Kɔ̀lɔsè 3

1Ŋgàla júwadí nà Kolàì wò jòò nà dè falan jɔ̀ɔ̀. Dɔɔ ŋwùnù nà kàlà lɛ́ì èì kulu é dè Ŋgàlaò jɛ. Funù Kolàì dè wɔ kada kpóè eodè konù Ŋgàla wɔ jìjà eu. 2Nà kàlà lɛ́ì èì kulu é dè va, kɛ́ nàa kàlà lɛ́ì èì kulu é dè tàode wɔ̀lɔ́ nù. 3Faláàn Kolàì wɔ́ falan dí è è dedí nɔɔ̀ na falan, ŋwɔnɔ̀ wòì nɛ̀ na lɔ̀ɔn fɔŋwu bulu bulúì eodè jàkì sa, nyɔìŋ nɔɔ̀ è dè Kolàì wɔ bulúì bɛ́ɛ́lɛ́. Sɛlɛ wòló gbǐn ei nde sà saì dè èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nà Ŋgàla wɔ̀ì dàì ya nà wɔ jòò na dè nu kɔlɛn. 4Kolàì wɔ́ dè nà lɔ̀ɔn fɔŋwu bulu bulúì wɔ̀ kàmá tolu nà pɛ́ nà tolu ve na bì wɔ bɛlɛ́ɛ̀ sún nu sɛlɛ̀. 5Dɔɔ ŋwùnù nà kewu dè nà java tàode wɔ̀lɔ́ nu kùlà kùláì é dè nà jɔ̀ɔ̀. Sɛlɛ doo towóì wò wò dè; bàdè sɛ̀lɛ tu sɛ̀lɛ̀, nàndí sɛ̀lɛ̀ì, nyinɔ̀ò kpedeó jiji soo bi dí tìti, lɛ soo bi siìn, nɛ̀ lɛ soolóò sɔ̀ sɛ̀lɛ̀. 6Sɛlɛ siin wòló towóì ŋwùnù Ŋgàla sa ve wòló ku sɛlɛ̀ wòo ka wɔ wòì nyìnì. 7Yèlé kwá nà pɛ́ nà bió kùlà èé ná deó lɛ dòò wo de kewúì jàdè. 8Kɛ́ nà yá sɛlɛ wòló nù faàn sa. Wò wò dè, sɛlɛ màluŋ dùmà sɛ̀lɛ̀, sɛlɛ kulu jì sɛ̀lɛ̀, wòlu jɛ sɛ̀lɛ̀, wòì siin de gbà, nɛ̀ mùndí nàa nɛ̀ nùù de siin. 9Nàa se yiì duulì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de nà na wòlu fuyó de laáà dè funa ya e gbì e kùlà kùláì gbǐn èì. 10Nà na wòlu fuyó de dèèléè kwala ya, wɔ̀lɔ́ Ŋgàla wɔ́ dè e nyàŋgè nyɔɔ́ɔ̀. Wɔ̀ dè e dèèle tùwànù wɔ bulu wɔ nyínɛ́ì nù, wɔ̀ nɛ̀ è nà sì sɛlɛ́ì gbǐn é kàn wɔ̀. 11Jusíò nɛ̀ wòlúò jòò wòì Jusi wóó dè wòì sɔn tidì bi ye naà. Wòló wó dùmàdí wò kpo eodè nɛ̀ wòló wòì dí wò kpo eodè dùmà, wòló wo towò kòwàíì dè déélá, nɛ̀ wòló wòì wo bului de kàìn gbɛ̀, wòló wó dè kɔnyàì nɛ̀ wòló wòì kɔnyàì dè wo gbǐn wò dè naà wòlù kɔlɛ̀n. Kolàì wɔ̀ wɔ̀ dè lɛ́ì gbǐn, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè lɛ́ì gbǐn nù. 12Nà nà dè Ŋgàla wɔ̀ gbàíòn. Wɔ̀ jàvà nà dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ kàlàó nà faàn nà dè wɔ bèè. Dɔɔ ŋwùnù nà yá wòlu jààsɛŋ bàlà nyɔ̀ɔ̀ò dè, na dè wòlii sɛlɛ kàí nɛ̀. Nà kúlà na bulùì nù, nàa kamàì nà bàdéò siìn nɛ̀ mùndí nà dè kulu kálí nyɔ̀ɔ̀ò. 13Nà dè yii jààsɛŋ bàlà, nà dè yiì nu tǔn te, è dè má sàwo sún gbǐn dè nà nùù e kàn nà bàdéò. Nà yá nà bàdéò wo nɛ̀lɛ siíìn nu tǔn te, mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ teì na nu tǔn. 14Wɔ̀lɔ́ bulu bulúì é dè kàí e tì sɛlɛ wòló wou èè dè, nà yá yiì jàvà. Nà jàvà má yiì, na wòì dè ve nù kɔlɛ̀n, ŋwɔnɔ̀ nà mɛnàì ve yiì jɔ̀ɔ̀ faàn bulu kpáán. 