Ɛfisɔ̀ 2

1Wɔ̀ nió nà lɔ̀ɔn fɔŋwù èé na falan falaìn deó nɛnɛ̀ wòi nyìni sòlì nɛ̀ sɛlɛ siìn nù. 2Dúwai dɔ̀ɔ̀ nù nà ŋwàlàó tàodéè nu kùlà kùláì bu na ŋwànì nyináò bu de kewu dè wò jɔ̀ɔ̀ jìjàìndéè, nyináò wó dè naà wòló jòwàìnù wòo ka Ŋgàla wɔ wòíì júwà. 3Ŋgàmáà nù, nà gbǐn kpóŋ à deó mùnɛ̀ jɛ́ wó dè, ŋwɔnɔ̀ à bió wɔ̀lɔ́ nɛ̀ nà wòlu fuyó dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ jàvàó è, a dè wɔ̀lɔ́ nɛ̀ nà jɛ́ɛ̀ nɛ̀ nà kulúì jàvàó è. Nà wòlu fuyó dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù nà pɛ́ à dè wòlù a sà mànɔwɔ Ŋgàla wɔ sɛlɛ kulu jìíì jɔ̀ɔ̀ mùnɛ̀ nɔɔ̀ wòlù wulɛ soolo gbǐn. 4Kɛ́ Ŋgàla wɔ wòlu jààsɛŋ bàláà dè gbàà nɛ̀ mùndí wɔ̀ jàvà nà kɛ́ɛ́lɛ́. 5Dɔɔ ŋwùnù èé nà falan falan è deó sɛlɛ siìn nù nɛ̀ wòi nyìni sòlì nù, wɔ̀ saó nà falan jɔ̀ɔ̀ Kolàì wɔ̀ faàìn nù. Ŋgàla wɔ sɛlɛ kàí soolóè ŋwùnù wɔ̀ saó nà sɛlɛ̀ nù. 6À Kolàì wò jòò nà nu kɔlɛn dèéè ŋwùnù, Ŋgàla júwaó nà dè falan jɔ̀ɔ̀ díndɛ̀, wɔ nɛ̀ è à Kolàì wò jòò a ko de dí kɔlɛ̀n Ŋgàlaò jɛ. 7Wɔ̀ nɛó wɔ̀lɔ́ wɔ̀ siya è e kúì va nù, wɔ sɛlɛ kàí soolóè tùmù ve e kwalàìnù. Sɛlɛ kàí soolo wɔ̀lɔ́ èè dè wɔ nɛ̀lɛ kàí wɔ́ ka è nɛ̀ Jisɛ̀ Kolàì faàìn nù. 8Na sɛlɛ nu wolo wolòì dè Ŋgàla wɔ sɛlɛ kàí soolóè saala nù Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù. Èì na jòwò faàìn dè, è dè saba lɛ é wolòì Ŋgàla jɔ̀ɔ̀. 9Lɛ sún gbǐn èì e dí dè ná jì jòŋgà seli e ŋwùnù èé èì na bulu na jòwò faàìn dè. 10Ŋgàla wɔ̀ wɔ̀ nyàŋgèó nà. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ nyàŋgèó nà sɛlɛ kàí nɛ ŋwùnù, à Jisɛ̀ Kolàì wò jòò nà nu kɔlɛn dèéè nù. Wɔ̀ bùwàdí sɛlɛ kàí wòló nyàŋge nɛ̀ à jì è nɛ̀. 11Dɔɔ ŋwùnù nàí nàì Jusi wóó de na kɔ̀mà kɔ̀máà nù, Jusíò wó ka wo bulúì jívàì wòlu "Kpo eode dùmà dùma, dɔ̀ɔ̀ èè dè wɔ̀lɔ́ wòlù ka è wɔ jɛ́ɛ̀ nɛ̀nàì." Wò ka nà jívàì wòló wòì wò "Kpo eodè dùma." 12Na kulu sìɤàì wɔ̀lɔ́ nù nà Kolàì wò jòò nàó nù kɔlɛn dè. Nàó wòlúò sún dè Ŋgàla kàlàdí wò faàn. Nani dídɛ̀ɛ̀ èì dí Ŋgàla wɔ sɛlɛ nu dùmàíì, nù dè é kodí nu kulu tùíì eodè Ŋgàla nidí è wɔ̀ gbàíòn ku. Na tàodéè ná deó e nɛ̀nù nàó ei kulu kàlài bi, ŋwɔnɔ̀ nà deó na tàodéè nɛ̀nù Ŋgàla sǐn jèè. 13Kɛ́ nà Kolàì wò jòò na nu kɔlɛn dèéè ŋwùnù, sɛlɛ́ɛ̀ èì dìnàì ya. Kolàì wɔ toyóè saala nù nàí na dí deó bàìŋ póŋ Ŋgàla wɔ̀ naà nà wɔ̀ì dàyà ya. 14Kolàì wɔ bulu bulúì wɔ̀ nà kulu lɔ̀mù jà ya, èé wɔ́ nɛ̀ è wòló wòì Jusi wóó dè nɛ̀ Jusíò jòò wo dè wòlù kɔlɛ̀n, wɔ wàlà kpakíì é tèìó wò nù e nɛ̀ è wo dè yii kɔ̀ɔ̀n towòì. 15Wɔ̀ tìnìó Jusíò wo kaɤáà dè e gbì wo kaɤà nyɛ́ɛ́wíì èì e kanàì dè e kǐnáì gbǐn. Wɔ̀ nɛó wɔ̀lɔ́ wɔ̀ kwali towòì sɔ́òn dí kɔlɛ̀n, wò dè wòlu kpuja kɔlɛ̀n nɛ̀ wo jòò wo nu kɔlɛn dèéè saala nù. Yèlé nì wɔ̀ nyìnìó kulu lɔ̀mù. 16Kolàì wɔ falan sɛ̀lɛ́ɛ̀ tíì eodè, èè nɛó wo dè bàdèì nɛ̀ Ŋgàla wò jòò wo tidì nyàŋgè nù. 17Dɔɔ ŋwùnù Kolàì jidí wɔ se kulu lɔ̀mu Tedí Kàí wòlíì gbǐn, nàí nàì Jusi wóó dè na dí dedí bàìŋ Ŋgàla wɔ̀ì nɛ̀ mùndí Jusíò pɛ́ wó dàìdí wɔ̀ì. 18Kolàì wɔ saaláà nù nà gbǐn kpóŋ, e Jusi jí pɛ́, wòló wòì Jusi wóó de pɛ́, à ka Ŋgàla bo bɛ̀ Ŋgàla Wɔ̀í Nyináà faàìn nù. 19Dɔɔ ŋwùnù nàí nàì Jusi wóó dè nàì naà towo wòlù dè ye kpedeó na kève mùndí namu nyɔ̀ɔ̀ò dè. Nà dè naà tàvi wóó nà Ŋgàla wɔ̀ gbàíòn jòò nɛ̀ mùndí nà dè Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè nu nyɔɔ́ò sún. 20Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ò nɛ̀ Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò jòò wò wò dè bo de susúì. Nà nà dè bóè tavàì fɔdɔ́ɛ̀. Ŋwɔnɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ̀ wɔ̀ dè bo dɔ̀ɔ̀ e jàde gbàla kewu kewúì. 21Jisɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ kan è dè kpé wɔ tùwà è gbàà e dè faàn jèe gbɛ̀lɛ̀ì bo Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ ŋwùnù. 22Nà Kolàì wò jòò na nu kɔlɛn dèéè ŋwùnù, nà dè bo tavàì lɛ́ɛ̀ sún wó dè e bóè tavàìnù Ŋgàla dè e nu ko jìnù wɔi Nyináà saala nù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\