De Namu Nyɔɔ́ò 18

1Èé dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ Pɔɔ̀ wolodí va, wɔ bɛ̀ Kɔlin jɛ gbàáà nù. 2Wɔ̀ jèìdí Jusi jí kɔlɛ̀n va wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Àkweilà. Wɔ jojɛ̌ɛ̀ dedí Pɔntù. Nɛ̀ wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀ Pùlèsilà sɔn wò wolo dí nɔɔ̀ Étele tàvíì nu è dúwai sɔ́ɛ̀n nù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Lùuŋ nyɔɔ́ò kadáà Kùlɔdìyɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, Jusi wóó gbǐn kpóŋ wò wolo Lùuŋ jɛ gbàáà nù. Dɔ̀ɔ̀ Pɔɔ̀ dɔdí dè wɔ bɛ̀ wo wòi nì. 3Wɔ̀ sìɤàìdí va nɛ̀ wo jòò wo dè jòwò. Pɔɔ̀ bidí jújú fàgbòì tavà wɔ dè e sɔŋwɔ sa mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ Àkweilà nɛ̀ Pùlèsilà sɔn wó bidí nɛ̀. 4Lɔ̀ɔn Sànyà gbǐn nù, Pɔɔ̀ bidí Jusíò nɛ̀ Kulii nyɔɔ́ò bo dɛ̀kpɛì Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóè nù, wɔ dè de kewu dí tìti wɔ̀ nɛ̀ è wò funàì Tedí Kàí. 5Èé Salà nɛ̀ Temetè sɔn wó kàdí Mɛsèdoniya kagbóè nù wolo, Pɔɔ̀ sadí sɛlɛ́ì gbǐn nù faàn, wɔ gbì Tedí Kàí tɛmùì é kàìn Jisɛ̀. Wɔ̀ sedí è Jusíò wɔ̀ nɛ̀, Jisɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn. 6Èé wó kàdí wɔ̀ ŋwúnai siìn wo dè sɛlɛ siìn wɔ nyɛlɛ tɛmàì, wɔ̀ gbɔ̀dɔ̀dí wɔi jújúì nù wɔ̀ tan wò wɔ̀ nɛ̀, "Nà sa má na bulùì Ŋgàla wɔ gbulúì eodè, ě mii sɛ̀lɛ̀ dè. Na fa sɛ̀lɛ̀ è dè ve. Ŋwɔnɔ̀ é wolòì kɔ̀ɔ̀nù eu, mà dè naà bɛ̀nù wòlúò bò wòì Jusi wóó de, mà dè wo Tedí Kàí se." 7Edèè wɔ̀ wolodí wo bò wɔ bɛ̀ jijì kɔlɛ̀n wɔ bóè nù wó bidí wɔ tan Taitɔ Jusitɔ̀. Wɔ̀ì dí Jusi jí dè, kɛ́ wɔ̀ bidí Ŋgàla sɔ̀. Wɔ bóè dedí Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóè fandɛ̀. 8Jusíò wo Ŋgàla sɔ̀àì bóè wúlú nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀ wɔ bóè nu nyɔɔ́ò Kùlepɔ̀ jòò wò júwadí Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ sɛlɛ̀ ŋgàma. Nɛ̀ mùndí wòlù wùlɛ̀ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ì wó dedí Kɔlin jɛ̌ɛ̀ nù wò nyìnìdí tedíì èì wo funàì, ŋwɔnɔ̀ wò kwalidí wò wúlú Ŋgàla nímí. 9Tɔɔlù kɔlɛ̀n Pɔɔ̀ sàdí Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ ŋwuníì nù. Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Ka ŋwààmù, kándàì nɔɔ̀ tedí dèèléè wòlíì se. Ka sa è nù faàn, 10èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mà dè mùi fandɛ̀. Wòlù gbǐn ě mù jíde sún gbǐn nɛ̀nàì gbɛ̀, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà dè jɛ wɔ̀lɔ́ nù wò dè mi ŋwùnù." 11Dɔɔ ŋwùnù Pɔɔ̀ nɛdí va tèì kɔlɛ̀n tikpɛ, wɔ dè wòlúò sɛlɛ siya e kàn Ŋgàla. 12Wò tùwàdí Kàliyò Lùuŋ kadáà sǐn Àkesiya tàvíì eu jìjà. Èé dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀, Jusíò nɛdí wòì nù kɔlɛ̀n wo kamu Pɔɔ̀, wo nyìnì wɔ̀ sɛlɛ tɛmàì tɔ̌ɛ̀ nù. 13Wò sedí è Kàliyò wò nɛ̀, "Jiji wɔ̀lɔ́ jàvá wɔ́ nɛ̀ì wòlúò wo dè Ŋgàla sɔ̀ gbulu sún nù, é dè siìn nà kaɤáà ŋwùnù." 