Kɔ̀lɔsè 2

1Nà ŋwúndè mà se nà sɛlɛ̀, mà jòwò ya dí tìti na ŋwùnù e kanàì dè wòlúò wó dè Làwòdisiya jɛ̌ɛ̀ nù. Mà mùndí jòwò ya wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ ŋwùnù wòló wòì nɛ̀ bɛ́ɛ́lɛ́ mì sà. 2Mi sɛlɛ wòló nɛ wúlúì dè mà kálà wo kulu, yii jàvà eu jìjà wò dè nù kɔlɛ̀n. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wo sɛlɛ̀ ei nde sàáà é kàìn Ŋgàla wɔ kìimu nu sɛ̀lɛ́ì é dè Kolàì wɔ saaláà nù e si. 3Ŋgàla wɔ̀ wɔ keleɤeléè nɛ̀ sɛlɛ ei nde sa kàí gbǐn Kolàì jɔ̀ɔ̀ tù ya. 4Wɔ̀lɔ́ bulu bulúì ŋwùnù má dè jàkun wɔ̀lɔ́ sàadanù na bò èè dè, nàa nɛ̀ è wòlù èe gbǐlàì nà wɔ sa nà ŋgàma gbulúì nù. E dè ve nì bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ́ dè siyɛ̀nù mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè ŋgàmáà tɛmùnù. 5Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ à na wo jòò àì dí kɔlɛ̀n dè mi nyináà dè nai fandɛ̀. Mi kulu dè tili tilìì dè èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, na yii jɔ̀ɔ faan mɛnàì mɛnàì dè kpáán Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. 6Èé nà Jisɛ̀ Kolàì jàdè faàìn dùmà ya wɔ̀ dè na Wòlu Nyɔ̀ɔ̀, nà nɛ̀ na tàodéè mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ nà wɔ jòò ná dè wòlù kɔlɛ̀n. 7Nà kúlàn na jíì wɔ̀ nù bulu kàí fɔ́ɔ́n, nà dùmà na lɔ̀ɔn fɔŋwúì kɔ̌ɛ̀ wɔ eodè. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má nà bì jainù Kolàì wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù wó siyadí nà sɛlɛ̀ e kàìn. Nà sa wɔ̀ màmà tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. 8Nà kìi na bulu eu, nàa nɛ̀ì wòlù èe tùwà nà kɔnyàì wo wòi solóè nù é ka wòlù gbǐlàì. È dè sɛlɛ siya é wolòì wòlu fuyó jɔ̀ɔ̀. È ka mùndí nyináò jɔ̀ɔ̀ wolo wó biì de kewu jìjàìndéè eu jìjà. Sɛlɛ siya wòló èe ka Kolàì jɔ̀ɔ̀ wolo. 9Kolàì wɔ̀ nɔ̀ɔ̀ wɔ̀ dè Ŋgàla, wɔ́ júwadí wòlu fuyó jɛ́ɛ̀, wɔ jì tàode wɔ̀lɔ́ nù. 10Èé nà wɔ jòò ná dè nù kɔlɛ̀n, Ŋgàla wɔ̀ è nɛ ya, na dè tàode bulu bulu nɛ̀. De kewu dè Kolàì jɔ̀ɔ̀ nyináò gbǐn wou jìjà wó biì de kewu jìjàìndéè. 11Nà Kolàì wɔ̀ jòò na nu kɔlɛn dèéè ŋwùnù wò dùmàó nà kpo eodè. Kpo eode dùma wɔ̀lɔ́ èó wòlu fuyó kpo eode dùmà dùma kpaíì wolàì. Kɛ́ è nɛó Kolàì wɔ saaláà nù. 12Wó kwalió nà wúlú Ŋgàla nímí e sɛlɛ̀ woloó mùnɛ̀ wó kìimaó nà nà Kolàì wò jòò. Ŋwɔnɔ̀ nímí dɔ̀ɔ̀ nù Ŋgàla júwaó nà dè falan jɔ̀ɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ wɔ́ júwaó Kolàì dè, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de nà funàì Ŋgàla wɔ de kewu gbàa dɔ̀ɔ̀ wɔ́ jòwàìdí è. 13E ku nyɔɔ sepáà nù, na sɛlɛ̀ woloó mùnɛ̀ falan wòlù Ŋgàla sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de nà bió kùla siin kùlà. Dɔɔ ŋwɔnɔ̀ èó jì soolo, nàì Jusi wóó dè, dɔ̀ɔ̀ dè mùndí