De Namu Nyɔɔ́ò 27

1Èé wó kàdí nà Étele tàvíì nù bɛ̀ sɛlɛ́ɛ̀ nyàŋgè, wò júwadí Pɔɔ̀ nɛ̀ kpindi bo nyɔɔ́ò téŋ wò jòò wo tù wò Julìyɔ̀ jɔ̀ɔ̀. Julìyɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Lùuŋ sɛ́njɛlɛ́ò wo wòlù gbàáà wó bidí wo tan, "Kadáà wɔi Sɛ́njɛlɛ́ò." 2À bùlùdí ní eode dɛ̀ndɛ́ɛ̀ nù a wolo Àdùmetiyɔŋ jɛ̌ɛ̀ nù. À dedí bɛ̀nù ní eode dɛ̀ndɛ ŋwàlàíì é dè Esiya kagbóè nù pɛ́ɛ̀. Mɛsèdoniya jíɔ̀ wó tan wɔ̀ Àlètaikɔ̀ wɔ́ wolodí Tɛsɛ̀lònàika jɛ̌ɛ̀ nù à wo jòò à dedí bɛ̀nù. 3Dɔ̀ɔ̀ ei jèdè sànyáà nù à gbàidí Saidɔ̀ŋ jɛ̌ɛ̀ nù. Julìyɔ̀ jàvàdí Pɔɔ̀ dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ tidí wɔ̀ dè, wɔ bɛ̀ wɔ̀ bàdéò bò wo nì wɔ̀ wɔ̀lɔ́ gbǐn wó jàvàdí è. 4Èé á wolodí va fìvíì dedí nà bo jìàìnù dí tìti dɔɔ ŋwùnù, à bɛdí Saipulɔ nítíìn nù. 5À sìɤàìdí ní eodè dɛ̀ndɛ́ɛ̀ nù a jíyà júwó wɔ́ dè Sèlesìyà nɛ̀ Pànfeliya tàvíì ei fandɛ́ɛ̀, a jì Mala jɛ̌ɛ̀ nù é dedí Làsiya kagbóè nù. 6Sɛ́njɛlɛ́ò wo wòlù gbàáà sàdí ní eode dɛ̀ndɛ dɛ̀ɛ̀ va. È wolodí Àlèsandiya jɛ̌ɛ̀ nù e de Étele tàvíì nù bɛ̀. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ mɛnidí nà è nù. 7Kùlùì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà jàdè ní eode dɛ̀ndɛ́ɛ̀ dedí nɔɔ̀ bɛ̀nù lɛ̀ɛ̀. Ŋwɔnɔ̀ à sàdí kanu a kìyá Sìnidɔ jɛ̌ɛ̀ èì dàì. Fìvíì ŋwùnù àó faàn dɔ̀ɔ̀ eu teema bɛ̀ai kídí bì kɛ́ɛ́lɛ́. Dɔ̀ɔ̀ èè nɛdí è á kɔ̀ìn dí Kuliti nítíìn nù a kɔ̀ìn Samɔ kagbóè fandɛ̀ a dè kèì fandɛ́ɛ̀. 8À dedí nɔɔ̀ kèì fandɛ́ɛ̀ a dè bɛ̀ lɛ̀ɛ̀. À sìɤàìdí fɔdɔ̀nù a jì feé wó bidí e dí tan ní eode dɛ̀ndɛ Ŋwàlài Kàí. E dí èì dí bàìŋ dè Làsiya jɛ̌ɛ̀ èì. 9À jèɤèdí va tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà e sìɤàìnù ní eode dɛ̀ndɛ namàì dúwáì gbǐn tì. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, sɛlɛ siin nu tǔn te sànyáà e gbǐdíì wó ka è nɛ̀ e sànyáà kàdí naà tì. Dɔɔ ŋwùnù Pɔɔ̀ kpiin dí wò wɔ̀ nɛ̀, 10"Na jijíò, mà èì ndè sà ya mà nɛ̀ nà namúì é wolòì vè e bɛ̀ è dè ve siìn dí tìti. Gbǎì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà è nyùmù ve e gbì ní eode dɛ̀ndɛ́ɛ̀ pɛ́ èì. Wòlíì téŋ wúlú kwalai ve nù." 11Kɛ́ sɛ́njɛlɛ́ò wòlù gbàáà júwadí nɔɔ̀ ní eodè dɛ̀ndɛ namai nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀ ní eode dɛ̀ndɛ nyɔɔ́ò sɔn wo wòì. Wɔ̀lɔ́ Pɔɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ì dí è ŋwuni. 