Ɛfisɔ̀ 6

1Na wóó nyɛ́ɛ́wíò, è dè kàí na Ŋgàla sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù na nyìnì na kɔ̀mà nyɔɔ́ò wòì èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀lɔ́ dè sɛlɛ kàí na nɛ̀ è. 2"Nà bì nà te tɛ̀ɛ̀mì nɛ̀ nà nu." Kaɤa ku nyɔɔ́ɔ̀ dè nu kulu tu é dè è nù. 3"Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve na tàodéè dè kàí, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má nà jèɤè ve tàvíì eodè." 4Na wóó kɔ̀mà téò, nà kùlàì na wóó nyɛ́ɛ́wíò kùla wɔ̀lɔ́ é nɛ̀ ve è wŏ sɛlɛ kulu jì. Kɛ́ nà saàì wò nù Ŋgàla nyɔɔ́ò wo wòlu ku sɛlɛ sa kpaíì nɛ̀ wo wòlu sɛlɛ siya kpaíì. 5Na kɔnyáò, nà nyìnì na tàode wɔ̀lɔ́ nu nyɔɔ́ò wòì nà ŋwààmù wò nà sà má wò na jɛ́ɛ̀ dè ei tìnì. Nà nɛ̀nàì è kulu kɔlɛ̀n nù mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ ná dè Kolàì wɔ bulúì jòwònù. 6Nàa nɛ̀ nɔɔ̀ sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nà dè má wò sǐn ku èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nà jàvá wó sa nàì kaaje. Kɛ́ nà nɛ̀ì mùnɛ̀ Kolàì wɔ kɔnyàì, na kulúì gbǐn nù nà dè Ŋgàla wɔ kului sɛ̀lɛ́ì gbǐn nɛ̀. 7Na kɔnyà sɛ̀lɛ́ɛ̀ ná dè è nù, nà yá jòwò kulu de tili eu jìjà mùnɛ̀ jɛ́ nàa nɛo nàa deo má Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jòwònù, èì wòlu fuyó dè. 8Na kulu sìɤàìnù wɔ̀lɔ́ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ dè wòlíì kɔlɛn kɔlɛ́ìn màyɛ ni jìnù jòwo kàí ŋwùnù wɔ́ ka è jòwò e dè ve nì wɔ́ dè kɔnyà kpedeó wɔ̀i ve nì bɛ́ɛ́lɛ́ kɔnyà dè. 9Nàí ná biì kɔnyáì nu sɛlɛ̀ tàode wɔ̀lɔ́ nù nà nɛ̀nàì na kɔnyáò sɛlɛ kɔlɛ́ɔ̀n. Nàa se wo ei nyàna wòì. È díwòò sìɤàì na wúlú nù nà na kɔnyáò jòò nà dè Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ bèè wɔ́ dè Ŋgàlaò jɛ. Wɔ̀ wɔ̀ ka wòlíì dè kan e ŋwùnàìnù. 10E wúlú kwalaíì, nà kewu dè na Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jòò na nu kɔlɛn dèéè nù, nɛ̀ wɔ de kewu gbàáà nù. 11Nà kwala Ŋgàla wɔ kɔ̀ɔn kɔ̀nàì lɛ́ì gbǐn dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve na gbɛ̀ nyina siíòn kadáà wɔ wòlu gbǐlàì sɛ̀lɛ́ì jàde wúlú saì. 12Àì wòlu fuyó bo kɔ̀nàìnù dè. Nyina siíòn de kewu dè wò jɔ̀ɔ̀ jìjàìndéè nɛ̀ tàode kpindi wɔ̀lɔ́ e wòlu wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ de kewu nyɔɔ́ò bo kɔ̀nàìnù à dè. 13Nà júwà Ŋgàla wɔ kɔ̀ɔn kɔ̀nàì lɛ́ì gbǐn. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve sànyai siíòn nù ná ŋwúnù bulu kpáán na kɔ̀ɔ̀n towóò ku. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve kùlúìn gbǐn kàmá dè kala nà dè ve nɔɔ̀ na ŋwúnaíì. 14Dɔɔ ŋwùnù nà nyàŋgè naà ŋwúnù kpáán, nà júwà ŋgàma è dè na bɔmbɔ nyǔ nu dòyóè, telembo dè na jàmbáà. 15Nà kɔyai nde jàkúìn dè nà nyàŋge nɛ̀ kulu lɔ̀ma Tedí Kàí tɛmu ŋwùnù. 16Wòló woi jèdè dè, nà júwà Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ é dè jàmbáà wɔ̀lɔ́ é nyùmà ve màlùŋ nde siin nyɔɔ́ɔ̀ wɔ gběn kwaíì gbǐn. 17Nà dùmà sɛlɛ nu wolo sɛ̀lɛ̀ jàdè faàìn, è dè na wúlú tɔmbɔlɔ, nà dùmà Ŋgàla wɔ wòíì jàdè faàìn è dè funú gbàáà Ŋgàla Wɔi Nyina wɔ́ nì è nà ku. 18Nà nɛ̀nàì sɛlɛ wòló gbǐn Ŋgàla sɔ̀ eu jìjà, nà bídè Ŋgàla wɔ̀ mà nàì. Dúwàì gbǐn nù nà dè má Ŋgàla sɔ̀nù, nà nɛ̀ wɔ̀lɔ́ wɔi Nyináà se ve è nà. Nà ko kili nù nàa sòlì. Nà sɔ̀ Ŋgàla sànyà gbǐn nù Ŋgàla wɔ faàn jèe wòlúò gbǐn ŋwùnù. 19Nà sɔ̀ Ŋgàla mì pɛ́ ŋwùnù dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve Ŋgàla wɔ nì mì tedí mà kàmá nyàŋgè nɛ̀ siyɛ ŋwùnù. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má mà kálí ve kulu ma sa kìimu nu sɛlɛ́ì eodè jàkì é kàìn Tedí Kàí. 20Tedí Kàí wɔ̀lɔ́ bulu wɔ ŋwùnù mà dè naà Kolàì wɔ sǐn, jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ má dè kpindi bò nù. Nà sɔ̀ naà Ŋgàla wɔ̀lɔ́ é nɛ̀ ve è ma siyɛ̀ì kulu kálí mùnɛ̀ jɛ́ é ŋwùwà má siyɛ. 21Tàkikɔ̀, nà kului bíɔ̀, wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè sɛlɛ kamu jòwò nyɔɔ nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ jòwóè ŋwùnù, wɔ̀ se ve nà sɛlɛ́ì gbǐn é dè mi nɛ̀nù. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve na sì wɔ̀lɔ́ gbǐn é dè mi nɛ̀nù. 22Wɔ tiya wúlúì na bò èè dè, na sì wɔ̀lɔ́ é dè nà gbǐn nɛ̀nù, e júwà na kulu dè. 23Tedé Ŋgàla nɛ̀ nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wo nì nà bíò gbǐn kulu lɔ̀mù nɛ̀ jàvà e gbì Ŋgàla wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì faàòn. 24Ŋgàla wɔ faàn jèe wòlúò kíínɛ́í wo jàváà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ ŋwùnù èì sɛɛnai bi, Ŋgàla nɛ̀ wɔ sɛlɛ kàí soolóè wòì faàòn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\