De Namu Nyɔɔ́ò 25

1Fɛtɔ̀ jidí wɔ̀ dùmà wɔ jòwóè tɔidè tàvi kagbóè nù wó tùwàdí wɔ̀ Lùuŋ kadáà sǐn eu jìjà. Kùlùì taàn kàdí tì wɔ̀ wolodí Sɛsèliyà wɔ bɛ̀ Jèlusàlɛŋ jɛ gbàáà nù. 2Dɔ̀ɔ̀ saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ Jusíò wo wúlú nyɔɔ́ò téŋ jòò wò jidí wo kwali Pɔɔ̀ wɔ nɛ̀lɛ siíìn Fɛtɔ̀ kudè. Wò fɛlɛdí Fɛtɔ̀ wɔ̀ì, 3wɔ̀ nɛ̀ wo kulùì sɛlɛ̀ wɔ̀ tiya Pɔɔ̀ Jèlusàlɛ̀ŋ, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò kàdí wɔi fuɤɛ́ nù bɛ̀ wò java wɔ̀ gbulúì eodè. 4Fɛtɔ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Pɔɔ̀ dè kpindi bóè nù Sɛsèliya jɛ̌ɛ̀ nù ŋwɔnɔ̀ mi bulúì mà dè va bɛ̀nù dúwai sɔ́ɛ̀n nù. 5Nà ŋwúndè à na wúlú nyɔɔ́ò jòò à bɛ̀ Sɛsèliyà. È dè má Pɔɔ̀ nɛ̀nàìó wò sɛlɛ siin sún gbǐn, wò kwali wɔ nɛ̀lɛ́ɛ̀ mì kudè funù." 6Fɛtɔ̀ nɛdí wò kɔya eu kùlùì kwataàn kpedeó kùlùì kowaa. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tìdí wɔ bɛ̀ Sɛsèliyà. Dɔɔ wɔi jède sànyáà nù, Fɛtɔ̀ bɛdí sɛlɛ tɛmàì bóè nù wɔ tiya Pɔɔ̀ wɔ dí wòlu, wò nyìnì wɔ̀. 7Wó nyìnìdí Pɔɔ̀, Jusíò wó wolodí Jèlusàlɛ̀ŋ wò kamaidí naà Pɔɔ̀ wɔu wo gbì wɔ wúlú sɛlɛ gbààvìi gbǐlàì. Sɛlɛ dòò gbǐn wó dedí e wɔ nyɛlɛ tɛmàìnù, seele kàí èì dí wò jɔ̀ɔ̀ dè wɔ́ gbɛ̀ ve e tɛmu è wɔ̀ nɛ̀ wo wòíì dè ŋgàma. 8Kɛ́ Pɔɔ̀ dɔdí dè wɔ tɛmu wɔ bulu wɔ̀ eu jìja wòì wɔ̀ nɛ̀, "Màì sɛlɛ siin sún gbǐn nɛ̀ e kàn Jusíò wo kaɤáà kpedeó wo Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè kpedeó, ma kève Lùuŋ nyɔɔ́ò wo kadáà sɛlɛ siìn nɛ̀nàì." 9Fɛtɔ̀ jàvàdí wɔ́ lɔ̀mà Jusíò kulu dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ bídedí Pɔɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Mù jàvà ve mu bɛ̀ Jèlusàlɛ̀ŋ sɛlɛ́ɛ̀ wó tɛmàì mù nyɛlɛ na saàìnù mi bulúì mì sǐn ku?" 10Dɔ̀ɔ̀ Pɔɔ̀ sedí è Fɛtɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Mà dè naà ŋwúnùnù Lùuŋ kadáà bulúì wɔ sɛlɛ tɛmàì bóè nù, ŋwɔnɔ̀ è ŋwùwà ve wo kìi mi sɛlɛ tɛmúì nù fèlé. Mù bulúì mù sì è bulu kàí fɔ́ɔ́n mù nɛ̀ màì Jusíò sɛlɛ siin gbǐn nɛ̀nàì. 11È dè má bɛ́ɛ́lɛ́ mà nyùmà wo kaɤáà kpedeó mà nɛ̀ sɛlɛ̀ siin sún gbǐn wɔ̀lɔ́ é ŋwùwà ve wo java mi è ŋwùnù, mǎ wòlù kɛn nì wò ti mì dè. Kɛ́ è dè má wɔ̀lɔ́ gbǐn wó tɛmàì mi nyɛlɛ èì ŋgàma de, wòlù gbǐn èì mi kaŋa kamàì gbɛ̀ wɔ́ tù mì wò jɔ̀ɔ̀. Dɔɔ ŋwùnù mà dè mùi fɛlɛ̀nù mù tiya mi sɛlɛ tɛmúì Lùuŋ nyɔɔ́ò kadáà bò." 12Dɔ̀ɔ̀ Fɛtɔ̀ tiladí nɛnɛ̀ è wɔi fandɛ nyɔɔ́ò wòì. Wó kàdí wúlú dè tavà, wɔ̀ sedí è Pɔɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Mù mìì fɛlɛ ya mà tiya mù sɛlɛ tɛmúì Lùuŋ nyɔɔ́ò kadáà bò, dɔɔ ŋwùnù mà dè mù tiyànù wɔ bò." 13Èé dúwàì sɔn kàdí tì kadáà Àkulepà nɛ̀ Bɛ̀niì sɔn wò jidí Sɛsèliya jɛ̌ɛ̀ nù wò nì Fɛtɔ̀ wòì wó tùwàdí wɔ̀ Lùuŋ kadáà sǐn dèèléɔ̀ mùndí wò nɛ̀ wɔ fatawò. 