12Ní eode dɛ̀ndɛ ŋwàlàíì èì dí kàí de, ŋwɔnɔ̀ ní eode dɛ̀ndɛ̀ èì dí va sìɤài kídí bi nìtòóè ji. Dɔɔ ŋwùnù jijíò tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wò ŋwunidí è wò bùlù ní eode dɛ̀ndɛ́ɛ̀ nù wò bɛ̀ Fine jɛ̌ɛ̀ nù, gbulu dè má e dí wò sìɤàì va nìtòóè tì. Finè èè dè ní eodè dɛ̀ndɛ ŋwàlàíì é dè Kuliti nítíìn nù. È kìiaidí kulu wolai wɔ gbɔ̀ɔ̀nù nɛ̀ jìjà faan eu. 13Fìví kàí wolaidí kùlù bɛ̀ai e gbɔ̀ɔ̀nù faan eu, ŋwɔnɔ̀ jijíò sìàìdí bɔɔ̀ pɛ́ sɛlɛ́ɛ̀ wó dùmàìdí è nù èè nɛ̀ì. Dɔɔ ŋwùnù wúlé tǔmú gbàáà é ka ní eode dɛ̀ndɛ́ɛ̀ dè kan dí kɔlɛ̀n níì nù, wò gbayadí è wo mùwà è. Èé dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ à dedí naà Kuliti nítíìn kèì fandɛ́ɛ̀ a dè bɛ̀ lɛ̀ɛ̀. 14Kɛ́ e dí de fúmù fúmù nù fìví gbàà wolaidí nítíìn nù. E nyɛlɛ́ɛ̀ dedí, "Kùlu Wolàì Fìví." 15È kodí ní eode dɛ̀ndɛ́ɛ̀ nù. Ŋwɔnɔ̀ èé gbulu gbǐn èì dí é dí dè wó jì ní eode dɛ̀ndɛ́ɛ̀ dè sìnyà wo sa è fìvíì jɔ̀ɔ̀, à kodí naà dè fìvíì bulúì dè ní eode dɛ̀ndɛ́ɛ̀ bɛ̀nì. 16Èé á kàdí Kɔda nítíìn e kùlù bɛ̀áì tì, fìvíì biyò kúlodí nù. À sàdí kanu tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ va a kìyá kei biyɔ́ɔ̀ mùwà ní eode dɛ̀ndɛ gbàà èì. 17Wò júwadí dòyóì wo kùlà è ní eodè dɛ̀ndɛ́ɛ̀ tidì wo mùwà è kpé. Wò dedí ŋwààmùnù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wò sìàìdí ní eodè dɛ̀ndɛ́ɛ̀ ko ve joli kèì tǔmá nù, Lebiya tàvíì kèì nɛníì. Dɔɔ ŋwùnù wò fɔlɔdí ní eode dɛ̀ndɛ́ɛ̀ e fìví kamàì jújú gbàáà nù. Wò wolodí naà ní eode dɛ̀ndɛ́ɛ̀ èì fìvíì bulu dè naà e bɛ̀nì. 18Fìví dí tìti gbàà dedí nɔɔ̀ jìnù kéléŋ. Dɔ̀ɔ̀ wɔi jède sànyáà nù wò gbidí naà gbǎì téŋ níì nu mɛnìì. 19Ŋwɔnɔ̀ dɔɔ wɔi jède sànyáà nù wò mɛnidí ní eode dɛ̀ndɛ́ɛ̀ e jòwàì wúléì sún níì nù. 20Dúwàì sɔn jàdè àa bidí kùlɔ́ɔ̀ sà, ǎ bɛ́ɛ́lɛ́ soikwaíì sà. Ŋwɔnɔ̀ fìvíì dedí nɔɔ̀ jìnù dí tìti. E wúlú kwalaíì, àó è sì è dè má wòlù kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ wolo ve sɛlɛ taàn wɔ̀lɔ́ nù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de nà kulúì bùlùdí naà jèè dí tìti. 21È jèɤèdí nù jijíò wòo bidí jìlɛ ji. Dɔ̀ɔ̀ Pɔɔ̀ dɔdí dè wɔ ŋwúnù wɔ̀ tan wò, "Na jijíò, èe deo má nà júwà mi wòíì a jió Kuliti nítíìn nù wolo a jì vè. Èe deo má à sìɤàì va sɛlɛ wòló sún gbǐn èe jio nà nɛ̀. 