De Namu Nyɔɔ́ò 20

1Pɔɔ̀ sìɤàìdí Ɛfisɔ jɛ̌ɛ̀ nù e sìɤàìnù kuŋgbéè gbǐn kpóŋ e kúlònù. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ gbanaidí Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò wòì, wɔ kálà wo kulu wɔ kwa wò bɔ̀ì. Èé dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀, wɔ̀ wolodí naà va wɔ bɛ̀ Mɛsèdoniya kagbóè nù. 2Wɔ̀ kɔ̀ìn dí tàvi kagboi dòò nù, wɔ dè wòlúò kulu kálá wòi se, e sìɤàìnù wɔ tili Kulìì. 3Wɔ̀ nɛdí va kewui taàn. Pɔɔ̀ kàdí naà wɔ bulúì nyàŋge nɛ̀ dè wɔ̀ bɛ̀ Siliya tàvíì nù e sìɤàìnù naà wɔ nyìnì èì wò nɛ̀ Jusíò dè wɔ java sɛ̀lɛ nu dùmàìnù. Edèè Pɔɔ̀ nyàŋgèdí è wɔ̀lɔ́ wɔ̀ kpelàì jèdè wɔ̀ kɔ̀ìn Mɛsèdoniya kagbóè nù. 4Pɔɔ̀ nɛ̀ wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wò jòò wò kwadí gbulúì eu. Wòlu dòò wò wò dedí Pailè wɔ jí jííjíɔ̀ Sàpatà wɔ́ wolodí Bɛ̀liya jɛ̌ɛ̀ nù e kanàì dè Àlètaikɔ̀ nɛ̀ Sɛ̀kundɔ̀. Wó wolodí Tɛsɛ̀lònàika jɛ̌ɛ̀ nù. Dɔ̀ɔ̀ ei jèdè dedí Keyɔ̀ wɔ́ wolodí Dɛbì nɛ̀ Temetè. Tàkikɔ̀, Tùlòfimɔ̀, sɔn wò wolo dí woni Esiya kagbóè nù. 5Wò bɛdí ku wo dè nà tuwà Toya jɛ̌ɛ̀ nù. 6Èé kpowú wɔ̀lɔ́ kìjɔ tun èì nù dè e jì gbǐdíì kàdí tì, à bùlùdí ní eodè dɛ̀ndɛ́ɛ̀ nu à wolo Fèlepai jɛ̌ɛ̀ nù. À nɛdí ní eodè kùlùì wààyò a kìyá wò jèè Toya jɛ̌ɛ̀ nù. À nɛdí va dɔ́wɔ́ kɔlɛ̀n. 7Dɔ́wɔ́ɛ̀ sànya ku nyɔɔ sepáà nù nà gbǐn kpóŋ à gbanaidí èì à jì Jisɛ̀ wɔ gbǐdí gbàáà nu jìlɛ́ɛ̀. Èé Pɔɔ̀ dedí wòlù wɔ wolo va dɔ̀ɔ̀ wɔi jède sànyáà nù, wɔ̀ bɛdí wɔ siyɛ̀ì wòlúò bò. Wɔ̀ sìɤàìdí wòlúò bo siyɛ̀ì nù e dè tɔɔlù tidì. 8Wò gbàdàìdí jìjà bóè e lúmbúì nù, ŋwɔnɔ̀ lámbóì tùmùdí va. 9Nyɔ̀na dɛ̀ɛ̀ dedí konù jìjáà ŋwùndáà nù, wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Yùtakɔ̀. Pɔɔ̀ kándaidí nɔɔ̀ wòlúò bo dɛ̀kpɛì. Ŋwuni sǐn dedí nɔɔ̀ Yùtakɔ̀ bɛ̀nìnù kéléŋ e sìɤàìnù wɔ ŋwuni naà bulu bulu. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ wolodí jìjáà va bulu póŋ wɔ bulu jùdéè. Wɔ kún naà wò júwadí. 10Kɛ́ Pɔɔ̀ kúlodí jùdéè, wɔ bɛ̀nì simɛ̀, wɔ wòlàì jiji jáo biyɔ́ɔ̀ dɛlɛ. Wɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Nàa fèdà kulu wɔ̀ì falan." 11Edèè Pɔɔ̀ bɛdí jèè jìjà bóè nù wɔ seli kpowúì nù wo gbǐn wo jì è. Pɔɔ̀ sìɤàìdí wo bo dɛ̀kpɛìnù e sìɤàìnù sàlìn sàn. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ wolodí naà va wɔ bɛ̀. 12Wòlúò bɛ̀nìdí nyɔ̀na biyɔ́ɔ̀ sɛ̀lɛ̀ wɔ bóè kudè. Ŋwɔnɔ̀ wòlúò kulu lɔ̀mùdí tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. 