Ibulù 10

1Jusíò wo kaɤáà èè dè nɔɔ̀ sɛlɛ ŋgàmáà e nyínɛ́ì, kɛ́ mǔ è nù sɛlɛ ŋgàmáà bulu bulúì sa é dè wòlù e jì. Saaɤa kɔlɛ́ɔ̀n nɔɔ̀ wò ka è sa wɔ́ tèì kwali tèì eu. Jɛ́ naà mu kaɤáà gbɛ̀ e nɛ̀ì wòló wó dè Ŋgàla bo jìnù wo dè mùnɛ̀ jɛ́ é ŋwùwá wɔ́ de? 2Èe deo má Ŋgàla sɔ̀ nyɔɔ́ò nàndí èì wòì dè wo sɛlɛ siíìn ŋwùnù, kɛní wo kulúì èe jio wo se de wò dè sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀ò. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wo woloo saaɤa sa sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì. 3Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ é dè, tèì kwali tèì eu, saaɤáì wòlíì ka è sa èè ka è nɛ̀ wo kulu ŋwàlà wo sɛlɛ siíìn nù. 4Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, bùye gbàà nɛ̀ wùye tòyò èì e nɛ̀ì gbɛ̀ sɛlɛ siìn wolo wòlìì. 5Wɔ̀lɔ́ bulu ŋwùnù, èé Kolàì wɔ́ kàdí tàode e nu ji dè wɔ̀ sedí è Ŋgàla wɔ̀ nɛ̀, "Mùì saaɤà lɛ̀ì nɛ̀ saba lɛ̀ì jàvà, kɛ́ mù wòlu kpuja dɛɛ nyàŋgè nɛ̀ ya mi ŋwùnù. 6Nɛ̀mɛ kin kin saba lɛ̀ èe ka mù kulu lɔ̀mà kpedeó e kève saaɤáì dè é ka wòlíì sɛlɛ siìn nù sa. 7'Àa mìí má dè, Óó Ŋgàla, mà nɛ̀ wɔ̀lɔ́ mú jàvá má nɛ̀ è mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ wó sàada è e kàn mì kaɤa jàkúìn nù.' " 8E ku nyɔɔ sepáà nù wɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Saaɤà lɛ̀ì, saba lɛ̀ì nɛ̀ nɛ̀mɛ kinya mù bendéè eodè, e kanàì dè sɛlɛ siin nu wolo saaɤa, mùì e sún gbǐn jàvà kpedeó e kève mù kulu lɔ̀mà." Wɔ̀ tɛmudí wɔ̀lɔ́ jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wó ka saaɤai wòló sa mùnɛ̀ jɛ́ kaɤáà tɛmu è. 9Edèè wɔ̀ tɛmudí è mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Àa mií má dè, Óó Ŋgàla, mà nɛ̀ mù kului sɛ̀lɛ́ɛ̀." Dɔɔ ŋwùnù Ŋgàla wɔ̀ saaɤai wòló ni gbǐn dí sa ya, wɔ kwali Kolàì wɔ saaɤa dòò gbǐn bèwu. 10Èé Jisɛ̀ Kolàì wɔ̀ nɛdí wɔ̀lɔ́ gbǐn Ŋgàla jàvàdí wɔ nɛ̀ è, nàndí gbǐn èì nàì dè ye sɛlɛ siin wɔni gbulu nù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Kolàì saaidí wɔ bulu saaɤà to kɔlɛ̀n nù. 11Jusi saaɤa sa nyɔ̀ɔ̀ gbǐn wɔ̀ ka ŋwúnù wɔ jòwò wɔ jòwóì sànyà gbǐn nù, wɔ̀ dè nɔɔ̀ saaɤa kɔlɛ́ɔ̀n sa kéléŋ. Kɛ́ saaɤai wòló sún gbǐn èì wòlii sɛlɛ siin saì gbɛ̀. 