De Namu Nyɔɔ́ò 4

1Pitɛ̀ nɛ̀ Jɔ̀ɔ́n sɔn wò sìɤàìdí wòlúò bo siyɛ̀ìnù saaɤa sa nyɔɔ́ò téŋ, Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè ei kìi nyɔɔ́ò wúlú nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀ Sadiyusii sìŋgbe nyɔɔ́ò jòò wo jì. 2Wo gbǐn wò jidí sɛlɛ kulu èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔ̀ɔ̀ì sɔ́òn dedí wòlúò sɛlɛ siyànù wò nɛ̀, èé wɔ̀ó dè dɔ ya falan jɔ̀ɔ̀, wòlíì pɛ́ wò dè de dɔ jìnù falan jɔ̀ɔ̀. 3Dɔɔ ŋwùnù wò kamudí wò. Èé kùlɔ́ɔ̀ bɛ̀ bɛ̀ì wò mɛnidí wò kpindi bò nù wɔ̀lɔ́ wò kìi wo sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù dɔɔ wɔi jède sànyáà nù. 4Kɛ́ wòlúò wó nyìnìdí Ŋgàla kòwàíì, wo tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wò funaidí Jisɛ̀. Ŋwɔnɔ̀ jijíò gbɛdí kɔ̀lɛ̀ wúlíì kowaa wààyò dèì. 5Dɔ̀ɔ̀ ei jède sànyáà nù Jusíò wòlu wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ tàvi nyɔɔ́ò e kanàì dè kaɤa siya nyɔɔ́ò wò gbàdàìdí Jèlusàlɛŋ jɛ̌ɛ̀ nù. 6Saaɤa Sa Kadáà Anà, Kèyafà, Jɔ̀ɔ́n Àlèsandà nɛ̀ Saaɤa Sa Kadáà wɔ̀ gbàíòn téŋ jòò wò gbàdàìdí. 7Wò nɛdí è wo nyìnì de namu nyɔɔ́ò wò ku, wo bídè dòò wò nɛ̀, "Jɛ́ nà nɛ ná bawòì jijíɔ̀ yɛ? De de kewu è dè nà jɔ̀ɔ̀ kpedeó wòo nyɛlɛ nù nà bawòì wɔ̀?" 8Ŋgàla Wɔi Nyináà dedí Pitɛ̀ jaindè bulu dí tìti, wɔ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Na wòlu wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ na tàvi nyɔɔ́ò, 9nà bídè má nà kɔ̀ɔ̀nù e kàn sɛlɛ kàí gbàa wɔ̀lɔ́ é nɛ̀ì jiji kpɔdɔ kpɔdɔ́ɔ̀ nɛ̀ mùndí jɛ́ é nɛ̀ì wɔ́ bawòì, 10e ŋwùwà ve Esulɛ nyɔɔ́ò gbǐn wò sì è wò nɛ̀ jijíɔ̀ wɔ́ ŋwúnùì, Nasɔlɛ jíɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì ná javaó wɔ̀, Ŋgàla júwà wɔ̀ dè falan jɔ̀ɔ̀, wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ de kewúì saala nù wɔ̀ bawòì. 11Jisɛ̀ wɔ sɛlɛ tɛmùnù Ŋgàla dedí wɔ́ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, 'Túúléè na bo tawo nyɔɔ́ò ná nɛdí èì kàí dè, è naà è dè túúlé kàí gbàà e tì túúlíì gbǐn eu.' 12Wɔ̀ kɔlɛ̀n nɔɔ̀ wɔ saala nù Ŋgàla ka wòlù sɛlɛ siìn nù sa. Ŋwɔnɔ̀ tàodéè gbǐn nù, é wolòì wɔi jèdè wòlu wùlɛ soolo èì e dí dè Ŋgàla wɔ́ kàlàdí wɔ̀ faàn, wɔ̀ sa nà sɛlɛ siìn nù." 13Ŋwɔnɔ̀ èé wó sìdí è