22Dɔɔ ŋwùnù mà dè naà nai fɛlɛ̀nù nà kálí kulu. Jídè ě na kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ nɛ̀, kɛ́ ní eode dɛ̀ndɛ́ɛ̀ dè nyùmu jìnù. 23Kpindi wɔ̀lɔ́ wɔ́ tìì kɔ̀ɔ̀nù Ŋgàla wɔ̀lɔ́ má dè wɔ ŋwùnù, má ka wɔ̀ sɔ̀ wɔ tedíò dɛ̀ɛ̀ jio mì bò. 24Wɔ̀ seo è mì wɔ̀ nɛ̀, 'Pɔɔ̀, wolo ŋwààmù sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì. Mù yá bɛ̀ mu ŋwúnù Lùuŋ kada kudè. Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla wɔ sɛlɛ kàí soolo nɛ̀ sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù, wòlúò gbǐn nà wo jòò ná dè ní eode dɛ̀ndɛ́ɛ̀ nù, wɔ̀ wo lɔ̀ɔn fɔŋwúì mù jɔ̀ɔ̀ tù ya.' 25Dɔɔ ŋwùnù na jijíò, nà kálí kulu. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, mà funàì Ŋgàla bulu kàí fɔ́ɔ́n mà nɛ̀ wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ́ se è mì, dɔ̀ɔ̀ nɔɔ̀ nɛ jìnù wɔ̀ dè. 26Kɛ́ fìvíì gbaya ve nà kèì nítíìn dɛ̀ɛ̀ nù." 27Nà fun fúìn kowaa kwai nyìyɛníɔ̀ e tɔɔlúɔ̀, à dedí naà Mɛ̀dìtɛ̀leniyɛn ní gbàáà eodè. Fìvíì dedí nɔɔ̀ ní eode dɛ̀ndɛ́ɛ̀ sìnyànù níì eodè. É kàdí tɔɔlù tidì dè, ní eode dɛ̀ndɛ namai nyɔɔ́ò sìdí è wò nɛ̀ à dè ve kèì fandɛ́ɛ̀ dàìnù. 28Dɔɔ ŋwùnù wò mɛnidí wúlé ŋwɔmu ŋwɔmu èì dòyò wo mɛni è jɔdéè dè. Wò sìdí naà wò nɛ̀ níì nu jelì jelíì è dè naà kɔya ŋwúnai kɔ̀lɛ̀ wúlú kɔlɛ̀n jèè kowaa sɔn. E dí kàdí kpɛɛn dè, wò nɛdí sɛlɛ kɔlɛ́ɔ̀n mùndí. Wò sìdí naà è wò nɛ̀ níì e nu jelì jelíì dedí naà kɔya ŋwúnai kowaa kɔnyìyɛ̀. 29Wò dedí ŋwààmùnù ŋwɔnɔ̀ wò saidí nà ní eode dɛ̀ndɛ́ɛ̀ è gbài ve kpaliíì eodè. Dɔɔ ŋwùnù wúlé tǔmú gbààvì nyìyɛ́ò wó ka è jɔdéè dè mɛni ní eode dɛ̀ndɛ́ɛ̀ ŋwúnù dè dí kɔlɛ̀n, wò kúladí e gbǐn níì nù ní eode dɛ̀ndɛ́ɛ̀ ei jèéè. Wò kodí naà dè wo dè Ŋgàla sɔ̀ wɔ̀lɔ́ sàlìn sàn bùwàì. 30Dɔ̀ɔ̀ ní eode dɛ̀ndɛ nu jòwàì nyɔɔ́ò nɛdí wò tavà sǔdè wò wolo ní eode dɛ̀ndɛ́ɛ̀ nù. Wò kúladí kei biyɔ́ɔ̀ nù wo mɛni è níì eodè. Wò dedí nɛ̀nù mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ wó jàvàdí wo mɛni wúlé tǔmú gbààvìíì sún níì nù é dedí ní eode dɛ̀ndɛ́ɛ̀ ei kúì. 31Kɛ́ Pɔɔ̀ sedí è sɛ́njɛlɛ́ò nɛ̀ wo wòlù gbàáà wò jòò wɔ̀ nɛ̀, "Ní eode dɛ̀ndɛ nu jòwàì nyɔɔ wòló wòì má ní eode dɛ̀ndɛ́ɛ̀ nù sìɤàì na gbǐn nà sìɤàì ve jɔdè." 32Dɔɔ ŋwùnù sɛ́njɛlɛ́ò selidí keíì mùwàì dòyóì wo wolo èì e bɛ̀. 