De Namu Nyɔɔ́ò 8

1Tiivìn wɔ java sànyáà bulu bulúì nù, wò gbidí naà Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè nu nyɔɔ́ò siin kamàì wó dedí Jèlusàlɛ̀ŋ. É wolòì de namu nyɔɔ́ò woi jèdè Jisɛ̀ wɔ funai nyɔɔ́ò gbǐn kpóŋ gbàvàìdí dè Sàmelìyà nɛ̀ Jùdiyɛ kagbóì nù. 2Jisɛ̀ wɔ funai nyɔɔ́ò kìimadí Tiivìn ŋwɔnɔ̀ wò sŏdí tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. 3Kɛ́ Sɔɔ̀ dedí de kewunù wɔ̀ tìnì Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè sɛ̀lɛ̀ dè. Wɔ̀ dedí boíì kɔlɛn kɔlɛ́ìn nu bɛ̀nù wɔ dè wòlúò de kòàì wó funaidí Jisɛ̀, jijì pɛ́ nyinɔ̀ pɛ́ wɔ dè wo gbǐn kpindi bo nu mɛni. 4Jisɛ̀ wɔ funai nyɔɔ́ò wó gbàvàìdí dè wò dedí díì gbǐn bɛ̀nù, wo dè Tedí Kàí tɛmu. 5Felè bɛdí Sàmeliya kagbóè e jɛ gbàáà bulu bulúì nù, wɔ̀ tɛmu Ŋgàla kòwàì e kàn Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn jì sɛ̀lɛ́ɛ̀. 6Gbaniíì nu nyɔɔ́ò tùwàdí nɔidè kàí fɔ́ɔ́n Felè wɔ wòíì eu, wo dè mùndí sǔkɛ́ sɛ̀lɛ́ì dí sa wɔ́ dedí e nɛ̀nù. 7Nyina siíòn pàládí wo wolo wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ jèdè. Wɔ̀ bawodí wòlu kpɔdɔ kpɔdɔi nɛ̀ wòlu lɔ̀mù lɔ̀mui tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. 8Dɔɔ ŋwùnù kulu de tili gbàà dedí Sàmeliya jɛ gbàa dɔ̀ɔ̀ nù. 9Jijì kɔlɛ̀n dedí jɛ gbàa dɔ̀ɔ̀ nù, wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Saimɔ̀, wɔ̀ bidí Sàmeliya kagbóè nu nyɔɔ́ò kului sǔlà, wɔ podo kpaíì nù. Wɔ̀ selidí jòŋgà wɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ dè wòlù gbàà. 10Ŋwɔnɔ̀ wòlíì gbǐn wó dedí jɛ gbàa dɔ̀ɔ̀ nù e nyàŋgè nyɔ̀ɔ̀ pɛ́, e kómbó nyɔ̀ɔ̀ pɛ́ wò bidí wɔ tɛ̀ɛ̀mi bi dí tìti. Wò bidí e tɛmu wò nɛ̀, "Jiji wɔ̀lɔ́ wɔ̀ wɔ̀ dè Ŋgàla wɔ de kewúì wó tan è, 'De Kewu Gbàáà.' " 11Ŋgàmáà nù, wɔ̀ bidí wòlúò kului sǔlà wɔ podo kpaíì nù, dɔɔ ŋwùnù wò bidí wɔ tɛ̀ɛ̀mi bi dí tìti. 12Èé wòlúò kàdí Felè wɔni tedíì funàì é kàìn Ŋgàla wɔ̀ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nɛ̀ Jisɛ̀ Kolàì, wò kwalidí wo gbǐn wúlú Ŋgàla nímíì e nyinɔ̀ pɛ́ jijì pɛ́. 13Saimɔ̀ wɔ bulúì bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ̀ júwadí Jisɛ̀ wɔ sɛlɛ́ɛ̀ ŋgàma, ŋwɔnɔ̀ wó kàdí wɔ̀ wúlú Ŋgàla nímíì kwali, wɔ̀ bidí nɔɔ̀ Felè wɔi fandɛ̀ dè. Ŋwɔnɔ̀ wɔ kulùì sǔloó wɔ́ sàdí kului sǔlà sɛ̀lɛ́ì nɛ̀ sǔkɛ́ sɛ̀lɛ́ì dɔ̀ɔ̀ dedí e nɛ̀nù. 14Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ò wó dedí Jèlusàlɛ̀ŋ wò nyìnìdí èì wò nɛ̀, wòlúò wó dè Sàmeliya kagbóè nù wò Ŋgàla wɔ̀ wòíì jàdè faàìn dùmà ya. Dɔɔ ŋwùnù wò tiyadí Pitɛ̀ nɛ̀ Jɔ̀ɔ́n sɔn wo bò. 15Wó gbàidí va, wò sɔ̀dí Ŋgàla wòlúò ŋwùnù wó funaidí Jisɛ̀ wɔ̀lɔ́ wò pɛ́ wò sà Ŋgàla Wɔi Nyináà. 16Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ̀ì nɛdí wo sún gbǐn jaindè jì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò kwalidí nɔɔ̀ wò wúlú Ŋgàla nímí Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ nù. 17Edèè Pitɛ̀ nɛ̀ Jɔ̀ɔ́n sɔn wò gbǐladí wòì faàn Ŋgàla Wɔi Nyináà jì wò jaindè. 18Saimɔ̀ sàdí e dí wɔ̀ nɛ̀ èé de namu nyɔɔ́ò gbǐladí wòlúò wòì faàn, Ŋgàla Wɔi Nyináà jidí wò jaindè. Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ nɛdí wɔ̀ fɛlɛ̀ Pitɛ̀ nɛ̀ Jɔ̀ɔ́n sɔn wòì wɔ̀ nì wò lɛkwai, 19wɔ̀ tan, "Nà nì mì pɛ́ de kewu wɔ̀lɔ́ ku, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve mà gbǐlà má wòlìì faàn Ŋgàla Wɔi Nyináà jì wɔ̀ jaindè." 20Kɛ́ Pitɛ̀ sìnyàdí wɔ wòíì dè wɔ̀ nɛ̀, "Mu falan, mù lɛkwaíì nyɛ̀lɛìn dè faàòn, èé mú sìàì bɔɔ̀ pɛ́ wòlù gbɛ̀ Ŋgàla wɔ saba lɛ́ɛ̀ lɛkwai tɛnàì. 21Mùni dídɛ̀ɛ̀ gbǐn èì nà jòwóè èì dè. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla wɔ̀ì mù kulu de kùláà jàvà. 22Nì mù kulu de kùla siin wɔ̀lɔ́ budè ku mu, mù bídè Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ te mù nu tǔn, èé mù kulu de kùláà é se mù sɛlɛ wɔ̀lɔ́ towóè. 23Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mà e dí sà ya jɛ́ mú nyɛ̀mùì dí tìti, ŋwɔnɔ̀ mù dè kpo nù sɛlɛ siìn jɔ̀ɔ̀." 24Saimɔ̀ sedí è Pitɛ̀ nɛ̀ Jɔ̀ɔ́n sɔn wɔ̀ nɛ̀, "Nà bì kɛn nà sɔ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ mi ŋwùnù, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve wɔ̀lɔ́ ná tɛmùì ě mì nɛ̀." 25Èé Pitɛ̀ nɛ̀ Jɔ̀ɔ́n sɔn wó kàdí wòlíì sɛlɛ̀ se e kàn wɔ̀lɔ́ wó sìdí è e kàn Jisɛ̀, wo tɛmu Ŋgàla kòwàì, wò bɛdí jèè Jèlusàlɛ̀ŋ. Wó dedí bɛ̀nù wò bidí Tedí Kàí tɛmùnù dè jɛi tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ nù é dè Sàmeliya kagbóè nù. 26Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ tedíò dɛ̀ɛ̀ sedí è Felè wɔ̀ nɛ̀, "Nyàŋgè mù bului nɛ̀ mù bɛ̀àì kùlu bɛ̀ai gbulúì nù é wolòì Jèlusàlɛ̀ŋ e bɛ̀ Kasa jɛ̌ɛ̀ nù." (Wòlù èe ka naà gbulu dɔ̀ɔ̀ kɔ̀ìn ye) 27Dɔ̀ɔ̀ Felè nyàŋgèdí wɔ bului nɛ̀ wɔ bɛ̀. Dɔ̀ɔ̀ Itìopiya kɔmɛti wòlu gbàáà wɔ́ dedí Itìopiya kada nyinɔ́ɔ̀ lɛkwai bóè eu jìjà, wɔ̀ dedí wɔ jojɛ bɛ̀nù. Jiji wɔ̀lɔ́ wolodí Ŋgàla sɔ̀ Jèlusàlɛ̀ŋ, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ dedí naà wɔ sowó kpaŋaláà nù wɔ dè wɔ jojɛ bɛ̀. Wɔ̀ dedí sowó kpaŋaláà nù konù, wɔ dè Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀ Àìseyà wɔ jàkúìn tèì. 29Ŋgàla Wɔi Nyináà sedí è Felè wɔ̀ nɛ̀, "Bɛ̀ mù dàì sowó kpaŋaláà èì." 30Dɔ̀ɔ̀ Felè kwadí simɛ̀ wɔ dàì va. Wɔ̀ nyìnìdí jijíɔ̀ wòíì èì wɔ dè jàkúìn tèì e wolo Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀ Àìseyà wɔ jàkúìn nù. Dɔ̀ɔ̀ Felè bídedí wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Wɔ̀lɔ́ mú dè e tèìnù jàkúìn nù mù dè ei ndè sanù?" 31Kɔmɛti wòlù gbàáà sìnyàdí wɔ wòíì dè wɔ̀ nɛ̀, "Jɛ́ mà sà ve èì ndè, è dè má wòlù èì nù saàì mìì yɛ?" Wɔ̀ sedí è Felè wɔ̀ gbài sowó kpaŋaláà nù wɔ kodè wɔi fandɛ̀. 32Ŋgàla jàkúìn e feé wɔ́ dedí tèìnù a e wòíì dè: "Wɔ sɛlɛ̀ wolaidí mùnɛ̀ bɛya bɛya wó dè wɔ wúlú seli bɛ̀nù. Wɔ sɛlɛ̀ wolaidí mùnɛ̀ bɛya bɛya jí wò dè má wɔ dùì selìnù wɔ̌ siyɛ. 33Wò kúladí wɔ̀ nù, ŋwɔnɔ̀ wò nɛ̀nàìdí wɔ̀ woya wo sa wɔ ŋgàmáà wɔ̀ jɔ̀ɔ̀. Wòlu sún gbǐn ě sɛlɛ̀ tɛmùì gbɛ̀ é kàìn wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu nyɔɔ́ò, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ tàodéè è dè kala ya." 34Kɔmɛti wòlù gbàáà sedí è Felè wɔ̀ nɛ̀, "Wòo tanù Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀ dè? Wɔ bulúì kpedeó wòlù wùlɛ̀?" 35Dɔ̀ɔ̀ Felè dùmàdí siyɛ tɔidè e kàn Ŋgàla jàkúìn jijíɔ̀ dedí e tèìnù. Wɔ̀ sedí wɔ̀ Tedí Kàí é kàìn Jisɛ̀. 36Èé wó dedí gbulúì kúlàìnù, wò tilidí dídɛ̀ɛ̀ ní dedí va. Dɔ̀ɔ̀ kɔmɛti wòlù gbàáà sedí è Felè wɔ̀ nɛ̀, "Àa níì dè. De gbɛ̀ ve naà e nɛ̀ì mǔ mì wúlú Ŋgàla nímí kwali?" [ 37Felè sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Mù funàì má Jisɛ̀ Kolàì mà gbɛ̀ ve mù wúlú Ŋgàla nímí kwalìì," Kɔmɛti wòlù gbàáà sedí è Felè wɔ̀ nɛ̀, "Òòyi, mà funàì è mà nɛ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ̀ wɔ̀ dè Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀.„ 38Dɔ̀ɔ̀ kɔmɛti wòlù gbàáà sedí è kpaŋala namai nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ ŋwúnù dè. Felè nɛ̀ kɔmɛti wòlù gbàáà sɔn wò ŋwàlàdí wo kúlò níì nù. Dɔ̀ɔ̀ Felè kwalidí kɔmɛti wòlù gbàáà wúlú Ŋgàla nímí. 39Èé wó kàdí níì nù wolo, Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Wɔi Nyináà sadí Felè va. Kɔmɛti wòlù gbàà wɔ̀ì dí wɔ̀ sà ye mùndí kɛ́ wɔ̀ dedí naà bɛ̀nù kulu dè tili nù. 40Felè sàdí wɔ bulùì Asɔdɔ̀ jɛ gbàáà nù. Wɔ̀ bɛdí jɛ̌ì gbǐn nù wɔ dè Ŋgàla kòwài tɛmu e sìɤàìnù wɔ gbài Sɛsèliya jɛ̌ɛ̀ nù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\