Kàlesìyà 1

1Jàkun wɔ̀lɔ́ wolo Pɔɔ̀ jɔ̀ɔ̀. È dè bɛ̀nù Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè nu nyɔɔ́ò bò wó dè Kàlesiya jɛ̌ɛ̀ nù. Mi faàn kàlà sɛ̀lɛ́ɛ̀ mà jì mà dè Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔ̀ɔ̀ èó wòlu fuyó jɔ̀ɔ̀ wolo kpedeó e kève wòlu fuyó saala nù dè. Kɛ́ Jisɛ̀ Kolàì nɛ̀ Tedé Ŋgàla wɔ́ júwadí Jisɛ̀ dè falan jɔ̀ɔ̀, wò wò nió mì jòwo wɔ̀lɔ́. 2À mì bíò gbǐn jòò á dè vè à te nà wòì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. 3Tedé Ŋgàla nɛ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì sɔn wo nɛ̀ nàì wo sɛlɛ kàí soolóè wo nì nà kulu lɔ̀mù faàòn. 4Kolàì nidí wɔ bulu mùnɛ̀ saaɤà lɛ̀, wɔ falan nà sɛlɛ nu sa ŋwùnù, màlùŋ de siìn tàode wɔ̀lɔ́ á dè è nù. Kolàì wɔ falan sɛ̀lɛ́ɛ̀ nà sɛlɛ nu sa ŋwùnù, è siyadí è wɔ̀ dè wòi nyini nyɔ̀ɔ̀, ŋwɔnɔ̀ è dedí nà Ŋgàláà wɔ́ dè nà Téɔ̀ wɔ kului sɛ̀lɛ̀. 5Wòlíì gbǐn wo dè Tedé Ŋgàla wɔi kaaje sa wɔ́wɔ̀wɔ́ faàòn. È dè nyɔìŋ. 6Sɛlɛ́ɛ̀ má nyìnì è e kàn nà è dè mii sadàì sɛ̀lɛ̀. Dɔ̀ɔ̀ èè dè Ŋgàla wɔ́ kàlàdí nà faàn Kolàì wɔ sɛlɛ kàí soolo nɛ̀ saaláà nù, nà dè wɔ jàde faain sanù de fúmù fúmù nù na dè tedí wulɛ jàde faain dùmà wòlíì téŋ nɛ̀ Tedí Kàí dè nì. 7Ŋgàmáà nù Tedí Kàí wùlɛ soolo èì e dí de. Kɛ́ mà dè nɔɔ̀ wɔ̀lɔ́ tɛmùnù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòlu téŋ dè na tidì wo dè na kulúì fuyuwù fuyuwù tùwà, wo dè mùndí de kewu wò dìnàì ŋgàma wòíì èì é dè Tedí Kàí nù é kàìn Kolàì, wò sìnyà è dè duulì. 8Nàí bɛ́ɛ́lɛ́ á dè de namu nyɔ̀ɔ̀ò Jisɛ̀ wɔ ŋwùnù, kpedeó tedíò dɛ̀ɛ̀ bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ́ wolòì Ŋgàlaò jɛ e nyɔɔ́ɔ̀ se nà tedí wùlɛ̀ wɔ̀lɔ́ èì Tedí Kàí wolàì à seó è nà, sɔni wòì dè wɔ̀ bu wɔ́ faàòn. 9Mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ á seó è nà, nyɔìŋ nɔɔ̀ mà dè mùndí e na senù. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ ka sɛlɛ̀ siya e dè déélá Jisɛ̀ wɔ Tedí Kàí èì ná dùmàó e sɛlɛ̀ jàdè faàìn, e nyɔɔ́ɔ̀ sɔni wòì dè wɔ̀ bu wɔ́ faàòn. 10Mà dè wòi wòló tɛmùnù mà lɔ̀mà wòlu fuyó kulu? Kpede èì nyɔìŋ dè pɛ́. Wɔ̀lɔ́ nɔɔ̀ má jàvá má nɛ̀ è, èè dè mà lɔ̀mà Ŋgàla kulu! Wɔ̀lɔ́ má dè e nɛ̀nù wò nɛ̀ mà dè e nɛ̀nù wòlu fuyó jàvà mì? Èe deo má mì ŋgelè mà dè de kewùnù dɔɔ nɛ ŋwùnù kɛní màa jio jòwò nyɔ̀ɔ̀ dè Kolàì wɔ ŋwùnù. 