De Namu Nyɔɔ́ò 3

1Sànyà kɔlɛ̀n nù Pitɛ̀ nɛ̀ Jɔ̀ɔ́n sɔn wò dedí Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nu bɛ̀nù kǔdúwùlu kwànda Ŋgàla sɔ dúwáì nù. 2Kolo Ŋwɔ Kàí Gbàáà kudè mùnɛ̀ jɛ́ wó bidí e jívàì, jijì dɛ̀ɛ̀ dedí va konù wò kɔ̀màdí wɔ̀ wɔ kpɔdɔ kpɔdɔ. Sànyà gbǐn nù wò bidí wɔ bɛ̀nì wo dùmà wɔ̀ kolo ŋwɔ́ɛ̀ kudè, wɔ̀ dè wòló lɛkwai sɔ̀ wó bidí Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nu bɛ̀nu dè. 3Èé wɔ́ sàdí Pitɛ̀ nɛ̀ Jɔ̀ɔ́n sɔn wo dè Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nu kúlùn, wɔ̀ sɔ̀dí wò wò nì wɔ̀ jídè. 4Wò kìidí wɔ̀ ku tíín, Pitɛ̀ tan wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Kìi nɛ̀mu nà ku." 5Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ kìidí wò ku wɔ̀ sìàì wò dè wɔ jíde ninù. 6Kɛ́ Pitɛ̀ sedí è jiji kpɔdɔ kpɔdɔ́ɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Kání tunyɛ̀ kpedeó kòo èì mì jɔ̀ɔ̀ dè, kɛ́ mà dè mù wɔ̀lɔ́ ninù é dè mì jɔ̀ɔ̀. Nasɔlɛ jíɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ nù, mà nɛ̀ mù dɔdè mù ŋwúnù mù namu!" 7Dɔ̀ɔ̀ Pitɛ̀ bùlùdí jiji kpɔdɔ kpɔdɔ́ɔ̀ jìjà faáàn eu wɔ mà wɔ̀ì wɔ ŋwúnù. E dí de fúmù fúmù nù jijíɔ̀ kɔyaíì nɛ̀ wɔ kɔya kànàíì kewudí nù. 8Wɔ̀ bɛdí jìjà wɔ ŋwúnù wɔ gbì de namùì. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ Pitɛ̀ wò jòò wò kúlun dí Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù wɔ dè namu wɔ dè jìja bɛ̀ wɔ dè ŋwàlà, wɔ dè Ŋgàla màma sa wɔ dè mùndí wɔ bèjì. 9Wòlíì gbǐn wò sàdí wɔ̀ wɔ dè de namu, wɔ dè Ŋgàla màma sa, wɔ dè wɔ bèjì. 10Èé wó kàdí è sì wò nɛ̀ jiji kpɔdɔ kpɔdɔ́ɔ̀ wɔ́ bidí konù dè Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè e Kolo Ŋwɔ Kàí Gbàáà kudè wɔ dè wòlíì sɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè nì, è sadaidí wòì, ŋwɔnɔ̀ sɛlɛ́ɛ̀ nɛdí jiji kpɔdɔ kpɔdɔ́ɔ̀ è sǔladí wòlúò kulùì. 11Èé jijíɔ̀ mɛnidí Pitɛ̀ nɛ̀ Jɔ̀ɔ́n sɔn jɔ̀ɔ̀ faàn, è dedí wòlíì gbǐn wòì sadàì sɛ̀lɛ̀ wo bɛ̀nì wo bò simɛ̀ Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè e dídɛ̀ɛ̀, wó bidí e dí tan Sɔlɔmɔ Piyasáà. 12Èé Pitɛ̀ sàdí wò wɔ̀ bídedí wɔ̀ nɛ̀, "Na Esulɛ nyɔɔ́ò, de ŋwùnù jiji wɔ̀lɔ́ bawo sɛ̀lɛ́ɛ̀ sadàì nàì, ŋwɔnɔ̀ de ŋwùnù nà dè nà kìinù kéléŋ yɛ? Nà sìàì pɛ́ nà bulúì nà de kewu è bawòì jiji wɔ̀lɔ́ kpedeó nà Ŋgàla kùla kàí ŋwùnù è nɛ̀ì jiji wɔ̀lɔ́ wɔ́ namu nì? 13Ebilayɛɛ̀n, Aisè nɛ̀ Jekɔ̀ wo Ŋgàláà, wɔ́ dè nà wòlu laíò wo Ŋgàláà, wɔ̀ wɔ Jòwò Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ de kewu gbàà nì ya. Nà tùó wɔ̀ wòlu wúlú nyɔɔ́ò jɔ̀ɔ̀, ŋwɔnɔ̀ nà saó wɔ̀ jàdè faàìn Pailè sǐn ku, jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ Pailè kàdí è nù dùmàì wɔ̀ ti wɔ̀ dè wɔ̀ bɛ̀. 14Kɛ́ nà saó Ŋgàla faàn jèè nɛ̀ telembo nyɔɔ́ɔ̀ jàdè faàìn, wò ti wòlu java nyɔɔ́ɔ̀ dè na ŋwùnù. 