14Èé wó kàdí va kùlùì kpɛkpɛ nɛ̀, Fɛtɔ̀ kɔ̀ìn dí Pɔɔ̀ wɔ sɛlɛ́ɛ̀ kpaì nù wɔ se è kadáà Àkulepà. Wɔ̀ sedí è kada gbàáà wɔ̀ nɛ̀, "Jijì kɔlɛ̀n dè vè Felè teó wɔ̀ kpindi bóè nù. 15Mà bɛó Jèlusàlɛ̀ŋ, Jusíò wo saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ wo wòlu laíò jòò wo kwali wɔ nɛ̀lɛ̀ mì kudè. Wò fɛlɛó mìì wɔ̀lɔ́ mà seli wɔ sɛlɛ́ɛ̀ nù siìn. 16Kɛ́ mà seó è wò mà nɛ̀ nàí á dè Lùuŋ wóó a seli wòlù wɔ sɛ̀lɛ nù àì má eu ko. 17Èé wó kàó vè jì, màó e sɛlɛ́ɛ̀ fandɛ̀ funà. Ŋwɔnɔ̀ dɔɔ wɔi jède sànyáà nù, mà bɛó sɛlɛ tɛmàì bóè nù ma nɛ̀ì wo nyìnì jiji dɔ̀ɔ̀ va. 18Edèè wòló wó nɛ̀ wɔ̀ sɛlɛ siìn nɛ̀ ya wò dɔó dè wo ŋwúnù. Kɛ́ wòó wɔ nɛ̀lɛ siin sún gbǐn tɛmu mùnɛ̀ jɛ́ é deó mi kulúì nù. 19Sɛlɛ́ɛ̀ nɔɔ̀ nɛ̀ wo jòò wó fiai eodè mɛndɛ è kàn nɔɔ̀ wo bulu wo Ŋgàla sɔ kpaíì e kanàì dè jijíɔ̀ wó bíò wɔ tan Jisɛ̀. Jisɛ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ó falan ya. Kɛ́ Pɔɔ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ nɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dè nɛnɛ̀ tàodè. 20Màó sɛlɛ sún gbǐn tɛmùì gbɛ̀ e kàn sɛlɛ wɔ̀lɔ́ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, màó èì ndè sà pɛ́. Dɔ̀ɔ̀ mà bídeó Pɔɔ̀ è dè má wɔ̀ gbɛ̀ ve Jèlusàlɛ̀ŋ bɛ̀ì wo kìi sɛlɛ wòló nù. 21Kɛ́ wɔ̀ fɛlɛó mìì mà sìɤàì wɔu jìja kìinù è sìɤàìnù mà tiya wɔ̀ Lùuŋ kadáà bò wɔ̀ kìi wɔ sɛlɛ tɛmúì nù." 22Àkulepà sedí è Fɛtɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Mi bulúì pɛ́ mà jàvà ve ma nyìnì jiji dɔ̀ɔ̀ wɔ wòíì èì." Fɛtɔ̀ tan dí Àkulepà wɔ̀ nɛ̀, "Mù nyìnì yá wɔ wòíì èì bòdí." 23Dɔɔ wɔi jède sànyáà nù, Àkulepà nɛ̀ Bɛ̀niì sɔn wò jidí ŋwɔnɔ̀ wòlúò dùmàdí wo bɛlɛ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. Nɛ̀ sɛ́njɛlɛ wòlù gbààvìíò wò jòò e kanàì dè jɛ̌ɛ̀ wúlú nyɔɔ́ò pɛ́ wo gbǐn wò bɛdí wòlu de koai bo gbàáà nù. Dɔ̀ɔ̀ Fɛtɔ̀ tiyadí wòlù wo bɛ̀ wo nyìnì Pɔɔ̀. 24Edèè Fɛtɔ̀ tan dí wɔ̀ nɛ̀, "È tili mùì, e tili wòló gbǐn wòì à wo jòò á dè vè. Àa jijíɔ̀ dè Jusíò wó dè vè e kanàì dè wòló pɛ́ wó dè Jèlusàlɛ̀ŋ wó nyìnìì wɔ nɛ̀lɛ siìn mi bò. Wò sà má wɔ̀ wò ka gbalanù dè wò nɛ̀ è ŋwùwà ve wo java wɔ̀. 25Kɛ́ màì wɔ nɛ̀lɛ siin sún gbǐn sà wɔ̀lɔ́ é ŋwùwà ve wo java wɔ̀ e ŋwùnù. Ŋwɔnɔ̀ èé wɔ bulúì wɔ̀ mì bídè ya mà tiya wɔ sɛlɛ tɛmúì Lùuŋ kadáà bò, dɔɔ ŋwùnù mà è ŋwuni ya mà tiya wɔ̀. 26Bulu kwá màì sì wɔ̀lɔ́ má kwali ve è jàkun eu, ma tiya è Lùuŋ kadáà bóè kàn wɔ̀. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má mùí mú dè kadáà Àkulepà, mà wɔ̀ nyìnì ya wòlíì gbǐn sǐn ku nɛ̀ mù bulu bulúì mù sǐn ku. Dɔ̀ɔ̀ èè nɛ̀ ve à kàmá wɔ sɛlɛ tɛmúì nù kìi, mà gbɛ̀ ve naà sɛlɛ sún jàkùn eu kwalìì ma gbǐlà è wɔ̀ì ma tiya wɔ̀ Lùuŋ kadáà bò. 27Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, mà tiya má kpindi bo nu wòlù tàvì kada gbàáà bò màì wɔ nɛ̀lɛ́ɛ̀ jàkùn eu kwali má jì è wɔ̀ì gbǐlà, ě sɛlɛ wúlú bìbi dè."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\