15Nà ŋwúndè Kolàì wɔ kulu lɔmúì dè na kulúì eu jìjà, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, kulu lɔ̀mu wɔ̀lɔ́ èì Ŋgàla jívió nà kpuja kɔlɛ́ɔ̀n nù. Nà yá Ŋgàla màmà sa dɔɔ ŋwùnù. 16Ŋwúndè Kolàì wɔ wòíì tùmù na jaindè tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ mùnɛ̀ jɛ́ ná dè yii sɛlɛ siyànù, na dè yii kpiin keleɤele gbulu nù. Nà dè Ŋgàla doyoi fa Ŋgàla bèjàì doyoi, wɔ kulu de tilàì doyoi, nɛ̀ màma saàì doyoi na kulúì nù. 17Nà dè má Tedé Ŋgàla màma sanù e kàn sɛlɛ́ì gbǐn Kolàì wɔ́ nɛ̀ì na ŋwùnù, wɔ̀lɔ́ gbǐn ná dè ve e nɛ̀ kpedeó na dè e ve tɛmu nà nɛ̀ è Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ nù. 18Nyinɔ́ɔ̀, nyìnì mù wɔ́ɔ̀ wòì èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nàí ná funàì Kolàì nyɔìŋ nà dè wòlù na dè nɛ̀. 19Jijíɔ̀ jàvà mù sɔ̀nɔ́ɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ ka kamàì wɔ siìn. 20Jí gbǐn wɔ́ funàì Kolàì è dè wɔu tǔn wɔ̀ yá wɔ̀ gbàíòn wòì nyìnì èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, dɔ̀ɔ̀ ka Ŋgàla kulu lɔ̀mà. 21Na wóó kɔ̀mà nyɔɔ́ò, nàa jìà na wóó sɛlɛ kulu woi bɛlɛ sa nù nɛ̀ wo nɛ̀lɛ júwà sɛlɛ́ì nù wó dè e nɛ̀nù. Nà dè má dɔɔ nɛ̀nù wo kulúì bùlù ve jèè. 22Nàí ná dè kɔnyà sɛ̀lɛ̀ nù nà nyìnì wòlúò wòì wó biì na nu sɛlɛ̀. Nà nɛ̀ wɔ̀lɔ́ gbǐn wó se ve è nà. Nàa jòwò nɔɔ̀ jòwo kàí wò sǐn ku, wɔ̀lɔ́ wò sa nàì kaaje. Kɛ́ nà jòwò wò kulu lɔ̀mù nù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de nà jàvá ná lɔ̀mà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ kulu. 23Jòwo wɔ̀lɔ́ gbǐn ná dè ve e jòwò, nà jòwò è na de kewúì gbǐn nù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nà dè e nɛ̀nù Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ ŋwùnù èì wòlu fuyó ŋwùnù dè. 24Na kulu sìɤàì è nù Ŋgàla nì ve nà lɛ́ɛ̀ wɔ́ nidí e nu kulu tùíì wɔ̀ gbàíòn. Kolàì wɔ̀ wɔ̀ dè Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ bulu bulúì ná dè wɔ jòwònù. 25Sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀ gbǐn wò nì ve wɔ màyɛ sɛlɛ siíìn ŋwùnù wɔ̀ dí è nɛ ya. Ŋgàla kamu ve wòlíì gbǐn e ŋwùnàì nù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\