De Namu Nyɔɔ́ò 26

1Dɔ̀ɔ̀ Àkulepà sedí è Pɔɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Mù gbɛ̀ ve naà de dɔ̀ì mù siyɛ mù bulúì ŋwùnù" Pɔɔ̀ folaidí wɔ faáàn dè. Àa wɔ bulu wɔu kɔ̀nài wòíì dè wɔ tɛmudí è. 2"Kadáà Àkulepà! Mi bulu bulúì mi kulu de tili tilìì dè kɔ̀ɔ̀nù èé má ŋwúnùì mù sǐn ku, mà saàì sɛlɛ́ì gbǐn kpóŋ nù Jusíò wó gbǐlà è mì wúlú, 3èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mù bulu bulúì mù sì Jusíò wo kaɤáì kàí fɔ́ɔ́n nɛ̀ mùndí jɛ́ wó ka wòlù nùù tuwa tù. Dɔɔ ŋwùnù mà dè mùi fɛlɛ̀nù káí mù tuwà nɔidè miu. 4"Jusíò gbǐn kpóŋ wò sì jɛ́ má bidí kùlà má dedí nyáŋgbá. E tɔidè ko mi bulu mi kɔ̀màì jɛ̌ɛ̀ nù, e bɛ̀ naà Jèlusàlɛ̀ŋ. 5Wo bulúì wòó è sì ya wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́, ŋwɔnɔ̀ wò jàvà má bɛ́ɛ́lɛ́ wò gbɛ̀ jìì wo nì ei seele wòì. Wò sì è wò nɛ̀ mà dè Falesii sìŋgbéè nyɔ̀ɔ̀. Sìŋgbe wɔ̀lɔ́ ka Ŋgàla wɔ kaɤáì bu ŋwànì e tì nà gbàíòn gbǐn wou. 6Ŋwɔnɔ̀ mà dè naà fèlé ŋwúnùnù sɛlɛ tɛmàì bo wɔ̀lɔ́ nù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mi kului kàláà dè wɔ̀lɔ́ èì Ŋgàla nidí e nu kulu tùíì nà gbàin laíò ku. 7Ŋwɔnɔ̀ nù kulu tu kɔlɛ́ɔ̀n Ŋgàla wɔ́ nidí è, èì nɔɔ̀ nà gbàin towòì kowaa kwai sɔ́òn wo kulu dè wò dè má Ŋgàla sɔ̀nù sànyà gbǐn nù wɔ̀lɔ́ è kànàì ve eu. Óó kadáà, sɛlɛ kɔlɛ̀n wɔ̀lɔ́ ŋwùnù nɔɔ̀ Jusíò wò kamàì mì sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀! 8De ŋwùnù na sún nàì e funàì gbɛ̀ wɔ̀lɔ́ Ŋgàla gbɛ̀ wòlu de júwàì falan jɔ̀ɔ? 9"Mi bulúì bɛ́ɛ́lɛ́ mà dedí de kewunù ma dè sɛlɛ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ì nɛ̀ wɔ̀lɔ́ mà tìnì Nasɔlɛ jíɔ̀ Jisɛ̀ wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dè. 10Dɔɔ nɛ̀nù mà deó Jèlusàlɛŋ jɛ gbàáà nù. Saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò nió mì de kewu, ŋwɔnɔ̀ mà, kwalidí wɔ Ŋgàla wɔ faàn jèe wòlúò tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ kpindi bò nù. Nɛ̀ mùndí wò bió má tan wò dè wo sún javanù, mà bió e ŋwuni. 11Dúwai tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ jàdè má bió Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóì nu bɛ̀ ma dè wo kamu, ma wo mànɔwɔ. Mà deó de kewunù mà nɛ̀ è wò seli Jisɛ̀ wɔ eodè. Wo mànɔwɔ sɛ̀lɛ̀ deó mi kulúì nù dí tìti, dɔɔ ŋwùnù mà bió towóì nu bɛ̀ wo mànɔwɔ ŋwùnù. 12"Wɔ̀lɔ́ bulu wɔ ŋwùnù saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò nió mì de kewu mà bɛ̀ Dàmasìkɔ̀. 