De Namu Nyɔɔ́ò 6

1Èé dúwàì sɔn kàdí tì, Jisɛ̀ wɔ jèdè nyɔɔ́ò wo dè nɔɔ̀ tùmù kéléŋ, dàn selidí Kulii kòwài tɛmu Jusíò nɛ̀ Ibulu kòwài tɛmu Jusíò tidì. Kulii kòwài tɛmu Jusíò tɛmudí è wò nɛ̀ Ibulu kòwài tɛmu wóó bidí wo kuyè nyinɔ́ò wou faàn jíyà sànyà kɔlɛ̀n kɔlɛ̀n nu jìlɛ́ɛ̀ nu tèai déè. 2Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔ̀ɔ̀ì kowaa kwai sɔ́òn gbanaidí wòló gbǐn wòì dí kɔlɛ̀n wó funaidí Jisɛ̀ wò tan wò, "Èì kàí dè á wolo Ŋgàla kòwài tɛmu sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì a gbì nyɔkɔin nu tèì sɛ̀lɛ̀ bu. 3Dɔɔ ŋwùnù nà biò nà, nà júwà wòlìì dɔ́wɔ́ na tidì ná sì è nà nɛ̀, Ŋgàla Wɔi Nyináà dè wò jaindè bulu kàí fɔ́ɔ́n, wo dè mùndí keleɤele bi nyɔ̀ɔ̀ò sɛlɛ́ì gbǐn ŋwùnù. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má à ŋwúnà ve wò sɛlɛ wɔ̀lɔ́ ku. 4Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má à mùwà ve naà nà wúlú Ŋgàla sɔ̀ sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì, nɛ̀ Ŋgàla kòwài tɛmu sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì." 5Wòlíì gbǐn kulu lɔ̀mùdí de namu nyɔɔ́ò wòíì ŋwùnù. Wò júwadí Tiivìn wɔ̀lɔ́ wɔ́ funaidí Jisɛ̀ dí tìti, Ŋgàla Wɔi Nyináà dè mùndí wɔ̀ jaindè kàí fɔ́ɔ́n. Wò júwadí mùndí Felè, Pùlɔ̀jolɔ̀ nɛ̀ Nìkanɔ̀ Tiimɔ̀ nɛ̀ Pamènɔ̀ e kanàì dè Nekolà wɔ̀ wolodí Antiyɔ jɛ̌ɛ̀ nù ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ bùwàdí nɛnɛ̀ wɔ bulùì Jusíò Ŋgàla sɛ̀lɛ́ɛ̀ nu mɛni. 6Wò bɛ̀nìdí wòlìì dɔ́wɔ́ò wo siya wò de namu nyɔɔ́ò, wò gbǐladí wòì faàn wo sɔ̀ Ŋgàla. 7Dɔɔ ŋwùnù Ŋgàla wɔ wòíì dedí nɔɔ̀ de gbàvàìnù díì gbǐn. Sɛlɛ kpɛn nyɔɔ́ò wó dedí Jèlusàlɛ̀ŋ wò dedí nɔɔ̀ tùmùnù kéléŋ. Ŋwɔnɔ̀ saaɤa sa nyɔ̀ɔ̀ì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ funaidí Jisɛ̀ wɔu faàn funà sɛ̀lɛ́ɛ̀. 8Tiivìn, wɔ̀lɔ́ Ŋgàla gbɛ̀lɛ̀dí wɔ̀ dí tìti, wɔ nì wɔ̀ de kewu wɔ̀ nɛ̀ sǔkɛ́ sɛlɛ nyɔ̀ŋgai e kanàì dè kului sǔlà sɛ̀lɛ̀ì wòlíì tidì. 9Kɛ́ wòlíì téŋ dedí wɔ bo kɔ̀nàìnù. Wòlu wòló wò wò dedí Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóè nù, e nyɛlɛ́ɛ̀ dedí wòlúò wó dè wo bulùì faàn eu (nyɔìŋ wò bidí e jívàì). Ŋgàla sɔ̀àì bo dɔɔ nù Jusíò téŋ wolodí Sɛ̀liin tàvíì nù, téŋ wolo Àlèsandiya jɛ̌ɛ̀ nù. Wɔ̀ e kanàì dè Jusíò téŋ wó wolodí Sèlesìyà nɛ̀ Esiya kagbóè nù, nɛ̀ Tiivìn wò jòò wò gbidí naà mɛndɛ fiì. 10Kɛ́ Ŋgàla Wɔi Nyináà nidí Tiivìn keleɤele bulu dí tìti wɔ̀ bidí má siyɛ, wŏ wɔ̀ tan kpede. 11Dɔ̀ɔ̀ wòlu wòló nidí wòlu téŋ màyɛ kìimu nù wɔ̀lɔ́ wò nì duuli seele wòì, wò tɛmùì wò nɛ̀, "À nyìnìó jiji wɔ̀lɔ́ wòíì èì wɔ dè Mosè nɛ̀ Ŋgàla wou seli." 12Gbulu wɔ̀lɔ́ nù wò gbayadí wòlíì nù nɛ̀ tàvi nyɔɔ́ò jòò e kanàì dè kaɤa siya nyɔɔ́ò. Wò jidí Tiivìn wɔ bò wo kamu wɔ̀ wo bɛ̀nì wɔ̀ tàvi nyɔɔ́ò kudè. 13Dɔ̀ɔ̀ wò tɔladí wòlu téŋ wɔ̀lɔ́ wò gbǐlà Tiivìn wúlú duulì wò nɛ̀, "Jiji wɔ̀lɔ́ ná dè wɔ sanù, wɔ̀ ka siìn siyɛi e kàn Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè wɔ dè mùndí siin siyɛi e kàn Mosè wɔ kaɤáà. 14À nyìnìo wɔ wòíì èì wɔ̀ nɛ̀, jiji wɔ̀lɔ́ wó tan wɔ̀ Jisɛ̀ wɔ́ dè Nasɔlɛ jíɔ̀, wɔ̀ dè Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè wàla jìnù wɔ̀ dìnàì e nu sɛlɛ́ì gbǐn èì Mosè tùdí è nà jɔ̀ɔ̀!" 15Wòlúò gbǐn wó dedí gbaniíì nù konù wò kàlàdí Tiivìn wɔ̀ì sǐn, wò sàdí wɔ kúì sììn dè mùnɛ̀ Ŋgàla wɔ tedíò sún wo ku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\