɛ̌ɛ̀ nù, feé Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóì dɛ̀ɛ̀ é dedí. 2Mùnɛ̀ jɛ́ Pɔɔ̀ wɔ́ bidí nɔɔ̀ nɛ̀ wɔ́, wɔ̀ bɛdí Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóè nù. Èé wɔ́ dedí va dɔ́wɔ́ì taàn jàdè, wɔ̀ tùdí wòlúò nùù mɛndɛ wɔ dè Ŋgàla jàkúìn nùu wòíì nu kɔ̀ìn. 3Wɔ̀ dedí Ŋgàla jàkúìn nùu wòíì nu saàì wòì wɔ dè mùndí wo sɛlɛ siya e wolo è nù nɛ̀ Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn wɔ̀ deó wòlù wɔ sà mànɔwɔ, wɔ dɔ̀dè falan jɔ̀ɔ̀. Pɔɔ̀ tan dí wò wɔ̀ nɛ̀, "Jisɛ̀ má dè wɔ sɛlɛ̀ na senù, wɔ̀ wɔ̀ dè Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn." 4Wo téŋ wò funaidí Pɔɔ̀ wɔ wòíì. Pɔɔ̀ pɛ́ Salà pɛ́ nɛ̀ wo jòò wo dè naà nù kɔlɛ̀n. Nyɔìŋ nɔɔ̀ nyinɔ́ò tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wó dedí ŋwúnai bi nyɔ̀ɔ̀ì va wò nɛdí, e gbì Kulii nyɔɔ́ò tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà wòì wó bidí Ŋgàla sɔ̀. 5Kɛ́ Jusíò jidí sɛlɛ kulu tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà èé wó sàdí wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà wo funàì Pɔɔ̀ wɔ wòíì. Dɔɔ ŋwùnù kùla siin nyɔɔ́ò wó dedí sììnù soolo jɛ̌ɛ̀ nù, wò gbanaidí wòì wò seli kɔwɔ̀ gbàà. Wò tùwàdí jɛ̌ɛ̀ gbǐn nù wúúlé wo bɛ̀ wo kamàì jijì kɔlɛ̀n wɔ bóè eu, wó bidí wɔ tan Jesìn. Wò dedí Pɔɔ̀ nɛ̀ Salà sɔn wo de kìinù, wò bɛ̀nì wò wòlúò bò. 6Èé wòì dí wò sà va, wò kamudí Jesìn nɛ̀ bíò téŋ jòò, wo kòàì wò dè wo bɛ̀nì wò jɛ gbàáà wúlú nyɔɔ́ò kudè. Wò gbaladí wò nɛ̀, "Jijii wòló wò è nɛ̀ ya dàn seli tàvíì e dí gbǐn! Wò naà nà jɛ gbàáà nù ja, 7ŋwɔnɔ̀ Jesìn wɔ̀ wɔ̀ dè wo namu sìni téɔ̀. Wo gbǐn kpóŋ wò dè Lùuŋ kadáà kaɤáà nyùmànù, wo dè e tɛmu wò nɛ̀ kada wùlɛ̀ dè e dí, wɔ̀lɔ́ wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dè Jisɛ̀." 8Wòi wòló nɛdí è gbaniíì nu nyɔɔ́ò nɛ̀ jɛ̌ɛ̀ wúlú nyɔɔ́ò jòò wo seli kuŋgbe gbàà. 9Jɛ̌ɛ̀ wúlú nyɔɔ́ò nɛdí è Jesìn nɛ̀ wɔ̀ bàdéò jòò wò nì lɛkwai sún wo kìyá wò dè ti. Èé wó kàdí lɛkwaíì ni, wò tidí wò dè wo bɛ̀. 10Èé kpindi kàdí gbì feyàà, bíò wò tiyadí Pɔɔ̀ nɛ̀ Salà sɔn Bɛ̀liya jɛ̌ɛ̀ nù. Wó gbàidí va, wò bɛdí Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóè nù. 11Wòlúò wó dedí va wòì dí nɔi laa nyɔɔ́ò dè mùnɛ̀ jɛ́ Tɛsɛ̀lònàika nyɔɔ́ò dedí. Wò tuwadí nɔidè tedíì eu é kàìn Jisɛ̀, ei dɛ̀mu gbulu nù. Ŋwɔnɔ̀ sànyà gbǐn nù wò bidí Ŋgàla jàkúìn kpɛn wò sà èì ndè è dè má wɔ̀lɔ́ Pɔɔ̀ wɔ́ bidí e tɛmu, è dè ŋgàma bulu bulu. 12Wòlúò wó dedí va wo tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wò funaidí Jisɛ̀. Nɛ̀ mùndí Kulii nyinɔ́ò tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà wó dedí ŋwúnai bi nyɔ̀ɔ̀ò, e kanàì dè Kulii jijíò tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wò funaidí Jisɛ̀. 