De Namu Nyɔɔ́ò 23

1Pɔɔ̀ kìidí gbaniíì nu nyɔɔ́ò ku wɔ̀ tan wò, "Mì gbàin Esulɛ nyɔɔ́ò! Mi kulúì ei mɔ̀lì mɔ̀lì e dè bulu kalàìŋ Ŋgàla sǐn ku, e kàn wɔ̀lɔ́ gbǐn mà è nɛ̀ ya mi tàodéè nù, e wolo mi kɔ̀ma sànyáà eu e bulu kɔ̀ɔ̀nù eu." 2Dɔ̀ɔ̀ Saaɤa Sa Kadáà Anànaiyà sedí è wòló wó dedí Pɔɔ̀ wɔi fandɛ̀ ŋwúnùnù wò gbɔ̀dɔ̀ wɔ ŋwɔ́ɛ̀ nù. 3Pɔɔ̀ sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Ŋgàmáà bulu bulúì nù Ŋgàla wɔ̀ pɛ́ wɔ̀ dè mù nu gbɔ̀dɔ jìnù. Mù sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ bò wó gbǐlà èì tìín tunyɛ̀. Àa mùí mú konù fèlé nì mù nɛ̀ mù dè wòlù mu seli mi sɛlɛ́ɛ̀ nù kaɤáà nùu wòíì eodè. Ŋwɔnɔ̀ mù bulúì mú konù mù dè kaɤa nyùmà nyɔ̀ɔ̀, èé mú tiyàì wòlù wo dè mi ŋwɔ́ɛ̀ nu gbɔ̀dɔ̀!" 4Jijíò wó dedí Pɔɔ̀ wɔi fandɛ̀ ŋwúnùnù, wò bídedí wɔ̀ wò nɛ̀, "De ŋwùnù mù dè Ŋgàla wɔ Saaɤa Sa Kadáà wòì siin senù?" 5Pɔɔ̀ sìnyàdí wo wòíì dè wɔ̀ nɛ̀, "Mì gbàin Esulɛ nyɔɔ́ò, mào è sì è dè má wɔ̀ wɔ̀ dè Saaɤa Sa Kadáà. Ŋgàla jàkúìn tɛmu èè nɛ̀, 'Ka siyɛ siìn e kàn wòlúò wó dè wòlu wúlú nyɔ̀ɔ̀ò mù gbàíòn ŋwùnù.' " 6Pɔɔ̀ sìdí è wɔ̀ nɛ̀ wòlúò wó dedí gbaniíì nù wo téŋ wò dedí Sadiyusii sìŋgbéè nyɔ̀ɔ̀ò, téŋ dè Falesii sìŋgbéè nyɔ̀ɔ̀ò. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ gbaladí gbaniíì tidì wɔ̀ nɛ̀, "Mì gbàin Esulɛ nyɔɔ́ò mà dè wòlúò sún wó jívàì wo bulu Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò. Mà dè Falesii màluŋ jí. Mà dè vè sɛlɛ nu saai ŋwùnù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mà funàì de dɔ sɛ̀lɛ́ɛ̀ falan jɔ̀ɔ̀." 7Èé Pɔɔ̀ kàdí wòi wɔ̀lɔ́ tɛmu feyàà, Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò nɛ̀ Sadiyusii sìŋgbe nyɔɔ́ò jòò wò gbidí naà dàn èì. Dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ wò tèìdí naà nù koai sɔn. 8(Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Sadiyusii sìŋgbe nyɔɔ́ò tɛmudí è wò nɛ̀ de dɔ sɛ̀lɛ̀ falan jɔ̀ɔ̀ èì e dí de, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má Ŋgàla wɔ tedíò wòì e dí dè nɛ̀ mùndí kwíín èì e dí dè. Kɛ́ Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò, funaidí sɛlɛi wòló gbǐn.) 9Wòlúò wò gbidí naà wòi de faì dí tìti. Dɔ̀ɔ̀ kaɤa siya nyɔɔ́ò téŋ wó dedí Falesii sìŋgbéè nyɔ̀ɔ̀ò wò ŋwúnudí wo fi mɛndɛ dí tìti wò nɛ̀, "Jiji wɔ̀lɔ́ wɔ̀ì jíde sún gbǐn nɛ̀. Mù sà má è mùnɛ̀, kwíín dɛ̀ɛ̀ èè siyɛ̀ì wɔ bò, kpedeó Ŋgàla wɔ tedíò sún è dè." 10Dàáàn dedí nù gbàa dí tìti e ŋwààmà sɛ́njɛlɛ́ò wúlú nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì. Wɔ̀ sìàìdí wò dè Pɔɔ̀ wɔ nu làànù. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tiyadí wɔ sɛ́njɛlɛ́ò wò bɛ̀ gbaniíì tidì, wo sa Pɔɔ̀ wòlúò jɔ̀ɔ̀, wò bɛ̀nì wɔ̀ kovíì nù. 11Tɔɔlu dɔ̀ɔ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jidí wɔ ŋwúnù Pɔɔ̀ wɔi fandɛ̀ wɔ̀ tan wɔ̀, "Jɛ́ mú dè kulu kálinù, sìɤàì nɔɔ̀ è bu! Sɛlɛ ŋgàmáà bulu bulúì é kàìn mì mù è wòlúò se ya wó dè Jèlusàlɛŋ jɛ wɔ̀lɔ́ nù. Ŋwɔnɔ̀ mù yá Lùuŋ jɛ gbàáà nù bɛ̀, mu nɛ̀ sɛlɛ kɔlɛn dɔ̀ɔ̀." 12Dɔɔ wɔi jède sàndéè Jusíò gbàdàìdí dí kɔlɛ̀n wo dùmàì Pɔɔ̀ wɔ java sɛ̀lɛ̀ nù. Wò jidí kɔ̀lì wò nɛ̀ wŏ nímí namu nɛ̀ mùndí wŏ jìlɛ̀ jì e sìɤàìnù wo java Pɔɔ̀. 13Wòlúò wó dùmàìdí Pɔɔ̀ wɔ java sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù, wò tìdí wòlíì kowaa nyìyɛ̀ eu. 14Edèè wò bɛdí saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò bò e kanàì dè wòlu laíò. Wò sedí è wò wò nɛ̀, "Nà gbǐn à kɔ̀lì ja bulu bulu nù. Ŋwɔnɔ̀ ǎ jìlɛ̀ jì, ǎ nímí bɛ́ɛ́lɛ́ namu e sìɤàìnù a java Pɔɔ̀. 15Nà tàvi nyɔɔ́ò jòò nà tiya naà Lùuŋ sɛ́njɛlɛ́ò wòlù gbàáà bò tedí vɛ wɔ̀ nyìnì Pɔɔ̀ na bò. Nà se wɔ̀ nà nɛ̀ sɛlɛ́ɛ̀ Pɔɔ̀ nɛ̀ à jàvá á sà èì ndè kàí, a sì ŋgàmáà. Kɛ́ à fa ve kame wɔi ku a java wɔ̀ wɔ kìyá bɛ́ɛ́lɛ́ vè tili." 16Kɛ́ Pɔɔ̀ wɔ̀ binɔ́ɔ̀ wɔ jííjíɔ̀ dedí va wɔ nyìnì Pɔɔ̀ wɔ java sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì. Wɔ̀ tùdí simɛ̀nù, wɔ bɛ̀ kovíì nù wɔ se è Pɔɔ̀. 17Dɔ̀ɔ̀ Pɔɔ̀ jívidí sɛ́njɛlɛ́ò wòlù gbààvìíò dɛ̀ɛ̀ wɔ se wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Bɛ̀nì jiji jáo wɔ̀lɔ́ na wúlú nyɔɔ́ɔ̀ bò. Sɛlɛ̀ dè wɔ̀ nùù wɔ se ŋwùnù." 18Dɔ̀ɔ̀ sɛ́njɛlɛ́ɔ̀ bɛ̀nìdí jiji jáóɔ̀ wo wúlú nyɔɔ́ɔ̀ bò. Wɔ̀ sedí è wo wúlú nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Pɔɔ̀ wɔ́ dè kpindi bóè nù wɔ̀ fɛlɛo mìì mà nyìnì nyɔ̀na biyo wɔ̀lɔ́. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de sɛlɛ sún dè wɔ̀ nùù mù se ŋwùnù." 19Dɔ̀ɔ̀ sɛ́njɛlɛ́ò wúlú nyɔɔ́ɔ̀ bùlùdí jiji jáo biyɔ́ɔ̀ faáàn eu wo bɛ̀ dídɛ̀ɛ̀ wo sɔn. Sɛ́njɛlɛ́ò wúlú nyɔɔ́ɔ̀ bídedí wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "De è dè mù nùù, mú jàvá mú se è mì?" 20Jiji jáo biyɔ́ɔ̀ sìnyàdí wɔ̀ woì dè wɔ̀ nɛ̀, "Jusi wòlù gbààvìíò wò è nù dùmàì ya wò bídè mù bòdí sàndè mù tiya Pɔɔ̀ tàvi nyɔɔ́ò bò. Wò dè e nɛ jìnù mùnɛ̀ wó sì wɔ̀lɔ́ bulu bulúì Pɔɔ̀ wɔ́ nɛ̀ è. 21Wò se má mù dɔ̀ɔ̀ ka ŋwuni è èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, jijíò wó dè wɔi ku ko jìnù wò tì wòlìì kowaa nyìyɛ̀ eu. Ŋwɔnɔ̀ wo gbǐn wò kɔ̀lì ja, wò nɛ̀ wŏ jìlɛ̀ jì, wŏ nímí namu e sìɤàìnù wo java Pɔɔ̀. Wo ko koì dè nɔɔ̀ jɛ́jɛ́ ŋwɔnɔ̀ wò dè nɔɔ̀ konù wò nyìnì wɔ̀lɔ́ èì é dè mù nùù." 22Dɔ̀ɔ̀ sɛ́njɛlɛ́ò wúlú nyɔɔ́ɔ̀ sedí è jijì jáóɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ mú se è mì ka tan wòlù mù è mì se ya." Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ sedí è jijì jáo biyɔ́ɔ̀ wɔ̀ bɛ̀. 23Dɔ̀ɔ̀ sɛ́njɛlɛ́ò wúlú nyɔɔ́ɔ̀ jívidí wɔi jàde wòlù gbààvìíò sɔn wɔ̀ tan wò, "Nà júwà sɛ́njɛlɛi kɔ̀lɛ̀ wúlúì sɔn wò nyàŋgè wo bului nɛ̀ Sɛsèliya bɛ ŋwùnù. Nà gbǐlà wòì sowó namàì nyɔ̀ɔ̀ì kowaa dɔ́wɔ́ e kanàì dè dɛ mɛni nyɔ̀ɔ̀ì kɔ̀lɛ̀ wúlúì sɔn. Ŋwɔnɔ̀ nà nyàŋgè na bulùì nɛ̀ nà wolo vè kɔ̀ɔ̀nu tɔɔlúì aavàì kɔnyìyɛ́ɛ̀ eodè. 24Nà tɔla sowóò sún Pɔɔ̀ wɔ ŋwùnù. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má nà tila wɔ̀ Felè wɔ̀ì nɛŋgbɛlɛŋ wɔ́ dè Lùuŋ kadáà sǐn." 25Jàkúìn sɛ́njɛlɛ́ò wúlú nyɔɔ́ɔ̀ sàadadí è Felè wɔ bò wɔ́ dedí Lùuŋ kadáà sǐn, àa e nu wòíì dè. 26"Mìí má dè Kùlɔdìyɔ̀ Làsiyà, mà dè jàkun wɔ̀lɔ́ Felè bo tiyànù. Mà te mù wòì ma sììn dè, ma te mù wòì. 27Jiji wɔ̀lɔ́ Jusíò kamuó wɔ̀ wò nɛ̀ wò java wɔ̀. Wò kàlàón mi kulùì wò nɛ̀ jiji wɔ̀lɔ́ wɔ̀ dè Lùuŋ tàvi jí. Dɔɔ ŋwùnù mà júwaó mi sɛ́njɛlɛ́ò, a bɛ̀ a sa wɔ̀ Jusíò jɔ̀ɔ̀. 28Mà jàvàó má sì wɔ̀lɔ́ ŋwùnù wó kamuó wɔ̀. Dɔɔ ŋwùnù mà bɛ̀nìó wɔ̀ Jusíò tàvi nyɔɔ́ò bò. 29Mà sàó èì ndè wɔ̀lɔ́ wɔ̀ì sɛlɛ siin sún gbǐn nɛ̀ wòlù jì nɛ̀ wò java wɔ̀ e ŋwùnù kpedeó wo mɛni wɔ̀ kpindi bò nù. Sɛlɛ siíìn wó nɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀ è, è dè nɔɔ̀ sɛlɛ sún é kàìn wo Jusi kaɤáà. 30Èé má kàó èì nyìnì wò nɛ̀ Jusíò wò naà fuɤɛ́ nù bɛ̀ ya wɔ ŋwùnù, mà nyàŋgèó è e dí de fúmù fúmù nù mà tiya wɔ̀ mù bò. Ŋwɔnɔ̀ mà è wòló se ya wo sɛlɛ dè wɔ̀ì wò jì mù bo." 31Sɛ́njɛlɛ́ò nɛdí wɔ̀lɔ́ wo wúlú nyɔɔ́ɔ̀ sedí è wò. Dɔɔ tɔɔlúì wò júwadí Pɔɔ̀ wo bɛ̀nì wɔ̀ Antìpatɛ jɛ̌ɛ̀ nù. 32Dɔɔ wɔi jède sànyáà nù sɛ́njɛlɛ́ò wó dedí kɔya eu namàìnù, wò kpelaidí jèdè kovíì nù. Wò tedí Pɔɔ̀ sɛ́njɛlɛ́ò jɔ̀ɔ̀ wó dedí sowóò budè wò bɛ̀nì wɔ̀. 33Wò bɛ̀nìdí Pɔɔ̀ Sɛsèliyà wo gbǐlà wɔ̀ì jàkúìn wo tù wɔ̀ Lùuŋ kadáà sǐɔ̀n jɔ̀ɔ̀. 34Èé Felè tèìdí jàkúìn, wɔ̀ bídedí Pɔɔ̀ wɔ̀ nɛ̀ tàvíì fɔn nu jí wɔ̀ de. Pɔɔ̀ sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ wolo Sèlesiya kagbóè nù. 35Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ sedí è Pɔɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Mà dè mù sɛlɛ́ɛ̀ eu ko jìnù, wòló wó gbǐlà mùì sɛ̀lɛ̀ wò jì má." Edèè wɔ̀ sedí è sɛ́njɛlɛ́ò wò dè Pɔɔ̀ wɔi kìi. Wò gbǐladí wɔ funai kada bóè nù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\