De Namu Nyɔɔ́ò 19

1Èé Àpɔlɔ̀ dedí nɛnɛ̀ Kɔlin, Pɔɔ̀ namudí dè jɛi tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ nu è sìɤàìnù wɔ tili Ɛfisɔ jɛ̌ɛ̀ nù. Wɔ̀ sàdí Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò sún va 2wɔ bídè wò wɔ̀ nɛ̀, "Ná funaió Jisɛ̀ Ŋgàla Wɔi Nyináà jió nà jaindè?" Wo sìnyàdí wɔ wòì dè wò nɛ̀, "È dè má Ŋgàla Wɔi Nyina dè e dí, àì nɛ̀ bɛ́ɛ́lɛ́ sɛlɛ̀ èì nyìnì e kàn wɔ̀." 3Dɔ̀ɔ̀ Pɔɔ̀ bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má Ŋgàla nímíì fɔn towò wò kwalió nà wúlú?" Wò sìnyàdí wɔ wòíì dè wò nɛ̀, "È deó Jɔ̀ɔ́n wɔni wòlu wúlú Ŋgàla nímí kwali gbulúì nù." 4Pɔɔ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Jɔ̀ɔ́n wɔ wòlu wúlú Ŋgàla nímí kwali sɛ̀lɛ́ɛ̀ è dedí Esulɛ nyɔɔ́ò ŋwùnù wó nidí wɔ sɛlɛ siíìn budè ku. Ŋwɔnɔ̀ Jɔ̀ɔ́n sedí è wò, wò funàì wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dè ji jìnù wɔi jèè, dɔɔ nyɔɔ́ɔ̀ dè Jisɛ̀." 5Èé wó kàdí sɛlɛ wɔ̀lɔ́ èì nyìnì, wò kwalidí Ŋgàla nímí wò wúlú Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ nù. 6Pɔɔ̀ gbǐladí wòì faàn, Ŋgàla Wɔi Nyináà jidí wò jaindè wo dè towò kòwài towò towóì tɛmu. Wò gbidí naà tedíì tɛmùì e wolo Ŋgàla jɔ̀ɔ̀. 7Wo gbǐn wò dedí jijìì kowaa kwai sɔn. 8Kewui taàn jàdè Pɔɔ̀ bidí Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóè nu bɛ̀ wɔ dè wòlíì Ŋgàla kòwàíì e káíkáí se, nɛ̀ wo jòò wo dè dɛ̀kpɛ. Wɔ̀ dedí de kewunù wɔ̀ nɛ̀ì wò júwà wɔ wòíì ŋgàma wɔ́ tɛmudí è e kàn Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀. 9Kɛ́ wo téŋ wo wúlú nù kewu kewùì dedí, wò nɛ̀ wŏ Jisɛ̀ wɔ sɛlɛ̀ ŋgàma júwàì. Ŋwɔnɔ̀ gbaniíì gbǐn sǐn ku, wò tɛmudí sɛlɛ siìn e kàn Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ Gbulúì. Dɔɔ ŋwùnù Pɔɔ̀ júwadí Jisɛ̀ jède nyɔɔ́ò wɔ wolo va. Sànyà gbǐn nù nɛ̀ wo jòò wò bidí dɛ̀kpɛ bɛ̀ sɛlɛ tɛmàì bóè nù wó tan è Talenɔ̀. 10Pɔɔ̀ nɛdí sɛlɛ wɔ̀lɔ́ tèì sɔn jàdè. Dɔ̀ɔ̀ è nɛdí è wòlíì gbǐn wó dedí Esiya kagbóè nù, e Jusi jí pɛ́, wòló pɛ́ wòì dí Jusi wóó de, wo nyìnìdí tedí èì e kàn Wòlù Nyɔɔ́ɔ̀. 