Kàlesìyà 2

1Èé tèì kowaa kwai nyìyɛ̀ kàó tì, mà kpelaió jèdè Jèlusàlɛ̀ŋ. Namu dɔ̀ɔ̀ nù à Bànabà sɔn à deó bɛ̀nù. Ŋwɔnɔ̀ mà júwaó Taitɔ̀ à wo jòò a bɛ̀. 2Mà bɛó va èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Ŋgàla seó è mì wɔ̀ nɛ̀, mà bɛ̀ va. À Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè wúlú nyɔɔ́ò jòò à bɛó wúlú de tava nù, ŋwɔnɔ̀ mà siyaó wò Tedí Kàí kpaì má dè e wòló siyànù wòì Jusi wóó dè. Mà júwaó gbulu wɔ̀lɔ́ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, màó jàvá jòwóè màó è jòwò ya nɛ̀ mùndí wɔ̀lɔ́ má dè e jòwònù, e sìɤàì dè soolo. 3Mì bàdéɔ̀ wó tan wɔ̀ Taitɔ̀, jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ́ dè Kulii jí, wòlù èó wɔ̀ kaŋa kamàì wò dùmà wɔ̀ kpo eodè. 4Ŋwɔnɔ̀ wòlíì téŋ jàvàó bulu wo nɛ̀ dɔ̀ɔ̀. Kɛ́ wòlu téŋ júwaió wo bulùì Jisɛ̀ wɔ funàì nyɔɔ́ò sún, wo bùlù nà tidì nà teì nù nài sǐn kwa ŋwùnù, wò sà jɛ́ Ŋgàla saì nà sɛlɛ̀ nù à Jisɛ̀ Kolàì wò jòò nà nù kɔlɛ̀n dèéè ŋwùnù. Wò deó jàvànù wò tùwà nà mùnɛ̀ kɔnyàì Jusíò kaɤáà jàdè, à dè wɔ̀lɔ́ gbǐn nɛ̀ é tɛmu è. 5Sànyà kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ nù àó wo wòì ŋwuni, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve a kan ŋgàmáà dè na ŋwùnù, é dè Tedí Kàí nù. 6Kɛ́ wòló wó jívàì wò wòlu wúlú nyɔ̀ɔ̀ò Jisɛ̀ wɔ funai nyɔɔ́ò tidì, mà dè wòi wɔ̀lɔ́ tɛmùnù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, màì kpada e kàn wo ŋwùnai bì nyɔ̀ɔ̀ò dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù. Ŋgàla wɔ̀ɔ tɛdàì wòlìì ndè. Jídè gbǐn èì sìŋgbe wúlú nyɔɔi dòò jɔ̀ɔ̀ dè mà kwali è mi sɛlɛ siyáà eu. 7Kɛ́ wò ŋgelè bɔ̀ɔ̀ wò sàó naà èì ndè wò nɛ̀ Tedí Kàí má deó e wòló senù wòì Jusi wóó dè, Ŋgàla wɔ̀ wɔ̀ kàlàó mì faàn, wɔ tù mì jɔ̀ɔ̀ jòwo dɔ̀ɔ̀, mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ wɔ́ kàlàó Pitɛ̀ faàn wɔ̀ dè Tedí Kàí Jusíò se. 8Ŋgàla wɔ de kewúì saala nù, wɔ̀ kàlàó mì faàn wɔ tùwà mì wɔ de namu nyɔ̀ɔ̀ wòló ŋwùnù wòì Jusi wóó de, mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ wɔ́ tùwàó Pitɛ̀ wɔ dè namu nyɔ̀ɔ̀ Jusíò ŋwùnù. 9Jìín, Pitɛ̀ e kanàì dè Jɔ̀ɔ́n wò wò deó mùnɛ̀ wòlu wúlú nyɔ̀ɔ̀ò, wò koàìó à Bànabà sɔn dɛlɛì wo ŋwuni è wɔ̀lɔ́ nà sɔn à bɛ̀ à jòwàì wòlúò tidì wòì Jusi wóó de. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wo bulúì wò bɛ̀ wò jòwàì Jusíò tidì. 10Wɔ̀lɔ́ nɔɔ̀ wó seó è nà èè deó wò nɛ, àa wɔ̀yà wúlú nu e kàn kómbó nyɔɔ́ò wó deó wò tidì. Sɛlɛ́ɛ̀ bulu bulúì dè nì é deó mi kulúì nù mà nɛ̀ è. 11Kɛ́ Pitɛ̀ wɔ́ jió Antìyɔ̀ mà siyɛó wɔ bò gbani tidì èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, ei nde sà saì deó wɔ̀ó bulu pɛ́ sɛlɛ kàí nɛ̀. 