Kɔ̀lɔsè 1

1Jàkun wɔ̀lɔ́ wolo Pɔɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ̀lɔ́ wɔ Jisɛ̀ Kolàì wɔ de namu nyɔɔ dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ é dè Ŋgàla wɔ kului sɛ̀lɛ̀. È wolo mùndí nà bíɔ̀ Temetè jɔ̀ɔ̀. 2È dè bɛ̀nù Ŋgàla wɔ faàn jèe wòlúò bò wó dè Kɔ̀lɔse jɛ̌ɛ̀ nù, wó dè Ŋgàla sɛlɛ kamu nyɔ̀ɔ̀ò nɛ̀ mùndí à wo jòò á dè biò à Kolàì wo jòò nà nu kɔlɛn dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. Tedé Ŋgàla wɔ nɛ̀ nàì wɔ sɛlɛ kàí soolóè wɔ nì nà kulu lɔ̀mù faàòn. 3À ka nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ̀ Téɔ̀ Ŋgàla màmà sa sànyà gbǐn nù à dè má Ŋgàla sɔ̀nù na ŋwùnù. 4Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, à sɛlɛ̀ èì nyìnì ya e kàn jɛ́ ná funàì Jisɛ̀ nɛ̀ mùndí jɛ́ ná jàvàì Ŋgàla wɔ̀ gbàíòn gbǐn. 5Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ wɔ̀lɔ́ e kanàì dè na wòlu jàváà è wolo kului kàláà nù Ŋgàla wɔ́ nyàŋgè e funai Ŋgàlaò jɛ na ŋwùnù. Nàó sɛlɛ̀ èì nyìnì ya e kàn ei kulu kàla wɔ̀lɔ́ e wolo ŋgàma wòíì nù. 6Tedí Kàí é kàìn Jisɛ̀ Kolàì wó seó è nà, è dè naà de gbàvàìnù tàodéè díì gbǐn e dè kwai to, e dè nyàŋgè. Jɛ́ nɔɔ̀ é dè kwai tonù e dè nyàŋgè tàodéè díì gbǐn, nyɔìŋ nɔɔ̀ è dè nɛ̀nù nà pɛ́ na tidì. Èó wɔ̀lɔ́ nɛ̀ì gbì ya é wolòì sànyáà nu eu ná sìó sɛlɛ̀ e kàn Ŋgàla wɔ sɛlɛ kàí soolóè ŋgàma bulu bulu nù. 7Nà bàde jòwò nyɔɔ kàíɔ̀, Ɛ̀pafùlà, wɔ̀lɔ́ à wɔ jòò á dè jòwònù Kolàì wɔ ŋwùnù wɔ̀ wɔ̀ siyaó nà sɛlɛ̀ e kàn Ŋgàla wɔ sɛlɛ kàí soolóè wɔ́ ka è wòlìì nɛ̀. 8Wɔ̀ nà sɛlɛ̀ se ya e kàn jàváà Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ́ kwali è nà jaindè. 9Dɔɔ ŋwùnù á kàó sɛlɛ wɔ̀lɔ́ èì nyìnì e kàn nà, à ka Ŋgàla sɔ̀ sànyà gbǐn nù na ŋwùnù, a dè wɔ bídè wɔ̀ nɛ̀ì nà sì wɔ kului sɛ̀lɛ́ɛ̀, wɔ keleɤeléè nɛ̀ wɔ sɛlɛ ei nde sàáà, wɔi Nyináà ka è ni. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ ka è nɛ̀ wòlù sì wɔ̀lɔ́ Ŋgàla jàvá é nyɔɔ́ɔ̀ dè e nɛ̀ wɔ tàodéè nù. 10Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má nà dè ve na tàodéè nɛ̀ mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jàvàì, ŋwɔnɔ̀ nà dè ve wɔ̀lɔ́ nɛ̀ é ka wɔ̀ kulu lɔ̀mà, na dè kwai kàí to sɛlɛ kàí gbǐn nù ná ka è nɛ̀. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má nà sì ve sɛlɛ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà e kàn Ŋgàla. 11Ŋgàla wɔ kava nà nù na kulúì nù, wɔ de kewu gbàáà nù wɔ nì nà kulu kálí sɛlɛ́ì gbǐn nù faàòn. Nà sa Tedé Ŋgàla màmà kulu de tili gbàà nù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ è nɛ̀ ya nani dídɛ̀ɛ̀ dè lɛ́ɛ̀ èì wɔ nyàŋgè e funai wɔ̀ gbàíòn ŋwùnù wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù feé dí de mɔ̀lì mɔ̀líì dè. 13Wɔ̀ saó nà sɛlɛ siìn wɔ kpindíì e de kewúì jɔ̀ɔ̀, wɔ nyìnì nà wɔ kului Jííjíɔ̀ wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ jàdè nɛgbɛlɛiŋ. 