11Ŋgàla dedí sǔkɛ́ sɛ̀lɛ̀ì nɛ̀nù Pɔɔ̀ faàìn nù. 12Pɔɔ̀ wɔ wúdú sɛnàì jújúì nɛ̀ wɔ jòwàì jújúì bɛ́ɛ́lɛ́ wòlíì bidí e júwà wo bɛ̀nì è kèdè wòlúò bò. Ŋwɔnɔ̀ è bidí kèdéè wo jainde sa, e kɛ̀n nyina siíòn pɛ́ dè wò jèdè. 13Jusíò téŋ wò dedí nɔɔ̀ sììnù wo dè nyina siíòn de kɛ̀n wòlíì jèdè, wò jàvàdí wò pɛ́ wo jòwàì Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ nyɛlɛ́ɛ̀. Wò bidí e nyina siíòn se wò nɛ̀, "Mà dè e na senù, nà wolo wòlu wɔ̀lɔ́ jèdè Jisɛ̀ wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ nù Pɔɔ̀ wɔ́ ka Tedí Kàí tɛmu e kàn wɔ̀." 14Jusi Saaɤa Sa Kadáà wó bidí wɔ tan Kivà, wɔ wóó jííjìì dɔ́wɔ́ò wò wò dedí sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nɛ̀nù. 15Kɛ́ nyina siíɔ̀n tan dí wò wɔ̀ nɛ̀, "Mà sì Jisɛ̀, ma sì mùndí sɛlɛ̀ e kàn Pɔɔ̀. Kɛ́ wòo nà de?" 16Jijíɔ̀ nyina siíɔ̀n dedí wɔ̀ jèdè, wɔ̀ gbìnàìdí wò dè kùlún. Wɔ faàn tidí wou. Wɔ̀ nɛdí wòì màánɔ̀ɔ̀ŋ wɔ làà wòi jújúì nù, wo solokpaíì wo tɔlàì bóè nù simɛ̀ wo tavà sǔdè. 17Jusíò e kanàì dè wòló gbǐn wòì Jusi wóó dè wó dedí Ɛfisɔ jɛ̌ɛ̀ nù wò nyìnìdí sɛlɛ wɔ̀lɔ́ èì. Ŋwɔnɔ̀ wò ŋwààmùdí dí tìti. Wòlúò wò júwaidí naà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ nyɛlɛ sɛlɛ̀ gbàa dí tìti. 18Wòló wó funaidí, Jisɛ̀ wo tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà wò kajadí wo sɛlɛ siíìn gbǐn kpáú. 19Wòló wó kpɛn dí podo sɛ̀lɛ̀ì, wò gbanaidí wo podo jàkúìn wo kinya è wòlíì gbǐn sǐn ku. Wò dùmàìdí jàkúìn gbǐn e sɔŋwɔ́ɛ̀ nù e bɛ̀nì kání tunyɛi kɔ̀lɛ̀ wúlúì kowaa wààyò. 20Gbulu wɔ̀lɔ́ towóè nù Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wòíì kewudí nù e gbàvàì dè. 21Èé sɛlɛ wòló gbǐn kàdí nɛ̀ Pɔɔ̀ nyàŋgèdí è wɔ kulúì nù, wɔ̀ kɔ̀ìn Mɛsèdonìyà nɛ̀ Àkeya tàvíì nù wɔ̀ bɛ̀ Jèlusàlɛ̀ŋ. Wɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Mà kàmá va bɛ̀, mà yá Lùuŋ jɛ gbàáà pɛ́ nù bɛ̀." 22Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ júwadí jijìì sɔn Temetè nɛ̀ Ɛ̀laitɔ̀ wòló tidì wó bidí wɔi mà wɔ tiya wò Mɛsèdonìyà. Wɔ bulúì wɔ̀ dedí nɛnɛ̀ dúwàì sɔn sanù Esiya kagbóè nù. 23Dúwai wɔ̀lɔ́ bulu bulúì nù sɛlɛ tààn sún dedí Ɛfisɔ jɛ̌ɛ̀ nù e kàn Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ Gbulúì. 