De Namu Nyɔɔ́ò 21

1Dɔ̀ɔ̀ à kwadí wò bɔ̀ì a bùlù ní eodè dɛ̀ndɛ́ɛ̀ nù a wolo va. À selaidí ní nù kɛlɛ a jì Koo nítíìn nù. Dɔɔ jède sànyáà nù à jidí Lodì, ŋwɔnɔ̀ á wolodí funù à jidí Pàtela jɛ̌ɛ̀ nù. 2À sàdí ní eode dɛ̀ndɛ dɛ̀ɛ̀ va, e dè Fònisiya tàvíì nù bɛ̀, à bùlù è nù. 3À jidí dídɛ̀ɛ̀ a dè Saipulɔ nítíìn sa. À kúlaidí níì a bɛ̀ Siliya tàvíì nù. À gbàidí kèì Taya jɛ̌ɛ̀ nù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò dedí gbǎì sún ní eode dɛ̀ndɛ́ɛ̀ nu sanù. 4À sàdí Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò téŋ va. À wo jòò à nɛdí va dɔ́wɔ́ kɔlɛ̀n. Ŋgàla Wɔi Nyináà nɛdí è wo se è Pɔɔ̀ wò nɛ̀ wɔ̀ɔ bɛ̀ Jèlusàlɛ̀ŋ. 5Kɛ́ dúwáì dòdóè à wo jòò á dedí wòlù a nɛ̀ì dí kɔlɛ̀n é kàdí dè kala, à tedí wò a gbì bɛ̀ì. Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò gbǐn kpóŋ nɛ̀ wò sɔ̀nìóò jòò, e kanàì dè wo wóó pɛ́ wò ŋwànìdí nà bu, a wolo jɛ̌ɛ̀ nù a bɛ̀ júwó fandɛ́ɛ̀. Nà gbǐn kpóŋ à sudí kɔmɔ́ì dè ní fandɛ́ɛ̀ a sɔ̀ Ŋgàla. 6Dɔ̀ɔ̀ à kwadí yiì bɔ̀ì a bùlù ní eode dɛ̀ndɛ́ɛ̀ a bɛ̀, wo kpelàì woni jèdè wo jojɛ. 7À dedí nɔɔ̀ ní eode dɛ̀ndɛ́ɛ̀ nù a dè bɛ̀. À wolodí Taya jɛ̌ɛ̀ nù a bɛ̀ Talèmeyà. À bɛdí a nì bíò téŋ wòì va, a nɛ̀ va kùlù kɔlɛ̀n. 8Dɔɔ wɔi jède sànyáà nù, à wolodí va a bɛ̀ Sɛsèliya jɛ̌ɛ̀ nù. À bɛdí Ŋgàla kòwài tɛmu nyɔɔ́ɔ̀ Felè wɔ bóè nù wɔ gbǐlà nà funai. Felè wɔ̀ wɔ̀ dedí wòlìì dɔ́wɔ́ò kɔlɛ̀n wó kàlàdí wò faàn Jèlusàlɛ̀ŋ Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè nu jòwài ŋwùnù. 9Felè wɔ wóó nyíínɔ̀ì nyìyɛ́ò dedí kwadà nyinɔ̀ì. Wò pɛ́ wò bidí Ŋgàla kòwài tɛmu. 10Á kàdí kulùì kpɛkpɛ nɛ̀ va, Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀ wó tan wɔ̀ Àkebɔ̀ wɔ̀ wolodí Jùdiyɛ kagbóè nù wɔ jì. 11Wɔ̀ jidí nà bò wɔ júwà Pɔɔ̀ wɔ kaàn mùwài dòyóè wɔ mùwà wɔ bulu wɔ faáìn nɛ̀ wɔ kɔyaíì nù. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tan dí wɔ̀ nɛ̀, "Àa sɛlɛ́ɛ̀ dè Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ́ tɛmùì. Jusíò wó dè Jèlusàlɛŋ jɛ̌ɛ̀ nù yèlé wò dè kaàn mùwàì dòyo wɔ̀lɔ́ e nyɔɔ mùwai jìnù, wò tù wɔ̀ wòló jɔ̀ɔ̀ wòì Jusi wóó dè." 12Èé á kàdí wòi wɔ̀lɔ́ èì nyìnì, e gbì naà wòlíì téŋ wòì wó dedí va, à fɛlɛdí Pɔɔ̀ wɔ̀ì à nɛ̀ wɔ̀ɔ bɛ̀ Jèlusàlɛ̀ŋ. 13Kɛ́ wɔ̀ bídedí nà wɔ̀ nɛ̀, "De dè wɔ̀lɔ́ ná dè e nɛ̀nù, nà dè sŏnù yèlé mi kului jàya ŋwùnù? Màì nɔɔ̀ mi bulùì nyàŋgè nɛ̀ wò mùwà mì Jèlusàlɛ̀ŋ, kɛ́ èe dè ve nì bɛ́ɛ́lɛ́ wó java mi Wòlù Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ sɛlɛ ŋwùnù." 14Àì dí wɔ kulu de sìnyàì gbɛ̀. Dɔɔ ŋwùnù à wolodí wɔ̀ì a tɛmu è à nɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ kului sɛ̀lɛ́ɛ̀ nɛ̀ faàòn." 15Èé á kàdí va dúwàì sɔn sa, à júwadí nà gbǎì a gbì Jèlusàlɛŋ bɛ̀ì. 16Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò téŋ wó wolodí Sɛsèliya jɛ̌ɛ̀ nù, à wo jòò à kwadí gbulúì eu. Wò bɛ̀nìdí nà Mesìn wɔ bóè kudè. Wɔ̀ wɔ̀ dedí nà namu sìni téɔ̀. Jiji wɔ̀lɔ́ wɔ jojɛ̌ɛ̀ dedí Saipulɔ nítíìn nù, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ dedí Jisɛ̀ wɔ jèdè nyɔɔ laa kpoò kpoò. 17Á gbàidí Jèlusàlɛ̀ŋ nà bíò dùmàdí nà jàdè faàìn bulu kàí fɔ́ɔ́n. 18Dɔɔ wɔi jède sànyáà nù, à Pɔɔ̀ wò jòò à bɛdí Jìín wòi nì. Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè wúlú nyɔɔ́ò gbǐn wò dedí va. 19Pɔɔ̀ sadí wò sɛlɛ, wɔ sa konda e kàn sɛlɛ́ì Ŋgàla wɔ̀ nɛdí è wòlúò ŋwùnù wòì Jusi wóó dè, Pɔɔ̀ wɔ jòwóè saala nù. 20Èé wo gbǐn wó nyìnìdí Pɔɔ̀ wɔ wòíì èì, wò sadí Ŋgàla wɔ̀ì kaaje. Dɔ̀ɔ̀ wò tan dí Pɔɔ̀ wò nɛ̀ "Bi, mù bulúì mù sà ya jɛ́ Jusíò wo kɔ̀lɛ̀ wúlúì kowaa tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wò Jisɛ̀ funàì ya. Ŋwɔnɔ̀ wò ka Mosè wɔ kaɤáà nùu wòíì júwà bulu kàí fɔ́ɔ́n. 21Wò kàlàn dí wo kulùì wò nɛ̀ Jusíò wó dè towò nù konù, mù nɛ̀ wòo ŋwànì Mosè wɔ kaɤai bu. Wò nɛ̀ mù dè e wo senù mù nɛ̀ wòo dùmà wo wóó kpo eodè, nɛ̀ mùndí wòo nɛ̀ wo tàodéè mùnɛ̀ Jusi jí. 22Ŋwɔnɔ̀ wò dè mù ji fǔìn ei nyìni jìnù. Jɛ́ naà à nɛ̀ ve. 23Dɔɔ ŋwùnù nɛ̀ wɔ̀lɔ́ á dè e mù senù. Jijìì nyìyɛ̀ dè nà jɔ̀ɔ̀ wò bala juwa ya. 24Gbì wòì nà sa saaɤa wɔ̀lɔ́ mù nì e lɛkwaíì, wò sa ve naà wo wúlúì. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wòlíì gbǐn kpóŋ wò sà ve èì ndè wò nɛ̀ wɔ̀lɔ́ gbǐn wó tɛmàì mù nyɛlɛ ŋgàma èì è nù dè. Kɛ́ mù ŋgelè mù dè Mosè wɔ kaɤáà nùu wòíì eu kìinù. 25Wòló wòì Jusi wóó dè wó funàì Jisɛ̀ àó wo bò jàkùn tiya ya, à nɛ̀ wòo jì jìlɛ sún gbǐn wó saàì saaɤà lɛ wùlɛ soolóò wòì, wo jì tòyò, nɛ̀ mùndí wòo jì nɛ̀mɛ̀ wó kpɛn wɔ fɛlɛ́ɛ̀ dè wɔ falan. Wòo tù bàdè sɛ̀lɛ̀." 26Dɔ̀ɔ̀ Pɔɔ̀ gbidí jijìì nyìyɛ́ò wòì dɔɔ wɔi jède sànyáà nù, nɛ̀ wo jòò wo sa wòlii nàndí sa saaɤáà. Pɔɔ̀ bɛdí Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù wɔ kàlàn wòlúò kulùì e kàn kùlúì dòdóì é tì ve wòlii nàndí sa saaɤáà e dúwáì kìyá tì. Wɔ̀ siyadí mùndí wò dúwáì wó dè wòlù wo kɔlɛn kɔlɛ́ìn wo nì wo saaɤa lɛ́ɛ̀. 27Èé kùlùì dɔ́wɔ́ɛ̀ kàdí de kala jìnù dè, Jusíò téŋ wó wolodí Esiya kagbóè nù wò sàdí Pɔɔ̀ Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù. Wò gbayadí gbaniíì nu nyɔɔ́ò nù wò kamu Pɔɔ̀. 28Wò fadí wòì dè wò nɛ̀, "Na Esulɛ jijíò. Nà jì nà mà nàì! Àa jijíɔ̀ dè wɔ́ dè tàvíì sììnù wɔ dè wòlíì gbǐn sɛlɛ siya siìn e kàn Esulɛ nyɔɔ́ò, Mosè wɔ kaɤáà e kanàì dè Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bò wɔ̀lɔ́. Ŋwɔnɔ̀ wòló wòì Jusi wóó de, wɔ̀ naà wo téŋ nyìnì ya nà Gbɛ̀lɛ̀ì Bo nù wɔ nyùmà e kǐnà." 29(Wò tɛmudí wòi wɔ̀lɔ́ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wò sàdí Ɛfisɔ jíɔ̀ Tùlòfimɔ̀, wɔ dè Pɔɔ̀ bu jɛ gbàáà nù. Ŋwɔnɔ̀ wò sìàìdí pɛ́ Pɔɔ̀ bɛ̀nìdí wɔ̀ Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù.) 30Kuŋgbe gbàà selidí e gbàvàì dè jɛ̌ɛ̀ e dí gbǐn. Wòlúò gbǐn wò bɛ̀nìdí Pɔɔ̀ wɔ bò simɛ̀ wo kamu wɔ̀. Wò kòàìdí wɔ̀ dè wo sa wɔ̀ Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù. Wò kaladí Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè de fúmù fúmù nù. 31Wòlúò wó selidí kɔwɔ́ɛ̀ wò dedí naà gbulu de kìinù wò java Pɔɔ̀. Dɔ̀ɔ̀ wòlíì téŋ tiyadí Lùuŋ sɛ́njɛlɛ́ò wo wòlù gbàáà