12Kɛ́ Kolàì sadí dúwàì gbǐn nu saaɤa to kɔlɛ̀n nù sɛlɛ siìn gbǐn ŋwùnù. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ kodí Ŋgàla wɔ jìjà faáàn eu. 13Va naà wɔ̀ dè konù, wɔ dè Ŋgàla tuwà è sìɤàìnù wɔ̀ gbǐlà wɔ̀ kɔ̀ɔ̀n towóò wɔ̀ kɔyàì. 14Saaɤa kɔlɛ́ɔ̀n saaláà nù wɔ̀ è nɛ̀ ya wòló wó dè Ŋgàla wɔ faan jèe wòlìì wo dè mùnɛ̀ jɛ́ é ŋwùnwà wó dè dúwàì gbǐn jàdè. 15Ŋgàla Wɔi Nyináà pɛ́ wɔ̀ó è nà se ya sɛ̀lɛ wɔ̀lɔ́ dè ŋgàma. E ku nyɔɔ sepáà dè wɔ̀ nɛ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀, 16"Àa sɛlɛ́ɛ̀ dè má dè e nu dùmài jìnù wo ŋwùnù sànyáì nù é dè ji jìnù. Mà kwali ve mi kaɤáì wo kulúì nù, ma sàada è kulúì èì." 17Wɔ̀ tɛmu mùndí è wɔ̀ nɛ̀, "Mǎ wo sɛlɛ siíìn nɛ̀ wo kùlà kùla siíìn màlùŋ dùmà ye gbǐn tàodè." 18Ŋwɔnɔ̀ èé sɛlɛ siin wòló wo nu tǔn è dí te ya, èì ŋwùwà ye naà mùndí wòlù sa saaɤà woi sɛlɛ siin sa ŋwùnù. 19Dɔɔ ŋwùnù mì biò nà, Jisɛ̀ wɔ faláàn ŋwùnù gbulu dè naà nà jɔ̀ɔ̀ Ŋgàla wɔ kǐna díì bɛ ŋwùnù. 20Wɔ̀ gbulu dèèlè kali ya nà ŋwùnù, lɔ̀ɔn fɔŋwù gbulúì, bo ŋwɔu jújúì saaláà nù, dɔ̀ɔ̀ èè dè wɔ kpujáà. 21Saaɤa sa nyɔ̀ɔ̀ gbàà dè nà jɔ̀ɔ̀ wɔ́ dè Ŋgàla wɔ bóè ku. 22À nà dàì Ŋgàla wɔ̀ì vɛ mu, kului kàí, à funà wɔu faan kulu wɔ̀lɔ́ nù é dè èì kalàìŋ e kanàì dè jɛi wòló wó sɔlàì èì nímí sǎŋgè sǎŋge fófó. 23Ei kulu kàláà dè nà jɔ̀ɔ̀ à nà kan è dè kpáán èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, à gbɛ̀ ve Ŋgàla funà à nɛ̀ nu kulu tùíì wɔ́ nì è wɔ̀ kànàì ve eu. 24À kpada yii sɛlɛ̀, à mà yiì siya yiì jàvà nɛ̀ mùndí à dè yii sɛlɛ kàí nɛ̀. 25Nà jainù èe nyíní gbàdàì sɛ̀lɛ ŋwùnù, mùnɛ̀ jɛ́ wòlíì téŋ wó dè nɛ̀nù. Kɛ́ à nà kálà yii kulu naà, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ ji sànyáà dè ve dàìnù. 26Kɛ́ nà kulùì kàmá kàlùn e kàn ŋgàmáà, ŋwɔnɔ̀ a kándàì nɔɔ̀ sɛlɛ siin nɛ̀ì, saaɤa wùlɛ soolo gbǐn ě nà sɛlɛ siíìn nài saì gbɛ̀. 27Kɛ́ wɔ̀lɔ́ é teì jèè èè dè, a kodè kulu fèdà eu jìjà a dè sɛlɛ nu seli sànyáà nɛ̀ kan gbàáà é dè wòló java jìnù wó jɛì Ŋgàla. 28Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn seelei sɔn kpedeó taàn wó tɛmu ve è wò nɛ̀ e nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ó Mosè wɔ kaɤáà nùu wòíì júwà, wŏ wɔ jààsɛŋ bàlà, wò java ve e nyɔɔ́ɔ̀. 