15Nà javaó wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ ka wòlù wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwu gbulúì siya. Kɛ́ Ŋgàla júwaó wɔ̀ dè falan jɔ̀ɔ̀, ŋwɔnɔ̀ à dè e na senù à sàó e dí. 16Jisɛ̀ wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ e de kewúì èè nɛ̀ è jiji kpɔdɔ kpɔdɔ wɔ̀lɔ́ wɔ́ bawòì. Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ ná dè e sanù, na dè e sì, è nɛ̀ Jisɛ̀ wɔ funai saala nù. Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ èè bawòì jiji wɔ̀lɔ́, mùnɛ̀ jɛ́ na gbǐn ná dè e dí sanù. 17"Mì bàde Jusíò, mà sì è wɔ̀lɔ́ nà na wúlú nyɔɔ́ò wò jòò wɔ̀lɔ́ ná deó e Jisɛ̀ nɛ̀nàìnù nàó è sì. 18Kɛ́ wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ va nù Ŋgàla sedí è wɔ kèlì nyɔɔ́ò gbǐn wò se na wòlu laíò wɔ Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn, wɔ̀ dè wòlù wɔ sà mànɔwɔ, ŋwɔnɔ̀ gbulu wɔ̀lɔ́ nù Ŋgàla wɔ̀ è nɛ ya wɔ wòíì kànàì eu. 19Nà nì na sɛ̀lɛ siíìn budè ku vɛ mu nà sììn dè Ŋgàla bò, wɔ̀ sa nàì sɛlɛ siìn. 20Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve Ŋgàla nì nà dúwàì wɔ kava nà nù. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má Ŋgàla tiya ve Jisɛ̀, wɔ́ dè Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn na ŋwùnù. 21Wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ va nù, Ŋgàla sedí è wɔ kèlì nyɔɔ́ò wɔ̀ nɛ̀ Jisɛ̀ wɔ̀ yá Ŋgàlaò jɛ sìɤàì e sìɤàìnù wɔ tùwà lɛ́ì gbǐn dèèlè. 22Mosè tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, 'Na Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Ŋgàla tiya ve na bò kèlì nyɔ̀ɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ wɔ́ tiyàì mì, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ dè nɔɔ̀ na bulu na gbàíòn sún. Ŋwɔnɔ̀ nà dè ve wòlù na nɛ̀ wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ́ se ve è nà. 23Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ̀ì ve kèlì nyɔɔ dɔ̀ɔ̀ wɔ wòíì jàdè faàìn dùmà, wò sa ve wɔ̀ Ŋgàla wɔ wòlúɔ̀ tidì wo nyùmà wɔ lɔ̀ɔn fɔŋwúì.' 24Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò gbǐn tedíì é dedí wò nùù e gbì naà Samìyɔ̀ wɔ̀ì e kanàì dè wòló wó jidí wɔi jèè, wò pɛ́ wò tɛmudí sɛlɛ̀ e kàn sɛlɛ wòló wó dè naà nɛ̀nù kɔ̀ɔ̀nù. 25Nu kulu tùíì Ŋgàla wɔ́ nidí è wɔ kèlì nyɔɔ́ò faàìn nù è dè na ŋwùnù, ŋwɔnɔ̀ baláà Ŋgàla júwadí è na wòlu laíò ŋwùnù nani dídɛ̀ɛ̀ dè èì. Wɔ̀ sedí è Ebilayɛɛ̀n wɔ̀ nɛ̀, 'Mù wóó saala nù mà gbɛ̀lɛ̀ ve tàodéè nu nyɔɔ́ò gbǐn.' 26Ŋwɔnɔ̀ dɔɔ ŋwùnù Ŋgàla júwadí wɔ Jòwò Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ tiya wɔ̀ nà sepá bò wɔ̀ gbɛ̀lɛ̀ì nà wɔ̀ nɛ̀ è na kɔlɛn kɔlɛ́ìn nà nì na sɛlɛ siíìn budè ku."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\