Ɛfisɔ̀ 4

1Mìí má dè kpindi bò nù, Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ jòwò nyɔɔ dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù, mà dè nai fɛlɛ̀nù nà kewu dè kpáán nà nɛ̀ na tàodéè sɛlɛ́ì nɛ̀nù Ŋgàla kàlàdí nà faàn e ŋwùnù. 2Dɔ̀ɔ̀ èè dè, na kúlà na bulùì nù, nà fɔ̀mà na kùlà kùláà èì, nɛ̀ mùndí nà kálí kulu yiì jɔ̀ɔ̀ sànyà gbǐn nù. Nà siya na jàváà kulu kálí nù yiì jɔ̀ɔ̀. 3Nà kewu dè nà kìi na nu kɔlɛn dèéè eu jìjà Ŋgàla Wɔi Nyináà nió è nà kulu lɔ̀múì faàìn nù é nɛ̀ è ná dè nù kɔlɛ̀n. 4Kpuja kɔlɛ̀n nɛ̀ Nyina kɔlɛ̀n nɔɔ̀ èè dè e dí, mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ ei kulu kàláà dè kɔlɛ̀n Ŋgàla kàlàdí nà faàn e ŋwùnù. 5Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ dè kɔlɛ̀n, gbulu kɔlɛn nɔɔ̀ èè dè e dí Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù, wòlu wúlú Ŋgàla nímí kwali e wúlúì dè nɔɔ̀ kɔlɛ̀n. 6Ŋgàla dè nɔɔ̀ kɔlɛ̀n, wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè wòlù gbǐn wò Téɔ̀, wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè wòlù gbǐn kadáà, wɔ́ ka wòlù gbǐn de kewu ni wɔ de mùndí wòlù gbǐn jaindè. 7Wòó nà kɔlɛn kɔlɛ́ìn Ŋgàla wɔ saba lɛ́ɛ̀ ni ya mùnɛ̀ jɛ́ Kolàì wɔ́ jàvà è. 8Ŋgàla jàkúìn tɛmu è è nɛ̀, "Èé wɔ́ gbàidí jìjàìndéè póŋ póŋ, wɔ̀ bɛ̀nìdí kɔ̀ɔn nu kamu wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀. Wɔ̀ nidí wòlíì saba lɛi kàí." 9Wɔ́ gbàidí jìjàìndéè póŋ póŋ, e nu saáì saáì vɛ? Dɔɔ nu saáì dè wɔ̀ kúlodí tàode wɔ̀lɔ́ nù wɔ bɛ̀ tàvíì jàdè póŋ póŋ. 10Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ nɔɔ̀ wɔ bɛdí tàvíì jàdè, wɔ̀ nɔɔ̀ wɔ̀ gbàidí jìjàìndéè wɔ bɛ̀ e sɛɛnaíì, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wɔ si tàode lɛ́ì gbǐn. 11Ŋwɔnɔ̀ "wɔ saba lɛ́ì dè, wɔ̀ nidí wòlíì téŋ," wɔ̀ wɔ̀ kàlàdí téŋ faàn wò dè de namu nyɔ̀ɔ̀ò, téŋ dè Ŋgàla wɔ kèlì nyɔ̀ɔ̀ò, nɛ̀ mùndí téŋ dè Tedí Kàí de gbàvàì nyɔ̀ɔ̀ò. Wɔ̀ tùwàdí wo téŋ Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéì nu nyɔɔ́ò woi kìi nyɔ̀ɔ̀ò nɛ̀ wo sɛlɛ siya nyɔ̀ɔ̀ò. 12Wɔ̀ nɛdí wɔ̀lɔ́ wɔ̀ nyàŋgè Ŋgàla wɔ̀ gbàíòn gbǐn nɛ̀, wò mà yiì wò dè Kolàì wɔ kpujáà tawo 13è sìɤàìnù nà gbǐn à dè nù kɔlɛ̀n Kolàì wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù nɛ̀ keleɤeléè nù é kàìn Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má à kalàì ve naà lɛ̀. Ŋwɔnɔ̀ nà kúla kùláì sɛ̀lɛ wolo ve Kolàì wɔníì. 14Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má nà sɛlɛ̀ ě wóó nyɛ́ɛ́wìì wolàì ye wo kulúì wolàì kamu gbàa eode jàkì suyɛ, fìvíì ko má è nù e bɛ̀àì fèlé e ko è nù e bɛ̀àì fèlé va, wòló wòlu gbǐlàì nyɔɔ́ò wo wòíì ka wo de mɛnìnù dè mùnɛ̀ ní kpákpáì. Wòlu gbǐlàì nyɔɔ́ò wo sɛlɛ siyáà nù wò ka wòlíì nɛ̀mɛ̀ gbàa java faàn mɛ́mɛ́ nɛ̀nàìnù sìɤàì wo sa wò Ŋgàla wɔ sɛlɛ siyáà bu. 15Nà ŋgelè bɔ̀ɔ̀ ŋgàmáà tɛmúì eu jìjà à kalai ve nyɔ̀nàò à Kolàì jòò nà nu kɔlɛn dèéè ŋwùnù, wɔ̀í wɔ́ dè sìŋgbéè wúlú é dè wɔ kpujáà. 