12Jìín tiyaó jijíò téŋ Antìyɔ̀ feé Pitɛ̀ wɔ́ deó. Wòlu dòò kìyá va gbài Pitɛ̀ nɛ̀ Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè nu nyɔɔ́ò jòò wòló wòó Jusi wóó dè wò bió jìlɛ jì dí kɔlɛ̀n. Èé wòlu wòló kàó va gbài wɔ̀ɔ bió e nɛ̀, nɛ̀ wòlu dòò jòò wó jì jìlɛ̀ dí kɔlɛn. Wɔ̀ nɛó wɔ̀lɔ́ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ deó wòló ŋwààmùnù wó nɛó kɛní wò yá wòló kpo eodè dùmà wòì Jusi wóó dè. 13Jusi wóó wòló wó deó va wó funaió Jisɛ̀, wò bɛ́ɛ́lɛ́ wò gbió naà Pitɛ̀ wɔ̀ì wo gbǐn wo dè kùlà mùnɛ̀ bɛlɛ bùlù nyɔ̀ɔ̀ò. Ŋwɔnɔ̀ wɔ bɛlɛ bùlù sɛ̀lɛ́ɛ̀ nɛó è Bànabà bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ ŋwànì wo kùlà kùláà bu. 14Èé má kàó èì nde sà mà nɛ̀ wòì wo tàodéè nɛ̀nù dè mùnɛ̀ jɛ́ Tedí Kàí é kàìn Jisɛ̀ é tɛmu è, mà seó è Pitɛ̀ Antiyɔ sìŋgbéè nu nyɔɔ́ò gbǐn sǐn ku mà nɛ̀, "Mù dè Jusi jí, kɛ́ mùó kùlàì gbì ya mùnɛ̀ jɛ́ wòló wòì Jusi wóó dè wó dè wo tàodéè nɛ̀nù, mùì kùlànù dè ye mùnɛ̀ Jusi jí. Jɛ́ naà mù ŋgelè mù gbɛ̀ ve ei kándàì mù nɛ̀ wòló wòì Jusi wóó de, wò yá Jusíò kùla faàìn júwà?" 15Nàí á dè Jusi wóó nà kɔ̀mà kɔ̀máà nù, àì tàvì wùlɛ nu wóó wolàì wòì kaɤáà jàdè de. 16Kɛ́ à dè wòlù a sì è à nɛ̀ Ŋgàla ka nɔɔ̀ wòlù telembo nyɔ̀ɔ̀ júwàì Jisɛ̀ Kolàì wɔ funàì saala nu, èì kaɤáà nùu wòíì júwa ŋwùnù de. Nàí á dè Jusi wóó nà pɛ́ à yá Jisɛ̀ Kolàì funàì, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve Ŋgàla júwàì nà telembo nyɔ̀ɔ̀ò. Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ gbɛ̀ nɔɔ̀ nɛ̀ì à funàì má Jisɛ̀, èì bulu pɛ́ nɛ̀ì gbɛ̀ kaɤáà wòíì júwa ŋwùnù. Ŋgàla wɔ̀ɔ ka wòlù telembo nyɔ̀ɔ̀ júwàì kaɤáà nùu wòíì júwa soolóè ŋwùnù. 17È dè má nàí bɛ́ɛ́lɛ́ á dè de kewunù Ŋgàla júwàì nà telembo nyɔ̀ɔ̀ò à Kolàì wò jòò nà nu kɔlɛn dèéè ŋwùnù, àì kaɤáà jàdè dè mùnɛ̀ wòlúò wòì Jusi wóó dè, dɔɔ nu saáì jì bɔɔ̀ dè Kolàì dè jòwònù sɛlɛ siìn ŋwùnù? Ŋgàmáà nù èì nyɔìŋ dè pɛ́. 18È dè má mà gbì má kaɤáà nyìnìì jèè má nɛó wòì káí dè, kɛní mà mi bulúì siya ya mà dè kaɤa nyùmà nyɔ̀ɔ̀. 19Kaɤáà faàìn nù mà falaìn, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve ma nɛ̀ mi tàodéè Ŋgàla ŋwùnù. E sɛlɛ wolo mùnɛ̀ wó kpagbaó mì à Kolàì sɔn tíì eodè. Faláàn Kolàì falaón è tíì eodè, e sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ wó javaó nà sɔn. 20Ŋwɔnɔ̀ èì mi bulúì dè ye má dè naà tàode, kɛ́ Kolàì wɔ̀ wɔ̀ dè mì jaindè. Tàode wɔ̀lɔ́ má dè naà e nɛ̀nù, mà dè naà e nɛ̀nù Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀ funai saala nù. Wɔ̀ jàvàó mì wɔ saàì wɔ bulùì saaɤà mi ŋwùnù. 21Màì Ŋgàla wɔ sɛlɛ kàí soolóè sɛlɛ kamu jìnù dè mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ wó nɛ̀ èì e dí dè. Èe deo má kaɤáà gbɛ̀ e nɛ̀ì Ŋgàla júwàì wòlù telembo nyɔ̀ɔ̀, kɛní Kolàì wɔ falan sɛ̀lɛ́ɛ̀ nà ŋwùnù èe jio nù kɛŋ bi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\