14Jisɛ̀ Kolàì wɔ̀ faàìn nù Ŋgàla saó nà sɛlɛ siìn nù, dɔɔ nu saáì dè wɔ̀ téò nà sɛlɛ siíìn gbǐn nu tǔn. 15Wòlù èì Ŋgàla wɔ bulúì sàì gbɛ̀, kɛ́ wɔ nyàŋgè nyàŋge kpaíì dè nɔɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ wɔ Jí Jííjíɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ́ dè. Kolàì wɔ̀ wɔ̀ dè Ŋgàla wɔ Jí ku nyɔɔ́ɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ dè tàode lɛ́ì gbǐn eu jìjà Ŋgàla wɔ́ nyàŋgèdí è. 16Wɔ saala nù Ŋgàla nyàŋgèdí lɛ́ì gbǐn é dè jìjàìndéè nɛ̀ tàodéè nù. Dòò wò wò dè lɛ wòló wòlù ka wò sa nɛ̀ wòló wòlù èe ka wò sà e kanàì dè nyina wòló de kewu é dè wò jɔ̀ɔ̀ jìjàìndéè nɛ̀ tàvíì eodè. Ŋgàla nyàŋgèdí lɛ́ì gbǐn Kolàì saaláà nù nɛ̀ mùndí Kolàì wɔ ŋwùnù. 17Kolàì ŋgelè wɔ̀ dedí e dí Ŋgàla kìyá tàode lɛ́ì gbǐn nyàŋgè. Wɔ saaláà nù lɛ́ì kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbɛ̀ dèì feé é ŋwùwá é dè. 18Kolàì wɔ̀ wɔ̀ dè wɔ kpujáà wúlú nyɔ̀ɔ̀. Dɔɔ ŋwɔnɔ̀ èè dè wɔ bulu wɔ sìŋgbéè. Wɔ̀ wɔ̀ dè lɔ̀ɔn fɔŋwù wɔ kɔ̌ɛ̀. Wɔ̀ wɔ̀ dè Ŋgàla wɔ Jí ku nyɔɔ́ɔ̀, Ŋgàla júwadí wɔ̀ dè falan jɔ̀ɔ̀. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wɔ dè kúì nù lɛ́ì gbǐn ŋwùnù. 19È fun dí Ŋgàla wɔ kulúì nù wɔ̀lɔ́ wɔ Jííjíɔ̀ wɔ̀ dè mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ wɔ bulúì wɔ́ dè. 20Ŋgàla nyàŋgèdí è wɔ Jííjíɔ̀ faàìn nù wɔ̀ kòàì tàodéè dɛlɛ èì. Ŋgàla nyìnì dí kulu lɔ̀mù wɔ Jííjíɔ̀ falan saaláà nù tíì eodè. Yèlé nì Ŋgàla kòàìdí lɛ́ì dɛlɛ èì é dè Ŋgàlaò jɛ e kanàì wòló wó dè tàodéè nù. 21Na kìyá na faàìn Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù mɛni na dí deó bàìŋ Ŋgàla wɔ̀ì èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nà tùwàó na bulu wɔ kɔ̀ɔ̀n towòì na kùlà kàlà siíìn nɛ̀ na kulu de kùlà siíìn ŋwùnù. 22Kɛ́ Ŋgàla wɔ̀ nà dɛlɛ èì kòàì ya wɔ Jííjíɔ̀ faláàn saala nù. Ŋgàla nɛó wɔ̀lɔ́ dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve Kolàì bɛ̀nì má nà na konda sa ŋwùnù wɔ̀ì wɔ̌ nàì feleŋge sún gbǐn sa. 23Ŋwɔnɔ̀ wòó Tedí Kàí wɔ̀lɔ́ wòlu fuyíì gbǐn se ya wó dè tàodéè nù. Mìí má dè Pɔɔ̀ mà jòwò nyɔ̀ɔ̀ de ya Tedí Kàí wɔ̀lɔ́ kèli ŋwùnù. 24Mi kulu de tili tilìì dè tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà wɔ̀lɔ́ mà sà mànɔwɔ na ŋwùnù. Mànɔwɔ wɔ̀lɔ́ má dè e sanù è dè Kolàì wɔ mànɔwɔ́ì sún é ŋwùwá má sà è wɔ kpujáà ŋwùnù, é dè wɔ sìŋgbéè. 25Ŋgàla wɔ̀ wɔ̀ tùwàó mì jòwò nyɔ̀ɔ̀ wɔ wòlúò ŋwùnù. Wɔ̀ kàlàó mì faàn jòwo wɔ̀lɔ́ ŋwùnù mà mà nàì, nà kewu dè Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. Jòwóè dè, mà nɛ̀ì wòlíì sì Ŋgàla wɔ wòíì kàí fɔ́ɔ́n. 26Tedí wɔ̀lɔ́ ŋwɔnɔ̀ èè dè sɛlɛ́ɛ̀ wɔ́ gbǐladí eode jàkì wòlù gbǐn wòì wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ va nù, kɛ́ wɔ̀ naà eodè jàkì sa ya wɔ̀ gbàíòn wòì. 27Ŋgàla dùmàìdí è nù wɔ kìimu nu sɛlɛ kàí gbàáà é dè wòlíì gbǐn ŋwùnù wɔ̀ siya è wɔ̀ gbàíòn. Ŋwɔnɔ̀ kìimu nu sɛ̀lɛ dɔ̀ɔ̀ èè dè wɔ̀lɔ́ Kolàì dè na jaindè, ŋwɔnɔ̀ nà kulu dè Ŋgàla wɔ̀ì wɔ̀ nì ve nà wɔ bɛlɛ́ɛ̀ sún. 28Dɔɔ ŋwùnù à ka Kolàì wɔ Tedí Kàí wòlíì gbǐn se. À ka wo kpiìnù dè a dè wo sɛlɛ siya keleɤele gbulu gbǐn nù wɔ̀lɔ́ à sa wo konda Ŋgàla wɔ̀ì wo nyɔ̀nào kalàì kalai nɛ̀ Kolàì wò jòò wo nu kɔlɛn dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. 29Wɔ̀lɔ́ nɛ̀nài dè, mà kewudí dè ma jòwò dí tìti. Kolàì wɔ̀ wɔ̀ ka de kewu wɔ̀lɔ́ mì jaindè kwali má dè e jòwàìnù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\