Ɛfisɔ̀ 3

1Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ bulu wɔ ŋwùnù, mà ka Ŋgàla sɔ̀ na ŋwùnù, mìí má dè Pɔɔ̀ mà dè Jisɛ̀ Kolàì wɔ kpindi bo nu nyɔ̀ɔ̀ nàí nàì Jusi wóó dè na sɛlɛ ŋwùnù. 2È dè ŋgàma nàó èì nyìnì ya wɔ̀lɔ́ Ŋgàla wɔ sɛlɛ kàí soolóè saaláà nù, wɔ̀ nió mì jòwo wɔ̀lɔ́ na bulu na sɛlɛ kàí ŋwùnù. 3Sɛlɛ́ɛ̀ Ŋgàla dùmàìdí è nù kìimu nù, wɔ̀ saó eodè jàkì mìì, wɔ siya è mì. (Màó na bò jàkùn sàada ya biyò e kàn sɛlɛ wɔ̀lɔ́. 4Ŋwɔnɔ̀ nà tèì má jàkúìn má sàadaó è, na kului kàlùn ve èì mùnɛ̀ mì, Kolàì wɔ sɛlɛ́ì nù jàkì dè eodè.) 5Kɛ́ wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ va nù wòì dí sɛlɛ̀ wɔ̀lɔ́ eodè jàkì sa wòlìì. Kɛ́ Ŋgàla wɔ̀ eodè jàkì sa ya wɔ de namu nyɔɔ́ò nɛ̀ wo kèlì nyɔɔ́ò wòì, wɔi Nyináà faàìn nù. 6Àa sɛlɛ́ɛ̀ dè jàkì dedí eodè. Tedí Kàí saala nù wòló wòì Jusi wóó dè nɛ̀ Jusíò jòò woni dídɛ̀ɛ̀ dè Ŋgàla wɔ gbɛ̀lɛ́ì èì. Wò dè naà kpuja kɔlɛ́ɔ̀n wɔ díì sún. Nɛ̀ Kolàì wò jòò wo nu kɔlɛn dèéè ŋwùnù, woni dídɛ̀ɛ̀ dè nu kulu tùíì èì Ŋgàla nidí è. 7Mi Tedí Kàí tɛmu nyɔɔ dè sɛlɛ́ɛ̀ dè saba lɛ é wolòì Ŋgàla jɔ̀ɔ̀, wɔ sɛlɛ kàí soolóè saala nù nɛ̀ mùndí wɔ de kewúì nù. 8Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ má dè jèè bulu kpɔ́lɔ́ kpɔ́lɔ́ Ŋgàla wɔ faàn jèe wòlúò sɛlɛ ŋwùnù, mini saba lɛ́ɛ̀ dè mà bɛ̀nì Tedí Kàí é kàìn Kolàì wɔ nyàŋgéè èì sɛɛnai bi wòló bò wòì Jusi wóó dè. 9Nɛ̀ mùndí mà nɛ̀ è wòlù gbǐn sì è jɛ́ Ŋgàla wɔ kìimu nu sɛlɛ́ɛ̀ dè lɛ̀ e jòwò. Ŋgàla wɔ́ nyàŋgèì lɛ́ì gbǐn wɔ̀ gbǐladí sɛlɛ wòló eodè jàkì wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ nu nyɔɔ́ò wòì. 10Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve dúwai wɔ̀lɔ́ nù naà Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè saala nù, Ŋgàla wɔ tedí wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ de kewúì gbǐn é dè Ŋgàlaò jɛ wo sì Ŋgàla wɔ keleɤeléè nɛ̀ e jai tùmù tùmúì. 11Ŋgàla nɛdí wɔ̀lɔ́ wɔ̀ kànàì sɛlɛ́ɛ̀ eu na Wolu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì faàìn nù, wɔ́ dùmàìdí è nù wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ va nù. 12À Kolàì wɔ̀ jòò nà nu kɔlɛn dèéè ŋwùnù, nɛ̀ nà wɔ fun sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù, à gbɛ̀ Ŋgàla kudè bɛ dèì nà wúlú dè jijì. 13Na kɛn bibi è dè. Na kulu èe bùlù jèè èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, mà dè mànɔwɔ sanù na ŋwùnù. E gbǐn dè nɔɔ̀ na bulu na sɛlɛ kàí ŋwùnù. 14Wɔ̀lɔ́ bulu wɔ ŋwùnù mà bùlùì Téɔ̀ kɔyàì. 15Téɔ̀ wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ kɔ̀lɔ̀ kɔlɛn kɔlɛ́ìn é dè Ŋgàlaò jɛ nɛ̀ tàode wɔ̀lɔ́ nù è ka e ŋgàma nyɛlɛ́ɛ̀ sa. 16Mà dè Ŋgàla bídènù jɛ́ wɔ bɛlɛ́ɛ̀ dè nù gbàà, wɔ̀ nì nà de kewu wɔi Nyináà saala nù wɔ̀ kava nà nù na kulúì nù. 17Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má Kolàì nyàŋgè ve wɔ koai nà kulúì nù na wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù. Mà dè Ŋgàla sɔ̀nù na ŋwùnù wɔ̀lɔ́ na jíì kúlùn bulu póŋ póŋ jàvà nù nɛ̀ mùndí na jàváà kewu nu kpé kpé mùnɛ̀ bo de susu kàí. 18Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má nà Ŋgàla nyɔɔ́ò gbǐn jòò de kewu dè ve nà jɔ̀ɔ̀ na sà èì ndè jɛ́ Kolàì wɔ jàváà dè nù gbàà, jɛ́ é bɛ̀àì ku kéléŋ jɛ́ eodè buwa buwáà dè, nɛ̀ jɛ́ é jelìì nù. 19Na sì wɔ jàváà bulu faàòn, jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wòlù èì e gbǐn sìì gbɛ̀ kpedeó wòlù kève èì nde sa. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má Ŋgàla wɔ sɛlɛ́ɛ̀ si ve na kulúì nù kpé. 20Bɛlɛ dè Ŋgàla wɔ̀ì wɔ́ ka nàì sɛlɛ̀ nɛ̀ dí tìti e tì wɔ̀lɔ́ eu á ka wɔ̀ bídè e ŋwùnù kpedeó á ka kulu dè kùlà e kàìn, mùnɛ̀ jɛ́ wɔ de kewúì dè jòwònù nà jaindè. 21Bɛlɛ dè Ŋgàla wɔ̀ì Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè nɛ̀ Jisɛ̀ Kolàì wo saaláà nù dúwàì gbǐn nù, wɔ́wɔ̀wɔ́ faàòn! È dè nyɔìŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\