Kàlesìyà 4

1Sɛlɛ́ɛ̀ má dè e tɛmùnù àa e nu saáì dè, jííjíɔ̀ wɔ́ dè wòlù wɔ júwà wɔ̀ te wɔ de kìi lɛ́ì gbǐn è dè má nɔɔ̀ wɔ̀ì nɛ̀ nyɔ̀nàò kalàì wɔ sɛlɛ̀ wolàì nɔɔ̀ mùnɛ̀ kɔnyà, jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ̀ téɔ̀ wɔ de kìi lɛ́ì gbǐn é dè wɔ bèè. 2Wòlù dɛ̀ɛ̀ dè ve va wɔi kìi ŋwùnù e gbì lɛ dòò wòì e sìɤàìnù dúwáì tili wɔ̀ te wɔ́ tɛmuó e sɛlɛ̀. 3Nyɔìŋ nɔɔ̀ nà pɛ́ à deó. Èé á deó nɛnɛ̀ wóó nyɛ́ɛ́wìì à deó kɔnyàì nyináò jɔ̀ɔ̀ de kewúì dè wò jòò jìjàìndéè eu jìjà, e sìɤàìnù a kìyá nyɔ̀nàò kalàì Ŋgàla gbulúì nù. 4Kɛ́ dúwáì Ŋgàla wɔ́ nyàŋgèó è é kàó jɛ tili, wɔ̀ tiyaó wɔ jííjíɔ̀. Wò kɔ̀màdí nɔɔ̀ wɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ wó ka jí gbǐn kɔ̀mà. 5Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ dedí Jusíò kaɤáà jàdè, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wɔ sa wòló sɛlɛ̀ nù wó deó kpo nù Jusíò kaɤáà jɔ̀ɔ̀, wɔ tùwà wo Ŋgàla wɔ wóó. 6Ŋgàla tiyadí wɔ Jííjíɔ̀ wɔi Nyináà wɔ̀ dè nàu eu jìjà, wɔ̀ siya è à dè wɔ wóó. Nyina wɔ̀lɔ́ wɔ̀ wɔ̀ ka è nɛ̀ a dè Tedé Ŋgàla wɔi sŏàì a dè tan, "Tedé, Tedé." 7Èé dɔ̀ɔ̀ è dí nɛ̀ ya, mùì naà kɔnyà dè ye lɛ sún gbǐn jɔ̀ɔ̀, kɛ́ mù dè naà Ŋgàla wɔ Jí Jííjìì. Ŋwɔnɔ̀ èé mú dè naà Ŋgàla wɔ Jí Jííjìì wɔ̀ nì ve mù wɔ̀lɔ́ dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ mù ŋwùnù. 8Dúwai dɛ̀ɛ̀ è tì ya nàó nɛnɛ̀ Ŋgàla wɔ sɛlɛ̀ sì, ŋwɔnɔ̀ nà tùwàó na bulu kɔnyàì lɛ wùlɛ soolóò jàdè wòì ŋgàla dè. 9Kɛ́ èé nà naà sɛlɛ̀ sì ya e kàn na Ŋgàláà kpedeó, Ŋgàla wɔ̀ nà sì ya, jɛ́ naà nà gbɛ̀ ve de kpolùì nyina siin jainu nyíní nyini kɔ́òn bò wó dè jìjàìndéè eu jìjà? De ŋwùnù nà jàvà ná dè mùndí wo kɔnyàì? 10Nà sànyai téŋ, kewui téŋ, dúwai téŋ nɛ̀ tèi téŋ júwà ya na tùwà è na gbǐdí nɛ̀ sànyàì. 11Na sɛlɛ̀ dè naà mi kulu fèdànù! Nà è nɛ̀ ya mú sà è mùnɛ̀ jòwóè á jòwòó è nai màa ŋwùnù, è dè nɔɔ̀ soolo. 12Dɔɔ ŋwùnù mì biò nà, mà dè nai fɛlɛ̀nù nà wolàì mì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, mà nà wolai ya. Nàì nɛ̀ mì sɛlɛ siìn gbǐn nɛ̀nàì. 13Na bulúì nà sì è nà nɛ̀ wòi nì namúì má nyìnìó è na bò e ku nyɔɔ sepáà nù, mà deó kèdènù. Ŋwɔnɔ̀ kède dɔ̀ɔ̀ èè nɛó è ma sà gbulu ma se na Tedí Kàí é kàìn Jisɛ̀ Kolàì. 