Ibulù 1

1Wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ va nù Ŋgàla siyɛdí nà wòlu laíò bò dúwai tɛ̀gbɛ̀lɛ nù nɛ̀ mùndí wɔ̀ siyɛdí wo bò gbulu tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ nù wɔ kèlì nyɔɔ́ò faàìn nù. 2Kɛ́ tàodéè e de kala sànyai wòló nù, wɔ̀ naà nà bò siyɛ ya wɔ Jííjíɔ̀ faàìn nù, Wɔ̀ saaláà nù Ŋgàla nyàŋgèdí tàodéè. Wɔ̀ wɔ̀ dè wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn, wɔ̀lɔ́ lɛ́ì gbǐn kpóŋ è dè wɔ bèè tàodéè sɛɛnaíì. 3Wɔ̀ wɔ̀ ka Ŋgàla wɔ nɔliíì siya. Wɔ̀ nɔɔ̀ wɔ nyàŋgè nyàŋge kpaíì wolàì Ŋgàla wɔ bulu bulúì. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ ka wɔ wòi nu kewu kewúì tàode lɛ́ì gbǐn eu jìjà kìiàì. Èé wɔ́ kàó wòlíì wo sɛlɛ siíìn wòì sa, wɔ̀ koó De Kewu Gbǐn Ŋgàláà wɔ jìjà faáàn eu. 4Ŋgàla tùwàdí wɔ Jííjíɔ̀ sɛlɛ̀ gbàà e tì tedíò wou mùnɛ̀ jɛ́ nyɛlɛ́ɛ̀ wɔ́ nì è wɔ̀ é dè gbàà e tì wo nyɛlɛ́ì eu. 5Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla wɔ̀ì nɛ̀ è wɔ tedíò sún gbǐn se wɔ́ jì nɛ̀, "Mù dè mi Jí Jííjì, ŋwɔnɔ̀ kɔ̀ɔ̀nù mà mù Te de ya." Kpedeó Ŋgàla kève sɛlɛ tɛmu e kàn wɔ tedíò sún gbǐn wɔ̀ nɛ̀, "Mà dè ve wɔ̀ Te, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ dè ve mi Jí Jííjì." 6Èé Ŋgàla wɔ́ kàdí wɔ Jí ku nyɔɔ́ɔ̀ tiya jìnù dè tàodéè nù, wɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Mi tedíò gbǐn kpóŋ wɔ̀ yá wɔ̀ sɔ̀." 7Àa sɛlɛ́ɛ̀ dè Ŋgàla tɛmudí è e kàn wɔ tedíò, "Ŋgàla ka wɔ tedíò dè sìnyà fìví. Wɔ sìnyà wɔ jòwò nyɔɔ́ò dè kan mɛ̀ŋwu." 8Ŋgàla sedí è wɔ Jííjíɔ̀ bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ̀ nɛ̀, "Mù kada sɛ̀lɛ́ɛ̀, Óó Ŋgàla, è dè ve e dí wɔ́wɔ̀wɔ́. Mù nɛ̀ ve mù kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ mù gbàíòn wou jìjà telembo gbulu nù. 9Mù jàvà ŋgàmáà, ŋwɔnɔ̀ mu jɛ sɛlɛ siìn; Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ Ŋgàla, mù Ŋgàláà wɔ́ kàlàì mù faàn, wɔ nì mù kulu de tili nɛ̀ bɛlɛ bi gbàà, e tì wɔ̀lɔ́ eu wɔ́ nidí è mù bàdéò ku." 10Wɔ̀ tɛmudí è mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Mùí mú dè Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, lɛ́ì gbǐn e tɔidè dùmàíì mù nyàŋgèdí tàodéè, ŋwɔnɔ̀ mù bulu mù faáìn mù nyàŋgàìdí jìjàìndéè. 11Wo gbǐn kpóŋ wò tì ve dè, kɛ́ mù sìɤàì ve e dí. Wo gbǐn kpóŋ wò lɛ̀ɛ̀n ve mùnɛ̀ jújúì. 12Ŋwɔnɔ̀ mù fɔlɔ ve wò nù mùnɛ̀ jogbo. Ŋwɔnɔ̀ wò dìnàì ve èì mùnɛ̀ jújúì. Kɛ́ mùníì mù dè ve nɔɔ̀ mù dède kpaíì wɔ́, mù lɔ̀ɔn fɔŋwúì ě sɛɛnai bi." 13Ŋgàla wɔ̀ì nɛ̀ wɔ tedíò sún gbǐn tan, "Kodè fèlé mi jìjà faáàn eu, è sìɤàìnù mà gbǐlà mù kɔ̀ɔ̀n towóò mù kɔyàì." 14Wòo naà wò de tedíò mu? Wò wò dè nyináò wó dè Ŋgàla wɔi jòwàìnù. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ ka wò tiya wò mà wòlúò wòì wó dè wòlù wo sà sɛlɛ nu wolo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\