De Namu Nyɔɔ́ò 28

1Èé nà gbǐn á kàdí kèì gbài nɛŋgbɛlɛŋ wò sedí è nà wò nɛ̀ nítíìn á dè è nù e nyɛlɛ́ɛ̀ dè Mɔtà. 2Tàvi wóó wó dedí va wò kanaidí nà dè kàí. Níì gbidí naà jàvàì sɛŋwúì dè jì. Dɔ̀ɔ̀ tàvi wóó tèdí kan póló gbàà, wo jíví nà gbǐn à ko èì. 3Pɔɔ̀ gbanaidí kpɛíìn èì. Wɔ́ dedí e tùùnúì kwalìnù, kan wúdúì nɛdí gbɛ̀ɛ́ɔ̀n wɔ wolo kpɛíìn nù wɔ kpanàì Pɔɔ̀ wɔ faáàn èì wɔ nyìmì wɔ̀. 4Tàvi wóó wó dedí va wò sàdí gbɛ̀ɛ́ɔ̀n gbèdènù Pɔɔ̀ wɔ faáàn èì. Dɔ̀ɔ̀ wò tan dí yiì wò nɛ̀, "Jiji wɔ̀lɔ́ wɔ̀ yá wòlu java nyɔ̀ɔ̀ dè. Ŋwɔnɔ̀ jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ̀ níì nù sìɤàì, Ŋgàláà wɔ́ ka wòlù kpolovele mɛnàì, wɔ̌ è ŋwuni wɔ́ jì tàodè sìɤàì." 5Kɛ́ Pɔɔ̀ fǐdedí wɔ faáàn dè gbɛ̀ɛ́ɔ̀n bùlù káàn nù. Gbɛ̀ɛ́ɔ̀n wɔ̀ì dí wɔ̀ jèdè gbǐn nɛ̀nàì. 6Wò kodí naà dè wo dè wɔ kìi wɔ̀lɔ́ wɔ̀ fúmù kpedeó wɔ̀ bùlù wɔ̀ falan bíyau. Èé wó kàdí de konù jèɤè jíde sún gbǐn èì Pɔɔ̀ nɛ̀ dè, wò tɛmudí è wò nɛ̀, "Jiji wɔ̀lɔ́ wɔ̀ dè ŋgàla!" 7Dí dɔ̀ɔ̀ ei fandɛ́ɛ̀ kùláì téŋ dedí va nítíìn nu kadáà Pabùlɔ̀ wɔ̀ bèè dedí. Pabùlɔ̀ dùmàdí nà jàdè faàn kàí fɔ́ɔ́n. À nɛdí wɔ̀ kɔya eu kùlùì taàn. 8Pabùlɔ̀ wɔ̀ téɔ̀ dedí kèdènù. Sɛŋwu tun dedí wɔ̀ì, gbulúì dè wɔ nu tì. Dɔ̀ɔ̀ Pɔɔ̀ kúlun dí lúmbúì nù fe Pabùlɔ̀ wɔ̀ te dedí funù wɔ̀ sɔ̀ Ŋgàla. Wɔ̀ gbǐladí wɔ̀ì faàn wɔ bawo wɔ̀. 9Èé Pɔɔ̀ kàdí jijíɔ̀ bawo, kèdè wòlúò gbǐn wó dedí nítíìn nù wò jidí wɔ bò wɔ bawo wò. 10Wò nɛdí nàì sɛlɛ kàí tɛ̀gbɛ̀lɛ̀. Ŋwɔnɔ̀ á kàdí ní eodè dɛ̀ndɛ́ɛ̀ nu bùlu jì dè wolo va, lɛ́ì gbǐn á jàvàdí è nà namúì ŋwùnù wò kwalidí e gbǐn ní eode dɛ̀ndɛ́ɛ̀ nù. 11À nɛdí kewui taàn Mɔta nítíìn nù. Edèè ní eode dɛ̀ndɛ dɛ̀ɛ̀ wolodí Àlèsandiya jɛ̌ɛ̀ nù a bùlù è nù. E nyɛlɛ́ɛ̀ dedí "Sìnɛ̀wo Ŋgàláò". Ní eode dɛ̀ndɛ wɔ̀lɔ́ sìɤàìdí nítíìn nù e sìɤàìnù nìtòóè tì. 12Á wolodí Mɔta nítíìn nù, à gbàidí Sèlaku jɛ gbàáà nù, a nɛ̀ va kùlùì taàn. 13Á wolodí funù à bɛdí Lijèyɔ jɛ̌ɛ̀ nù. Dɔɔ wɔi jède sànyáà nù fìví kàí wolaidí kùlu bɛ̀àì gbɔ̀ɔ̀nù faan eu, ŋwɔnɔ̀ à nɛdí ní eodè kùlùì sɔn a gbài Pùtìwoli jɛ gbàáà nù. 14À sàdí bíò téŋ va. Wò bídedí