16Wɔ de kewúì jàdè kpujáà e díì kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbɛ̀ e dèáì. Ŋwɔnɔ̀ e kwai kɛ̀nàíì èè dè kpujáà gbǐn dè kanù dí kɔlɛn. Ŋwɔnɔ̀ kpuja wɔ̀lɔ́ e díì kɔlɛn kɔlɛ́ìn dè má jòwònù mùnɛ̀ jɛ́ é dè wòlù e jòwò, kɛní kpujáà gbǐn dè ve gbàà e kewu nù dí tìti jàvà sɛ̀lɛ̀ nù. 17Nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ nù mà dè sɛlɛ wɔ̀lɔ́ tɛmùnù mùndí. Nài naà na tàodéè nɛ̀ ye mùndí mùnɛ̀ wòlúò wòì Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè nyɔ̀ɔ̀ò de. Wòlu wòló wo kulu de kùláì é dè nɔɔ̀ fòdo. Wo kulu de kùláì kíínɛ́í dè nɔɔ̀ kpindíì nù. 18Wonìì èì lɔ̀ɔn fɔŋwúì èì dè wɔ̀lɔ́ Ŋgàla wɔ́ nì è. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòì sɛlɛ̀ sún gbǐn sì nɛ̀ mùndí wo wúlú nù kewu kewu. 19Wòì tɛ̀ɛ̀mi koai sì. Wò wo bulùì sɛlɛ siin tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ì nù mɛni ya wo dè sɛlɛ siin towò towóì nɛ̀. Ŋwɔnɔ̀ wò ka dè tìnàì sɛlɛ siin tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ nɛ ŋwùnù. 20Yèlé nì èì sɛlɛ́ɛ̀ dè ná kpɛón e kàn Kolàì. 21Ŋgàmáà nù nà nyìnìó sɛlɛ̀ èì e kàn Jisɛ̀. Ŋwɔnɔ̀ èé ná dè wɔ jède nyɔ̀ɔ̀ò, wò siyaó nà sɛlɛ ŋgàmáà é dè Jisɛ̀ nùù. 22Dɔɔ ŋwùnù nà wolo na kùlà kùla laáà wɔ̀lɔ́ èì, èì kàí dè. Na wòlu fuyó de laáà nyùmàó e bulùì nù e wòlu gbǐlai lɛ soo bi siíìn ŋwùnù. 23Na kulúì nɛ̀ na kulu de kùláì è yá naà dèèlè dè. 24Nà yá naà na wòlu fuyó de dèèléè kwala wɔ̀lɔ́ wó nyàŋgàì Ŋgàla Wɔ Nyínɛ́ì. È ka e bulu è siya tàode nɛ bulu bulu nù, wɔ̀lɔ́ è dè telembo nɛ̀ mùndí feleŋge èì dè. 25Nài naà duulì tɛmu ye mùndí. Wòlíì gbǐn wò yá duuli tɛmu sɛ̀lɛ́ɛ̀ dè funa wo gbì yii ŋgàma seì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de nà gbǐn à dè kpuja kɔlɛ́ɔ̀n nu nyɔ̀ɔ̀ò. 26È dè má nà jì má sɛlɛ kulu, nàa nɛ̀ è na sɛlɛ kulu jìíì e mɛni nà sɛlɛ siin nù. Na sɛlɛ kulu jíì èe kùlà è nù. 27Nàa nì nyina siíòn kadaíò gbìai. 28Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ bidí jílè wɔ̀i naà jílè ye. Kɛ́ wɔ̀ dè jòwò wɔ̀ dè lɛ sa, telembo gbulu nù wɔ bulu ŋwùnù, wɔ̀ mà kómbó nyɔɔ́ò wòì. 29Nàa tɛmu wòì siìn nà dè má siyɛ̀nù. Nàa tɛmu wòlii màánɔ̀ɔŋ nɛ wòì. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve na wòíì mà wòló wòì wó dè ei nyìnìnù. 30Nàa jàyà Ŋgàla Wɔi Nyináà kulùì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Nyina wɔ̀lɔ́ wɔ̀ wɔ̀ dè Ŋgàla wɔ doyo wó mɛni è nà faàn ku, e siya è Ŋgàla sa ve nà sɛlɛ̀ nù Wolu Nyɔɔ́ɔ̀ ji sànyáà nù. 31Nàa dè kului siin nyɔ̀ɔ̀ò, nàa mùwà sǐn dè, nàa jìàì wòlìì sɛlɛ kulu. Nàa pàláì wòlù, nàa se wòlù wòì siìn. Nà sa màlùŋ nde siin kùláì gbǐn nù faàn. 32Nà dè wòlù kàì, nà bàlà yii jààsɛŋ, nà te yii nu tǔn mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla wɔ́ teì nanu tǔn Kolàì wɔ saala nu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\