De Namu Nyɔɔ́ò 9

1É dedí nyɔìŋ, wòlu java wòì dedí nɔɔ̀ Sɔɔ̀ nùù e kàn Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jède nyɔɔ́ò. Wɔ̀ bɛdí Saaɤa Sa Kadáà bò. 2Wɔ̀ bídedí jàkun ŋwùnù wɔ̀lɔ́ é siya ve wɔ̀ Jusi wòlù gbààvìíò wó dedí Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóè nù Dàmasìkɔ̀. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve wɔ̀ sà má wòlù gbǐn wɔ dè Gbulúì bu, wɔ̀ gbɛ̀ ve wɔ kamùì wɔ bɛ̀nì e nyɔɔ́ɔ̀ jèè Jèlusàlɛ̀ŋ, e jijì pɛ́ e nyinɔ̀ pɛ́. 3Èé Sɔɔ̀ kàdí Dàmasikɔ jɛ̌ɛ̀ ei dàìnù dè, e dí de fúmù fúmù nù míyá míyá sún wolodí jìjàìndéè e kamàì wɔu, e tùwà wɔi fandɛ́ɛ̀ gbǐn kalàìŋ. 4Sɔɔ̀ bùlùdí, wɔ nyìnì wòi sún èì è tan wɔ̀, "Sɔɔ̀ Sɔɔ̀! De ŋwùnù mù dè mi kùla siin kùlàìnù?" 5Sɔɔ̀ bídedí wɔ̀ nɛ̀, "Wòo mù dè Tedé?" Wòíì jidí mùndí Sɔɔ̀ wɔ bò è nɛ̀, "Mì mà dè Jisɛ̀, wɔ̀lɔ́ mú dè wɔ kùla siin kùlàìnù. 6Kɛ́ dɔdè mù bɛ̀ jɛ gbàáà nù, va wò se ve mù wɔ̀lɔ́ mú dè wòlù mu nɛ̀ è." 7Jijíò nɛ̀ Sɔɔ̀ wò jòò wó kwadí gbulúì eu wò ŋwúnudí, kììlikìn kamu wò. Wò nyìnìdí wòíì èì, kɛ́ wòì dí wòlu sún gbǐn sà. 8Sɔɔ̀ dɔdí dè wɔ kali wɔ sǐìn, kɛ́ wɔ̀ì dí de sàì gbɛ̀. Dɔ̀ɔ̀ wòlúò nɛ̀ wo jòò wó dedí bɛ̀nù wò bùlùdí wɔ faáàn eu wo bɛ̀nì wɔ̀ Dàmasikɔ jɛ̌ɛ̀ nù. 9Kùlùì taàn jàdè wɔ bidí de sàì gbɛ̀, wɔ̌ jìlɛ̀ jì, wɔ̌ nímí namu. 10Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ dɛ̀ɛ̀ dè dí Dàmasikɔ jɛ̌ɛ̀ nù wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Anànaiyà. Wɔ̀ saidí sǐn sɛ̀lɛ saì Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ tan wɔ̀, "Anànaiyà!" Anànaiyà sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Àa mií dè, Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀." 11Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ tan dí wɔ̀, "Nyàŋgè mù bului nɛ̀ mù bɛ̀ gbulu gbàáà eodè wó ka è tan Gbulu de Folì Folíì, Judɛ̀ wɔ bóè kudè mù bídè jijì kɔlɛn ŋwùnù wɔ̀ wolo Tasɔ jɛ gbàáà nù. Wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dè Sɔɔ̀. Wɔ̀ dè Ŋgàla sɔ̀nù, 12ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ jijì dɛ̀ɛ̀ sà ya wɔ sǐn sɛ̀lɛ saáì va nù, wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dè Anànaiyà wɔ dè jì wɔi faan gbǐlà ŋwùnù, wɔ̀lɔ́ wɔ sà dè mùndí." 13Anànaiyà sìnyàdí Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà wò mì sɛlɛ̀ se ya e kàn jiji wɔ̀lɔ́ e kanàì dè kùla siíìn gbǐn wɔ́ dè e mù wòlúò kùlàìnù Jèlusàlɛ̀ŋ. 14Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ Dàmasikɔ jɛ gbàáà nù ja, de kewu dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ e wolo saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò jɔ̀ɔ̀ wɔ̀lɔ́ wɔ̀ kamu wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ jíví ve mù nyɛlɛ́ɛ̀." 15Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ sedí è Anànaiyà wɔ̀ nɛ̀, "Bɛ̀, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, mà wɔ̀ júwà ya wɔ̀ jòwò mì, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve wòló wòì Jusi wóó dè nɛ̀ wo kadaíò jòò, e gbì Esulɛ nyɔɔ́ò wòì wo sì mì. 16Ŋwɔnɔ̀ mi bulúì mà siya ve wɔ̀ jɛ́ wɔ́ sà ve mànɔwɔ mi sɛlɛ ŋwùnù." 