De Namu Nyɔɔ́ò 5

1Kɛ́ jiji dɛ̀ɛ̀ deó va wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Anànaiyà. Wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Sàfailɔ̀. Wò sadí wo de kìi lɛ́ì sún sɔŋwɔ̀. 2Anànaiyà nyàŋgèdí lɛkwaíì sún funai wɔ bulúì ŋwùnù, wɔ̀lɔ́ wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀ sìdí sɛlɛ̀ e kàìn. Wɔ̀ júwadí lɛkwaíì kpolóè wɔ bɛ̀nì è wɔ wòlò è Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ò kɔyàì. 3Pitɛ̀ sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Anànaiyà, de ŋwùnù mù wolo Setɔ̀ŋ wɔ̀ì wɔ faàn é tìì mùu wɔ nɛ̀ è mu se Ŋgàla Wɔi Nyináà duulì mu kìima mù de kìi lɛ́ɛ̀ e sɔŋwɔ́ɛ̀ sún mu bulúì ŋwùnù? 4Mu kìyá mù de kìi lɛ́ɛ̀ sɔŋwɔ̀ sa, è deó mù bèè, ŋwɔnɔ̀ mú saó e sɔŋwɔ̀ e lɛkwaíì deó mù bèè. De ŋwùnù mu mù nyàŋgèó sɛlɛ dɔɔ towóè mù kulúì nù mù nɛ̀ è yɛ? Mùì wòlu fuyó duulì se, kɛ́ mù Ŋgàla duulì se ya!" 5Anànaiyà nyìnìdí nɔɔ̀ wɔ̀lɔ́ èì feyàà wɔ bùlù wɔ falan, ŋwɔnɔ̀ wòló gbǐn wó nyìnìdí sɛlɛ́ì èì è kàn è wo jínù wolodí dí tìti. 6Nyáŋgbáò jidí bóè nù wo kpanàì wɔ kúìn èì jújú wo bɛ̀nì wɔ̀ wo kìima wɔ̀. 7Èé aavàì taàn kàdí tì, wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀ Sàfailɔ̀ jidí bóè nù, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ é nɛdí wɔ̀ì dí e wòò si. 8Pitɛ̀ bídedí wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Se mì ŋgàmáà, na de kìi lɛ́ì ná saó e sɔŋwɔ̀ nà mù wɔ̀ sɔn e sɔŋwɔ́ɛ̀ gbǐn dè nì?" Nyinɔ́ɔ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Òòyi, e gbǐn èè dè nì." 9Dɔ̀ɔ̀ Pitɛ̀ sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "De ŋwùnù nà mù wɔ̀ sɔn nà dùmàìó è nù nà sɛ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ Nyináà nù? Jijíò wó kìimao mù wɔ́ɔ̀ wò dè jŏkunúì ŋwúnùnù naà fáálíìn, ŋwɔnɔ̀ wò dè mù pɛ́ tɔla nù kúndéè." 10E dí de fúmù fúmù nù, nyinɔ́ɔ̀ bùlùdí Pitɛ̀ kɔyàì wɔ falan. Nyáŋgbáò jidí bóè nù wo sà wɔ kúìn funù. Wò júwadí wɔ̀ wo bɛ̀nì wɔ̀ wo kìima wɔ̀ wɔ̀ wɔ́ɔ̀ wɔi fandɛ̀. 11Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè nu nyɔɔ́ò gbǐn e kanàì dè wòló gbǐn wó nyìnìdí sɛlɛ wɔ̀lɔ́ èì wo jínù wolodí dí tìti. 12Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ò nɛdí sǔkɛ́ sɛ̀lɛ̀ì nɛ̀ kului sǔlà sɛ̀lɛ̀ì wòlúò tidì. Wòló wó funaidí Jisɛ̀ wo gbǐn wò gbàdàìdí Sɔlɔmɔ Piyasáà nù. 13Ŋwɔnɔ̀ wòló wòì dí wo sún dè wo bidí wo tidí bɛ̀ kɛní e nyɔɔ́ɔ̀ dè ve wo sún, jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wòlíì bidí wo tɛ̀ɛ̀mì bi dí tìti. 14Kɛ́ jiji tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ì nɛ̀ nyinɔ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ì wò dedí nɔɔ̀ wòlúò wou kwalìnù wó funaidí Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀. 15Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jòwò faáìn ŋwùnù, wòlíì bidí kèdè wòlúò bɛ̀nì gbulu gbàáà eodè wo funà wò kpayai nɛ̀ gbàláìn eodè dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve Pitɛ̀ dè má bɛ́ɛ́lɛ́ tìnù wɔ nyínɛ́ɛ̀ e kwali wòì. 16Ŋwɔnɔ̀ wòlu tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà jidí wo wolo jɛ̌ì nù é dedí Jèlusàlɛŋ jɛ gbàáà ei fandɛ́ɛ̀, wo dè kèdè wòlúò nyìnì e kanàì dè wòló nyina siìn dedí wò jèdè. Ŋwɔnɔ̀ Jisɛ̀ wɔ dè namu nyɔɔ́ò bawodí wo gbǐn. 17Dɔ̀ɔ̀ Saaɤa Sa Kadáà e kanàì dè wɔi fandɛ nyɔɔ́ò, Sadiyusii sìŋgbe nyɔɔ́ò gbidí naà Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ɔ̀ wou tɔɔwàì dí tìti. Dɔ̀ɔ̀ Wò dùmàìdí naà è nù wò nɛ̀ sɛlɛ sún e kàn wò. 18Wò kamudí Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ò wɔ mɛni wò kpindi bò nù. 19Kɛ́ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ tedíò dɛ̀ɛ̀ jidí tɔɔlu dɔ̀ɔ̀ wɔ kali kpindi bóè wɔ tɔla wò wɔ̀ tan wò, 20"Nà bɛ̀ nà ŋwúnù Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù nà se wòlúò sɛlɛ̀ è kàn gbulu dèèléè é bɛ̀ì Ŋgàla bò." 21De namu nyɔɔ́ò júwadí Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ wòíì, ŋwɔnɔ̀ sànde kɛ́ɛ́lɛ́ kɛ́ɛ́lɛ́ wò bɛdí Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù wo gbì wòlíì sɛlɛ siyàì. Saaɤa Sa Kadáà nɛ̀ wɔi fandɛ nyɔɔ́ò jòò wò jívidí Jusíò tàvi nyɔɔ́ò wò gbàdàì dí kɔlɛ̀n wúlú de tava ŋwùnù. Dɔ̀ɔ̀ wò tiyadí de namu nyɔɔ́ò dí wòì wò sa wò kpindi bóè nù wò nyìnì wò wo bò. 22Èé sɛ́njɛlɛ́ò tilidí kpindi bóè kudè, wòì dí Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ò sà kpindi bóè nù. Dɔ̀ɔ̀ wò kpelaidí jèdè wo se è wòlúò, wò tan wò, 23"Á bɛo kpindi bóè kudè, à jèìo e nu mɛnàì mɛnai bulu kpáán ŋwɔnɔ̀ sɛ́njɛlɛ́ò deo kpindi bóè ŋwɔu wo dè e kìi. Kɛ́ á kalio kpindi bóè, ào wòlù gbǐn sa va!" 24Èé saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀ Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè ei kìi nyɔɔ́ò wòlù gbàáà jòò wó nyìnìdí wɔ̀lɔ́ èì, e sǔladí wò kulùì wò nɛ̀ de tolu ve wɔ̀lɔ́ ei jèè? 25Dɔ̀ɔ̀ jijì kɔlɛ̀n jidí bóè nù wɔ̀ tan wò, "Nà tuwà nɔidè. Wòlúò ná mɛnió wò kpindi bóè nù àa wó dè va Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù wo dè wòlíì sɛlɛ siya!" 26Dɔ̀ɔ̀ wòlù gbàáà júwadí wɔ sɛ́njɛlɛ́ò wo bɛ̀ wo kamu de namu nyɔɔ́ò wo nyìnì wò jèè. Wòì dí de namu nyɔɔ́ò kaŋa kamàì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò dedí wòlúò ŋwààmùnù wŏ jì wò túúlíì tavà. 27Wò bɛ̀nìdí Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ò tàvi nyɔɔ́ò kudè, Saaɤa Sa Kadáà bídè wò. 28Wɔ̀ tan dí wò, "À kpiión nà kàí fɔ́ɔ́n à nɛ̀ nàa siya sɛlɛ̀ jiji wɔ̀lɔ́ wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ nù. Kɛ́ nà sà wɔ̀lɔ́ ná nɛ̀ è! Na sɛlɛ siyáà è dè gbàvàì ya Jèlusàlɛŋ jɛ̌ɛ̀ dí gbǐn, ŋwɔnɔ̀ nà jàvá ná tùwà Jisɛ̀ wɔ java sɛ̀lɛ́ɛ̀ nài sɛlɛ̀." 