bò tedí wò nɛ̀ kɔwɔ̀ gbàà è seli ya Jèlusàlɛŋ jɛ̌ɛ̀ dí gbǐn. 32E dí de fúmù fúmù nù sɛ́njɛlɛ wòlù gbàáà júwadí wɔi fandɛ wòlù gbàvìíò sún e kanàì dè sɛ́njɛlɛ́ò téŋ wo bɛ̀ gbaniíì doo simɛ̀. Èé wòlúò wó sàdí wòlù gbàáà nɛ̀ sɛ́njɛlɛ́ò jòò, wò wolodí naà Pɔɔ̀ wɔ bìlì sɛ̀lɛ̀ì. 33Sɛ́njɛlɛ́ò wòlù gbàáà bɛdí wɔ kamu Pɔɔ̀. Wɔ̀ tɛmudí è wo mɛni Pɔɔ̀ wɔ̀ì jɔ̀lɔ̀ŋwɔ̀ì sɔn. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ bídedí wòlúò wɔ̀ nɛ̀, "Wòo dè jiji wɔ̀lɔ́, ŋwɔnɔ̀ de wɔ̀ nɛ?" 34Wòlúò wó dedí gbaniíì nù wo téŋ wo wòi de fa wòíì bɛ̀àìdí dí kɔlɛ̀n, téŋ wo tɛmu sɛlɛ wùlɛ̀. Kuŋgbe póló gbàà selidí ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ é nɛdí sɛ́njɛlɛ́ò wòlù gbàáà wɔ̀ì dí e wúlú sanù dè. Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ sedí è wɔ sɛ́njɛlɛ́ò wò bɛ̀nì Pɔɔ̀ kovíì nù. 35Èé sɛ́njɛlɛ́ò kàdí wɔ̀ kovíì kudè tila, kɛní wó júwadí wɔ̀ dè wo bɛ̀nì wɔ̀, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de gbaniíì nu nyɔɔ́ò jidí sɛlɛ kulu dí tìti. 36Wò dèàìdí wɔ̀ bu simɛ̀, wo dè wòi de fa wò dè tan, "Nà java wɔ̀!" 37Èé sɛ́njɛlɛ́ò kàdí Pɔɔ̀ kovíì nu kúlan dè, wɔ̀ sedí è wo wòlù gbàáà wɔ̀ nɛ̀, "Mà jàvá má tɛmu sɛlɛ sún." Sɛ́njɛlɛ́ò wòlù gbàáà bídedí wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Mù ka Kulii nyɔɔ́ò kòwàíì tɛmu? 38Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má mùì jijíɔ̀ dè wɔ́ wolodí Ijɛ tàvíì nù, wɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ dìnàì nà kɔmɛtíì èì, wɔ́ bɛ̀nìdí kɔ̀ɔn kúlúbáì kɔ̀lɛ̀ wúlúì kowaa nyìyɛ̀ sijɛ gbàáà nù?" 39Pɔɔ̀ sìnyàdí wɔ wòíì dè wɔ̀ nɛ̀, "Mà dè Jusi jí. Wò kɔ̀màdí mì Tasɔ jɛ̌ɛ̀ nù é dè Sèlesiya kagbóè nù, ma dè mùndí Tasɔ tàvi jí bulu bulu. Mùi fɛlɛ̀ fɛlɛ̀ì dè ŋwúndè mà siyɛ̀ì wòlúò bò." 40Sɛ́njɛlɛ́ò wòlù gbàáà ŋwunidí Pɔɔ̀ wɔ siyɛ sɛ̀lɛ́ɛ̀. Dɔ̀ɔ̀ Pɔɔ̀ dɔdí dè wɔ ŋwúnù bendéè eodè wɔ gbaya faàn jìjà. Èé wòlíì kàdí e dí bú nɛ̀, wɔ̀ siyɛidí wo bò Ibulu kòwàíì nù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\