24Kání dii bɔ̀lɔ̀ nyɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ dedí va wɔ nyɛlɛ dedí Dɛ̀mitùlɔ̀. Wɔ̀ bidí kání bɔ̀lɔ̀ wɔ nyàŋgè è mùnɛ̀ jɛ́ nyinɔ ŋgàláà Atemè wɔ sɔ̀àì bóè dedí. Ŋwɔnɔ̀ wɔ jòwóè bidí e nɛ̀ wɔ jòwò nyɔɔ́ò wo sà lɛkwai tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. 25Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ jívidí wɔ jòwò nyɔɔ́ò gbǐn dí kɔlɛ̀n e kanàì dè wòló nɛ̀ wo jòò wó dedí jòwò kɔlɛ́ɔ̀n jòwònù. Wɔ̀ tan dí wò, "Na jijíò, nà sì è jòwo wɔ̀lɔ́ á dè e jòwònù èè dè nà nyàŋgànù. 26Na bulúì nà dè e dí sanù, na dè mùndí ei nyìnì jɛ́ jijíɔ̀ wó tan wɔ̀ Pɔɔ̀ wɔ́ dè nɛ̀nù. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ kulúì dè sìnyà ya wɔ̀ nɛ̀ ŋgàlai wòló wòlu fuyó nyàŋgèì wò, wòì ŋgàlai bulu bulu dè. Pɔɔ̀ wɔ̀ì sɛlɛ wɔ̀lɔ́ tɛmu Ɛfisɔ jɛ wɔ̀lɔ́ kɔlɛ̀n nù, kɛ́ e dí te naà tɛ, e kalàì dè Esiya kagbóè gbǐn nù. 27Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ dè sɛlɛ siin dí tìti gbàà. Ŋwɔnɔ̀ dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má nà jòwo wɔ̀lɔ́ fǔn siìn bɛ̀ ve. Kɛ́ wɔ̀lɔ́ bulu bulúì é dè e siíìn èè dè wòlù gbǐn ě kpada ye, nyinɔ ŋgàláà Atemè wɔ sɔ̀àì bóè sɛlɛ ŋwùnù. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wɔ sɛlɛ̀ ě gbàà dè ye. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè nyinɔ ŋgàláà Esiya kagbóè nu nyɔɔ́ò nɛ̀ tàodéè nu nyɔɔ́ò gbǐn jòò wó ka wɔ̀ sɔ̀!" 28Èé gbaniíì nu nyɔɔ́ò wó nyìnìdí Dɛ̀mitùlɔ̀ wɔ wòíì wo kulúì dedí èì siìn dí tìti, wo gbì gbalàì wò nɛ̀, "Atemè wɔ́ dè Ɛfisɔ jɛ̌ɛ̀ nù, de kewu dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ e tì tàode lɛ́ì gbǐn eu." 29Kuŋgbéè gbàvàìdí naà dè jɛ gbàa dɔ̀ɔ̀ e dí gbǐn. Kɔwɔ seli nyɔɔ́ò kamudí Keyɔ̀ nɛ̀ Àlètaikɔ̀. Wòlìì sɔn wòló wo jojɛ̌ɛ̀ è dedí Mɛsèdonìyà, ŋwɔnɔ̀ nɛ̀ Pɔɔ̀ wò jòò wò dedí de namunù. Dɔ̀ɔ̀ kɔwɔ seli nyɔɔ́ò bɛ̀nìdí wò kaní de saaíì. 30Pɔɔ̀ wɔ bulúì wɔ̀ jàvàdí wɔ bɛ̀ wɔ siyɛ̀ì gbaniíì nu nyɔɔ́ò bò, kɛ́ Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò wòì dí è ŋwuni. 