17Dɔ̀ɔ̀ Anànaiyà bɛdí wɔ gbài bóè nù feé Sɔɔ̀ dedí wɔ gbǐlà wɔ̀ì faàn wɔ̀ nɛ̀, "Mì bíɔ̀ Sɔɔ̀, Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ bulúì wɔ̀ wɔ̀ tiyàì mì, wɔ̀lɔ́ wɔ́ toluó mù sǐn ndè mú deó ve jìnù. Wɔ̀ tiya mì dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve mù sà dè mùndí, ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla Wɔi Nyináà jì ve mù jaindè." 18É kàdí nyɔìŋ dè, lɛ̀ dɛ̀ɛ̀ mù bidí má e sa mùnɛ̀ sani kuŋgóì, è wolodí Sɔɔ̀ wɔ sǐìn nù e bùlù dè. Dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ wɔ̀ gbɛdí naà de sàì mùndí. Sɔɔ̀ dɔdí de wɔ̀ ŋwúnù wo kwali wɔ̀ wúlú Ŋgàla nímí. 19Èé wɔ́ kàdí jìlɛ̀ jì, wɔ̀ bùlàìdí naà nù. Sɔɔ̀ nɛdí kùlùì kpɛkpɛ Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò fandɛ̀ Dàmasikɔ jɛ̌ɛ̀ nù. 20Wɔ̀ tìdí wɔ bɛ̀ Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì boíì nù wɔ gbì Ŋgàla kòwài tɛmùì wɔ̀ nɛ̀ Jisɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀. 21Wòló gbǐn wó nyìnìdí Sɔɔ̀ wɔ wòíì èì, è dedí wòi sadàì sɛ̀lɛ̀ gbàà. Dɔ̀ɔ̀ wò bídedí wò nɛ̀, "Yèlé èì jijíɔ̀ dè wɔ́ deó Jèlusàlɛŋ jɛ̌ɛ̀ nù, wɔ dè wòlíì mànɔwɔ wó bió Jisɛ̀ wɔ sɔ? Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ì vè jì sɛlɛ kɔlɛ́ɔ̀n ŋwùnù, wɔ̀ kamu wòlù wɔ̀ bɛ̀nì wò jèè saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò bò?" 22Kɛ́ Sɔɔ̀ wɔ Ŋgàla kòwài tɛmu wòíì kewudí nu dí tìti. Ŋwɔnɔ̀ è siyadí è wòlúò mɛndɛ wolo èì, wɔ̀lɔ́ Jisɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn. Sɔɔ̀ dedí nɔɔ̀ nu kewunù kéléŋ kéléŋ wɔ Ŋgàla kòwài tɛmúì nù. Jusíò wó dedí Dàmasìkɔ̀ konù wɔ̀ tùwàdí wo kulúì èì wúúlé. Kɛ́ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ siyadí è wò, mɛndɛ wolo è jèè wɔ̀lɔ́ Jisɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn. 23Èé sànya téŋ kàdí tì, Jusíò gbanaidí èì wo dùmàì Sɔɔ̀ wɔ java sɛ̀lɛ̀ nù. 24Kɛ́ wòlù dɛ̀ɛ̀ sedí wɔ̀ wɔ̀lɔ́ wó dùmàìdí è nù. Tɔɔlù gbì kwàndà èì, Jusíò bidí jɛ kolóè ei kìinù dè wɔ̀lɔ́ wò sà má Sɔɔ̀ wo java wɔ̀. 25Kɛ́ tɔɔlù kɔlɛ̀n Sɔɔ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò júwadí wɔ̀ wo solóè nù, wo kúlà wɔ̀ kolóè ei jèè teema. 26Sɔɔ̀ bɛdí jèè Jèlusàlɛŋ. Èé wɔ́ gbàidí jɛ wɔ̀ nɛdí wɔ̀ bùlù Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò tidì. Kɛ́ wòì dí wɔ Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ funàì wo dè wɔ ŋwààmù. 27Edèè Bànabà jidí wɔi màa ŋwùnù wɔ júwà wɔ̀, wɔ bɛ̀nì wɔ̀ Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ò bò. Bànabà saaidí e kpaì nù dè namu nyɔɔ́ò wòì e kàn jɛ́ Sɔɔ̀ wɔ́ sàdí Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ gbulúì eodè nɛ̀ mùndí jɛ́ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ siyɛdí wɔ bò Dàmasikɔ gbulúì eodè. Wɔ̀ sedí è wò mùndí jɛ́ Sɔɔ̀ tɛmaidí Ŋgàla kòwàì kulu kálí Dàmasikɔ jɛ̌ɛ̀ nù Jisɛ̀ wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ nù. 28Dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ Sɔɔ̀ sìɤàìdí wo bò, wɔ dè Ŋgàla kòwài tɛmu kulu kálí nù Wolu Nyɔɔ́ɔ̀ nyɛlɛ́ɛ̀ nù. 29Sɔɔ̀ siyɛdí nɛ̀ mùndí wɔ tù mɛndɛ Kulii kòwài tɛmu Jusíò nùù. Kɛ́ wò jàvàdí wo java wɔ̀. 