Kàlesìyà 5

1Kolàì wɔ̀ dí nà sɛlɛ̀ nù sa ya ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ì jàvá á jì mùndí sɛlɛ̀ nù bulu! Nà ŋwúnù naà mùnɛ̀ wòló wòì kɔnyà sɛ̀lɛ̀ nù dè ye, ŋwɔnɔ̀ nàa mɛni na bulùì kɔnyà sɛ̀lɛ̀ nù mùndí. 2Nà tuwà nɛ̀mu nɔidè! Mìí má dè Pɔɔ̀ mà dè e na senù mà nɛ̀ nà ŋwuni má è wo dùmà nà kpo eodè, kɛní sɛlɛ́ɛ̀ Kolàì nɛdí è na ŋwùnù è dedí nɔɔ̀ soolo. 3Mà dè ve mùndí na kpiìnù, wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ ŋwuni ve è wo dùmà wɔ̀ kpo eodè, è dè e nyɔɔ́ɔ̀ wɔu tǔn wɔ̀ júwà kaɤáà nùu wòíì kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn. 4Nàí ná dè de kewunù Ŋgàla júwàì nà telembo nyɔ̀ɔ̀ò kaɤáà nùu wòíì júwa ŋwùnù, nà gbulúì kpan ya é dè nà Kolàì wò jòò na tidì. Ŋwɔnɔ̀ nà na bulùì Ŋgàla wɔ sɛlɛ kàí soolóè ku sa ya. 5Nàníì nà kulu dè Ŋgàla wɔ̀ì à nɛ̀, wɔ̀ wɔ̀ dè nà telembo nyɔ̀ɔ̀ò júwai jìnù. Wɔ̀lɔ́ ku de kìinù à dè, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Ŋgàla Wɔi Nyináà ka nàì mà, ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla ka nà telembo nyɔ̀ɔ̀ò júwàì Kolàì wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù. 6Jijì gbǐn nɛ̀ Kolàì sɔn wò kàmá nù kɔlɛ̀n dè è dè má wòó wɔ̀ kpo eodè dùmà ya kpedeó wòì nɛ̀ wɔ̀ kpo eodè dùmà, dɔ̀ɔ̀ èì jíde sún gbǐn dè. Kɛ́ sɛlɛ́ɛ̀ e wúlúì bulu bulúì dè à funàì Kolàì ŋwɔnɔ̀ à ka è siya jàváà nù é dè nà jɔ̀ɔ̀ wòlíì ŋwùnù. 7Nà deó jòwo kàí jòwònù Kolàì wɔ̀ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. Wòo naà wɔ̀ nɛ̀ è ná wolòì ŋgàmáà bu? 8Ŋgàmáà nù èì Ŋgàla dè, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ wɔ̀ ka è nɛ̀ na jì wɔ bò. 9Wòlíì ka kpa dɛ̀ɛ̀ mɛni wò nɛ̀, "Kìjɔ tun biyò nɔɔ̀ è ka kpowú kelíì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ fumà." 10Kɛ́ mà sì nà kàí fɔ́ɔ́n, dɔɔ ŋwùnù mà funàì nà. Nà tàodéè à na wo jòò á dè e nɛ̀nù à Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jòò nà nu kɔlɛn dèéè nù, èè nɛ̀ ya ma funàì mà nɛ̀ nani kulu de kùláà èì déélá dè miníì èì. Ŋwɔnɔ̀ wòlu wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè na kulúì ei fuyuwù fuyuwù tùwànù, màì kpada wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dè, Ŋgàla sa ve wɔ̀ ku sɛlɛ̀. 11Mì biò nà, è dè má mi Ŋgàla kòwài tɛmúì nù mà ka nɛ̀ wòlu kpo eodè sɛ̀lɛ̀ èè dè sɛlɛ bulu bulúì, de ŋwùnù naà wòlíì ka mi siìn kamai yɛ? Èe deo má mi Ŋgàla kòwài tɛmúì nù mà ka nɛ̀ wòlu kpo eode dùmà sɛ̀lɛ́ɛ̀ èè dè sɛlɛ bulu bulúì, kɛní Ŋgàla kòwàíì má ka e tɛmùnù dè e kàn Kolàì wɔ falan sɛ̀lɛ́ɛ̀ tíì eodè, èe jio kùlún nyìnì. 12Wòlúò wó dè na kulúì nu fuyuwù fuyuwù tùwànù mà jàvá wo dè nɔɔ̀ ku bɛ̀àì kéléŋ. Ŋwúndè wò sìɤàì ku bɛ̀àìnù wò nɛ̀ wo bulùì màánɔ̀ɔ̀ŋ. 13Mì biò nà, naníì Ŋgàla kàlàó nà faàn wɔ̀ sa nà sɛlɛ̀ nù. Kɛ́ nà yá sɛlɛ kɔlɛ̀n eu kìi bulu kpáán. Nàa nɛ̀ì na sɛlɛ nu wolo sɛ̀lɛ́ɛ̀ èe nɛ̀ì nàa dè wɔ̀lɔ́ gbǐn nɛ̀ ná jàvà è. Nà ŋwúndè jàvà nɛ̀ è nà dè jòwò nyɔ̀ɔ̀ò yii ŋwùnù. 