13Mà dɔó dè ma dè bɛ̀. Óó kadáà, èé kǔdúwùlu kwàndà kàó tili, mà sàó míyá míyá dɛ̀ɛ̀ e nɔliíì kewuó nù e tì kùlɔ́ɔ̀ wɔu. È woloó jìjàìndéè e kamàì miu e kanàì dè wòlúò à wo jòò á deó bɛ̀nù. 14Nà gbǐn à bùlùó jùdéè. Ŋwɔnɔ̀ mà nyìnìó wòi sún èì Ibulu kòwàíì nù è tan mì, 'Sɔɔ̀, Sɔɔ̀! De ŋwùnù mù dè mi siin kamàìnù? Mù dè ve mù bulúì mùi màánɔ̀ɔ̀ŋ nɛ̀, mù kɔ̀nàì má mi bò mùnɛ̀ jɛ́ bùyéɔ̀ ka wɔ bɛ̀nì nyɔɔ́ɔ̀ wɔ tigbáà bò kɔ̀nàì.' 15Mà bídeó mà nɛ̀, 'Tedé, wòo mù de?' Ŋwɔnɔ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ sìnyàó mi wòíì dè wɔ̀ nɛ̀, 'Mì mà Jisɛ̀, wɔ̀lɔ́ mú dè wɔ siin kamàìnù. 16Kɛ́ dɔdè mù ŋwúnù. Mà mù sǐn dè tolu ya, mà kàlà mù faàn mù dè jòwò mi ŋwùnù. Wɔ̀lɔ́ gbǐn mú sà e dí kɔ̀ɔ̀nù é kàìn mì, e kanàì dè wɔ̀lɔ́ má siya ve è, mù dè wòlù mu se è wòlíì gbǐn. 17Mà nɛ̀ ve è Esulɛ nyɔɔ́ò, e gbì wòlúò wòì wòì Jusi wóó de, wŏ mu jídè gbǐn nɛ̀nàì gbɛ̀. Ŋwɔnɔ̀ mà dè mù tiyànù mù kali wo sǐìn. 18Mù dè wòlù mu kàlàn wo sǐn mu sa wò kpindíì nù, mu nyìnì wò dí de mɔ̀lì mɔ̀líì nù. Mù dè mùndí wòlù mu sa wò Setɔ̀ŋ wɔ de kewúì jɔ̀ɔ̀, mu nyìnì wɔ̀ Ŋgàla bò. Dɔ̀ɔ̀ èè nɛ̀ ve wò funàì má mì, Ŋgàla te wo sɛlɛ siíìn nu tǔn. Ŋwɔnɔ̀ dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wò sà ve naà koai Ŋgàla wɔ wòlúò tidì wɔ́ kàlàdí wò faàn.' 19"Óó kadáà Àkulepà, dɔɔ ŋwùnù màó sǐn sɛ̀lɛ sai dɔ̀ɔ̀ mɛni é woloó Ŋgàlaò jɛ. 20Mà bùwàó nɛnɛ̀ Ŋgàla kòwài tɛmu Dàmasìkɔ̀, Jèlusàlɛ̀ŋ, Jùdiyɛ kagbóè gbǐn nù e kanàì dè wòlúò wòì Jusi wóó dè woni tàvíì pɛ́ nù. Mà seó wò Ŋgàla kòwàì mà nɛ̀ wò yá sɛlɛ siìn gbǐn nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ nù faàn sa, wo sììn dè Ŋgàla bò. Nɛ̀ mùndí wò kùlà kùla wɔ̀lɔ́ é gbɛ̀ ve e siyàì wò sɛlɛ siin nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ gbǐn nù faàn sa ya. 21Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ bulu wɔ ŋwùnù mà deó Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù, èé Jusíò jió wo kamu mì. Ŋwɔnɔ̀ wò jàvàó wó java mì. 22Kɛ́ é wolòì sànya dɔ̀ɔ̀ eu e bùlù kɔ̀ɔ̀nù eu, Ŋgàla wɔ̀ mìì mà ya tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. Ŋwɔnɔ̀ mà dè fèlé ŋwúnùnù mà se wòlíì gbǐn kpóŋ ŋgàmáà, e gbì naà ŋwúnai bì nyɔɔ́ò wòì e kanàì dè wòló wòì ŋwúnai bì nyɔ̀ɔ̀ò dè. Sɛlɛ́ɛ̀ bulu bulúì má dè e tɛmùnù è