33Èé sàlìn kàdí sàn jì dè, Pɔɔ̀ fɛlɛdí wòì wò jì jìlɛ biyò. Wɔ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Nà kulu gbèdènù kùlùì kowaa kwai nyìyɛ̀ nɛ̀ ya, ŋwɔnɔ̀ nàì nɛ̀ jìlɛ kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ jì. 34Dɔɔ ŋwùnù nài fɛlɛ̀ fɛlɛ̀ì dè nà kewu dè nà jì jìlɛ̀. Dɔ̀ɔ̀ è kava ve nà nù. Na wúlú dùì é dè na wúlúì e kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ ě èì wolo." 35Èé Pɔɔ̀ kàdí wòi dɔ̀ɔ̀ tɛmu wɔ̀ júwadí kpowú keléè wɔ sa Ŋgàla màmà, wo gbǐn wò sǐn ku, wɔ sɛ̀n è nù wɔ gbì e jìì. 36Wò kálidí kulu, ŋwɔnɔ̀ wo gbǐn wò jidí jìlɛ̀. 37Nàí á dedí ní eode dɛ̀ndɛ́ɛ̀ nù nà gbǐn à dedí wòlu kɔ̀lɛ̀ wúlúì sɔn jèè wòlìì kowaa dɔ́wɔ́ kwai wɔ̀folɛ̀. 38Èé wòlíì gbǐn wó kàdí jìlɛ̀ jì wo túdúì sì, wò mɛnidí màísùjúì kpolóì gbǐn níì nù, wò tùwà ní eode dɛ̀ndɛ́ɛ̀ féɤényáúŋ. 39Èé sàlìn kàdí sàn ní eode dɛ̀ndɛ nu jòwàì nyɔɔ́ò wòì dí kèì mɛ̀yáà sì á dedí è. Kɛ́ wò sàdí ní bɛ̀ sɔ̀ŋgi nù kèì tǔmáà sɔn tidì. Joliíì dedí kèì fandɛ́ɛ̀. Wò dùmàìdí è nù gbulu dè má e dí wo bɛ̀nì ní eode dɛ̀ndɛ́ɛ̀ kèì funu teema. 40Dɔɔ ŋwùnù wò selidí dòyóì wúlé tǔmú gbààvìíì é ka ní eode dɛ̀ndɛ́ɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kan dí kɔlɛ̀n wo te e va. Wò sìɤàìdí nɔɔ̀ va wo mɔ̀lì ní eode dɛ̀ndɛ́ɛ̀ namàì bìyáà. Dɔ̀ɔ̀ wò folidí ní eode dɛ̀ndɛ́ɛ̀ e fìví kamàì jújú gbàáà dè é dedí ei ku teema. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve fìvíì ko è nù e bɛ̀nì è kèì. 41Kɛ́ ní eode dɛ̀ndɛ́ɛ̀ kodí joli kèì tǔmáà nù e kodè joliíì eodè. E kúì teema kándádí, ŋwɔnɔ̀ èì dí e dí wolòì gbɛ̀ ye. Ní kpákpáì nu kewu kewúì dedí naà e nu konù, e dè e jèéè wàlà. 42Sɛ́njɛlɛ́ò dùmàìdí è nù wò java kpindi bò nù nyɔɔ́ò gbǐn kpóŋ, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wòì dí jàvá dòò jì lafe wo gbài kèì wo tavà sǔdè. 43Kɛ́ sɛ́njɛlɛ́ò wòlù gbàáà jàvàdí wɔ́ kɔ̀nàì Pɔɔ̀ wɔu. Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ sedí è sɛ́njɛlɛ́ò wɔ̀ nɛ̀ wòo nɛ̀ dɔ̀ɔ̀. Kɛ́ wɔ̀ sedí è jijíò wɔ̀ nɛ̀ wòló wó gbɛ̀ lafeì, wò bùlù níì nù wò sepá wò lafe wò gbài kèì. 44Wo kpolóì wò gbì kpo finyáì eodè kpedeó ní eode dɛ̀ndɛ́ɛ̀ e kpo finya kɛlɛ́ì eodè. Ŋwɔnɔ̀ nyɔìŋ nɔɔ̀ nà gbǐn kpóŋ à nɛdí á gbàidí kèì nɛŋgbɛlɛŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\