De Namu Nyɔɔ́ò 7

1Saaɤa Sa Kadáà bídedí Tiivìn wɔ̀ nɛ̀, "Sɛlɛ́ɛ̀ wó tɛmàì mù nyɛlɛ ŋgàma è dè nì?" 2Dɔ̀ɔ̀ Tiivìn sìnyàdí wɔ wòíì dè wɔ̀ nɛ̀, "Mì biò nɛ̀ mì teò nà, nà tuwà nɔidè! Nà wòlu laáà Ebilayɛɛ̀n kìyá Alaŋ jɛ̌ɛ̀ nù bɛ̀, Ŋgàláà wɔi gbǐn dè kalàìŋ, wɔ̀ toludí wɔ̀ sǐn dè Mɛsòpòtamiya kagbóè nù, 3wɔ se è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, 'Te mu gbàíòn mù wolo mù tàvíì nù, mù bɛ̀ tàvíì nù má dè e dí mù siya jìnù.' 4Dɔ̀ɔ̀ Ebilayɛɛ̀n wolodí Kàdiya nyɔɔ́ò tàvíì nù, wɔ bɛ̀ wɔ̀ ko Alaŋ jɛ̌ɛ̀ nù. Èé Ebilayɛɛ̀n wɔ̀ téɔ̀ falan dí, Ŋgàla nɛdí è wɔ jì tàvi wɔ̀lɔ́ nù ná dè naà è nù fáálíìn. 5Ŋgàla wɔ̀ì dí Ebilayɛɛ̀n tàvì wɔ̀lɔ́ e dídɛ̀ɛ̀ nì è dè wɔ bèè, wɔ kève bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ̀ e kɛlɛ biyò nì. Kɛ́ Ŋgàla sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ tù ve è wɔ̀ jɔ̀ɔ̀, ŋwɔnɔ̀ è dè ve wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu nyɔɔ́ò bèè wó jì ve wɔi jèè. Ŋgàla wɔ́ dedí bala wɔ̀lɔ́ júwànù, jí èì dí Ebilayɛɛ̀n jɔ̀ɔ̀ dè. 6Àa sɛlɛ́ɛ̀ dè Ŋgàla sedí è wɔ̀: 'Mù kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu nyɔɔ́ò dè tàvi wùlɛ nu ko jìnù, feé wó dè ve kɔnyàì wo dè wo siin kamàì tèì kɔ̀lɛ̀ wúlúì nyìyɛ̀ jàdè. 7Kɛ́ mà seli ve sɛlɛ̀ nù e kàn wòló wó dè ve wo jàde jòwàì. Dɔ̀ɔ̀ wolo má è nù, wò wolo ve tàvi dɔ̀ɔ̀ nù wo jì fèlé wo dè mi sɔ̀.' 8Dɔ̀ɔ̀ Ŋgàla siyadí Ebilayɛɛ̀n kpo eode dùmà sɛ̀lɛ̀, è dè nu kulu tùíì eode mùwa wòì. Dɔɔ ŋwùnù Ebilayɛɛ̀n wɔ́ kɔ̀màdí Aisè, dɔ̀ɔ̀ kàdí dɔ́wɔ́ kɔlɛ̀n dè, wɔ̀ dùmàdí wɔ̀ kpo eodè. Ŋwɔnɔ̀ nyɔìŋ nɔɔ̀ Aisè nɛ̀nàìdí Jekɔ̀, Jekɔ̀ pɛ́ wɔ nɛ̀nàì wɔ wóó kowaa kwai sɔ́òn wó dedí towòì kowaa kwai sɔ́òn. 9"Jekɔ̀ wɔ wóó jííjíò tɔɔwaidí wo jèèkaláà Josɛ̀ wɔu, wo sa wɔ sɔŋwɔ̀ kɔnyà sɛ̀lɛ̀ nù Ijɛ tàvíì nù. Kɛ́ Ŋgàla dedí wɔ̀ jèè, 10wɔ mà wɔ̀ì wɔ sa wɔ̀ sɛlɛ tàáìn gbǐn nù. Èé wó bɛ̀nìdí Josɛ̀ Ijɛ kadáà kudè, Ŋgàla nɛdí è kadáà jàvà wɔ̀ nɛ̀ mùndí wɔ nì wɔ̀ keleɤele, ŋwɔnɔ̀ kadáà tùwàdí Josɛ̀ wɔ sǐn tàvíì eu jìjà, e gbì kɔmɛlɛ bo nu nyɔɔ́ò gbǐn wòì. 11Edèè