29Pitɛ̀ nɛ̀ wɔ̀ bàde de namu nyɔɔ́ò jòò wò sìnyàdí Saaɤa Sa Kadáà wòì dè wò nɛ̀, "È ŋwùwà a nyìnì Ŋgàla wɔ wòì e tì wòlu fuyó wòi nyìnì eu. 30Nà wòlu laíò Ŋgàláà wɔ̀ wɔ̀ júwaó Jisɛ̀ dè falan jɔ̀ɔ̀, wɔ̀lɔ́ ná javaó wɔ̀ èé ná júwaó wɔ̀ ná kpagbaó wɔ̀ tíì eodè. 31Ŋgàla tùwàó wɔ̀ gbàà wɔ dùmà wɔ̀ wɔ jìjà faáàn eu, wɔ tùwà wɔ̀ Wòlu wúlú Nyɔ̀ɔ̀ nɛ̀ Wòlù sɛlɛ nu sa Nyɔ̀ɔ̀, wɔ̀ nì Esulɛ nyɔɔ́ò gbulu wò nì wò sɛlɛ siíìn budè ku, Ŋgàla te wo nu tǔn. 32Ŋwɔnɔ̀ à dè sɛlɛ wòló ei seele e gbì naà Ŋgàla Wɔi Nyináà Wɔ̀ì Ŋgàla ka wɔ̀ wòló jaindè kwali wó ka wɔ wòì nyìnì." 33Èé tàvi nyɔɔ́ò nyìnìdí wɔ̀lɔ́ èì, wò jidí sɛlɛ kulu dí tìti wò nɛ̀ wò java Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ò. 34Kɛ́ wòlù kɔlɛ̀n dedí wò tidì wɔ dè Falesii sìŋgbéè nu nyɔ̀ɔ̀. Wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Kàmelìyɔ̀, wɔ̀ dedí kaɤa siya nyɔɔ́ò sún, ŋwɔnɔ̀ wòlíì bidí wɔ tɛ̀ɛ̀mi bi dí tìti. Wɔ̀ dɔdí de wɔ̀ ŋwúnù gbaniíì tidì. Wɔ̀ sedí è wòlúò wo tɔla de namu nyɔɔ́ò, 35dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ sedí è gbaniíì nu nyɔɔ́ò wɔ̀ nɛ̀, "Mì bàde Esulɛ nyɔɔ́ò, nà kìi na bulu eu e kàn sɛlɛ́ɛ̀ ná nɛ̀nàì ve è wòlu wòló. 36Na bulúì na kulu dè è nù è dedí dúwai dɛ̀ɛ̀ nù Tìyodà jì, wɔ dè e tɛmu wɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ dè ŋwúnai bi nyɔ̀ɔ̀ ŋwɔnɔ̀ e dí tedí tɛ, wɔ jède nyɔɔ́ò tili wòlu kɔ̀lɛ̀ wúlúì nyìyɛ̀ nù. Kɛ́ wò javadí wɔ̀, wɔ jède nyɔɔ́ò gbǐn wo gbàvàì dè wɔ fǔìn tì dè. 37Èé dɔ̀ɔ̀ kàdí è nù wolo Kalalii jíɔ̀ Judɛ̀ jidí wó dedí tàvíì nu nyɔɔ́ò tèìnù. Wɔ̀ bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ̀ nɛdí è wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ ŋwànì wɔ̀ bu. Kɛ́ wò javadí wɔ̀ pɛ́ wɔ jède nyɔɔ́ò gbǐn gbàvàì dè. 38Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ má sà è sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nù, mà dè na kpiìnù, nàa nɛ̀nàì wòlu wòló jíde sún gbǐn. Nà wolo wòì. Èe deo má sɛlɛ wɔ̀lɔ́ wó dùmàì è nù, nɛ̀ wɔ̀lɔ́ wó nɛ̀ è è dè wòlu fuyó nyàŋgè sɛ̀lɛ̀, kɛní sɛlɛ wɔ̀lɔ́ tì ve dè. 39Kɛ́ è dè má tín è wolo Ŋgàla jɔ̀ɔ̀, nàì e de tìnìì gbɛ̀. Nà gbɛ̀ ve na bului sàì na dè Ŋgàla kùlún kɔ̀nàì." Gbaniíì nu nyɔɔ́ò júwadí Kàmelìyɔ̀ wɔ kpiìn wòíì. 40Wò jívidí Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ò bóè nù, wo bìlì wò wo se è wò wò nɛ̀ woì sɛlɛ̀ tɛmu ye gbǐn tàodè e kàn Jisɛ̀. Dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ wò tidí wò dè. 41Jisɛ̀ wɔ̀ de namu nyɔɔ́ò wó dedí gbaniíì nu wolo nù wo kulu dè tilidí, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla wɔ̀ wò gbàà júwàì ya wo sa wòì bɛlɛ Jisɛ̀ wɔ ŋwùnù. 42Ŋwɔnɔ̀ sànyà gbǐn nù wò bidí Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nu bɛ̀ e kànàì dè boíì kɔlɛn kɔlɛ́ìn nù wo dè nɔɔ̀ wo sɛlɛ siya wo dè mùndí wo Tedí Kàí se wò nɛ̀, Jisɛ̀ wɔ̀ Ŋgàla kàlàdí wɔ̀ faàn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\