29Wɔ̀lɔ́ ŋgelè wɔ́ sa ve Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀ jàdè faàìn wŏ wɔ̀ dè ŋwúnà. Nyɔìŋ nɔɔ̀ wò nɛ̀ ve wɔ̀lɔ́ wɔ́ júwàì ve sɛlɛ nu dùmài dèèléè e tòyóè sɛlɛ kɔn. Sɛlɛ kɔlɛ́ɔ̀n nɔɔ̀ èè nɛ̀ ve wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ tɛmu ve sɛlɛ siìn e kàn sɛlɛ kàí soolóè e Nyináà. Nà kùlà nɔɔ̀ kulu dè jɛ́ e nyɔɔ́ɔ̀ wɔ ku sɛlɛ̀ saáà é dè ve nù siìn. 30À sì wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ tan dí, "Teàì mì sɛlɛ̀ gbǐn tǔn sa sɛ̀lɛ̀. Mì mà bì ve e tǔn sa." Wɔ̀ nɛ̀ mùndí, "Mìí má dè Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ mà seli ve mì gbàíòn wo sɛlɛ̀ nù." 31È dè kpalo wòlù bùlù má sɛlɛ̀ nù Ŋgàla jɔ̀ɔ̀. 32Nà kùlà kulu dè jɛ́ ná dedí e ku nyɔ̀ɔ̀ sepáà nù. Èé Ŋgàla wɔ dí de mɔ̀lì mɔ̀líì é kàdí na bò jì sànyai dòò nù, nà mànɔwɔdí sɛlɛ́ì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ì jɔ̀ɔ̀, ŋwɔnɔ̀ wòlu faàìn èì dí nau tì gbulu sún gbǐn nù. 33Wò sadí nàì bɛlɛ wo kamàì nà siìn gbani tidì, ŋwɔnɔ̀ nà kàdí na bulùì nyàŋgè nɛ̀ nà bùlù wòló tidì wó dedí wo siin kamàìnù. 34Nà mànɔwɔdí nɔɔ̀ mùnɛ̀ kpindi nyɔ̀ɔ̀ò, ŋwɔnɔ̀ èé wó sadí na de kìi lɛ́ì gbǐn nà jɔ̀ɔ̀, nà dùmàdí è jàdè faàìn kulu de tili nù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nà sìdí è nà nɛ̀ lɛ wùlɛ̀ì dè nà jɔ̀ɔ̀, ŋwɔnɔ̀ è sìɤàì ve nà jɔ̀ɔ̀ wɔ́wɔ̀wɔ́. 35Na jainù èe nyíní, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, de kwalàì lɛ kàí gbàà è dè nai ku. 36Kɛní nà yá kulu kálí, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve na nɛ̀ Ŋgàla wɔ kului sɛ̀lɛ́ɛ̀ na sà wɔ̀lɔ́ e na sa lɛ́ɛ̀ wɔ́ nidí e nu kulu tùíì. 37Mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla jàkúìn ka è tɛmu è nɛ̀, "E dí biyò kàmá nù jèɤè, wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dè wòlù wɔ jì, wɔ̀ jì ve, wɔ̌ kùlù tiya. 38Mi telembo wòlúò bɛ́ɛ́lɛ́ wò funai ve è, wo nɛ̀ tàode bulu bulu. Kɛ́ è dè má wo sún gbǐn wò kpolu má dè wo sɛlɛ siíìn nù, kɛní mi kùlu ě e nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì lɔ̀màì." 39Àì wòlúò dè wó ka jèdè kpelàì wo sɛlɛ siìn nù wo màlùŋ. Kɛ́ à funàì Jisɛ̀, ŋwɔnɔ̀ nà sɛ̀lɛ nu wolo wolòì dè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\