13À bɛdí ku ni eodè dɛ̀ndɛ́ɛ̀ e dòo, a bulu è nù a bɛ̀ Asɔ jɛ̌ɛ̀ nù. Jɛ dɔ̀ɔ̀ nù à dedí Pɔɔ̀ wɔ tuwa bɛ̀nù. Wɔ̀ tan dí à nɛ̀ wɔ̀lɔ́ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ dedí kɔya eu namàìnù wɔ̀ bɛ̀ jɛ dɔ̀ɔ̀ nù. 14Pɔɔ̀ wɔ́ jèìdí nà Asɔ jɛ̌ɛ̀ nù, à mɛnidí wɔ̀ ní eodè dɛ̀ndɛ́ɛ̀ nù a tì, a bɛ̀ Matàlinii nítíìn nù. 15À sìɤàìdí ní eode dɛ̀ndɛ́ɛ̀ nù à wolo va. Dɔ̀ɔ̀ wɔi jède sànyáà nù, à kɔin dí Keyɔ nítíìn ei fandɛ̀. Kùlù kɔlɛ̀n kàdí tì, à jidí Samɔ nítíìn nù. Ŋwɔnɔ̀ dɔ̀ɔ̀ wɔi jède sànyáà nù, à gbàidí Màlitɔ jɛ̌ɛ̀ nù. 16Pɔɔ̀ wɔ̀ì dí jàvá wɔ́ ŋwúnù dè Ɛfisɔ jɛ̌ɛ̀ nù, dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ funaidí e dí èì wɔ tì. Wɔ̀ì dí jàvá wɔ́ jì Esiya kagbóè nù jèɤè. Wɔ̀ dedí de fúmùnù wɔ̀ gbài Jèlusàlɛ̀ŋ Pɛntɛkɔ sànyáà kìyá tili, wɔ̀ gbɛ̀ má dɔɔ nɛ̀ì. 17Pɔɔ̀ sìɤàìdí Màlitɔ jɛ̌ɛ̀ nù wɔ tiya Ɛfisɔ sìŋgbéè nu wòlu laíò dí wòì wo jòò wò gbàdàì. 18Èé wó kàdí jì wɔ̀ sedí è wɔ̀ nɛ̀, "E wolo sànyáà bulu bulúì eu má bɛdí Esiya kagbóè nù e sìɤàìnù ma wolo va, na bulúì na sì jɛ́ má bidí kùlà nɛ̀ jɛ́ má bidí jòwò. 19Màó mi bulúì gbàà tùwà. Ŋwɔnɔ̀ má deó Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jòwóè jòwònù mà sàó jàì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Jusíò kúluón mii fuɤɛ́ nù. 20Èé má deó na Ŋgàla kòwài senù gbaniíì nù, ma dè na sɛlɛ siya bò jǐdè, màó sɛlɛ sún gbǐn kìima nàì. 21Mà kpiión Jusíò e kanàì dè wòló wòì Jusi wóó dè bulu kàí fɔ́ɔ́n. Mà taón wò nì wo sɛlɛ siíìn budè ku, wò jì Ŋgàla bò nɛ̀ mùndí wò funàì nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀. 22Èé má ka Ŋgàla Wɔi Nyináà wòì nyìnì, mà dè ve naà bɛ̀nù Jèlusàlɛ̀ŋ jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ màì wɔ̀lɔ́ si, é dè mi nɛ̀ bɛ̀nù va. 23Wɔ̀lɔ́ nɔɔ̀ má sì è èè dè Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ̀ mì se ya wɔ̀ nɛ̀ jɛ wɔ̀lɔ́ gbǐn má bɛ̀ ve è nù kpindi bò nɛ̀ sɛlɛ tààn sɔn wò dè mii ku. 24Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nɔɔ̀ má sì è èè dè, mi bulu mi lɔ̀ɔn fɔŋwúì èì jíde sún gbǐn dè mi ŋwùnù. Wɔ̀lɔ́ nɔɔ̀ má kpada e ŋwùnù èè dè, mà kala jòwóè dè Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ́ nɛó mà jòwóè. Jòwo dɔ̀ɔ̀ ŋwɔnɔ̀ èè dè, ma tɛmu Tedí Kàí é kàìn Ŋgàla wɔ sɛlɛ kàí soolóè. 