Kàlesìyà 3

1Na Kàlesiya jɛ̌ɛ̀ nu nyɔɔ́ò, nà nùmú fó. De tìì na sǐn de yɛ? Jisɛ̀ wɔ falan sɛ̀lɛ́ɛ̀ tíì eodè à seó e sɛlɛ laáà nà a gbà è dè kàí fɔ́ɔ́n nàì, mù bió má e sa mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ é nɛó nà bulúì sǐn ku. 2Nà ŋwúndè vɛ mà bídè nà bíde wɔ̀lɔ́. Nií, na kaɤáà nùu wòíì júwa ŋwùnù Ŋgàla kwalió wɔi Nyináà nà jaindè kpedeó Tedí Kàí ei nyìníì nɛ̀ Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù è deó nì? 3Nà na bulùì nùmú nyɔ̀ɔ̀ò tùwà ya fó! Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀ è ná dè tàode bulu bulu nɛ̀nù. Nà sìàì naà nà nɛ̀ nà gbɛ̀ tàode dɔɔ wúlú kwalaíì na bulu na de kewúì nù? 4Nií, nà kɔ̀ìón nɔɔ̀ sɛlɛ dòò gbǐn nù soolo? Ŋgàmáà nù èó nɔɔ̀ soolo dè. 5Kaɤáà nùu wòíì júwa ŋwùnù Ŋgàla ka wɔi Nyináà na jaindè kwali, wɔ dè kului sǔlà sɛ̀lɛi nɛ̀ na tidì? Èe ka Tedí Kàí ei nyìníì nɛ̀ Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù de? 6Nà kùlà nɛ̀mu kulu dè è kàn wɔ̀lɔ́ Ebilayɛɛ̀n kɔ̀ìn dí è nù. Ŋgàla jàkúìn tɛmùì è nɛ̀, "Wɔ̀ funaidí Ŋgàla, ŋwɔnɔ̀ wɔ Ŋgàla funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù, dɔ̀ɔ̀ júwaidí wɔ̀ telembo nyɔ̀ɔ̀." 7Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má nà dè wòlù na sì è nà nɛ̀ Ebilayɛɛ̀n wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu wòlu bulu bulúò wò wò dè wòló wó funàì Ŋgàla. 8Ŋgàla jàkúìn bùwàdí e tɛmu è nɛ̀ wòló wòì Jusi wóó dè wo Ŋgàla wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù wɔ̀ júwàì wò telembo nyɔ̀ɔ̀ò. È dè Ŋgàla jàkúìn nù Ŋgàla sedí Ebilayɛɛ̀n Tedí Kàí wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ va nù. Wɔ̀ nɛdí "Mù saala nù Ŋgàla gbɛ̀lɛ̀ì ve tàodéè nu nyɔɔ́ò gbǐn." 9Ebilayɛɛ̀n funaidí Ŋgàla dɔɔ ŋwùnù Ŋgàla gbɛ̀lɛ̀dí wɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ funàì ve Ŋgàla wɔ̀ gbɛ̀lɛ̀ ve e nyɔɔ́ɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ wɔ́ gbɛ̀lɛ̀dí Ebilayɛɛ̀n. 10Wòló wó funà kaɤáà eu faàn, wò dè sɔni wòì jàdè. Ŋgàla jàkúìn tɛmu è nɛ̀, "Wòi wòló gbǐn wó sàada è kaɤa jàkúìn nù wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì ve e gbǐn júwà, kɛní wɔ̀ dè Ŋgàla wɔ sɔni wòíì jàdè." 11Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má ei nde sà saì dè naà wɔ̀lɔ́ kaɤáà wòíì júwáà soolóè ŋwùnù Ŋgàla wɔ̀ɔ júwàì wòlù telembo nyɔ̀ɔ̀, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Ŋgàla jàkúìn tɛmu è nɛ̀, "Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ nɔɔ̀ wɔ́ ka Ŋgàla funàì dɔɔ nyɔɔ́ɔ̀ nɔɔ̀ Ŋgàla ka wɔ̀ telembo nyɔ̀ɔ̀ júwàì, wɔ nì wɔ̀ tàode bulu bulu." 12Kaɤáà sɛlɛ̀ èì Ŋgàla wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ kàn. Kɛ́ Ŋgàla jàkúìn ŋgelè bɔ̀ɔ̀ è tɛmu è nɛ̀, "Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ ka sɛlɛ́ì gbǐn nɛ̀ kaɤáà ka nɛ̀ wòlù dè e nɛ̀, wɔ̀ nɛ̀ ve tàode bulu bulu." 13Kɛ́ sɔni wòíì kaɤáà deó e nà bo nyìnìnù Kolàì saó nà e ku, wɔ̀ ŋgelè wɔ sà sɔni wòíì. Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla jàkúìn tɛmùì è nɛ̀, "Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wó kpagba wɔ tíì eodè, wɔ̀ dè Ŋgàla wɔ sɔni wòíì jàdè." 14Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nɛdí dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve Jisɛ̀ Kolàì wɔ saaláà nù gbɛ̀lɛ́ì Ŋgàla gbɛ̀lɛ̀dí è Ebilayɛɛ̀n, e dè wòló pɛ́ ŋwùnù wòì Jusi wóó dè. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù Ŋgàla nì nà wɔi Nyináà wɔ́ nɛdí wɔ̀ nì ve wɔ̀ nà ku. 15Mì biò nà, sɛlɛ́ɛ̀ má dè e na senù è wolàì nɔɔ̀ mùnɛ̀ sɛlɛ́ɛ̀ é ka nà nɛ̀ sànyà gbǐn nù. È dè má bɛ́ɛ́lɛ́ wòlìì sɔn wò nyàŋgè má jòwò sɛ̀lɛ̀ nù kpedeó wo dùmàì sɛlɛ sún gbǐn nù wo mùwà eodè, wòlu sún gbǐn èe ka è kpo eodè sa kpedeó wɔ kwali wɔ bulu wɔ wòì eu. 16Ŋgàla nidí Ebilayɛɛ̀n nu kulu tùíì e kanàì dè wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu nyɔ̀ɔ̀. Ŋgàla jàkúìn e ka nɛ̀ wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu nyɔɔ́ò, dɔ̀ɔ̀ è è dè wolu tɛ̀gbɛ̀lɛ sɛlɛ, kɛ́ è ka nɛ̀ wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nù nyɔ̀ɔ̀ dɔɔ nu saáì dè wòlù kɔlɛ̀n. Ŋwɔnɔ̀ wòlù kɔlɛn dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Kolàì. 17Wòi wɔ̀lɔ́ má dè e tɛmùnù e nu saáì dè Ŋgàla dùmàìdí sɛlɛ̀ nù Ebilayɛɛ̀n ŋwùnù ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ nɛdí wɔ̀ nɛ̀ ve e sɛlɛ́ɛ̀. Tèì kɔ̀lɛ̀ wúlú nyìyɛ̀ jèè kowaa taàn tìdí Ŋgàla kìyá kaɤáà tiya. Ŋwɔnɔ̀ kaɤáà èì Ŋgàla wɔ̀ dùmàì wòíì kpo eode saì gbɛ̀ e nɛ̀ ě nù kɛŋ bi. 18È dè má wɔ̀lɔ́ Ŋgàla nidí è Ebilayɛɛ̀n wɔ̀ nidí è kaɤáà nùu wòíì júwa ŋwùnù, kɛní wɔ̀ì dí è ni nu kulu tu ŋwùnù, kɛ́ Ŋgàla ŋgelè wɔ̀ nidí è nu kulu tu ŋwùnù. 19Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má mu, kaɤáà e funa wúlúì bulu bulúì dedí fɔn vɛ? Wò funadí kaɤáà dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wòlíì sì sɛlɛ siíìn wó dedí e nɛ̀nù. Ŋwɔnɔ̀ kaɤáà dedí wòlù e sìɤàì e dí e sìɤàìnù Ebilayɛɛ̀n wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu nyɔɔ́ɔ̀ Ŋgàla nidí nu kulu tùíì e kàn wɔ̀ wɔ jì. Ŋgàla wɔ tedíò wò wò kamudí kaɤáà ku wo tù è Mosè jɔ̀ɔ̀. Wòlu fuyó dedí Ŋgàla nɛ̀ wòlúò sɔn tidì. 20Wòlù èì wòlù kɔlɛn sɔn tidi dèì gbɛ̀, ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla wɔ̀ wɔ̀ dè wòlù kɔlɛn dɔ̀ɔ̀. 21Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wòi wɔ̀lɔ́ nu saáì dè naà kaɤáà dè sɛlɛ siin tɛmùnù e kàn nu kulu tùíì Ŋgàla wɔ́ nidí è ni? Kpede! Èì nyɔìŋ jìàì pɛ́. Èe deo má kaɤáà Ŋgàla nidí è, è gbɛ̀ wòlu wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwu niì wòlù júwa má e wòíì, kɛní Ŋgàla wɔ̀ɔ júwàì wòlù telembo nyɔ̀ɔ̀ kaɤáà wòíì júwà sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù. 22Kɛ́ Ŋgàla jàkúìn è tàode lɛ́ì gbǐn sɛlɛ siìn wɔ de kewúì jàdè kwa ya, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wòló wó funàì ve Jisɛ̀ Kolàì wo sà sabáà wó nidí e nu kulu tùíì wòló ku wó funàì Jisɛ̀. 23Kɛ́ Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ e dúwáì kìyá jì, nà gbǐn kpóŋ à dedí kpo nù kaɤáà jɔ̀ɔ̀ e sìɤàìnù Ŋgàla sa Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ eodè jàkì. 24Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má kaɤáà èè sìɤàìó nàu jìja kìinù è sìɤàìnù Kolàì wɔ jì, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve Kolàì wɔ funàì ŋwùnù Ŋgàla júwàì nà telembo nyɔ̀ɔ̀ò. 25Èé ŋwɔnɔ̀ Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ e dúwáì è ja, kaɤáà e de kewu èì nàu jìjà dè ye. 26Jisɛ̀ wɔ funàì saaláà nù na gbǐn nà dè naà Ŋgàla wɔ wóó, dɔɔ nu saáì dè nà Jisɛ̀ Kolàì wò jòò nà dè naà nù kɔlɛ̀n. 27Wò kwalió nà wúlú Ŋgàla nímí nà Kolàì wɔ̀ jòò nà dè nù kɔlɛ̀n, nà Kolàì wɔ kúìn nù kúlún ya. 28Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má Jusíò nɛ̀ wòló wòì Jusi wóó de, wòì naà nù tèì ye. Kɔnyáò nɛ̀ wòló wòì kɔnyàì dè dɔɔ sɛlɛ èì e dí dè ye. Nu tèì èì e dí dè ye jijíò nɛ̀ nyinɔ́ò sɔn tidì. Nà gbǐn à dè naà wòlù kɔlɛ̀n à Jisɛ̀ Kolàì wò jòò nà nu kɔlɛn dèéè ŋwùnù. 29Èé ná dè naà Kolàì wɔ bèè, nà dè naà Ebilayɛɛ̀n wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu wóó ŋwɔnɔ̀ nà dè wɔ̀lɔ́ sa jìnù Ŋgàla nidí e nu kulu tùíì Ebilayɛɛ̀n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\