ŋwɔ̀mù gbàà bùlùdí Ijɛ̀ nɛ̀ Keena tàvíì nù, wɔ̀lɔ́ é nyìnìdí mànɔwɔ gbàà. Nà wòlu laíò wòì dí jìlɛ saai bi. 12Dɔɔ ŋwùnù èé Jekɔ̀ kàdí èì nyìnì wò nɛ̀ jìlɛ̀ dè Ijɛ tàvíì nù, wɔ̀ tiyadí wɔ wóó, wòló wó dedí nà wòlu laíò, wò bɛ̀ wò kìi va. 13Wo va bɛ sɔníɔ̀ nù, Josɛ̀ siyadí wɔ bulu wɔ̀ bíò. Dɔ̀ɔ̀ è nɛdí Ijɛ tàvíì nu kadáà sìdí Josɛ̀ wɔ̀ gbàíòn. 14Edèè Josɛ̀ tiyadí tedí wɔ̀ téɔ̀ Jekɔ̀ wɔ bò. Wɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀ Jekɔ̀ nɛ̀ wɔ wóó jòò wò jì wò ko Ijɛ tàvíì nù. Wo gbǐn kpóŋ wò dedí wòlu kowaa dɔ́wɔ́ kwai wààyò. 15Edèè Jekɔ̀ dɔdí dè wɔ bɛ̀ Ijɛ tàvíì nù, feé nɛ̀ wɔ wóó jííjíò, wó dedí nà téò wó falan dí. 16Wò bɛ̀nìdí wo kúìn Sekɛ̀ŋ kagbóè nù wo kìima wò kwiíì nù Ebilayɛɛ̀n wɔ́ tɛnaidí è lɛkwai bí Amɔ̀ɔ̀ wɔ wóó jííjíò jɔ̀ɔ̀. 17"Nu kulu tùíì Ŋgàla sedí dí è Ebilayɛɛ̀n eu kànàì dúwáì kàdí jɛ tilinù dè, nà gbàíòn wó dedí Ijɛ tàvíì nù wò kàdí naà tùmùdí tìti. 18E wúlú kwalaíì wò ŋwúnadí kada Ijɛ tàvíì eu jìjà wɔ̀lɔ́ wɔ̀ì dí sɛlɛ̀ sì e kàn Josɛ̀. 19Wɔ̀ nùmádí nà wòlu laíò wɔ dè wo siin kamàì, wo dè wo wóó wo boíì nu tɔla kaŋa eu jìjà wɔ̀lɔ́ é nɛ̀ ve è wo falan. 20Dúwai wɔ̀lɔ́ nù nɔɔ̀ wò kɔ̀màdí Mosè, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ dedí jí kàí fɔ́ɔ́n gbàà. Wò sìɤàìdí wɔi kìinù bò jǐdè e sìɤàìnù wɔ dè kewui taàn. 21Ŋwɔnɔ̀ wó tɔladí wɔ̀ wɔ bóè nù, kadáà jí nyíínɔ́ɔ̀ júwadí wɔ̀. 22Wò siyadí Mosè Ijɛ nyɔɔ́ò kùlà kùláì gbǐn. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ dedí wòlù gbàà wɔ wòíì nu nɛ̀ wɔ kùlà kùláì nù. 23"Èé Mosè kàdí tèì kowaa nyìyɛ̀ dè, wɔ̀ nyàŋgèdí è wɔ kulúì nù wɔ̀ bɛ̀ wɔ̀ sà jɛ́ wó dedí wɔ̀ gbàin Esulɛ nyɔɔ́ò kùlàìnù. 24Wɔ̀ sàdí wɔ̀ gbàáàn dɛ̀ɛ̀ Ijɛ jíɔ̀ dè wɔ siin kamàì. Wɔ̀ bɛdí Esulɛ jíɔ̀ wɔi mà wɔ̀ sa dɔ̀ɔ̀ wɔníì tǔn, wɔ java Ijɛ jíɔ̀. 25(Mosè sìàìdí pɛ́ wɔ bulu wɔ̀ gbàíòn sà ve èì ndè wɔ̀ nɛ̀ Ŋgàla dè wɔ jòwài jìnù wɔ̀ sa wò kɔnyà sɛ̀lɛ̀ nù. Kɛ́ wòì dí èì ndè sà.) 26Dɔɔ wɔi jède sànyáà nù Mosè sàdí Esulɛ wóó sɔn wo dè kùlún kɔ̀n. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ jàvàdí wɔ nyàŋgè wo tidíì nù. Wɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, 'Nà è dè, nà tuwà nɛ̀mu nɔidè na sɔ́ɛ̀n nà dè Esulɛ wóó, de ŋwùnù nà dè yii kɔ̀nàìnù?' 27Kɛ́ wɔ̀lɔ́ wɔ́ dedí wɔ̀ bàdéɔ̀ bìlìnù wɔ̀ todí Mosè faàn kɔlɛ̀n eu. Wɔ̀ bídedí Mosè wɔ̀ nɛ̀, 'Wòo tùwàì mù kada mù dè sɛlɛ nu seli nyɔ̀ɔ̀ nàu jìjà? 28Mù jàvá mú java mì mùnɛ̀ jɛ́ mú javaó Ijɛ jíɔ̀ kǔlú?' 29Èé Mosè nyìnìdí wòi wɔ̀lɔ́ èì, wɔ̀ tavadí sǔdè, wɔ wolo Ijɛ tàvíì nù wɔ bɛ̀ Mediyɛn tàvíì nù feé wɔ́ dedí namu nyɔ̀ɔ̀. Wɔ̀ kɔ̀màdí wóó jííjìì sɔn va. 30"Èé tèì kowaa nyìyɛ̀ kàdí tì, Ŋgàla wɔ tedíò kɔlɛ̀n toludí Mosè sǐn dè káàn nù é dedí sǔì kinyànù kèì gbàáà Sainà ei fandɛ́ɛ̀. 31Wɔ̀lɔ́ Mosè sàdí è, è sǔladí wɔ kulùì, wɔ dàì sǔì èì wɔ̀ kìi va kàí fɔ́ɔ́n. Kɛ́ wɔ̀ nyìnìdí Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wòíì èì è nɛ̀, 32'Mì mà dè mù wòlu laíò Ŋgàláà, mì mà dè Ebilayɛɛ̀n, Aisè nɛ̀ Jekɔ̀ wò jòò wo Ŋgàláà.' Mosè ŋwààmùdí wɔ jɛ́ɛ̀ dè ei tìnì, wɔ̀ì dí va kìi kídí bì. 33Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, 'Sa mù jàkúìn kɔyai ndè, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de feé mú dè ŋwúnùnù e dí dè kǐna tàvì. 34Mà e dí sà ya jɛ́ mi wòlúò wó dè mànɔwɔ sanù Ijɛ nyɔɔ́ò jàdè. Mà wo kului sŏàì wòíì nyìnì ya, ŋwɔnɔ̀ mà jàvá má sa wò kɔnyà sɛ̀lɛ̀ nù. Jì vɛ naà fáálíìn, mà dè mù tiyànù Ijɛ tàvíì nù.' 35"Mose wɔ̀lɔ́ nɔɔ̀ Esulɛ nyɔɔ́ò sadí wɔ̀ jàdè faàìn. Wò bídedí wɔ̀ wò nɛ̀, 'Wòo ŋwúnaó mu nàu jìjà mù dè sɛlɛ tɛmu kada?' Wɔ̀ nɔɔ̀ Ŋgàla tiyadí wɔ̀ dè wòlúò wou jìjà wɔ̀ sa wò sɛlɛ̀ nù. Ŋgàla tùwàdí Mosè wou jìja wòlù, wɔ tedíɔ̀ saala nu wɔ́ sàdí wɔ̀ sǔì nù é dedí kinù. 36Mosè gbidí wòlíì ku wɔ̀ sa wò Ijɛ tàvíì nù wɔ dè sǔkɛ́ sɛ̀lɛ̀ì nɛ̀ kului sǔlà sɛ̀lɛ̀ì nɛ̀ Ijɛ tàvíì nù nɛ̀ Júwó Tàáàn kudè nɛ̀ mùndí sijɛ gbàáà nù tèì kowaa nyìyɛ̀ jàdè. 37Wɔ̀ nɔɔ̀ wɔ̀ dè Moséɔ̀ wɔ́ tan dí Esulɛ nyɔɔ́ò wɔ̀ nɛ̀, 'Ŋgàla dè kèlì nyɔɔ́ɔ̀ tiya jìnù mùnɛ̀ mì wɔ̀ wolo ve nɔɔ̀ na tidì.' 38Wɔ̀ wɔ̀ dè wɔ̀lɔ́ wɔ́ dedí Esulɛ nyɔɔ́ò fandɛ̀ wó gbanaidí èì sijɛ gbàáà nù. Mosè wɔ́ dedí wòló siyɛ̀ìnù wɔ̀ wɔ̀ siyɛidí tedíɔ̀ bò kèì gbàáà Sainà wɔ̀ì. Wɔ̀ kamudí Ŋgàla wɔ wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ wòíì ku wɔ tù è nà jɔ̀ɔ̀. 