13Èé Jusíò wó dedí Tɛsɛ̀lònàika wó nyìnìdí èì wò nɛ̀ Pɔɔ̀ wɔ̀ Ŋgàla kòwàì tɛmu ya Bɛ̀liya jɛ̌ɛ̀ pɛ́ nù, wò kúlun dí va wòlúò wúlú nù, wo seli dan póló gbàà mùndí. 14E dí de fúmù fúmù nù bíò tiyadí Pɔɔ̀ wɔ bɛ̀ júwó fandɛ́ɛ̀. Kɛ́ Temetè nɛ̀ Salà sɔn wò tedí Bɛ̀liya jɛ̌ɛ̀ nù. 15Jijíò nɛ̀ Pɔɔ̀ wò jòò wó dedí bɛ̀nù, wò sɛɛnadí wɔ̀ Atɛn jɛ̌ɛ̀ gbàáà nù. Edèè wò kpoludí dè, wo bɛ̀ jèè Bɛ̀liya jɛ̌ɛ̀ nù. Pɔɔ̀ tiyadí tedí Salà nɛ̀ Temetè sɔn wo bò wɔ̀lɔ́ wò ŋwànì wɔ̀ bu bùwàì. 16Èé Pɔɔ̀ wɔ́ dedí Salà nɛ̀ Temetè sɔn tuwànù, wɔ kulúì dedí èì siìn dí tìti, èé wɔ́ sàdí jɛ́ lɛ wùlɛ soolóò wòlíì bidí wo sɔ̀ mùnɛ̀ Ŋgàla wó tùmùdí jɛ gbàáà nù. 17Dɔ̀ɔ̀ Pɔɔ̀ nɛ̀ Jusíò jòò e kanàì dè wòló wòì dí Jusi wóó de, wó bidí Ŋgàla ŋwààmù, wò bidí mɛndɛ fi Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóè nù. Nɛ̀ wòlíì jòò wò bidí mùndí mɛndɛ fi dɔ́wɔ́ gbàáà nù sànyà gbǐn nù. 18Ɛpèkuliya sɛlɛ siya nyɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ nɛ̀ Toya sɛlɛ siya nyɔɔ́ò téŋ Pɔɔ̀ wò jòò wo fi mɛndɛ. Téŋ tan dí wò nɛ̀, "De wòlù è de wɔ̀lɔ́ wɔ̀ì jède sún gbǐn sì, de wɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ tɛmu?" Téŋ tan dí mùndí wò nɛ̀, "Mù sà má è mùnɛ̀ wɔ̀ dè sɛlɛ tɛmùnù e kàn ŋgàla wùlɛ̀ì." Wò tɛmudí wòi wɔ̀lɔ́ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Pɔɔ̀ dedí Ŋgàla kòwài tɛmùnù e kàn Jisɛ̀ nɛ̀ mùndí wɔ de dɔ̀ sɛ̀lɛ́ɛ̀ falan jɔ̀ɔ̀. 19Dɔ̀ɔ̀ wò júwadí Pɔɔ̀ wo bɛ̀nì wɔ̀ Atɛn nyɔɔ́ò gbàdai gbàáà kèíì wúlú tidì wò nɛ̀, "À jàvà ve a sì sɛlɛ̀ e kàn sɛlɛ siya dèèle wɔ̀lɔ́ mú dè sɛlɛ tɛmùnù e kàn è. 20Sɛlɛ́ì téŋ á dè ei nyìnìnù mù nùù è dè sɛlɛ dèèlè nà ŋwùnù, ŋwɔnɔ̀ à jàvà ve a sì e nu saáì." 21(Atɛn jɛ̌ɛ̀ nu nyɔɔ́ò nɛ̀ namu nyɔɔ́ò gbǐn jòò wó dedí va konù, wò bidí nɔɔ̀ jàvá wó dè nɔide tuwa keleɤele dèèlíì eu é dedí wòlíì jɔ̀ɔ̀.) 22Pɔɔ̀ dɔdí dè wɔ ŋwúnù gbaniíì nu nyɔɔ́ò kudè wɔ̀ nɛ̀, "Na Atɛn jɛ̌ɛ̀ nu nyɔɔ́ò, mà èì ndè sà ya jɛ́ ná biì ŋgàlai tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ tɛ̀ɛ̀mìì. 23Má deo de namunù na jɛ gbàáà nù ma dè na ŋgàla sɔ̀áì kìi, mà sào bende dɛ̀ɛ̀ wɔ̀lɔ́ jàkun sàada sàadáà dè èì è nɛ̀, 'È dè ŋgàláà ŋwùnù wɔ̀lɔ́ wòlù èì wɔ̀ sì.' Ŋwɔnɔ̀ ŋgàla dɔɔ sɔ̀nù nà dè jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ nàì wɔ̀ sì. Ŋwɔnɔ̀ jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ nàì mu wɔ̀ sì, èè dè nɔɔ̀ wɔ̀lɔ́ má dè e nà senù. 24Ŋgàla, wɔ̀í wɔ́ nyàŋgèdí tàodéè e kanàì dè lɛ́ì gbǐn é dè è nù, wɔ̀ wɔ̀ dè Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jìjàìndéè nɛ̀ tàvíì ŋwùnù, ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla wɔ̀ɔ ko wòlu fuyó tawò bò nù. 25Kpedeó wɔ kève lɛ sún gbǐn jàvà á gbɛ̀ e wɔ nìì à dè má wɔ jòwònù. Èé é dè wɔ bulíì wɔ́ ka lɔ̀ɔn lɛ̀ gbǐn lɔ̀ɔn fɔŋwu nì, wɔ nì nyɔkɔíìn gbǐn wòlíì ku wó jàvà è. 26E ku nyɔɔ sepáà nù, Ŋgàla nyàŋgèdí jijì kɔlɛ̀n ŋwɔnɔ̀ jiji kɔlɛ̀n dɔ̀ɔ̀ wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nù wòlíì gbǐn wolodí. Ŋwɔnɔ̀ wɔ kìyá wò nyàŋgè, wɔ̀ dùmàìdí è nù feé wó dè ve nɛ̀ mùndí fe tòóè wó dè ve va. 27Wɔ̀ nɛdí wɔ̀lɔ́ dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve wo kìi wɔ̀ dè, ŋwɔnɔ̀ dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wò dè má bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ de kìinù, wo sà wɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla wɔ dí èì bɛ́ɛ́lɛ́ bàìŋ dè nà sún gbǐn nàì. 28Mùnɛ̀ jɛ́ wòlíì dɛ̀ɛ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, 'Ŋgàla wɔ de kewúì nù à nà dè tàodéè nù a dè de namu.' È dè nɔɔ̀ mùndí mùnɛ̀ jɛ́ nà kpa jàkun sàada nyɔɔ́ò téŋ wó tɛmudí è wò nɛ̀. 'Nà pɛ́ à dè wɔ wóó.' 29Èé á dè Ŋgàla wɔ wóó na sìàì wɔ̀ wolàì lɛ sún gbǐn wɔ̀lɔ́ wó nyàŋgàì kòo kpedeó kání tunyɛ̀ kpedeó túúlé, wɔ̀lɔ́ tèèli nɛ̀ nyɔɔ kàí fɔ́ɔ́n gbàà wɔ́ nyàŋgè è. 30Èé wòlíì wòì dí nɛnɛ̀ Ŋgàla si, sɛlɛ siíìn gbǐn wó nɛdí è, Ŋgàla wɔ̀ dí è yema ya. Kɛ́ Ŋgàla dè naà e wòlíì gbǐn senù wó dè díì gbǐn, wò nì wo kùla siíìn budè ku. 31Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ naà è nyàŋgè ya, sànyà kɔlɛ̀n nù wɔ̀ dè tàvíì nu nyɔɔ́ò wo sɛlɛ́ì nu telembo selai jìnù jijíɔ̀ faàìn nù wɔ́ kàlàdí wɔ̀ì faàn. Wɔ̀ dí è wòlù gbǐn siya ya wɔ̀lɔ́ è dè ŋgàma èé wɔ́ júwaó jiji dɔ̀ɔ̀ dè falan jɔ̀ɔ̀!" 32Èé wòlúò wó nyìnìdí Pɔɔ̀ wɔ wòíì èì, e kàn wòlu de dɔ̀ sɛ̀lɛ́ɛ̀ falan jɔ̀ɔ̀, wo téŋ wò sadí wɔ̀ nù nyàmà. Kɛ́ téŋ tan dí wò nɛ̀, "À jàvá mú siyɛ mùndí e kàn sɛlɛ wɔ̀lɔ́, a nyìnì mù wòíì èì." 33Ŋwɔnɔ̀ dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ Pɔɔ̀ wolodí gbàdàíì. 34Jijíò téŋ ŋwànìdí Pɔɔ̀ bu wo júwàì Tedí Kàí sɛlɛ̀ ŋgàma é kàìn Jisɛ̀. Kɔlɛn dɛ̀ɛ̀ dedí Dàwònisìyɔ̀, wɔ̀lɔ́ wɔ́ dedí sɛlɛ tɛmu gbaniíì nu nyɔɔ́ò dɛ̀ɛ̀. Nyinɔ dɛ̀ɛ̀ dedí va mùndí wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Dàmalè, e gbì wòlíì téŋ wòì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\