14Pɔɔ̀ nɛdí nɔɔ̀ wɔ̀ siyɛ, Kàliyò sedí è Jusíò wɔ̀ nɛ̀, "Èe deo má sɛlɛ siin sún èè dè é nɛ̀ì kpedeó e dè woya sɛ̀lɛ̀, kɛní èe ŋwúnao ma tuwà nɔidè na Jusíò nau. 15Kɛ́ èé é dè mɛndɛ sɛ̀lɛ̀ wòì eodè nɛ̀ nyɛlɛ́ì e dè mùndí na bulu na kaɤáà ŋwùnù, na bulúì nà bɛ̀ nà tɛmu sɛlɛ dɔ̀ɔ̀. Màì sɛlɛ doo towóì e tɛmu kada dè." 16Dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ wɔ̀ nɛdí è wo kɛ̀n wò dè sɛlɛ tɛmàì tɔ̌ɛ̀ nù. 17Edèè wo gbǐn wò gbìnàìdí Jusíò wo Ŋgàla sɔ̀àì bóè wúlú nyɔɔ́ɔ̀ Sɔtinìì wo bìlì wɔ̀ sɛlɛ tɛmàì tɔ̌ɛ̀ kudè. Kɛ́ dɔ̀ɔ̀ èì dí Kàliyò wɔ̀ dè dúlà biyo bɛ́ɛ́lɛ́. 18Pɔɔ̀ sadí dúwàì sɔn Kɔlin jɛ̌ɛ̀ nù bíò kɔya eu. Edèè wɔ̀ kwadí wò bɔ̀ì nɛ̀ Pùlèsilà e kanàì dè Àkweilà wò jòò wo bùlù ní eode dɛ̀ndɛ́ɛ̀ nù wo bɛ̀ Siliya tàvíì nù. Pɔɔ̀ wɔ kìyá ní eodè dɛ̀ndɛ́ɛ̀ nù bùlù, a wolo Sɛnkule jɛ̌ɛ̀ nù, wo sadí wɔ wúlúì èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, baláà wɔ́ júwadí è, è kàdí dè kala. 19Wò gbàidí Ɛfisɔ jɛ gbàáà nù feé Pɔɔ̀ wɔ́ tedí Pùlèsilà nɛ̀ Àkweilà sɔn. Wɔ̀ bɛdí Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóè nù wɔ dè wo sɛlɛ siya. 20Wòlíì téŋ fɛlɛdí wɔ̀ì nɛ̀ wo jòò wò sa va dúwàì sɔn, kɛ́ wɔ̀ì dí è ŋwuni. 21Wɔ̀ ŋgelè wɔ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Ŋgàla jàvà má ma jì jèè vè, mà jì ve." Edèè Pɔɔ̀ bùlùdí ní eodè dɛ̀ndɛ́ɛ̀ nù wɔ wolo Ɛfisɔ jɛ̌ɛ̀ nù. 22Pɔɔ̀ wɔ́ tilidí Sɛsèliya jɛ̌ɛ̀ nù, wɔ̀ bɛdí Jèlusàlɛŋ wɔ nì Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè nu nyɔɔ́ò wòì. Edèè wɔ̀ tìdí wɔ bɛ̀ Antiyɔ jɛ̌ɛ̀ nù. 23Èé Pɔɔ̀ kàdí va dúwàì sɔn sa, wɔ̀ wolodí va wɔ kɔ̀ìn Kàlesìyà nɛ̀ Fùlekiya kagbóè nù wɔ dè Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò nu kava. 24Jusi jí dɛ̀ɛ̀ jidí Ɛfisɔ jɛ̌ɛ̀ nù wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Àpɔlɔ̀. Wɔ jojɛ̌ɛ̀ dedí Àlèsandiyà. Wɔ̀ dedí siyɛ nyɔɔ kàí, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ sìdí Ŋgàla jàkúìn dí tìti. 25Wɔ̀ kpɛn dí sɛlɛ̀ bulu kàí fɔ́ɔ́n e kàn Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔni gbulúì, ŋwɔnɔ̀ kulu de tili eu jìjà, wɔ̀ siyadí sɛlɛ ŋgàma bulu bulúì é kàìn Jisɛ̀. Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ é dedí nyɔìŋ, wɔ̀ sìdí nɔɔ̀ sɛlɛ̀ e kàn Jɔ̀ɔ́n wɔ wòlu wúlú Ŋgàla nímí kwali sɛ̀lɛ́ɛ̀. 26Wɔ̀ siyadí wòlúò sɛlɛ̀ Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóè nù, ŋwɔnɔ̀ ŋwààmù èì dí wɔ kulúì nù de. Pùlèsilà nɛ̀ Àkweilà sɔn wò nyìnìdí wɔ sɛlɛ siya wòíì èì. Wò júwadí wɔ̀, wo bɛ̀nì wɔ̀ wo bóè kudè. Wò siyadí wɔ̀ sɛlɛ̀ kàí fɔ́ɔ́n è kàn Gbulúì Ŋgàla wɔ́ siya è. 27Dɔ̀ɔ̀ Àpɔlɔ̀ dùmàìdí naà è nù wɔ̀ bɛ̀ Àkeya jɛ̌ɛ̀ nù. Dɔɔ ŋwùnù bíò wó dedí Ɛfisɔ jɛ̌ɛ̀ nù wò káladí wɔ kulu, wo sàada jàkùn wò bàde Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò bò wó dedí Àkeya jɛ̌ɛ̀ nù. Wò fɛlɛdí wòì wò nɛ̀ wò dùmà Àpɔlɔ̀ jàdè faàn wɔ̀ bɛ̀ má va. Àpɔlɔ̀ wɔ̀ gbàidí va, wɔ̀ dedí ei màa gbàà wòló ŋwùnù wó funaidí Jisɛ̀, Ŋgàla wɔ sɛlɛ kàí soolóè saala nù. 28Àpɔlɔ̀ nɛ̀ Jusíò jòò wò fidí mɛndɛ dí tìti gbàà. Ŋwɔnɔ̀ wòlíì gbǐn sǐn ku, wɔ̀ siyɛdí wo sì è wò nɛ̀ Jusíò wo sɛlɛ́ɛ̀ èì gbulu nù dè. Wɔ̀ kɔ̀ìn dí Ŋgàla jàkúìn nù wòíì nù é tɛmùì bulu kpáán è nɛ̀, Jisɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\