39"Kɛ́ nà wòlu laíò nɛdí wŏ wɔ wòíì júwà. Wò todí wɔ̀ faàn kɔlɛn eu, wò nɛ̀ è ŋwùwà ve wo kpolu dè jèè Ijɛ tàvíì nù. 40Dɔ̀ɔ̀ wò sedí è Elɔ̀ŋ wò nɛ̀, 'Nyàŋgàì nà ŋgàlai sún wó gbɛ̀ ve nài ku dèì a dè bɛ̀. Àì sì wɔ̀lɔ́ é nɛ̀ì jijíɔ̀ wó tan wɔ̀ Mosè, wɔ́ saó nà Ijɛ tàvíì nù.' 41Wò júwadí kòo wo nyàŋgàì bùye gbàa jí wò nɛ̀ wo ŋgàláà dè ni, wo dè saaɤa sa èì, wo dè gbǐdí gbàa nɛ̀ lɛ́ɛ̀ èì wo bulúì wó nyàŋgèdí è. 42Dɔ̀ɔ̀ Ŋgàla sadí wò ku sǐn wɔ nɛ̀ è wo dè soikwaíì sɔ̀ é dè jìjàìndéè, mùnɛ̀ jɛ́ wó sàada è. Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò jàkúìn nù wò nɛ̀: 'Na Esulɛ nyɔɔ́ò nɛ̀mɛ́ò ná dedí wo javanù na dè wo saaɤà saàì tèì kowaa nyìyɛ́ì jàdè ná dedí sijɛ gbàáà nù, nàó è nɛ̀ mi ŋwùnù. 43Ŋgàláà Malà wɔ jújú fàgbóè ná bidí e de kanu dè e kanàì dè na soikwa ŋgàláà Lefàn wɔ wolo lɛ́ɛ̀ ná nyàŋgèdí è, wò dè lɛ̀ wùlɛ sooloi ná nyàŋgèdí wò nà dè wo sɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ mà dè na de kɛn jìnù wò bɛ̀nì nà bulu póŋ Babelɔŋ jɛ̌ɛ̀ nù.' 44"Ŋgàla wɔ jújú fàgbóè èè siyadí Ŋgàla dedí nà wòlu laíò fandɛ sijɛ gbàáà nù. Mosè nyàŋgèdí jújú fàgbo wɔ̀lɔ́ mùnɛ̀ jɛ́ wɔ́ sàdí e nyàŋgè nyàŋge kpaíì. 45Dúwai sún kàdí tì, fàgbóè nà wòlu laíò jèìdí è wò teò jɔ̀ɔ̀, wò bɛ̀nìdí è èé Jasùwɔ̀ gbidí wò ku wo júwà tàvíì Ŋgàla kɛn dí e nu nyɔɔ́ò dè woi ku. Ŋwɔnɔ̀ è sìɤàìdí va e sìɤàìnù Kada Dèèvé wɔni tòò tili. 46Dèèvé tiladí Ŋgàla kulu dè, dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ fɛlɛdí Ŋgàla wɔ̀ì wɔ̀ nɛ̀ è wɔ̀ tawo bò dɛ̀ɛ̀ Jekɔ̀ wɔ Ŋgàláà ŋwùnù. 47Kɛ́ Sɔlɔmɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ tawodí naà bóè. 48"Kɛ́ De Kewu Gbǐn Ŋgàláà wɔ̀ɔ ko wòlu fuyó tawo bò nù. Mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla wɔ kèlì nyɔ̀ɔ̀ ka è tɛmu wɔ̀ nɛ̀, 49'Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, Ŋgàlaò jɛ dè mi kada kpóè, tàodéè dè mi kɔya ŋwúnaíì. Bóè fɔn towò naà mù tawo ve mi ŋwùnù? Fe naà mà ko ve lɔ̀ɔn ŋwùnù? 