nà à wo jòò à nɛ̀ va dɔ́wɔ́ kɔlɛ̀n. Èé dɔ́wɔ́ kɔlɛ́ɛ̀n kàdí tì à wolodí va a jì Lùuŋ jɛ gbàáà nù. 15Bíò wó dedí Lùuŋ jɛ gbàáà nù wó nyìnìdí nà ji fǔìn èì, wo jìàì nà gbulu dí bàìŋ. Wò sìɤàìdí jìnù bulu wo tili jɛ́ì sɔ́òn nù wò tan è Àpiyɔ Dɔ́wɔ́ gbàa eodéè namu nyɔɔi funai gbǐlai bòì taáòn kudè. Èé Pɔɔ̀ sàdí wò, wɔ̀ sadí Ŋgàla màmà tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. Ŋwɔnɔ̀ sɛlɛ dɔ̀ɔ̀ káladí wɔ kulu. 16Á kàdí Lùuŋ jɛ gbàáà nù gbài, wò tidí Pɔɔ̀ dè wɔ dè wɔ bulùì faan eu. Kɛ́ sɛ́njɛlɛ̀ kɔlɛ̀n dedí nɔɔ̀ wɔi sǐn kwanù. 17Á kàdí va kùlùì taàn nɛ̀, Pɔɔ̀ jívidí Jusíò wo wúlú nyɔɔ́ò wó dedí Lùuŋ jɛ̌ɛ̀ nù wo gbanàì gbàdai sún ŋwùnù. Èé wo gbǐn wó kàdí èì gbanàì, Pɔɔ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Nàí ná dè mì bàde Esulɛ wóó, jɛ bɛ́ɛ́lɛ́ màó sɛlɛ siin sún gbǐn nà gbàíòn nɛ̀nàì nɛ̀ mùndí màì nà tàvì sɛ̀lɛ́ì sún gbǐn nyùmà á jèìó è nà wòlu laáò jɔ̀ɔ̀, Jusíò wó dè Jèlusàlɛ̀ŋ wò kamuó mì. Wò tùó mì Lùuŋ tàvíì nu nyɔɔ́ò jɔ̀ɔ̀ wo kwa mì kpindi bò nù. 18Lùuŋ tàvíì nu nyɔɔ́ò bídeó mì bídèì kpɛkpɛ. Èé wó kàó è sì wò nɛ̀ màì sɛlɛ siin sún gbǐn nɛ̀ wɔ̀lɔ́ é ŋwùwà ve wo java mì e ŋwùnù, wò nɛó wò sa mì kpindi bóè nù. 19Kɛ́ Jusíò wòí wɔ̀lɔ́ dí sa jàvà. Dɔɔ ŋwùnù mà tɛmaió è kpáŋá mà nɛ̀ wò tiya sɛlɛ tɛmúì Lùuŋ kadáà bò. Ŋwɔnɔ̀ jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ má dè è nù màì vè jì mà kwali mi bulu mì gbàíòn wo nɛ̀lɛ̀ wòlù gbǐn kude. 20Wɔ̀lɔ́ bulu wɔ ŋwùnù mà jívìì nà mà kúlàn na kulùì. À nɛ̀ má à tɛmu ŋgàmáà, mà dè vè kpindi bò nù wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ ŋwùnù Esulɛ nyɔɔ́ò gbǐn wó kàlàì wɔ̀ì kulu, wo dè wɔ jàde tuwà." 21Lùuŋ jɛ̌ɛ̀ nu Jusíò sedí è Pɔɔ̀ wò nɛ̀, "Àì nɛ̀ jàkun sún gbǐn sa, e wolo Jùdiyɛ kagbóè nù e tɛmu sɛlɛ sún e kàn mù. Nɛ̀ mùndí nà bàdéò sún gbǐn wòì nɛ̀ va wolo wó jì nà sɛlɛ sún gbǐn se e kàn mù. 22Kɛ́ à jàvà ve a sì mù màlùŋ sɛ̀lɛ̀, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de nà bulúì à sì à nɛ̀ dí gbǐn wòlíì ka siyɛ siìn e kàn wòlíì wó funàì Jisɛ̀." 23Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ Pɔɔ̀ wò jòò wò tùdí dúwàì. Èé e sànyáà tilidí jɛ wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà wò gbanaidí è feé Pɔɔ̀ wɔ́ dedí. E wolo naà sàndè eu e bùlù kǔdúwùlù eu, Pɔɔ̀ siyɛdí wo bò, wɔ se wò Ŋgàla kòwàì e kàn Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀. Wɔ̀ jàvàdí wɔ́ siya è wò wɔ̀ nɛ̀, sɛlɛ́ɛ̀ wɔ́ dè e tɛmùnù è dè ŋgàma. Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ kɔ̀ìn dí Mosè wɔ kaɤáà nùu wòíì nù nɛ̀ Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò wo jàkúìn nùu wòíì. 24Wɔ wòíì nɛdí è wòlíì téŋ wo kulúì sììn dè wo funàì wɔ̀. Kɛ́ téŋ wòì dí wɔ wòíì funàì. 25Àa wòíì dè Pɔɔ̀ sedí è wò: "Ŋgàla Wɔi Nyináà nɛdí è Àìseyà siyɛ nà wòlu laíò bò. 26Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀; 'Bɛ̀ mù se è wòlu wòló mù nɛ̀: Nà tuwà ve nɔidè káká, kɛ́ nǎ sɛlɛ̀ èì ndè sa. Nà kìi ve dè káká, kɛ́ nǎ jídè sa. 27Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòlu wòló wo kulúì èì mɔ̀lì. Ŋwɔnɔ̀ wòó wo nɔíì tun ya wo ŋwuni mùndí wo sǐìn. Èe deo má èì dɔ̀ɔ̀ dè wo sǐìn èe gbɛo de saì, Wo nɔíì èe nyìnìo dè mùndí, Wo kulúì èe kàluon mùndí èì. Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla ka è tɛmu wɔ̀ nɛ̀ wòo gbɛo jèe jìì mi bò mùndí ma sa wò sɛlɛ̀ siìn nù.' " 28Pɔɔ̀ kwaladí wɔ wòíì wúlú wɔ̀ nɛ̀, "È ŋwùwá na sì è naà nà nɛ̀ Ŋgàla wɔ̀ dí wòlù tiya ya wòlúò bò wòì Jusi wóó dè, wò sedí wò wɔ Tedí Kàí è é ka è nɛ̀ wòlù wolo sɛlɛ siin nù. Ŋwɔnɔ̀ wò dùmà ve è jàdè faàn!" 29[ Èé Pɔɔ̀ kàdí wòi wòló tɛmu, Jusíò gbàvàìdí dè, wo sajáà wo dè mɛndɛ gbàa fi.] 30Pɔɔ̀ nɛdí va tèì sɔn. Bóè wɔ́ dedí è nù wɔ bulúì wɔ̀ bidí e màyɛ nì. Wɔ̀ bidí wòlíì jàde faàìn dùmà wó bidí wɔ wòi nì bɛ̀. 31Wɔ̀ tɛmudí Ŋgàla kòwàì e kàn Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀, wɔ siya mùndí sɛlɛ̀ é kàn Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì. Wɔ̀ì dí ŋwààmù wòlù gbǐn wɔ Ŋgàla kòwài se ŋwùnù ŋwɔnɔ̀ wòlu gbǐn èì dí tan wɔ̀ɔ se wòlù Ŋgàla kòwài.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\