De Namu Nyɔɔ́ò 24

1Wó bɛ̀nìdí Pɔɔ̀ Felè wɔ bò kùlùì wààyò kàdí tì, Saaɤa Sa Kadáà Anànaiyà nɛ̀ wɔ wòlu laíò téŋ jòò e kanàì dè Tɛ̀tulɔ̀ wɔ̀lɔ́ wɔ́ sìdí Jusíò kaɤáà dí tìti, wò wò bɛdí Sɛsèliya. Wò bɛdí Felè bò, wɔ́ dedí Lùuŋ kadáà sǐn, wo kwali Pɔɔ̀ wɔ nɛ̀lɛ́ɛ̀ wɔ̀ kudè. 2Wò jívidí Pɔɔ̀ sɛlɛ tɛmaíì. Dɔ̀ɔ̀ Felè sedí è Tɛ̀tulɔ̀ wɔ̀ dɔdè wɔ̀ tɛmu wɔ̀lɔ́ é dè wɔ̀ nùù e kàn Pɔɔ̀. Àa sɛlɛ́ɛ̀ dè Tɛ̀tulɔ̀ tɛmudí è. "Bɛlɛ gbàà dè mùì. Mù nà kulu lɔ̀mù dí tìti gbàà ja ya. Mù sɛlɛi tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ì èì dìnàì ya mu nyìnì keleɤelei dèèlìì mù wòlù eu jìja kìi keleɤeléè saala nù. 3Ŋwɔnɔ̀ nà faàìn dè sɛlɛ wòló jàdè, à sa mùndí mù mà mà tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. 4Màì jàvá má tìyàì mù kùlù, dɔɔ ŋwùnù mà dè mùi fɛlɛ̀nù mù tuwà nɔidè sɛlɛ kɛlɛ́ɛ̀ eu é dè nà nùù. 5Nà gbǐn à sì naà è à nɛ̀ jiji wɔ̀lɔ́ wɔ̀ dè tundɛ wòlù nɛ̀ mùndí wɔ̀ì wòlù kàì dè nà tàvíì ŋwùnù. Wɔ̀ wɔ̀ ka è nɛ̀ kɔwɔ̀ seli Jusíò gbǐn tidì wó dè tàodéè nù. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ dè mùndí wòlu wúlú nyɔ̀ɔ̀ Nasɔlɛ nyɔɔ́ò sìŋgbéè ŋwùnù. 6Wɔ̀ dè mùndí de kewunù wɔ̀ nyùmà Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè kǐnà, dɔɔ ŋwùnù à kamuó wɔ̀. 8Mù bulúì mù bídè mà jiji wɔ̀lɔ́ wɔ̀ se ve mù wɔ̀lɔ́ ŋwùnù á kamàì wɔ̀ sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀." 9Jusíò gbǐn kpóŋ wò tɛmudí è wò nɛ̀ wɔ̀lɔ́ wó tɛmàì Pɔɔ̀ wɔ̀ nyɛlɛ è dè ŋgàma. 10Dɔ̀ɔ̀ Felè wɔ́ dedí Lùuŋ kadáà sǐn wɔ̀ jívaidí Pɔɔ̀ faàn wɔ̀ jì wɔ̀ tɛmu wɔ̀lɔ́ é dè nùù. Pɔɔ̀ tan dí wɔ̀ nɛ̀, "Felè, mà sì è mà nɛ̀ wó tùwàó mù sɛlɛ nu seli kada tàvi wɔ̀lɔ́ ŋwùnù, è tèì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ bɛ̀nì ya. Ŋwɔnɔ̀ mi kulu de tili tilìì dè tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà èé má dè mi wúlú eu kɔ̀nàìnù mù bulúì sǐn ku. 11Ŋwɔnɔ̀ mù bídè mà wò, wò se ve mù ŋgàmáà, wɔ̀lɔ́ kùlùì kowaa kwai sɔn è naà tì ya, mà bɛó Jèlusàlɛ̀ŋ Ŋgàla sɔ̀. 12Jusíò wòó mì sa à wòlu sún gbǐn jòò á jì mɛndɛ fi de wo Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù. Kpedeó, wo kève mì sa à wòlù jòò a seli dàn wo Ŋgàla sɔ̀àì bóè nù kpedeó jɛ gbàáà e dí sún gbǐn. 13Wòì mù sɛlɛ̀ de folì folì sún gbǐn seì gbɛ̀ e kàn wɔ̀lɔ́ ŋwùnù wó nyìnìì mì vè. 14Kɛ́ Felè ŋwúndè mà se mù ŋgàmáà. Ŋgàláà nà wòlu laíò bidí wɔ sɔ̀, mà ka wɔ̀ sɔ̀ mùnɛ̀ Gbulúì nu nyɔɔ́ò. Ŋwɔnɔ̀ Jusíò nɛ̀ gbulu wɔ̀lɔ́ dè sìŋgbe sɛ̀lɛ̀. Kɛ́ mà funàì wɔ̀lɔ́ gbǐn é dè Mosè wɔ kaɤáà nù, e kanàì dè wɔ̀lɔ́ gbǐn Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò wó sàadadí è wo jàkúìn nù. 15Jɛ́ nɔɔ̀ wòlu wòló wó kàlàì Ŋgàla wɔ̀ì kulu, nyɔìŋ nɔɔ̀ mì pɛ́ mà funàì Ŋgàla ma kàlà wɔ̀ì kulu, wɔ̀lɔ́ wòlíì gbǐn dè de dɔ jìnù falan jɔ̀ɔ̀, e telembo nyɔ̀ɔ̀ò nɛ̀ kùla siin nyɔ̀ɔ̀ò pɛ́. 