nɔɔ̀ Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò nɛ̀ Mosè wò jòò wò tan dí è dè nɛ̀ jìnù. 23Ŋwɔnɔ̀ dɔ̀ɔ̀ èè dè Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn wɔ̀ yá mànɔwɔ sa wɔ dè mùndí wòlu ku nyɔɔ sepáà wɔ dɔdè falan jɔ̀ɔ̀. Wɔ̀ se ve è Jusíò e kanàì dè wòlúò wòì Jusi wóó dè sɛlɛ̀ e kàn dí de mɔ̀lì mɔ̀líì." 24Èé Pɔɔ̀ wɔ́ dedí wɔ bulu wɔ wúlú eu kɔ̀nàìnù yèlé, Fɛtɔ̀ gbalaidí Pɔɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Pɔɔ̀ mù wúlúì dè nù kindɛ̀nù. Mù sì jàkúìn dí tìti, dɔɔ ŋwùnù mù wúlúì dè nu kindɛ̀nù." 25Dɔ̀ɔ̀ Pɔɔ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Óó Fɛtɔ̀, mi wúlúì èì nu kindɛ̀nù dè. Wòi wòló má dè e tɛmùnù è dè ŋgàma bulu bulu. Ŋwɔnɔ̀ e gbǐn kpóŋ e gbulu nù fun fun è dè bulu kàí fɔ́ɔ́n. 26Óó kadáà Àkulepà, màì sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nyina nyina nu tɛmàì gbɛ̀, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mù bulúì bɛ́ɛ́lɛ́ mù sì sɛlɛ wòló gbǐn. Mà funàì bulu kàí fɔ́ɔ́n mà nɛ̀ mù bulúì mù sì sɛlɛ̀ e kàn sɛlɛ wòló kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, èó nɛ̀ kìimu nù. 27Óó kadáà Àkulepà, jàkúìn Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò wó sàadadí è mù funàì e nùu wòíì yɛ̀? Mi bulúì bɛ́ɛ́lɛ́ mà sìì mù funàì kàí fɔ́ɔ́n." 28Dɔ̀ɔ̀ Àkulepà sedí è Pɔɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Mù funàì mù gbɛ̀ e nɛ̀ì dúwai kɛlɛ wɔ̀lɔ́ jàdè ma funàì Jisɛ̀?" 29Pɔɔ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Èe dè ve nì bɛ́ɛ́lɛ́ é júwà dúwai kɛlɛ, kpedeó dúwai nu bàìŋ. Wɔ̀lɔ́ nɔɔ̀ má dè e Ŋgàla sɔ̀nù èè dè mù, e gbì naà wòlíì gbǐn wòì wó dè nɔide tuwànù miu kɔ̀ɔ̀nù, na dè Jisɛ̀ wɔ bu ŋwànì nyɔ̀ɔ̀ò mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ má dè. Màì tan mà jàvá ná dè kpindi bo nyɔ̀ɔ̀ò mùnɛ̀ jɛ́ jɔ̀lɔ̀ŋwɔ̀ì wɔ̀lɔ́ dè mì faàn." 30Dɔ̀ɔ̀ kadáà pɛ́, Lùuŋ kadáà sǐɔ̀n pɛ́ e kanàì dè Bɛ̀niì pɛ́ nɛ̀ wòlíì gbǐn wò jòò wò dɔdí dè wo ŋwúnù. 31Èé wó dedí sɛlɛ tɛmaíì wolonù, wò dedí naà e yii senù wo dè tan. "Jiji wɔ̀lɔ́ wɔ̀ì sɛlɛ siin sún gbǐn nɛ̀ wɔ̀lɔ́ é ŋwùwà ve wo java wɔ̀ e ŋwùnù, kpedeó wo mɛni wɔ̀ kpindi bò nù." 32Àkulepà sedí è Fɛtɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Èe deo má jiji wɔ̀lɔ́ wɔ̀ì tan wò tiya wɔ sɛlɛ tɛmúì Lùuŋ kadáà bò, kɛní wòlù èe gbɛo wɔ kpindi bóè nu saì."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\