Kɔ̀lɔsè 4

1Nàí ná biì kɔnyai nu sɛlɛ̀, nà dè wòlù na kamàì wò kàí, telembo gbulu nù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ biì nà pɛ́ na nu sɛlɛ̀ wɔ̀ dè Ŋgàlaò jɛ. 2Nà dè Ŋgàla sɔ̀ sànyà gbǐn nù. Nà dè má Ŋgàla sɔ̀nù nà kwa na kulu de kùláà gbǐn wɔ̀lɔ́ èì ná dè e Ŋgàla senù, nà dè wɔ màma sa. 3Nɛ̀ mùndí nà dè Ŋgàla sɔ̀ nà pɛ́ ŋwùnù wɔ̀lɔ́ Ŋgàla nì nà de kewu à dè wɔ Tedí Kàí tɛmu é kàìn Kolàì wɔ kìimu nu sɛlɛ́ɛ̀. Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ bulu wɔ ŋwùnù wò naà mì kpindi bò nù mɛni ya. 4Dɔɔ ŋwùnù nà sɔ̀ Ŋgàla mi ŋwùnù mà siyɛ mùnɛ̀ jɛ́ má dè wòlù ma siyɛ, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wòlíì sa Tedí Kàí èì nde bulu kalàìŋ. 5Wòló wòì Jisɛ̀ funàì nà wo jòò nà dè má dí kɔlɛn koóè nù, nà yá keleɤele namàì. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má na dè de kewu gbulúì gbǐn nù, na dè wo Tedí Kàí se é kàìn Kolàì. 6Nà dè má wòlu bo dɛ̀kpɛìnù, è dè ve kàí na wòíì tila wò kulu dè e júwà wo kulúì dè. Nà nɛ̀ má wɔ̀lɔ́ nà sì ve wòlíì kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn wo wòíì dè sìnyà kàí wò bídè má nà. 7Nà kului bíɔ̀ Tàkikɔ̀ wɔ́ dè nì, wɔ̀ sɛlɛ kamu nyɔ̀ɔ̀, à wɔ jòò à dè jòwònù Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ ŋwùnù. Wɔ̀ wɔ̀ se ve nà sɛlɛ́ì gbǐn kpóŋ é nɛ̀ì mì. 8Dɔɔ ŋwùnù mà dè wɔ tiyànù na bò wɔ̀ kàlàn na kulùì è kàn nà jaindéè kpaì. Ŋwɔnɔ̀ dɔ̀ɔ̀ tila ve na kulu dè tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. 9Tàkikɔ̀ nɛ̀ Ònesèmɔ̀ sɔn wò dè jìnù. Ònesèmɔ̀ wɔ̀ dè sɛlɛ kamu nyɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù, wɔ dè nà kului bi, kaaje gbǐn èì wɔ̀ì dè. Wɔ̀ dè na sún. Wò se ve nà sɛlɛ kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn é dè vè. 10Àlètaikɔ̀, wɔ̀lɔ́ à wɔ sɔn á dè kpindi bóè nù, wɔ̀ te nà wòì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. Bànabà wɔ̀ nyíínɛ́ɔ̀ Maà pɛ́ wɔ̀ te nà wòì. Wòì èó nàì tili ya wɔ̀lɔ́ nà dè Maà wɔ jàdè faain dùmà na boíì nù. 11Jasùwɔ̀, wó ka wɔ̀ tan Jusitɔ̀, wɔ̀ te na gbǐn wòì wɔ̀ pɛ́. Wòlìì taan wòló wò wò dè nɔɔ̀ Jusi wóó wó funàì Jisɛ̀, à wo jòò à dè jòwònù Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù. Wò mìì ma ya tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. 12Ɛ̀pafùlà wɔ̀ te nà wòì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. Wɔ̀ dè na sún, wɔ dè Kolàì wɔ jòwò nyɔ̀ɔ̀. Sànyà gbǐn nù wɔ̀ ka Ŋgàla sɔ̀ dí tìti na ŋwùnù, wɔ̀lɔ́ nàa wolo Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ bu, kɛ́ nà dè mùnɛ̀ wòlúò wó funàì Kolàì kpáán wo kulu de kuláà gbǐn nù, wo dè mùndí Ŋgàla wɔ kului sɛ̀lɛ́ɛ̀ nɛ̀. 13Wɔ̀ dè jòwònù dí tìti na ŋwùnù e gbì Làwòdisiya jɛ̌ɛ̀ nu nyɔɔ́ò nɛ̀ Àyàapole jɛ̌ɛ̀ nu nyɔɔ́ò wòì. Mi bulúì bɛ́ɛ́lɛ́ mà dè dɔ̀ɔ̀ ei seele. 14Nà kɔ̀li sowóè, Luù nɛ̀ Dimà sɔn wò te nà wòì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. 15Mà te bíò wòì wó dè Làwòdisiya jɛ̌ɛ̀ nù e kanàì dè Nifà nɛ̀ Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè nu nyɔɔ́ò wó ka gbàdàì wɔ bóè nù. 16Nà kàmá jàkun wɔ̀lɔ́ tèì kala, nà bɛ̀nì è Jisɛ̀ wɔ funàì nyɔɔ́ò bò wó dè Làwòdisiya jɛ̌ɛ̀ nù nà tèì è wò nyìnì e nu wòíì. Nyɔìŋ nɔɔ̀ nà pɛ́ nà tèì ve jàkúìn é wolòì Làwòdisìyà. 17Nà se è Àkipɔ̀ nà nɛ̀, "Kewu dè mù tɔla jòwóè wúlú wó nió è mù ku mù jòwò è Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ ŋwùnù." 18Mìí má dè Pɔɔ̀ mi bulúì mà sàadàì woi te wòi wɔ̀lɔ́. Mà te nà wòì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. Nàa wɔ̀yà wúlú nù e kàn mi kpindi bo nu dè sɛ̀lɛ́ɛ̀! Ŋgàla wɔ nɛ̀ nàì wɔ sɛlɛ kàí soolóè faàòn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\