Ɛfisɔ̀ 1

1Àa jàkúìn dè é wolòì Pɔɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ̀lɔ́ wɔ Jisɛ̀ Kolàì wɔ de namu nyɔɔ dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ woloó Ŋgàla jɔ̀ɔ̀. È dè bɛ̀nù Ŋgàla wɔ faàn jèe wòlúò bò wó dè Ɛfisɔ jɛ̌ɛ̀ nù wòló wó dè sɛlɛ kamu nyɔ̀ɔ̀ò nɛ̀ Jisɛ̀ Kolàì wò jòò wo nu kɔlɛn dèéè nù. 2Tedé Ŋgàla nɛ̀ nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wo nɛ̀ nàì wo sɛlɛ kàí soolóè wo nì nà kulu lɔ̀mù faàòn. 3À nà sa Ŋgàla màmà tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà wɔ́ dè nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ̀ Téɔ̀. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ nà gbɛ̀lɛ̀ ya à Kolàì wò jòò nà nu kɔlɛn dèéè ŋwùnù, wɔ nì nà lɛ́ì gbǐn é dè kàí Ŋgàlaò jɛ. 4Wɔ̀ kìyá tàodéè nyàŋgè, Ŋgàla kàdí nà faàn kàlà à dè wɔ bèè à Kolàì wò jòò nà nu kɔlɛn dèéè ŋwùnù. Nɛ̀ mùndí sɛlɛ siìn nɛ̀ feleŋge ě jì nàì dè wɔ̀ sǐn ku. 5Ŋgàla wɔ wòlu jàváà ŋwùnù wɔ̀ è nyàŋgè ya à dè wɔ wóó jííjìì Jisɛ̀ wɔ saaláà nù. Wɔ kului sɛ̀lɛ̀ nɛ̀ wɔ jàvà sɛ̀lɛ̀ è dedí wɔ̀lɔ́. 6À nà bèjì Ŋgàla wɔ sɛlɛ kàí soolo gbàáà ŋwùnù wɔ́ nió è nà ku soolo wɔ kului Jííjíɔ̀ saala nù. 7Kolàì wɔ tòyóè saaláà nù à ka sɛlɛ̀ nù wolo, wo te nà sɛlɛ siíìn nu tǔn. Ŋgàla wɔ sɛlɛ kàí soolóè wɔ́ ka è nà ni è dè nù gbàà dí tìti. 8Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ ka è nà ni e kwalàìnù. Ŋgàla wɔ keleɤeléè nɛ̀ wɔ sɛlɛ̀ ei nde sàáà nù, 9wɔ̀ nɛdí wɔ̀lɔ́ wɔ́ dùmàìdí è nù wɔ̀ nɛ̀ è. Wɔ̀ sadí wɔ kìimu nu sɛlɛ́ì eodè jàkì nàì wɔ́ bùwàdí e nu dùmàì, wɔ̀ nɛ̀ è Kolàì wɔ faàìn nù. 10Sɛlɛ nu dùmài wɔ̀lɔ́ Ŋgàla dè eu kànàì jìnù e dúwáì bulu bulúì kàmá tili nù dè. Wɔ̀ kwali ve tàodéè nu lɛ́ì nɛ̀ jìjàìnde lɛ́ì kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn dí kɔlɛ̀n wɔ ŋwúnà Kolàì wò ku. 11Sɛlɛ́ì gbǐn ka nɛ̀ mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla wɔ sɛlɛ nu dùmàíì nɛ̀ wɔ kului sɛ̀lɛ́ɛ̀ dè. Ŋgàla kàlàdí nà faàn à dè wɔ̀ gbàìòn à Kolàì wò jòò nà nu kɔlɛn dèéè ŋwùnù. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ nu dùmàì sɛ̀lɛ̀ dedí wɔ̀lɔ́ wɔ́ nyàŋgèdí è e ku nyɔɔ sepáà nù. 12Nà ŋwúndè vɛ mu nàí nà sepá á bùwàó Kolàì wɔi kulu kàlà, à bèjì Ŋgàla wɔ bɛlɛ biíì ŋwùnù. 13Ŋwɔnɔ̀ nà pɛ́ nà bùlùó wɔ bu wòlù dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù, èé ná nyìnìó ŋgàma tedíì èì, é dè Tedí Kàí é jaó nà sɛlɛ nu wolo. Ná funaió Kolàì, Ŋgàla mɛnió nà faàn ku dòyò, èé wɔ́ tiyaó wɔi Nyináà na bò, wɔ́ nió wɔ nu kulu tùíì. 14Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ̀ì nà sǐn dè ve wɔ̀lɔ́ gbǐn ŋwùnù Ŋgàla wɔ́ nidí e nu kulu tùíì wɔ̀ gbàíòn, è dè ve nà pɛ́ nà bèè. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ èè siya è Ŋgàla sa ve wolo sɛlɛ̀ nù tɛ́tɛ́ wo dè wɔ bèè, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wo tùwà wɔ bɛlɛ́ɛ̀ nù gbàà. 15Wɔ̀lɔ́ bulu wɔ ŋwùnù èé má kàó sɛlɛ̀ èì nyìnì e kàn na Wolu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nɛ̀ mùndí jɛ́ ná jàvàì Ŋgàla wɔ faàn jèe wòlúò gbǐn, 16màì nɛ̀ Ŋgàla màma saì wolo na ŋwùnù, ŋwɔnɔ̀ màì nɛ̀ wúlú nù wɔ̀yà na ŋwùnù mi Ŋgàla sɔ wòíì nù. 17Mà ka nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ Téɔ̀, Bɛlɛ Bi Gbǐn Ŋgàláà bídè wɔ̀ nì nà wɔi Nyináà ku wɔ̀lɔ́ wɔ́ biya ve nà keleɤele wɔ sa Ŋgàla wɔ eodè jàkì nà sì wɔ̀. 18Mà dè Ŋgàla bídènù wɔ̀ kali na sǐìn, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve na sì kului kàláà wɔ́ jívìì nà e ŋwùnù. Nɛ̀ mùndí nà sà jɛ́ gbɛ̀lɛ̀ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbààvìíì dè wɔ́ nidí e nù kulu tùíì wɔ̀ gbàíòn ku. 19Wɔ de kewu wɔ̀lɔ́ é dè nà jaindè á funàì Jisɛ̀ è dè gbàà wòlù èì e lɛ gbǐn sɔ́wàì gbɛ̀. De kewu wɔ̀lɔ́ 20wɔ́ jòwàìdí wɔ júwà Kolàì dè falan jɔ̀ɔ̀, wɔ dùmà dɔ̀ɔ̀ wɔ jìjà faáàn eu Ŋgàlaò jɛ. 21Funù wɔ̀ dè wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nɛ̀ nyináò gbǐn wou jìjà de kewu dè wò jɔ̀ɔ̀ Ŋgàlaò jɛ. Wɔ ŋwúnaíì dè gbàà e tì ŋwúnai bi nyɔɔ́ò gbǐn wou wó dè naà tàode wɔ̀lɔ́ nù e kanàì dè tàode wɔ̀lɔ́ é dè ji jìnù. 22Ŋgàla wòlòdí lɛ́ì gbǐn Kolàì kɔyàì wɔ ŋwúnà wɔ̀, wɔ̀ dè sɛlɛ́ì gbǐn ku Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè ŋwùnù 23é dè Kolàì wɔ kpujáà. Ŋwɔnɔ̀ e nu saáì dè wɔ wúlú ŋwùnàì ŋwùnàì naà. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ ka lɛ̀ gbǐn wúlú ŋwùnàì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\