14Mosè wɔ kaɤáà e wúlú mùwàì wòíì dè nɔɔ̀ kɔlɛ̀n. È nɛ̀ "Jàvà mù bàde wòlù fuyó mùnɛ̀ jɛ́ mú jàvàì mù bulu." 15Kɛ́ nà dè má kùlànù mùnɛ̀ nɛ̀mɛ kaamu kaamui na dè yii kùlún gbǐlà, na dè mùndí yii màánɔ̀ɔ̀ŋ nɛ̀nàì, nà yá na bulu eu kìi. Èì má dɔ̀ɔ̀ dè, nà nyùmà ve yii lɔ̀ɔn fɔŋwúì nù. 16Wɔ̀lɔ́ má dè e tɛmùnù àa é dè, nà nɛ̀ na tàodéè mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla Wɔi Nyina wɔ́ ka è nà se. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má nǎ wɔ̀lɔ́ nɛ̀ ye na wòlu fuyó dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ ka è jàvà. 17Wɔ̀lɔ́ nà wòlu fuyó dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ ka è jàvà Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ̀ɔ ka è jàvà. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ Ŋgàla Wɔi Nyináà ka è jàvà nà wòlu fuyó dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ èe ka è jàvà. Wo sɔ́ɛ̀n wò dè kɔ̀ɔ̀n towòì. Ŋwɔnɔ̀ dɔ̀ɔ̀ nu saáì dè, wɔ̀lɔ́ ná jàvà è gbulu èe ka e dí dè ná jì è nɛ̀. 18Kɛ́ è dè má Ŋgàla Wɔi Nyináà dè na tàodéè ku, kɛní kaɤáà de kewu ě nau jìjà de. 19Kùla siíìn nà wòlu fuyó dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ ka è kùlà, wòlù gbǐn ka èì ndè sà. Sɛlɛ siin dòò wò wò dè tàvi nyùma bàdè sɛ̀lɛ tu, nàndí sɛ̀lɛi nɛ̀, e kanàì dè nyinɔ̀ kpedeó jiji soo bi dí tìti, 20lɛ wùlɛ soolóò sɔ̀ sɛ̀lɛ̀ nɛ̀ tɔ̀ɔ̀lì sɛ̀lɛ nu faan mɛni sɛ̀lɛ̀. Wòlíì ka yii kɔ̀ɔ̀n towò dè nɛ̀ mùndí wo gbì yii kɔ̀nàì. Wò ka yii eu tɔɔwàì dè wo dè sɛlɛ kulu jì, wò ka jàvá nɔɔ̀ wo dè wò bàdéò woi ku sɛlɛ̀ gbǐn nù. Wò wò ka nu tèì sɛ̀lɛ̀ nyìnì wòlíì tidì. 21Wò ka yii eu tɔɔwàì wo dè so namu dí tìti gbǐdíì nù, wo dè mùndí kùlún seli. Nà wòlu fuyó dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ è ka sɛlɛ towò towóì nyìnì é wolàì nɔɔ̀ sɛlɛ wòló. Mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ má kpiión nà, nyɔìŋ nɔɔ̀ mà dè mùndí na kpiìnù, wòló gbǐn wó mɛni ve wo faàìn sɛlɛ wòló nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ nù, woni dídɛ̀ɛ̀ ě Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì dè. 22Kwaíì Ŋgàla Wɔi Nyináà ka è to èè dè, jàvà, kulu de tili, kulu lɔ̀mù, kulu kálí, wòlii sɛlɛ kàí, sɛ̀lɛ̀ nɛ̀ sɛlɛ kamu sɛ̀lɛ̀, 23wòlu bului nu kúlà nɛ̀ wòlu bului nu kamu, kaɤà gbǐn èì e dí dè é nɛ̀ wòlù èe nɛ̀ sɛlɛ wòló. 24Ŋwɔnɔ̀ wòlu wòló wó dè Jisɛ̀ Kolàì wɔ jède nyɔ̀ɔ̀ò, wòó wo wòlu fuyó dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ java ya e gbì e lɛ soo bi siíìn èì. 25Èé Ŋgàla Wɔi Nyina wɔ̀ è nɛ̀ ya a dè tàodè bulu bulu nɛ̀, kɛní à yá naà nà tàodéè nɛ̀ mùnɛ̀ jɛ́ wɔ́ tɛmu è. 26Àa na ŋwúnà nà sɛlɛ̀ nà bàdéò woi ku, kpedeó a su wò nù kínyɛ̀ kpedeó a kève yii eu tɔɔwàì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\