wò nɛ̀ Pitɛ̀ nɛ̀ Jɔ̀ɔ́n sɔn wòì jàkùn si, ŋwɔnɔ̀ wò dè nɔɔ̀ wòlu soolo, wo kulùì sǔlodí jɛ́ dɔ̀ɔ̀ sìnyàdí wo wòì dè kulu kálí nù. Wò sàdí naà èì ndè wò nɛ̀, nɛ̀ Jisɛ̀ wò jòò wò dèàìdí bu. 14Kɛ́ sɛlɛ̀ gbǐn èì dí wò nùù dè wó jì è tɛmu, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wò sàdí Pitɛ̀ nɛ̀ Jɔ̀ɔ́n sɔn ŋwúnùnù e kanàì dè jijíɔ̀ wó bawodí wɔ̀. 15Dɔ̀ɔ̀ wò sedí è wò, wò wolo sɛlɛ tɛmaíì wò tolu. Wòlúò gbidí naà sɛlɛ́ɛ̀ nu dùmàì yiì tidì. 16Wò bídedí wò nɛ̀, "Jɛ́ naà à nɛ̀ ve jijìì sɔn wòló yɛ? Wòlíì gbǐn wó dè Jèlusàlɛŋ wò sì è wòlìì sɔ́òn wò wò nɛ̀ì kului sǔlà sɛ̀lɛ wɔ̀lɔ́, ŋwɔnɔ̀ àì taìn gbɛ̀ èì wò dè. 17Kɛ́ wɔ̀lɔ́ é nɛ̀ ve sɛlɛ wɔ̀lɔ́ fǔn ě dè gbàvàì, à nà kpiìn wò dí tìti wɔ̀lɔ́ woì wòlù sɛlɛ̀ siya ye e kàn Jisɛ̀." 18Dɔ̀ɔ̀ wò jívidí wòlìì sɔ́òn jèè bóè nù, sɛlɛ tɛmaíì wo se è wò wò nɛ̀ woì mùndí wòlù gbǐn sɛlɛ̀ siya ye e kàn Jisɛ̀. 19Kɛ́ Pitɛ̀ nɛ̀ Jɔ̀ɔ́n sɔn wò sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Na bulúì nà seli sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nù, fɔn Ŋgàla jàvá á nɛ̀, à nyìnì wɔ wòì kpedeó à nyìnì na wòì yɛ̀? 20Wɔ̀lɔ́ nà bulúì á sà e dí, a nyìnì èì, àì e dí bú nɛ̀ì gbɛ̀ e sɛlɛ tɛmu ŋwùnù." 21Jusíò wúlú nyɔɔ́ò kpiin dí wò dí tìti, wo ti wò dè. Wò sìdí è wò nɛ̀ e dí kewu kewùì dedí wo ku sɛlɛ sa ŋwùnù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wòlíì gbǐn wò dedí Ŋgàla bèjìnù wɔ̀lɔ́ ŋwùnù wɔ́ nɛdí è. 22Jijíɔ̀ wó nɛdí wɔ̀ì kului sǔlà sɛ̀lɛ́ɛ̀, wɔ̀ tìdí tèì kowaa nyìyɛ̀ eu. 23Èé wó kàdí Pitɛ̀ nɛ̀ Jɔ̀ɔ́n wò dè ti feyàà wò kpoludí dè wò bàdéò bò wo se wò wɔ̀lɔ́ saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ tàvi nyɔɔ́ò jòò wó tɛmudí è. 24Èé Jisɛ̀ wɔ funai nyɔɔ́ò nyìnìdí sɛlɛ wɔ̀lɔ́ èì, wo gbǐn wò gbidí Ŋgàla sɔ̀ì wɔ̀ nɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, mù mù nyàŋgèì tàodéè e kanàì dè lɛ́ì gbǐn é dè è nù! 25Mùi Nyináà de kewúì saala nù, mù nɛdí è mù jòwò nyɔɔ́ɔ̀ Dèèvé, wɔ́ dè nà te, wɔ tɛmu è wɔ̀ nɛ̀, 'Wòlúò wòì Jusi wóó dè de ŋwùnù wò jidí sɛlɛ kulu? de ŋwùnù wòlu fuyíì dùmàì wo fuɤɛ́ soolóè nù? 26Tàvi wɔ̀lɔ́ nu kadaíò nyàŋgèdí wo bulùì nɛ̀, ŋwɔnɔ̀ nɛ̀ wòlu wúlú nyɔɔ́ò jòò wò gbàdàìó dí kɔlɛ̀n, wò dùmàì