De Namu Nyɔɔ́ò 2

1Èé Jusíò wo Pɛntɛkɔ sànyáà kàdí jɛ tili, wòló wó funai Jisɛ̀ wò gbanaidí èì dí kɔlɛ̀n. 2E dí de fúmù fúmù nù tún sún sadí jìjàìndéè mùnɛ̀ fìví gbàà é dè jìnù, ŋwɔnɔ̀ e túìn sidí bóè feé wòló wó funaidí Jisɛ̀ wó dedí konù. 3Dɔ̀ɔ̀ wò sàdí nyɔkɔn sún mùnɛ̀ kan mɛ̀ŋwùì. Kan mɛ̀ŋwúì jidí e ko wo kɔlɛn kɔlɛ́ìn wòì wó dedí bóè nù. 4Dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ Ŋgàla Wɔi Nyináà jidí wòlíì gbǐn jaindè wo gbì naà towò kòwài towò towóì tɛmùì mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla Wɔi Nyináà nidí e de kewúì wò ku. 5Jusíò wó dedí naà Jèlusàlɛŋ konù, wó dedí Ŋgàla sɛ̀lɛ nɛ̀ nyɔɔo kàí, wò wolodí tàvíì gbǐn nù é dè tàodéè nù. 6Èé wòlu wòló kàdí túìn èì nyìnì, wo gbǐn wò gbanaidí èì dí kɔlɛ̀n. Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ sadaidí wòlúò wòì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò nyìnìdí Jisɛ̀ wɔ funai nyɔɔ́ò wòíì èì, wo dè wo kɔlɛn kɔlɛ́ìn wo kòwàíì tɛmu. 7È dedí woi sadàì sɛ̀lɛ̀ nɛ̀ mùndí wo kului sǔlà sɛ̀lɛ̀. Wò tan dí, "Wòlu wòló wó dè siyɛ̀nù yèlé wo gbǐn wòì Kalalii wóó de? 8E kpaì vɛ naà nà gbǐn kpóŋ á dè wo wòíì ei nyìnìnù wo dè nà bulu nà nùu kòwàíì tɛmu? 9Nà téŋ à wolo Patiya tàvíì nù, téŋ wolo Midiya kagbóè nù, téŋ wolo Ɛlàŋ kagbóè nù, téŋ wo wolo Mɛsòpòtamiya tàvíì nù, téŋ wolo Jùdiyɛ̀ nɛ̀ Kapàdosiya kagbóì nù, e kanàì dè Pɔntu kagbóè nù, téŋ wolo Esiya kagbóè nù, 10téŋ wolo Fèlijìyà nɛ̀ Pànfeliya tàvíì nù, téŋ wolo Ijɛ̀ nɛ̀ Lebiya tàvíì dídɛ̀ɛ̀ sún nù, téŋ wolo Sɛ̀liin ei fandɛ́ɛ̀, nɛ̀ namu nyɔɔ́ò wó wolòì Lùuŋ jɛ gbàáà nù. 11Jusíò nɛ̀ wòló wòì Jusi wóó dè wó bùlùó Jùdiyɛ nyɔɔ́ò Ŋgàla sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù, ŋwɔnɔ̀ nà téŋ à wolo mùndí Kulii nítíìn nù nɛ̀ Àlebiya tàvíì nù, kɛ́ nà gbǐn kpóŋ à dè wo wòíì ei nde sanù bulu nà nùu kòwàíì nù, e kàn sɛlɛ nyɔ̀ŋgáì Ŋgàla wɔ̀ è nɛ̀ ya." 12Wo gbǐn wo kulùì sǔlodí e dè èì fuyuwù fuyuwù wo gbì yii bídèì wò nɛ̀, "Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ e nu saáì vɛ?" 13Kɛ́ téŋ sadí Jisɛ̀ wɔ funai nyɔɔ́ò nù nyàmà wo dè e tɛmu wò nɛ̀, "So wòlu wòló namùì." 