11Mì biò nà, mà jàvá má kàlàn na kulùì na sà sɛlɛ wɔ̀lɔ́ èì ndè bulu kàí fɔ́ɔ́n. Tedí Kàí má dè e na senù e tɔidè èó ko wòlu fuyó jɔ̀ɔ̀. 12Ŋwɔnɔ̀ màó è wòlu fuyó jɔ̀ɔ̀ sa pɛ́, kpedeó wòlù kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ kève è mì siya. Kɛ́ Jisɛ̀ Kolàì wɔ bulúì wɔ̀ saó eodè jàkì mìì. 13Na bulúì nà sì jɛ́ má bió kùlà dúwáì nù má bió Ŋgàla sɔ̀ Jusíò woni Ŋgàla sɔ gbulúì nù. Nà sì jɛ́ má bió wòlúò kùla siin kùlàì wó funàì Tedí Kàí é kàìn Kolàì. Ŋwɔnɔ̀ nà sì jɛ́ má kamaió Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè siìn, mà tìnì tedí wɔ̀lɔ́ e sɛlɛ̀ dè. 14Mi Ŋgàla sɛ̀lɛ nɛ̀ɛ́ɛ̀ Jusíò woni Ŋgàla sɔ gbulúì nù è tìó mì bàde Jusi nyáŋgbáò gbǐn wɔu, à wo jòò á dɔdí dè díndɛ̀. Ŋwɔnɔ̀ mà kwaó mi kulúì sɛlɛ́ì gbǐn nù á jèìdí è tedéò jɔ̀ɔ̀. 15Kɛ́ wɔ̀lɔ́ gbǐn nù Ŋgàla ŋgelè bɔ̀ɔ̀ wɔ sɛlɛ kàí soolo nɛ saaláà nù, wɔ̀ kàlàdí mì faàn mà dè wɔ jòwò nyɔ̀ɔ̀ wo kìyá bɛ́ɛ́lɛ́ mì kɔ̀mà. Ŋwɔnɔ̀ èé wɔ́ kàdí è nyàŋgè 16wɔ̀ siya wɔ Jíɔ̀ mì mà sì wɔ dè wòlù, mà dè dɔ̀ɔ̀ wɔ Tedí Kàí wòló se wòì Jusi wóó dè, màó wòlu fuyó bò bɛ̀ kpiìn wòi ŋwùnù. 17Ŋwɔnɔ̀ màó bulu pɛ́ Jèlusàlɛŋ bɛ̀ wòló sa ŋwùnù wó dedí Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔ̀ɔ̀ò mii ku. Kɛ́ mà kodí nɔɔ̀ e dí ma bɛ̀ Àlebiya tàvíì nù ma kpelàì mùndí jèdè Dàmasikɔ jɛ̌ɛ̀ nù. 18Ŋwɔnɔ̀ tèì taàn tìdí pɛ́ ma kìyá Pitɛ̀ wɔ̀ bò bɛ̀ Jèlusàlɛ̀ŋ wɔ̀lɔ́ à wɔ sɔn à sìàì yiì ku. Mà nɛdí wɔ bò dɔ́wɔ́ì sɔn. 19É wolòì Pitɛ̀ wɔi jèdè màó Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ò sún gbǐn sa, kɛní nɔɔ̀ nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ jèèkaláà Jìín. 20Wòi wòló má dè e sàadanù na bò è dè ŋgàma. Ŋgàla wɔ̀ wɔ̀ dè mi seeléɔ̀, màì duuli tɛmùnù dè. 21Èé má woloó funù mà bɛó Siliya nɛ̀ Sèlesiya kagbóì nù. 22Dɔ̀ɔ̀ nù Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéì nu nyɔɔ́ò wó deó Jùdiyɛ kagbóè nù wó funaió Jisɛ̀ wòì nɛó miu sǐn gbǐlà. 23Wò nyìnìó nɔɔ̀ èì wò nɛ̀, "Jijíɔ̀ wɔ́ bió wo siin kamai wɔ̀ dè naà Tedí Kàí tɛmùnù e kàn Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ wɔ́ nɛó wɔ̀ tìnì è dè." 24Ŋwɔnɔ̀ wò saó Ŋgàla wɔ̀ì kaaje wɔ̀lɔ́ ŋwùnù má deó e nɛ̀nù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\