sɛlɛ sún nù e kàn Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ e kanàì dè Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn.' 27Ŋgàmáà nù kadáà Ɛlɔ̀ nɛ̀ Pɔntìyɔ̀ Pailè sɔn wò gbàdàìó dí kɔlɛ̀n jɛ gbàa wɔ̀lɔ́ nù, nɛ̀ wòló jòò wòì Jusi wóó dè e kanàì dè Esulɛ nyɔɔ́ò pɛ́ wo ŋwúnàì Jisɛ̀ siìn, wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè mù faàn jèe jòwò nyɔɔ́ɔ̀, mú kàlàdí wɔ̀ faàn. 28Wɔ̀lɔ́ gbǐn mú dùmàìdí è nù wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ va nù, mù de kewúì nù nɛ̀ mùndí mù kului sɛlɛ́ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ nɔɔ̀ wòlúò nɛó è wó gbanaió èì. 29Ŋwɔnɔ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ sà naà jɛ́ wò è nù dùmàì ya wò mànɔwɔ nà. Kálà naà mù jòwò nyɔɔ́ò kulu wò kèlì mù wòíì kulu kálí nù. 30Siya è wòlíì mù faain nù kewu kewu è dè, wòlu bawo ŋwùnù, mù nɛ̀ sǔkɛ́ sɛlɛ̀ì e kanàì dè kului sǔlà sɛ̀lɛ̀ì mù faàn jèe Jòwò Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ nù." 31Wó kàdí Ŋgàla sɔ̀ kala feé wó dedí, e dí dúlodí dè. Ŋgàla Wɔi Nyináà jidí wò jaindè wo gbì Ŋgàla wɔ tedíì kulu kálí tɛmàì. 32Wòlúò wó funaidí Jisɛ̀ wo gbǐn wo kulúì dedí nɔɔ̀ nù kɔlɛ̀n. Wo sún gbǐn wòì dí tan wo jɔ̀ɔ lɛ́ɛ̀ dè wò kɔlɛ̀n bèè. Kɛ́ wo gbǐn wo de kìi lɛ́ì dedí nɔɔ̀ nù kɔlɛ̀n. 33De namu nyɔɔ́ò tɛmudí Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ de dɔ sɛ̀lɛ́ɛ̀ falan jɔ̀ɔ̀ de kewu gbàà nù, ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla gbɛ̀lɛ̀dí wo gbǐn dí tìti. 34Wòlu sún gbǐn èì dí wò tidì dè wɔ́ jì lɛ̀ wɔ̀yà. Sànya téŋ nù wòló kùlàì nɛ̀ bòì é dedí wò jɔ̀ɔ̀ wò sadí e sɔŋwɔ̀ wo nyìnì e lɛkwaíì 35wo wòlò è Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ò kɔyàì ŋwɔnɔ̀ wò bidí e lɛkwaíì nu tèì wòlíì kɔlɛn kɔlɛ́ìn wòì mùnɛ̀ jɛ́ woi kpáŋáà dedí. 36Nyɔìŋ nɔɔ̀ Josɛ̀, wɔ̀lɔ́ wɔ́ dedí Livàì jí wó kɔ̀màdí wɔ̀ Saipulɔ nítíìn nù, wɔ̀lɔ́ Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ò bidí wɔ tan Bànabà (Bànabà nu saáì dè "Wòlu kulu kála nyɔ̀ɔ̀"), 37wɔ̀ sadí wɔ kùláà sɔŋwɔ̀ wɔ nyìnì è lɛkwaíì, wɔ wòlò è Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ò kɔyàì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\