25"Nàí kíínɛ́í màó nà tidì jòwàì ya ma dè na Ŋgàla kòwài se e kàn Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀, nǎ miu sǐn gbǐla ye. 26Dɔɔ ŋwùnù mà dè naà na ŋgàmáà bulu bulúì senù kɔ̀ɔ̀nu sànyáà nù. Wòlù gbǐn wolo má Ŋgàla wɔ gbulúì nù, ě mì fa sɛ̀lɛ̀ dè. 27Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, màó nà Ŋgàla wɔ kului sɛ̀lɛ́ì gbǐn se ya. 28Dɔɔ ŋwùnù nàí ná dè Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè wúlú nyɔɔ́ò nà kìi nà bulu nau jìjà e kanàì dè wòlúò wó dè na sìŋgbéè nù. Ŋgàla Wɔi Nyináà ŋwúnaó nà wò ku nà kìi wou jìjà. Nà kìi sìŋgbéè nu nyɔɔ́ò wou jìjà mùnɛ̀ jɛ́ bɛya bɛyai kìi nyɔɔ́ɔ̀ ka wɔ bɛya bɛyáò wòì kìi. Wɔ̀ tɛnaidí wò wɔ bulu wɔ tòyóè. 29Mà sì è mà nɛ̀ mà kàmá vè wolo wòlíì téŋ wò jì ve mùnɛ̀ kaɤalai wo bùlàì nà nù ŋwɔnɔ̀ bɛya bɛyáò kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ ě te mú nɛ̀ wo faan bèì ě wòì te. 30Dúwai dè ji jìnù wòlíì téŋ na wo jòò ná dèàì bu, wò tɛmu ve duulì, wò nɛ̀ì Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò ŋwànì wò bu. 31Nà kɔ̀nàì na bulu eu kpáán. Nà e díwòò sìɤàì na wúlú nù wɔ̀lɔ́ tèì taàn jàdè, màó sǐn nu mɛ̀ŋwu eu jìjà sòlì na kɔlɛn kɔlɛ́ìn kpiin ŋwùnù. 32"Mà dè naà na Ŋgàla faain nu tenù e kanàì dè tedíì é kàìn wɔ sɛlɛ kàí soolóè. Tedí dɔ̀ɔ̀ èè gbɛ̀ na nu kavàì e nɛ̀ì na sa Ŋgàla wɔ kuyè lɛ́ɛ̀ wɔ́ nyàŋgèdí e funai wɔ̀ gbàíòn gbǐn ŋwùnù. 33Màó de kewunù de, mà sa wòlù wɔ kání, kòo kpedeó wɔ jújú wɔ̀ jɔ̀ɔ̀. 34Na bulúì nà sì è bulu kàí fɔ́ɔ́n nà nɛ̀, mi faain wòló mà bidí jòwàì mà dè à mì bàdéò jòò, nài jújú nɛ̀ nà nùu jìlɛ tɔla. 35Mà è nà siya ya gbulúì gbǐn nù mà nɛ̀ nà jòwò má tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà mùnɛ̀ jɛ́ má jòwòó, nɛ̀ mùndí à yá kèdè wòlúò wòì mà. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve nà kulu sìɤàì wòíì nù Jisɛ̀ wɔ́ tɛmudí è. Jisɛ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, 'Wòlu lɛ nì dè kàí, e tì wòlu jɔ̀ɔ lɛ sa eu.' " 36Èé Pɔɔ̀ kàdí siyɛ kala, nɛ̀ wòlúò jòò wò sudí kɔmɔ́ì dè wo sɔ̀ Ŋgàla. 37Wó dedí wɔ bɔ̀i kwanù wo gbǐn kpóŋ wò bùlàìdí wɔ̀ dɛlɛì sŏ. 38Pɔɔ̀ wɔ wòíì wɔ́ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀ wo sún gbǐn wòo jì wɔ̀ sà ye, dɔɔ bulu bulúì è kamadí wò jààsɛŋ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. Edèè wò ŋwànìdí wɔ̀ bu wo bɛ̀ feé ní eodè dɛ̀ndɛ́ɛ̀ dedí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\