50Èì mi bulúì dè má ka lɛ wòló gbǐn nyàŋgè?' " 51Tiivìn tɛmudí è mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Nà sòlì wòlu wòi nyìnì fó! Na kulúì wolàì wòló wòì Ŋgàla funàì. Na nɔíì mùnɛ̀ nɔi laa nyɔ̀ɔ̀ò e nyìnì de. Nà dè nɔɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ na wòlu laíò dedí! Nà nɛ̀ nǎ Ŋgàla Wɔi Nyináà wòì nyìnì. 52Ŋgàla wɔ tedíò sún gbǐn dè e dí wɔ̀lɔ́ nà wòlu laíò wòì dí wɔ̀ siìn kamàì? Na wòlu laíò wò wò javadí Ŋgàla wɔ tedí tɛmu nyɔɔ́ò wó bidí kèlì wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ va nù e kàn Ŋgàla wɔ telembo Jòwò Nyɔɔ́ɔ̀ jì sɛ̀lɛ́ɛ̀. Ŋwɔnɔ̀ nàó wɔ̀ wúlú faàn sa ya na java wɔ̀. 53Nà nà dè wòlúò Ŋgàla wɔ tedíò nyìnìdí wɔ kaɤáà na bò, ŋwɔnɔ̀ nàó e wòíì júwà!" 54Èé gbaniíì nu nyɔɔ́ò dedí nɔide tuwànù Tiivìn wɔu, wò jidí sɛlɛ kulu dí tìti wo dè wɔ kìi, wo dè kàlà eu kànàì. 55Kɛ́ Ŋgàla Wɔi Nyináà dedí Tiivìn jaindè dí tìti, wɔ̀ kìidí jìjàìndéè wɔ sà Ŋgàla wɔ dí de mɔ̀lì mɔ̀líì, wɔ sà mùndí Jisɛ̀ ŋwúnùnù Ŋgàla wɔ jìjà faáàn eu. 56Wɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Nà kìi nɛ̀mu! Mà Ŋgàlaò jɛ sà ya e kali, ma sà Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ ŋwúnùnù Ŋgàla wɔ jìjà faáàn eu!" 57Gbaniíì nu nyɔɔ́ò fadí wòì dè dí tìti wo gbǐlà wo nɔíì eu faàn. Dɔ̀ɔ̀ wo gbǐn wò kɛ̀nàìdí Tiivìn simɛ̀ de fúmù fúmù nù 58wo sa wɔ̀ jɛ gbàáà nù wo bɛ̀nì wɔ̀ wo javàì wɔ̀ túúlíì. Seeléò tedí wo jogbóì nyàmu biyò kɔlɛ̀n jɔ̀ɔ̀ wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Sɔɔ̀. 59Wò dedí nɔɔ̀ Tiivìn túúlíì tavànù kéléŋ wɔ dè nɔɔ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jìja jívàì wɔ̀ nɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀, júwà mi nyináà!" 60Wɔ̀ sudí kɔmɔ́ì dè wɔ̀ nɛ̀, "Wòlù Nyɔɔ́ɔ̀! Wo sɛlɛ siin wɔ̀lɔ́ díwòò e sìɤàì mù wúlú nù!" Wɔ̀ tɛmudí nɔɔ̀ wòi wɔ̀lɔ́ wɔ falan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\