De Namu Nyɔɔ́ò 22

1Pɔɔ̀ tan dí wò wɔ̀ nɛ̀, "Mì biò nà, tedéò nà, nà tuwà nɔidè, nà sà jɛ́ má kɔ̀nàì ve mi bulu eu!" 2Èé Pɔɔ̀ dedí wo bo siyɛ̀ìnù Ibulu kòwàíì nù, wò nɛdí naà e dí búbú. Pɔɔ̀ gbidí naà wo bo siyɛ̀ì wɔ̀ nɛ̀, 3"Mà dè Jusi jí. Wò kɔ̀màdí mì Tasɔ jɛ̌ɛ̀ nù Sèlesiya kagbóè nù. Kɛ́ wò sadí mì nù Jèlusàlɛŋ jɛ wɔ̀lɔ́ nù. Kàmelìyɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ siyadí mì jàkùn. Mà kpɛn dí sɛlɛ̀ bulu kàí fɔ́ɔ́n e kàn jɛ́ á dè wòlù a ŋwànì nà wòlu laíò wo kaɤáà nùu wòíì bu. Ŋwɔnɔ̀ mà bidí Ŋgàla wɔ jòwóè jòwò bulu kàí fɔ́ɔ́n mùnɛ̀ jɛ́ na téŋ ná ŋwúnùì vè kɔ̀ɔ̀nù ná ka nɛ̀. 4Wòlúò gbǐn wó dè Jisɛ̀ wɔ Gbulúì nù, mà nɛdí è téŋ sà mànɔwɔ ma nɛ̀ì téŋ wo wúlú kwalàìnù. Mà bidí e jijì pɛ́, e nyinɔ̀ pɛ́ kamu ma dè wò kpindi bo nu mɛni. 5Saaɤa Sa Kadáà wɔ́ dè vè nɛ̀ tàvi nyɔɔ́ò jòò wò gbɛ̀ e seele wòi nìì, wò nɛ̀ wɔ̀lɔ́ má dè e tɛmùnù è dè ŋgàma. Wò sàadadí jàkùn wo tù è mì jɔ̀ɔ̀ mà bɛ̀nì è wò bàde Jusíò bò wó dè Dàmasikɔ jɛ̌ɛ̀ nù. Dɔɔ ŋwùnù mà bɛdí va mà kamu wòlúò wó dè Jisɛ̀ wɔ Gbulúì nù, mà kwali wo gbǐn jɔ̀lɔ̀ŋwɔ̀ì nù, mà nyìnì wò jèè Jèlusàlɛ̀ŋ wò mànɔwɔ wò. 6"Dɔ̀ɔ̀ mà dɔó dè ma gbì Dàmasikɔ bɛ̀ì. Kùlɔ́ɔ̀ wɔ̀yàó feyàà ma dè jɛ̌ɛ̀ ei dàì. E dí de fúmù fúmù nù, míyá míyá sún woloó jìjàìndéè e tì mì sǐn dè e kamàì miu. 7Mà bùlùó jùdéè ma gbì dè kpúlu. Mà nyìnìó wòi sún èì e jíví mì è nɛ̀, 'Sɔɔ̀, Sɔɔ̀, de ŋwùnù mù dè mi kùla siin kùlàìnù?' 8Mà bídeó mà nɛ̀, 'Tedé, wòo mù dè?' Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ sìnyàó mi wòì dè wɔ̀ nɛ̀, 'Mì mà dè Nasɔlɛ jíɔ̀, Jisɛ̀, mú dè wɔ kùla siin kùlàìnù.' 9Jijíò à wo jòò á kwaó gbulúì eu, wò sàdí míyá míyáà. Kɛ́ wɔ̀lɔ́ wɔ́ deó mi bo siyɛ̀ìnù wòì dí wɔ wòíì èì nyìnì. 10Dɔ̀ɔ̀ mà bídeó mà nɛ̀ 'Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, de mù jàvá má nɛ̀?' Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ taón mì, 'Dɔ̀ dè mù bɛ̀ Dàmasikɔ jɛ̌ɛ̀ nù, funù wò se ve mù sɛlɛ́ì gbǐn wò è nyàŋgè ya mù nɛ̀ è.' 11Míyá míyá fuláó mi sǐìn, dɔɔ ŋwùnù mì bàdéò bùlùó mi faáàn eu wo gbaya mì Dàmasikɔ jɛ̌ɛ̀ nù. 12"Jɛ dɔ̀ɔ̀ nù jijì dɛ̀ɛ̀ deó va wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ deó Anànaiyà. Wɔ̀ bió Ŋgàla sɛ̀lɛ́ɛ̀ faàìn sɔn kamàì kaɤáà nùu wòíì eodè. Jusíò gbǐn kpóŋ wó deó jɛ dɔ̀ɔ̀ wò bió wɔ tɛ̀ɛ̀mi bi tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. 13Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ jió mi bò wɔ ŋwúnù mii fandɛ̀. Wɔ̀ jívió mì wɔ̀ nɛ̀, 'Mì bíɔ̀, Sɔɔ̀, sà dè vɛ mùndí.' Èé é kàó nyɔìŋ dè, mi sǐìn sàó naà dè ma sà wɔ̀ ŋwúnùnù. 14Wɔ̀ taón mì wɔ̀ nɛ̀, 'Nà wòlu laíò wo Ŋgàláà wɔ̀ mù faàn kàlà ya wɔ̀ nɛ̀ì mù sì wɔ kului sɛ̀lɛ́ɛ̀ nɛ̀ mùndí mù sà wɔ telembo jòwò nyɔɔ́ɔ̀. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má mù nyìnì mùndí wɔ bulu wɔ siyɛ wòíì. 15Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mù mù dè bɛ jìnù mù se wɔ sɛlɛ̀ wòlíì gbǐn. Nɛ̀ mùndí wɔ̀lɔ́ mú sà e dí e kanàì dè wɔ̀lɔ́ mú nyìnì èì. 16De tuwànù naà mù de? Dɔ̀dè wò kwali mù wúlú Ŋgàla nímí, mù sɔ̀ Ŋgàla wɔ̀ te mù sɛlɛ siíìn nu tǔn.' 17"Dɔ̀ɔ̀ mà dɔó dè ma bɛ̀ jèè Jèlusàlɛ̀ŋ. Má deó Ŋgàla sɔ̀nù Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù mà saió sǐn sɛ̀lɛ saì. 18Sǐn sɛ̀lɛ saíì nù mà sàó Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ se è mì wɔ̀ nɛ̀, 'Nɛ̀ è bùwàì mù wolo Jèlusàlɛ̀ŋ de fúmù fúmù nù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mù tɛmu má Ŋgàla kòwàì vè e kàn mì, wòlúò wŏ mù wòíì ei nyìnì jàva.' 19Mà sìnyàó wɔ wòíì dè mà nɛ̀, 'Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, Wòlúò wó dè vè wò sì è kàí fɔ́ɔ́n wò nɛ̀ mì mà bíò Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì boíì nu bɛ̀ ma dè wòlúò kamu wó funàì mù ma dè wo bìlì. 20Mù Tedí Kàí tɛmu nyɔɔ́ɔ̀ Tiivìn, wó deó wɔ javanù, mi bulu bulúì mà deó va. Mà ŋwunió wɔ jàva sɛ̀lɛ́ɛ̀, ŋwɔnɔ̀ wòlúò wó deó wɔ javanù mì mà kaón wo jogbóì dè.' 21Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ taón mì, 'Bɛ̀, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mà dè mù tiyànù dí bàìŋ póŋ mù bɛ̀ wòló bò wòì Jusi wóó dè.' " 22Wòlúò sìɤàìdí nɔide tuwànù Pɔɔ̀ wɔu e sìɤàìnù wɔ kala wòi wòló tɛmu. Kɛ́ wò gbidí naà gbalàì dí tìti wo dè tan, "Nà sa wòlu dɔɔ taalíì tàvíì eodè! Èì ŋwùwà pɛ́ wɔ́ jì tàodè dè!" 23Wò dedí pàlánù dí tìti wo dè wo jújúì nu làà wɔ dè e finyáì jìja mɛni wo dè mùndí fowóè dè gbà. 24Lùuŋ sɛ́njɛlɛ wòlù gbàáà sedí è wɔ sɛ́njɛlɛ́ò wo kúlàn Pɔɔ̀ kovíì nù. Wɔ̀ tan dí wò bìlì Pɔɔ̀, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve wɔ se wò sɛlɛ ŋgàmáà è kàn wɔ̀lɔ́ ŋwùnù Jusíò wó dedí gbàláà gbalanù. 25Wó kàdí Pɔɔ̀ mùwà wɔ bìli ŋwuni, wɔ̀ bídedí sɛ́njɛlɛ wòlù gbàáà kɔlɛ́ɔ̀n wɔ́ dedí va ŋwúnù wɔ̀ nɛ̀, "Nií, kaɤáà nɛ̀ èe dè ve nì bɛ́ɛ́lɛ́ wòlù wɔ dè Lùuŋ tàvi jí nɛ̀ mùndí sɛlɛ nu seli kadaíò wòì tan wɔ̀ sɛlɛ siìn nɛ̀ ya, nà dè wòlù na kamu e nyɔɔ́ɔ̀ na bìlì wɔ̀?" 26Sɛ́njɛlɛ wòlù gbàáà kɔlɛ́ɔ̀n wɔ́ nyìnìdí wòi wɔ̀lɔ́ èì, wɔ̀ bɛdí wo wúlú nyɔɔ́ɔ̀ bò wɔ bídè wɔ̀ nɛ̀, "Jɛ naà mù nɛ̀ ve sɛlɛ wɔ̀lɔ́ yɛ? Jijíɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ dè Lùuŋ tàvi jí!" 27Edèè sɛ́njɛlɛ́ò wúlú nyɔɔ́ɔ̀ bɛdí wɔ bídè Pɔɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Àkɛ́, mù dè Lùuŋ tàvíì nu kɔ̀mà jí?" Pɔɔ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Òòyi." 28Sɛ́njɛlɛ́ò wúlú nyɔɔ́ɔ̀ sedí è Pɔɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Miníì mà saó lɛkwai dí tìti gbàà, wo kìyá mì Lùuŋ tàvi jí tùwà." Pɔɔ̀ sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Miníì mà dè Lùuŋ tàvi jí, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mì gbàíòn dedí Lùuŋ tàvi wóó." 29E dí dè fúmù fúmù nù jijíò wó dedí Pɔɔ̀ wɔ bìlì sɛ̀lɛ̀ bu wò ŋwààmùdí, wo kpolu dè. Ŋwɔnɔ̀ èé sɛ́njɛlɛ́ò wúlú nyɔɔ́ɔ̀ kàdí è sì wɔ̀ nɛ̀ Pɔɔ̀ wɔ̀ dè Lùuŋ tàvi jí, wɔ̀ ŋwààmùdí tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà, wɔi jɔ̀lɔ̀ŋwɔ̀i mɛni sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù. 30Sɛ́njɛlɛ́ò wo wúlú nyɔɔ́ɔ̀ jàvàdí wɔ sì wɔ̀lɔ́ bulu bulúì ŋwùnù Jusíò kamudí Pɔɔ̀! Dɔɔ ŋwùnù dɔɔ wɔi jède sànyáà nù, wɔ̀ sedí è sɛ́njɛlɛ́ò wo sa Pɔɔ̀ wɔ̀ì jɔ̀lɔ̀ŋwɔ̀i. Wɔ̀ sedí è saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ tàvi nyɔɔ́ò jòò wò gbàdàì. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ nɛdí è wo bɛ̀nì Pɔɔ̀ wo ŋwúnà wɔ̀ gbaniíì ku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\