30Èé bíò nyìnìdí wɔ̀lɔ́ èì, wò bɛ̀nìdí Sɔɔ̀ Sɛsèliya jɛ gbàáà nù wo tiya wɔ̀ Tasɔ jɛ gbàáà nù. 31Èé dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀, kulu lɔ̀mù dedí naà Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéì gbǐn nù é dè Jùdiyɛ̀ nɛ̀ Kalalii kagbóì nù e kanàì dè Sàmeliya kagbóè pɛ́ nù. Ŋgàla Wɔi Nyináà saala nù, sìŋgbéì dedí nù gbàà e kewu nù. Wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ jidí Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ bò, ŋwɔnɔ̀ wò nɛdí wo tàodéè Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ tɛ̀ɛ̀mi bi 32Pitɛ̀ namudí dè díì gbǐn ŋwɔnɔ̀ sànyà kɔlɛ̀n nù wɔ̀ bɛdí Ŋgàla faàn jèe wòlúò wòi nì wó dedí Leda jɛ̌ɛ̀ nù. 33Wɔ̀ jèìdí jijì dɛ̀ɛ̀ va wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Àìnèyà. Wɔ̀ kpɔdɔdí tèì kwataàn jàdè wɔ bidí de dɔ̀ì gbɛ̀. 34Dɔ̀ɔ̀ Pitɛ̀ tan dí wɔ̀, "Àìnèyà, Jisɛ̀ Kolàì wɔ̀ mù bawo ya. Dɔ̀dè mù fɔlɔ mù funa lɛ́ɛ̀ nù." È dí de fúmù fúmù nù, Àìnèyà dɔdí dè. 35Wòlíì gbǐn wó dedí Leda jɛ̌ɛ̀ nɛ̀ Selàŋ kagbóè nù wò sàdí wɔ̀, ŋwɔnɔ̀ wò funaidí naà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀. 36Nyinɔ̀ kɔlɛ̀n dedí Jopa jɛ̌ɛ̀ nù wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Tàbità. Wɔ̀ dedí Jisɛ̀ wɔ jède nyɔ̀ɔ̀. (Kulii kòwàíì nù wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dè Dɔkà.) Wɔ tàodéè gbǐn nù, wɔ̀ bidí sɛlɛ kàí nɛ̀ wɔ dè kómbó nyɔɔ́ò wòi mà. 37Edèè wɔ̀ kèdèdí wɔ falan. Wò pǔndadí wɔ̀ wo funà wɔ̀ jìjà bóè lúmbúì nù. 38Jopa jɛ̌ɛ̀ dí èì dí bàìŋ dè Leda jɛ̌ɛ̀ èì. Èé Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò nyìnìdí èì wò nɛ̀ Pitɛ̀ dè Leda jɛ̌ɛ̀ nù, wò tiyadí wòlìì sɔn wɔ bò wò nɛ̀, "Mù bì kɛn káí fúmù dè mù jì nà bò." 39Dɔ̀ɔ̀ Pitɛ̀ nyàŋgèdí wɔ bului nɛ̀, nɛ̀ tedíò jòò wo bɛ̀. Èé Pitɛ̀ tilidí jɛ, wò gbayadí wɔ̀ jìjáà lúmbúì nù feé nyɔ̀ŋgúɔ̀ dedí funù. Kuyè nyinɔ́ò gbǐn kamaidí Pitɛ̀ wɔu wo dè sŏ wo dè dùmáì nɛ̀ jogbóì wɔ siya Dɔkà wɔ́ tavadí è wo ŋwùnù wɔ́ dedí konù. 40Dɔ̀ɔ̀ Pitɛ̀ tɔladí wo gbǐn lúmbúì nù wɔ su kɔmɔ́ì dè, wɔ sɔ̀ Ŋgàla. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ sììn dí dè nyɔ̀ŋgúɔ̀ bò wɔ̀ nɛ̀, "Tàbità, dɔdè." Nyɔ̀ŋgúɔ̀ kàlùn dí wɔ sǐìn. Èé wɔ́ sàdí Pitɛ̀, wɔ̀ dɔdí dè wɔ ko. 41Pitɛ̀ dàìdí va wɔ nì wɔ̀ faàn wɔ júwà wɔ̀ dè. Dɔ̀ɔ̀ Pitɛ̀ jívidí Ŋgàla wɔ faàn jèe wòlúò gbǐn e gbì kuyè nyinɔ́ò wòì wɔ funà nyinɔ́ɔ̀ faàn wò jɔ̀ɔ̀. 42Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ fǔìn gbàvàìdí dè Jopa jɛ̌ɛ̀ dí gbǐn. Ŋwɔnɔ̀ wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà funaidí Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀. 43Pitɛ̀ sadí dúwàì sɔn Jopa jɛ̌ɛ̀ nù, jàkun nyàŋgè nyɔɔ́ɔ̀ Saimɔ̀ wɔ bóè nù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\