Kàlesìyà 6

1Mì biò nà, nàí ná dè na tàodéè nɛ̀nù mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla Wɔi Nyináà tɛmu è, nà sà má nà bàdè gbǐn wɔ dè sɛlɛ siìn sún gbǐn nɛ̀, nà mà wɔ̀ì wɔ̀ wolo sɛlɛ dɔ̀ɔ̀ èì. Kɛ́ nà siyɛ̀ì wɔ bò kulu lɔ̀mù nù. Ŋwɔnɔ̀ na bulúì nà yá na kùlà kùláì eu kìi kàí. Èì má nyɔìŋ de, nà bùlù ve nu gbaya sɛ̀lɛ̀ nù na nɛ̀ sɛlɛ kɔlɛ́ɔ̀n. 2Nà kàn yii gbǎì. Nà nɛ̀ má dɔ̀ɔ̀ kɛní kaɤáà Kolàì wɔ́ siyadí è, nà dè e bu ŋwànìnù. 3Wòlu wòló wo sɛlɛ̀ èì nù ŋwɔmu wò ŋgelè wò ka wo bului gbǐlàìnù dè wò nɛ̀ wo sɛlɛ̀ dè gbàà. 4Wòlù gbǐn dè wòlù wɔ kìi wɔ bulu wɔ kùlà kùláà nù. È dè má è dè kàí, kɛní wɔ̀ gbɛ̀ ve naà jòŋga selìì wɔ jòwò faáìn ŋwùnù. Kɛ́ wɔ̀ɔ sɔ́wàì wɔni jòwò faáìn wòlù wùlɛ̀ wɔníì wɔ̀ dí è nɛ ya. 5Wòlù gbǐn wɔ̀ dè wòlù wɔ kàn wɔ bulu wɔ gbǎà. 6Wòlu wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ́ dè kalambo sɛ̀lɛ̀ jàdè Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù, lɛ kàí gbǐn é dè jɔ̀ɔ̀, wɔ̀ nì e sún wɔ sɛlɛ siya nyɔɔ́ɔ̀. 7Na kulu de kùláà èe gbǐlàì nà wɔ̀lɔ́ wòlù gbɛ̀ Ŋgàla wɔ nùmáì. Lɛ́ɛ̀ wòlù ka è gbà, è wɔ̀ ka kuma. 8Wòlù gbǐn gbà má wɔ̀lɔ́ wɔ wòlu fuyó dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ jàvà è, wɔ̀ tìi ve wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ faláàn. Kɛ́ wòlu wɔ̀lɔ́ wɔ́ gbà ve wɔ̀lɔ́ é ka Ŋgàla Wɔi Nyina kulu lɔ̀mà, wɔ̀ wɔ̀ tìi ve wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì. 9Àa na sòlì sɛlɛ kàí nɛ̀ ŋwùnù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, dúwai dɛ̀ɛ̀ dè ji jìnù à dè e sunuma wolo jìnù àì má sòlì. 10Dɔɔ ŋwùnù nàí de kewu dè nà jɔ̀ɔ̀, à nà nɛ̀ wòlu gbǐn wɔ̀ì sɛlɛ kàí, e wúlúì bulu bulúì è dè wòló wó dè Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè nù. 11Nà dè jàkun wóó gbààvìíì sanù? Mi bulúì mi faan bèè dè! 12Wòlu wòló wó nɛ̀ wò nɛ̀nàì kaŋa wò dùmà nà kpo eodè, wò jàvá wó nɛ̀ì wòlíì jàvà wò. Wò ka è nɛ̀ sɛlɛ kɔlɛn nɔɔ̀ ŋwùnù. Ŋwɔnɔ̀ dɔ̀ɔ̀ èè dè, wòì jàvá wòlù kamàì wò siin, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wò kamai ve wò siin wò tɛmu má Ŋgàla kòwàì e kàn Kolàì wɔ falan sɛ̀lɛ́ɛ̀ tíì eodè. 13Wòlu wòló bɛ́ɛ́lɛ́ wòó wò kpo eodè dùmà ya, wòo ka kaɤáà nùu wòíì júwà. Wò jàvá nɔɔ̀ wɔ́ dùmà nà kpo eodè dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wo dè jòŋga seli wò nɛ̀ na bulúì nà ŋwunió è wò dùmà nà kpo eodè. 14Kɛ́ miníì, wɔ̀lɔ́ nɔɔ̀ má gbɛ̀ e jòŋga selìì, èè dè nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ falan sɛ̀lɛ́ɛ̀ tíì eodè. Ti dɔ̀ɔ̀ èè nɛ̀ ya màì jídè gbǐn dè ye tàode sɛlɛ̀ gbǐn ŋwùnù, ŋwɔnɔ̀ tàode sɛ̀lɛ̀ gbǐn èì jídè gbǐn dè ye mi ŋwùnù. 15Wò dùmà wòlù kpo eodèò, wòì wòlù kpo eodè dùmàò doo sún gbǐn èì jídè gbǐn dè. Sɛlɛ́ɛ̀ bulu bulúì dè Ŋgàla wɔ̀ tùwà mù wòlu dèèlè mùndí. 16Wòló gbǐn wó ŋwànì ve kaɤa wɔ̀lɔ́ bu, nɛ̀ Ŋgàla wòlúò jòò Ŋgàla bàlà wo jààsɛŋ wɔ nì wò kulu lɔ̀mù faàòn. 17Mi wòíì wúlú kwalaíì dè, wòlù gbǐn èi è nɛ̀ ye ma sà mànɔwɔ mùndí, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, suyɛ́ì dè mìì, èè siya è mà dè kɔnyà Jisɛ̀ wɔ ŋwùnù. 18Mì biò nà, Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ nɛ̀ wɔ sɛlɛ kàí soolóè nàì faáòn. È dè nyɔìŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\