14Dɔ̀ɔ̀ Pitɛ̀ nɛ̀ wɔ̀ bàde de namu nyɔ̀ɔ̀ì kowaa kwa kɔlɛ́òn jòò wò dɔdí dè wo ŋwúnù, Pitɛ̀ gbidí naà jìja siyɛ̀ì gbaniíì nu nyɔɔ́ò bò. Wɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Mì bàde Jusíò e kanàì dè wòló gbǐn wó dè Jèlusàlɛŋ, nà tuwà nɔidè, sɛlɛ wɔ̀lɔ́ é nɛ̀ì mà siya nà e nu saáì. 15Wòlu wòló wòì so namu mùnɛ̀ jɛ́ é dè na kulúì nù. Sàlìn sàon e aavàì taaníɔ̀ dè. 16Kɛ́, Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀ Jowɛ̀ tɛmudí sɛlɛ̀ e kàn sɛlɛ wɔ̀lɔ́. 17Ŋgàla nɛ̀, 'Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ dè nɛ jìnù tàodéè kàmá de kala jìnù dè. Mà kwali ve mi Nyináà wòlù gbǐn jaindè. Na wóó jííjíò nɛ̀ na wóó nyíínɛ́ò jòò wò kèlì ve mi tedíì. Na nyáŋgbá saì ve sǐn sɛ̀lɛ saì, ŋwɔnɔ̀ na jiji laíò saì ve sai tɛ̀gbɛ̀lɛ̀. 18Ŋgàmáà nù, mi jòwò nyɔɔ́ò gbǐn nyinɔ̀ pɛ́ jijì pɛ́, mà kwali ve mi Nyináà wò jaindè tàodéè kàmá de kala jìnu dè, ŋwɔnɔ̀ wò kèlì ve mi tedíì. 19Mà nɛ̀ ve sǔkɛ́ sɛ̀lɛ̀ì jìjàìndéè ma nɛ̀ kului sǔlà sɛ̀lɛ̀ì tàvíì eodè. Tòyò nɛ̀ kan e kanàì dè sòyo nu ŋwɔmu ŋwɔmu è dè ve va. 20Sànyáà sììn ve dè kpindi, ŋwɔnɔ̀ kewúɔ̀ tànì ve mùnɛ̀ tòyò Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ ji sànya kàí fɔ́ɔ́n gbàa dɔ̀ɔ̀ e sànyáà kìyá tili. 21Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má, wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ tan ve Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ mà wɔ̀ì, wɔ̀ sa ve e nyɔɔ́ɔ̀ sɛlɛ̀ nù.' 22"Mì bàde Esulɛ nyɔɔ́ò, nà tuwà nɔidè wòi wòló wou. Ŋgàla siyaó Nasɔlɛ jíɔ̀ Jisɛ̀ wɔ dè wòlù nà bulu kàí fɔ́ɔ́n, sǔkɛ́ sɛ̀lɛ́ì nɛ̀ kului sǔlà sɛ̀lɛ́ì gbǐn saala nù Ŋgàla nɛdí è wɔ̀ faàìn nù nà sǐn ku. Ŋwɔnɔ̀ na bulúì nà sì sɛlɛ wɔ̀lɔ́ kàí fɔ́ɔ́n. 23Ŋgàla bulúì wɔ̀ kàdí è nù dùmàì, wɔ̀lɔ́ wɔ̀ tù ve Jisɛ̀ nà jɔ̀ɔ̀ na java wɔ̀, ŋwɔnɔ̀ na bulu bulúì nà nà javaó wɔ̀, jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ ná tùó wɔ̀ wòló jɔ̀ɔ̀ wòì Jusi wóó dè wo kpagba wɔ̀ tíì eodè. 24Kɛ́ Ŋgàla júwaó wɔ̀ dè falan jɔ̀ɔ̀, wɔ sa wɔ̀ falan wɔ de kewúì jɔ̀ɔ̀, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, e dí kewu kewui deó falan kan wɔ̀ dè. 25Dèèvé tɛmudí sɛlɛ̀ e kàn Jisɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, 'Mà bidí Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ sa mii ku sànyà gbǐn nù wɔ̀ dè mi jìjà faáàn eu, ŋwɔnɔ̀ wòlù gbǐn ě mì dè dúlà. 26Ŋwɔnɔ̀ dɔɔ ŋwùnù mi kulu de tili tili è dè mi wòíì gbǐn kpóŋ e dè kulu de tili wòì. Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ falan sɛ̀lɛ̀ dè mìì, kulu kàlài dè mì jɔ̀ɔ̀. 27Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, mǔ mìì faàn sa kwiíì nù. Nɛ̀ mùndí mǔ è ŋwuni mù faàn jèe jòwò nyɔɔ́ɔ̀ sìɤàì kwiíì nù wɔ tɛn. 28Mù mì gbulúì siya ya é ka wòlù wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì nì, ŋwɔnɔ̀ mù dè má mii fandɛ̀ mi kulu dè tili ve tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà.' 29"Mì bàde Jusi wóó, nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà e kàn nà wòlu laáà Dèèvé. Wɔ̀ falan dí wo kìima wɔ̀ ŋwɔnɔ̀ kɔ̀ɔ̀nù dè kɔ̀ɔ̀núì bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ kwiíì dè vè. 30Dèèvé dedí Ŋgàla wɔ kèlì nyɔ̀ɔ̀, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ sìdí wɔ̀lɔ́ Ŋgàla nɛdí wɔ̀ dè e nɛ jìnù wɔ̀ì. Ŋgàla júwadí bala wɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ tùwà Dèèvé wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu nyɔɔ́ò dɛ̀ɛ̀ kada mùnɛ̀ jɛ́ Dèèvé bulúì wɔ́ dedí. 31Dèèvé sàdí wɔ̀lɔ́ Ŋgàla dedí e nɛ jìnù e ku va nù, dɔ̀ɔ̀ ŋwùnù wɔ̀ siyɛdí e kàn Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn, wɔ de júwà sɛ̀lɛ́ɛ̀ falan jɔ̀ɔ̀. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, 'Ŋgàla wɔ̀ó Jisɛ̀ wɔ̀ì faàn sa kwiíì nù, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ó e ŋwuni wɔ́ jì tɛn kwiíì nù.' 32Ŋgàla wɔ̀ó Jisɛ̀ dɔɔ bulu bulúì dè júwà ya falan jɔ̀ɔ̀, ŋwɔnɔ̀ nà gbǐn kpóŋ à dè sɛlɛ dɔ̀ɔ̀ ei seele bulu kàí fɔ́ɔ́n. 33Wɔ̀ Te Ŋgàla wɔ̀ó wɔ̀ dè júwà ya falan jɔ̀ɔ̀, wɔ dùmà wɔ̀ wɔ jìjà faáàn eu, wɔ nì wɔi Nyináà wɔ̀ ku mùnɛ̀ jɛ́ wɔ́ nɛdí wɔ̀ nɛ̀ ve. Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ ná dè e dí sanù, na dè ei nyìnì, èè dè wɔ saba lɛ́ɛ̀ wɔ́ kwali è nà jaindè. 34Dèèvé wɔ̀ì dí Ŋgàlaò jɛ gbài, kɛ́ wɔ̀ tɛmu è ŋgelè wɔ̀ nɛ̀, 'Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ taón mi Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀: Kodè fèlé mi jìjà faáàn eu, 35è sìɤàìnù mà wòlò mù kɔ̀ɔ̀n towóò mù kɔyàì.' 36"Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má, Esulɛ nyɔɔ́ò gbǐn kpóŋ wò dè wòlù wo sì è bulu kàí fɔ́ɔ́n wò nɛ̀ Jisɛ̀, wɔ̀lɔ́ ná kpagbaó wɔ̀ tíì eodè, wɔ̀ wɔ̀ dè Wòlúɔ̀ Ŋgàla wɔ́ kàlàdí Wɔ̀ faàn, wɔ tùwà wɔ̀ Wòlu Nyɔ̀ɔ̀!" 