kɔlɛ̀n, kaɤáà Ŋgàla tùdí è Mosè jɔ̀ɔ̀ èó nà jɔ̀ɔ̀ dè. Ŋgàla wɔ̀ nà dè júwà ya falan jɔ̀ɔ̀ wɔ nì nà tàode nɛ̀ bulu bulu mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ wɔ́ nɛó Kolàì. Ŋgàla wɔ̀ dí nà sɛlɛ siíìn gbǐn e nu tǔn te ya. 14Wɔ̀ nyùmàó nà tǔn siin jàkúìn e gbì wɔ̀lɔ́ èì kaɤáà nɛó wòlù è yá è nɛ̀. Wɔ̀ nyùmàó è èé wɔ́ kpagbaó è tíì eodè. 15Èé wó kpagbaó Kolàì tíì eodè, nyináò de kewu dè wò jɔ̀ɔ̀ jìjàndéè, e kanàì dè wòló de kewu dè wò jɔ̀ɔ̀ tàodéè nù, wɔ̀ saó nà wo de kewúì jàdè. Wɔ̀ kamaó wò tɛ̀ɛ̀mì wòlíì gbǐn sǐn kwali wòì èé wɔ́ gbayaó wò wɔ jɛ kɔ̀ɔn keli namúì nù. 16Nàa nɛ̀ì wòlù wùlɛ̀ gbǐn èe funà nà jɔ̀ɔ̀ kaɤà e kàn jìlɛ wɔ̀lɔ́ ná dè wòlù na jì è kpedeó lɛ wɔ̀lɔ́ dè wòlù na namu è, kewu dèèléɔ̀ gbǐdí nɛ dúwáì, kpedeó lɔ̀ɔn sànyáà sɛlɛ nù. 17Sɛlɛ́ì é dè nɛ̀ jìnù e ku va nù e nyínɛ́ì dè sɛlɛ wòló. Kɛ́ sɛlɛ wɔ̀lɔ́ bulu bulúì é dè ŋgàma èè dè Kolàì wɔ sɛlɛ́ɛ̀. 18Nàa ŋwuni è wòló wó ka Ŋgàla wɔ tedíò sɔ̀ wòo sa na nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ èì bɛlɛ. Nɛ̀ mùndí nàa nɛ̀ì wo júwàì wo bulùì wòlù gbààvìì e tì nau. Wòlu doo towóè wò ka è tɛmu wò nɛ̀ wòó sǐn sɛ̀lɛ sai sún saì ya, dɔɔ ŋwùnù wo sɛlɛ̀ dè naà gbàà wòlíì gbǐn wòì. Kɛ́ wòlu doo towóè wò ka wòlù gbǐlàì wo kùlà kùláà nù. E nyɔɔ́ɔ̀ ka nɔɔ̀ wɔ bulu fòɤàà tùwà, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ ŋwùnù wɔ́ dè jòŋgáà selìnù ě sɛlɛ wúlú bìbi dè, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ kulu de kùláà dè wòlu fuyó kulu de kùlà. 19Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ faàn Kolàì wɔ sɛlɛ̀ nù sa ya wɔ́ dè kpujáà wúlú nyɔ̀ɔ̀. Kpujáà dè Kolàì wɔ de kewúì jàdè. Wɔ de kewúì jàdè kpujáà ka e nùu jìlɛ́ɛ̀ sa, e díì kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbì e gbìáì e kwa kànàíì kan e gbǐn dè. Ŋwɔnɔ̀ è ka nyàŋgè mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla jàvá é nyàŋgè. 20È dè má nà Kolàì wò jòò na faláàn saó nà tàode lɛíì gbǐn e de kewúì jàdè, de ŋwùnù naà nà de na tàodéè nɛ̀nù mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ ná dè nɛnɛ̀ wo de kewúì jàde? De ŋwùnù nà dè nɛnɛ̀ wo kaɤáì júwànù é ka nɛ̀, 21"Ka bòlò lɛ wɔ̀lɔ́ èì," "Ka sɛ jìlɛ wɔ̀lɔ́ va," "Ka bòlò lɛ wɔ̀lɔ́ va èì yɛ?" 22Kaɤai wòló towóì dè nɔɔ̀ kaɤàì é wolòì wòlu fuyó jɔ̀ɔ̀. Kaɤai wòló kàn nɔɔ̀ lɛ́ì wòlù fuyó ka nɔɔ̀ wò kpáŋá saàì kɔlɛ̀n. 23Ŋwàmáà nù wòlúò wó ka kaɤai doo towóì nyìnì wòlíì sìàì wò bì keleɤele, wò ka Ŋgàla wɔ sɔ̀ sɛ̀lɛ́ɛ̀ woi sɛlɛ júwàì. Wò ka kùlà mùnɛ̀ wó kúlòì nù kɛ́ wòì nù kúlò. Wò ka wo jaindéè kanu siya. Kɛ́ kaɤáì èe ka è nɛ wo wolo sɛlɛ wòló nɛ̀ì wo wòlu fuyó dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ jàvàì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\