16Dɔɔ ŋwùnù mà ka dè kewu mà tùwà mi kulúì kalàìŋ Ŋgàla sǐn ku e kànàì dè wòlu fuyó pɛ́. 17"Má woloó Jèlusàlɛ̀ŋ tèì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ è tì ya. Dɔɔ ŋwùnù mà bɛó va ma bɛ̀nì lɛkwai sún mì gbàíòn téŋ bò wó dè va nɛ̀ mùndí mà sa mii saaɤà. 18Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nɛ̀nù mà deó wò sàó mì Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù. Dɔ̀ɔ̀ nù mà kàó naà bulu kala mii nàndí sa saaɤáà sa ŋwùnù. Gbani èó mì bu dè, ŋwɔnɔ̀ wòlu sún gbǐn èó kuŋgbe seli. 19Kɛ́ Jusíò téŋ wó wolòì Esiya kagbóè nù wò deó va. È dè má mà nɛ̀ sɛlɛ siin sún gbǐn è ŋwùwà ve wo bulúì wo jì wo tɛmu è. 20Kpedeó jiji wòló wó koì dè yèlé ŋwúndè wò tɛmu sɛlɛ siíìn má nɛó èé wó bɛ̀nìó mì tàvi nyɔɔ́ò kudè. 21Kɛní nɔɔ̀ è yá wòì kɔlɛ́ɔ̀n dè, má ŋwúnuó gbaniíì tidì ma tɛmu è. Mà taón mà nɛ̀, 'Nà dè mi sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔɔ jívàìnù kɔ̀ɔ̀nù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mà funàì mà nɛ̀ wòlíì dè de dɔ jìnù falan jɔ̀ɔ̀.' " 22Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má Felè, wɔ̀lɔ́ wɔ́ sìdí sɛlɛ̀ bulu kàí fɔ́ɔ́n e kàn Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ Gbulúì, wɔ̀ kamudí sɛlɛ tɛmúì dí. Wɔ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Sɛ́njɛlɛ́ò wúlú nyɔɔ́ɔ̀ Làsiyà kàmá jì mà seli ve naà na sɛlɛ tɛmúì nù." 23Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ sedí è sɛ́njɛlɛ́ò wó dedí Pɔɔ̀ wɔi kìinù wò dè wɔ dè de ti, wɔ̀ de namu. Nɛ̀ mùndí wɔ̀ bàdéò bɛ́ɛ́lɛ́ wò dè wɔ wòi ni jì. 24Èé kùlùì kpɛkpɛ kàdí tì Felè nyìnìdí wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀ Dùlùsilà. Dùlùsilà dedí Jusi jí. Wɔ̀ tiyadí Pɔɔ̀ wɔ dí wòì wɔ̀ jì wɔ̀ tɛmu sɛlɛ̀ è kàn Jisɛ̀ Kolàì wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀. 25Èé Pɔɔ̀ wɔ́ kàdí sɛlɛ tɛmùnù dè e kàn telembo dè sɛ̀lɛ̀, wòlù wɔ bului nu kamu sɛ̀lɛ̀, e kanàì dè sànyáà Ŋgàla dè wòlíì gbǐn wo sɛlɛ́ì nu seli jìnù, sɛlɛ dɔ̀ɔ̀ ŋwààmàdí Felè dí tìti wɔ̀ tan Pɔɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Mù gbɛ̀ ve nɛnɛ̀ bɛ̀ì. Mà dè mù jíví jìnù jèè mà kpáŋá má nù ŋwùnù." 26Wɔ̀ bidí Pɔɔ̀ wɔ dí wòi tiya dúwai tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ jàdè wɔ̀ dɛ̀kpɛì wɔ̀ bò, wɔ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de è dedí wɔ kulúì nù dɔ̀ɔ̀ nì wɔ̀ lɛkwai. 27Èé tèì sɔn kàdí tì, wò ŋwúnadí Pɔ̀siyɔ̀ Fɛtɔ̀ wɔ̀ dè Lùuŋ kadáà sǐn Felè wɔ bèwu. Felè jàvàdí wɔ nɛ̀ì Jusíò jàvà wɔ̀ dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ tedí Pɔɔ̀ kpindi bóè nù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\