37Èé wòlúò nyìnìdí wòi wɔ̀lɔ́ èì, è fèdàdí wo kulu dí tìti wo se è Pitɛ̀ nɛ̀ wɔ̀ bàde de namu nyɔɔ́ò jòò wò nɛ̀, "Nà biò nà, jɛ́ naà à nɛ̀ ve?" 38Pitɛ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Na kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn nà yá na sɛlɛ siíìn budè kuni, wo kwali nà wúlú Ŋgàla nímí Jisɛ̀ Kolàì wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ nù, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve Ŋgàla wɔ te na sɛlɛ siíìn nu tǔn. Dɔ̀ɔ̀ è kàmá nɛ̀, nà sà ve Ŋgàla wɔ saba lɛ́ɛ̀, wɔ̀lɔ́ é dè wɔi Nyináà. 39Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla nidí nà wɔ nu kulu tùíì e gbì na wóó wòì nɛ̀ wòló kíínɛ́í wòì, wó dè bulu dí bàìŋ póŋ e kanàì dè wòló gbǐn nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, Ŋgàla wɔ́ jíví ve wò." 40Pitɛ̀ sedí wò kulu kála wòì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Nà kewu dè nà sa na bulu sɛlɛ̀ nù, wŏ jì nà mànɔwɔ nà kùla siin nyɔɔ́ò jòò." 41Wòlúò wó dùmàdí Pitɛ̀ wɔ wòíì jàdè faàìn, wò kwalidí wò wúlú Ŋgàla nímíì. Ŋwɔnɔ̀ sànya dɔ̀ɔ̀ nù wòlu kɔ̀lɛ̀ wúlúì kowaa koai taàn wò kwalidí wòlúò wou wó funaidí Jisɛ̀. 42È dedí wò kulu de tili sɛ̀lɛ̀, wo de sɛlɛ kpɛn Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ò jɔ̀ɔ̀, wo dèàì bu, nɛ̀ wo jòò wo dè jìlɛ jì dí kɔlɛ̀n, wo dè Ŋgàla sɔ̀ dí kɔlɛ̀n. 43Ŋgàla nɛdí kului sǔlà sɛ̀lɛ̀ì nɛ̀ sǔkɛ́ sɛ̀lɛ̀ì Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ò faàìn nù, ŋwɔnɔ̀ è sidí wòlíì gbǐn sǐn. 44Wòlúò gbǐn wó funaidí Jisɛ̀, wò dèàìdí nɔɔ̀ yiì bu wo dè wo jɔ̀ɔ lɛ́ì nu tèì yiì tidì. 45Wò bidí wo de kìi lɛ́ɛ̀ gbǐn sɔŋwɔ sa wo tèì e lɛkwaíì nù mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ wo kɔlɛn kɔlɛ́ìn wòì kpáŋáà e dedí. 46Sànyà gbǐn nù wò bidí gbàdàì dí kɔlɛ̀n Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù, dɔ̀ɔ̀ wolo má è nù wo dè wòlíì boíì kɔlɛn kɔlɛ́ìn nù bɛ̀ jìlɛ jì, kulu de tili eu jìjà, 47wo dè Ŋgàla wɔ̀ì kaaje sa, wòlíì gbǐn wo kulu lɔ̀mùdí Jisɛ̀ wɔ funai nyɔɔ́ò ŋwùnù. Ŋwɔnɔ̀ sànyà gbǐn nù wòló Ŋgàla bidí wo sɛlɛ siin nu sa, Wòlù Nyɔɔ́ɔ̀ bidí wo wòlu wòló nì wou tùwàì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\