Ɛfisɔ̀ 5

1Èé ná dè Ŋgàla wɔ kului wóó, nà yá Ŋgàla wɔ suŋwà nyɔ̀ɔ̀ò dè. 2Nà yá na tàodéè nɛ̀ jàvà eu jìjà, mùnɛ̀ jɛ́ Kolàì jàvàó nà wɔ nì wɔ bulúì nà ŋwùnù mùnɛ̀ saaɤa lɛ ŋwàli bibi kàí nɛ̀ saaɤa lɛ̀ Ŋgàla wɔ̀ì. 3Èé ná dè Ŋgàla wɔ̀ gbàìòn, èì ŋwùwà ná siyɛ bɛ́ɛ́lɛ́ é kàn bàdè sɛ̀lɛ tu, feleŋge sɛ̀lɛ̀ kpedeó na kève dɛ̀kpɛ e kàn lɛ soò bi siìn sɛ̀lɛ̀. 4Èì ŋwùwá pɛ́ má mɛni sɛlɛ wòló wòì ŋwɔ̀. Dòò wò wò dè, bɛlɛ wolo dɛ̀kpɛ, nùmú dɛ̀kpɛ e kanàì dè nùù de siin nɛ̀, nyinɔ̀ sɛ̀lɛ̀ kpedeó jijì sɛ̀lɛ dɛ̀kpɛ. Nà ŋgelè è ŋwùwà ve na dè Ŋgàla màma sa. 5Nà júwàì wòi wɔ̀lɔ́ ŋgàma. E bàdè sɛ̀lɛ tu nyɔ̀ɔ̀ò, kpedeó nàndí nyɔ̀ɔ̀ò, kpedeó lɛ soo bi nyɔ̀ɔ̀ gbààò dɔɔ ŋwɔnɔ̀ è de lɛ wulɛ soolo sɔ kpaì sún kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ wɔni dídɛ̀ɛ̀ èì Kolàì nɛ̀ Ŋgàla wo kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì de. 6Nàa ŋwuni è wòlù gbǐn èe nùmá nà siyɛ wòì nù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, sɛlɛ wòló ŋwùnù Ŋgàla wɔ sɛlɛ kulu jìíì jì ve wòló bò wòo ka wɔ wòì nyìnì. 7Dɔɔ ŋwùnù nàa mɛni wòlu doo towóè sɛlɛ sún gbǐn nù faàn. 8Na bulúì bɛ́ɛ́lɛ́ nà bió kpindíì nu dè. Kɛ́ èé ná dè naà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ bèè, nà dè naà dí de mɔ̀lì mɔ̀líì nù. Dɔɔ ŋwùnù nà kùlà naà mùnɛ̀ wòlúò wó dedí de mɔ̀lì mɔ̀líì bèè. 9Dí de mɔ̀lì mɔ̀líì kwaíì dè, sɛlɛ kàí, sɛlɛ de foli foli, nɛ̀ ŋgàma sɛ̀lɛ̀ì. 10Nà kewu dè nà kpɛn sɛlɛ̀ wɔ̀lɔ́ é ka Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ kulu lɔ̀mà. 11Nàa mɛni na faàn sɛlɛ kɔinù wòlíì ka e nɛ̀nù dè. Sɛlɛ dòò dè kpindíì bèè. Kɛ́ nà nɛ̀ è kùlù kwali eodè. 12(È dè tɛ̀ɛ̀mì sɛ̀lɛ̀ gbàà wòlù tɛmu sɛlɛ wòló wó ka è nɛ̀ kìimu nù.) 13Ŋwɔnɔ̀ wò nyìnì má sɛlɛ̀ gbǐn dí de mɔ̀lì mɔ̀líì nù, dí de mɔ̀lì mɔ̀líì ka èì mɔ̀là wòlíì gbǐn sà é nyàŋgè nyàŋgè kpaíì bulu kalàìŋ. 14Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, sɛ̀lɛ́ɛ̀ gbǐn é mɔ̀lìì è ka e bulùì kalàìŋ tùwà. Dɔɔ ŋwùnù wò tɛmu è wò nɛ̀, "Kàlùn ŋwuni nyɔɔ́ɔ̀, dɔdè falan jɔ̀ɔ̀. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má Kolàì wɔ dí de mɔ̀lì mɔ̀líì tùwà ve mùì kalàìŋ." 15Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má, nà kìi na tàodéè e nɛnɛ̀ kpaíì eu. Nàa nɛ̀ na tàodéè mùnɛ̀ sɛlɛ si sòlì nyɔ̀ɔ̀ò. Kɛ́ nà nɛ̀ è keleɤele nù. 16Nà jòwàì gbulu kàíì gbǐn é dè nà jɔ̀ɔ̀, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, sànyai wòló dè siìn. 17Nàa kùlà mùnɛ̀ nùmú nyɔ̀ɔ̀ò, kɛ́ nà kewu dè nà sà wɔ̀lɔ́ èì ndè Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jàvà ná nɛ̀ è. 18Nàa tùwà na bulùì so namu nyɔ̀ɔ̀ò, dɔ̀ɔ̀ nyùmà ve nɔɔ̀ na lɔ̀ɔn fɔŋwúì nù. Ŋwúndè Ŋgàla Wɔi Nyináà si na kulúì nù. 19Ŋwɔnɔ̀ nà dè dɛ̀kpɛ yii bò doyo wòì nù, nà faàì Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì bèjàì doyoi na kulúì nù. 20Nà sa Tedé Ŋgàla màmà wɔ́, lɛ́ì gbǐn ŋwùnù wɔ́ ka è nà ni nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ nù. 21Nà kúlùn yiì jàdè, na Kolàì wɔ ŋwààmù sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù é dè nà jɔ̀ɔ̀. 22Nyinɔ́ɔ̀, kúlùn mù wɔ́ɔ̀ jàdè mùnɛ̀ jɛ́ mú kúlùìn Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jàdè. 23Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, jijíɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀ wúlú nyɔ̀ɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ Kolàì wɔ́ dè wɔ sìŋgbéè wúlú nyɔ̀ɔ̀. Wɔ̀ wɔ̀ dè wɔ kpujáà e Sɛlɛ nu Sa Nyɔɔ́ɔ̀, é dè wɔ sìŋgbéè. 24Ŋwɔnɔ̀ dɔɔ bulu ŋwùnù nyinɔ́ɔ̀ wɔ̀ yá wɔ̀ wɔ́ɔ̀ jàdè kúlùn gbulúì gbǐn nù mùnɛ̀ jɛ́ sìŋgbéè é kúlùìn Kolàì jàdè. 25Jijíɔ̀ jàvà mù sɔ̀nɔ́ɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ Kolàì wɔ́ jàvàì wɔ sìŋgbéè wɔ nì wɔ lɔ̀ɔn fɔŋwúì e ŋwùnù. 26Kolàì wɔ̀ nɛdí wɔ̀lɔ́ wɔ̀ dùmà wɔ sìŋgbéè faàn jèè Ŋgàla ŋwùnù wɔ wòíì saala nù, wɔ̀ kàmá èì feleŋge sa ei sɔlɔ eu jìjà. 27Wɔ̀ nɛdí wɔ̀lɔ́ dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wɔ sa wɔ sìŋgbéè konda wɔ bulùì, e kàí dèéè gbǐn nù fɔnyɔ bèè ě èì dè kpedeó bèi sǔlé kève èì dè. 28È ŋwùwà ve jijíò wo jàvà wò sɔ̀nɔ́ò mùnɛ̀ jɛ́ wó jàvàì wo bulu. Jiji wɔ̀lɔ́ wɔ́ jàvà wɔ̀ sɔ̀nɔ̀, wɔ̀ jàvà wɔ bulúì. 29(Wòlù gbǐn èì e dí dè wɔ́ jɛ wɔ bulu. Kɛ́ wɔ̀ ka wɔ bulùì jìlɛ kàí ni, wɔ kìi wɔ bulu eu jìjà mùnɛ̀ jɛ́ Kolàì ka wɔ sìŋgbéè eu jìjà kìi. 30À dè Kolàì wɔ kpujáà e sún.) 31Ŋgàla jàkúìn tɛmu è è nɛ̀, "Dɔɔ bulu ŋwùnù jijì te ve wɔ̀ núɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ téɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ sɔ̀nɔ̀ sɔn wo kanàì de wo dè wòlù kɔlɛ̀n." 32Sɛlɛ ŋgàmáà nu jeli jelìì dè wɔ̀lɔ́ wòi wòló nù. Kɛ́ mi sɛlɛ̀ ei nde sàáà nù, è kàn Kolàì nɛ̀ wɔ sìŋgbéè. 33Kɛ́ nà pɛ́ sɛlɛ̀ dè è nù e kàn na kɔlɛn kɔlɛ́ìn. Jijì gbǐn wɔ̀ yá wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀ jàvà mùnɛ̀ jɛ́ wɔ́ jàvàì wɔ bulu. Ŋwɔnɔ̀ nyinɔ̀ gbǐn wɔ̀ yá wɔ̀ wɔ́ɔ̀ tɛ̀ɛ̀mì bì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\