31Kagbo dɔɔ nu wòlu wúlú nyɔɔ́ò téŋ wò dedí Pɔɔ̀ wɔ̀ bàde kàí. Wò tiyadí wɔ bò tedí wo dè wɔi fɛlɛ̀ì wɔ̀lɔ́ wɔ bɛ̀ gbaniíì tidì. 32Dɔɔ nɛ̀nài dè dàn póló gbàà è seli ya gbaniíì nù. Wòlíì téŋ wo wòi de fa wo wòíì dedí nù kɔlɛ̀n téŋ woníì dè déélá, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wo téŋ wòì dí è sì wɔ̀lɔ́ ŋwùnù wó gbanaidí èì. 33Dɔ̀ɔ̀ Jusíò todí Àlèsandà gbaniíì ku, wòlíì téŋ nɛ̀ wɔ̀ tɛmu sɛlɛ sún. Dɔ̀ɔ̀ Àlèsandà gbayadí faàn jìjà wɔ̀lɔ́ wòlíì nɛ̀ e dí bú. Wɔ̀ nɛdí wɔ̀ kɔ̀nàì wɔ bulu wɔ wúlú eu. 34Èé gbaniíì nu nyɔɔ́ò kàdí è sì wò nɛ̀ Àlèsandà dè Jusi jí, wo gbǐn kpóŋ wò nɛdí wòi de fanù aavàì sɔn wo dè nɔɔ̀ sɛlɛ kɔlɛ́ɔ̀n tɛmu, wò nɛ̀, "Atemè wɔ́ dè Ɛfisɔ jɛ̌ɛ̀ nù wɔ sɛlɛ̀ dè gbàà." 35E wúlú kwalaíì jàkun sàada nyɔ̀ɔ̀ gbàáà gbɛdí naà kuŋgbéè nu kúlàì. Wɔ̀ tan dí wòlíì wɔ̀ nɛ̀, "Na jijíò ná dè Ɛfisɔ jɛ̌ɛ̀ nù wòlíì gbǐn sì è wò nɛ̀ Ɛfisɔ jɛ wɔ̀lɔ́ èè dè nyinɔ ŋgàláà Atemè wɔ sɔ̀àì bóè eu jìja kìinù, e kanàì dè Ŋgàla wɔ kwíín túúléè é wolodí jìjàìndéè e bulu. 36Wòlù gbǐn èì taìn gbɛ̀ sɛlɛ wòló dè duulì. Dɔɔ ŋwùnù nà wolo sɛlɛ wɔ̀lɔ́ èì, nǎ jì è nù sìɤàì na nyùmà dí dè póló mùnɛ̀ jɛ́ kɔwɔ seli nyɔɔ́ò ka nɛ̀. 37Nà Keyɔ̀ nɛ̀ Àlètaikɔ̀ kamu ya na nyìnì wò fèlé, jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wòì lɛ sún gbǐn júwà na ŋgàla sɔ̀àì bóè nù kpedeó wo kève bɛ́ɛ́lɛ́ sɛlɛ siìn tɛmu e kàn nà nyinɔ ŋgàláà. 38Dɛ̀mitùlɔ̀ nɛ̀ wɔ jòwò nyɔɔ́ò jòò wò nɛ̀ má wò kamu wòlù sɛlɛ sún ŋwùnù, jɛ wúlú nyɔɔ́ò dè vè, ŋwɔnɔ̀ sɛlɛ tɛmu sànyáà dè e dí. Wò gbɛ̀ va bɛ̀ì wo tɛmu yii nɛ̀lɛ siíìn. 39Kɛ́ sɛlɛ sún dè má e dí mùndí dɔ̀ɔ̀ wɔi jèdè ná jàvá ná nɛ̀ è, kɛní nà yá è jɛ nyɔɔ́ò kudè kwali wo nyàŋgè è nù kaɤa gbulúì nù. 40Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ é nɛ̀ì kɔ̀ɔ̀nù, Lùuŋ nyɔɔ́ò dè tan jìnù à kɔwɔ̀ è seli ya. Kuŋgbe wɔ̀lɔ́ é selìì àì taìn gbɛ̀ àì sɛlɛ̀ sì e kàìn, ŋwɔnɔ̀ wò bídè má nà wòi nu saai kàí sún gbǐn ě nà nùù dè e kàn è." 41Èé jàkun sàada nyɔ̀ɔ̀ gbàáà kàdí wɔ̀lɔ́ tɛmu, wɔ̀ sedí è gbaniíì nu nyɔɔ́ò wo gbàvàì dè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\