14Mi kèdè sɛ̀lɛ́ɛ̀ deó nɔɔ̀ na nu sɛ sɛ̀lɛ̀, ŋwɔnɔ̀ nàó mì budè kuni kpedeó na kève mì jàdè faàìn sa. Nà dùmàó mì jàdè faàìn mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ má dè Ŋgàla wɔ tedíò sún, na dùmà mùndí mì jàdè faàìn mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ nàa jio Jisɛ̀ Kolàì bulúì jàdè faàìn dùmà. 15Mi sɛlɛ̀ tilaó na kulu dè dí tìti. De naà è nɛ̀ ya yɛ? Mà dè ei seele wɔ̀lɔ́ nà gbɛó bɛ́ɛ́lɛ́ na sǐìn dí saì na nì è mì ku. 16Èé má ka nà ŋgàmáà se é kàìn Kolàì, dɔɔ ŋwùnù na kulúì dè naà e na senù mì mà dè na kɔ̀ɔ̀n towóè nì? 17Wòlu wòló nì wó dè de kewunù wò dìnàì Tedí Kàí èì é kàìn Kolàì, wò wò dè de tìnàìnù nà bùlù woni kagbóè nù, kɛ́ wo kulu de kùláì èì kàí dè. Wɔ̀lɔ́ nɔɔ̀ wó jàvá wó nɛ̀ è èè dè, à na wo jòò nà wòì tɛ̀nàì dè, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve na kpada wo ŋwùnù mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ wó kpadàì na ŋwùnù. 18È dè kàí ŋgelè bɔ̀ɔ̀ na nɛ̀ è wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ bùlù na kagbóè nù, kɛ́ e sɛlɛ́ɛ̀ è yá sɛlɛ kàí ŋwùnù dè. Ŋwɔnɔ̀ wòì tan kɛní mi bulúì ma dè va. 19Nà dè naà mùnɛ̀ mi wóó, kɛ́ nà kìi nɛ̀mu mà dè mùndí wòlù ma sà na kɔ̀ma màluŋ kpaníì jèè e sìɤàìnù na kúlùn Kolàì wɔ kúìn nù bulu bulu. 20Màa nɛ̀ yá nɔɔ̀ fáálíìn mà dè nai fandɛ̀, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve ma sì wòi wɔ̀lɔ́ má se ve è nà. Màì sì pɛ́ jɛ́ má nɛ̀ ve na sɛlɛ̀. 21Nà ŋwúndè mà bídè wòló wó jàvá wó dè kaɤáà jàdè. Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ kaɤa jàkúìn ka è tɛmu nà ka nɔɔ̀ nɔi dè tuwa eu? 22Kaɤa jàkúìn ka è tɛmu è nɛ̀ Ebilayɛɛ̀n wɔ wóó jííjíò dedí sɔn. Jííjíɔ̀ kɔlɛ́ɔ̀n wɔ̀ núɔ̀ dedí kɔnyà sɛ̀lɛ̀ nù, kɔlɛ́ɔ̀n wɔ̀ núɔ̀ wɔ̀ì dí kɔnyà sɛ̀lɛ̀ nù dè. 23Ebilayɛɛ̀n wɔ̀ sɔ̀nɔ wɔ̀lɔ́ wɔ́ dedí kɔnyáà wɔ̀ kɔ̀màdí wɔni jííjíɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ wòlu ka kɔ̀mà tàode wɔ̀lɔ́ nù. Kɛ́ wɔ̀ sɔ̀nɔ wɔ̀lɔ́ wɔ̀ì dí kɔnyà de, wɔni jííjíɔ̀ kɔ̀mà sɛ̀lɛ́ɛ̀ kodí nu kulu tu eodè. 24Ei nde sà saì dè sɛlɛ wòló dè nɔɔ̀ sɛlɛ̀ ei sɔ́wàì sɛ̀lɛ̀. Nyinɔ̀ì sɔ́òn sɛlɛ̀ wolàì sɛlɛ̀ì sɔ́òn Ŋgàla dùmàìdí è nù Ebilayɛɛ̀n ŋwùnù. Nyinɔ wɔ̀lɔ́ wɔ wóó wó dè kɔnyàì wo kɔ̀mà kɔ̀máà nù, wò wò dè Ekà wɔ wóó. Nyinɔ dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ ŋwúnùì sɛlɛ́ɛ̀ ŋwùnù Ŋgàla dùmàìdí è nù Mosè jɔ̀ɔ̀ Saina kèì gbàáà jàdè. 25Ekà wɔ̀ wɔ̀ dè Saina kèì gbàà é dè Àlebiya tàvíì nù, wɔ sɛlɛ̀ wolàì mùnɛ̀ jɛ́ Jèlusàlɛŋ jɛ̌ɛ̀ dè fáálíìn. Jèlusàlɛŋ jɛ̌ɛ̀ sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ wòlù wɔ́ dè kɔnyà sɛ̀lɛ̀ nù ŋwɔnɔ̀ nyɔìŋ nɔɔ̀ va nyɔɔ́ò pɛ́ wò dè. 26Kɛ́ Jèlusàlɛŋ jɛ wɔ̀lɔ́ é dè Ŋgàlaò jɛ èì kɔnyà sɛ̀lɛ̀ nù dè. Ŋwɔnɔ̀ Jèlusàlɛŋ jɛ wɔ̀lɔ́ èè dè nà núɔ̀. 27Ŋgàla jàkúìn ka e tɛmu è nɛ̀, "Nyinɔ́ɔ̀, mùí mùì jí gbǐn kɔ̀mà tili kulu dè, Mùí mùì jí kɔ̀ma màluŋ kpaní kpaì sì tili kulu dè mù dè wòi de fa! Nyinɔ́ɔ̀ wɔ̀ wɔ́ɔ̀ wɔ́ sadí wɔ̀ sɛlɛ̀ nù faàn, wɔ̀ kɔ̀mà ve wóó wo tùmù e tì nyinɔ wɔ̀lɔ́ wɔu wɔ̀ wɔ́ɔ̀ wɔ̀ì dí wɔ̀ jàdè faàìn sa." 28Dɔɔ ŋwùnù mì biò nà, mùnɛ̀ jɛ́ Aisè dedí, nà pɛ́ na kɔ̀mà sɛ̀lɛ́ɛ̀ ko nu kulu tu eodè. 29Wɔ́lɔ́ wɔ́lɔ́ va nù jí wɔ̀lɔ́ wó kɔ̀màdí wɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ wó ka wòlu kɔ̀mà, wɔ̀ bidí jí wɔ̀lɔ́ siin kàmàì wɔ kɔ̀mà sɛ̀lɛ́ɛ̀ wolodí Ŋgàla Wɔi Nyináà jɔ̀ɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ sɛlɛ kɔlɛ́ɔ̀n nɔɔ̀ è dè nɛ̀nù kɔ̀ɔ̀nù dè kɔ̀ɔ̀núì bɛ́ɛ́lɛ́. 30Kɛ́ Ŋgàla jàkúìn ná ka è tèì e nɛ̀ de vɛ? Ŋgàla jàkúìn nɛ̀ "Kɛ̀n kɔnyà nyinɔ́ɔ̀ dè nɛ̀ wɔ jííjíɔ̀ sɔn. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, kɔnyà nyinɔ́ɔ̀ wɔ jííjíɔ̀ wɔ̌ wɔ̀ téɔ̀ wɔ̀ de kìi lɛ́ì sún gbǐn júwà, è bɛ̀ ve wɔ̀ te wɔ jííji wɔ̀lɔ́ bò wɔ̀ núɔ̀ wɔ̀ì kɔnyà dè." 31Mi biò nà, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má nyinɔ wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè kɔnyà sɛ̀lɛ̀ nù àì wɔ wóó dè, nyinɔ wɔ̀lɔ́ wɔ̀ì kɔnyà sɛ̀lɛ̀ nù dè wɔ wóó à dè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\