Ibulù 11

1Ŋgàla wɔu faan funa èè dè, mu funàì wɔ̀lɔ́ á kàlà èì kulu mɛndɛ gbǐn ě èì dè nɛ̀ mùndí a júwàì sɛlɛ́ɛ̀ ŋgàma wòlù èe sa è. 2Wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ va nù jijíò wo Ŋgàla wɔu faan funa sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù Ŋgàla dùmàdí sɛlɛ́ì jàdè faàìn wó nɛdí è. 3Ŋgàla wɔu faan funa ŋwùnù, à ka èì ndè sa à nɛ̀ wɔ̀ nyàŋgàìdí tàode lɛ́ì gbǐn wo wòíì. Dɔɔ ŋwùnù lɛ́ɛ̀ á kà è sa, wɔ̀ nyàŋgàìdí lɛ́ɛ̀ àa ka è sa. 4Èé Ebɛ̀ funadí Ŋgàla wɔu faàn, Ŋgàla dùmàdí wɔ saaɤáà lɛ́ɛ̀ jàdè faàìn e tì Kiìn wɔu. Ebɛ̀ wɔ Ŋgàla wɔu faan funa sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù, Ŋgàla júwaidí wɔ̀ telembo nyɔ̀ɔ̀, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Ŋgàla dùmàdí wɔ saba lɛ́ɛ̀ jàdè faàìn. Ŋgàla wɔ bulúì wɔ̀ dùmàdí wɔ saba lɛ́ì jàdè faàìn. Ebɛ̀ wɔ Ŋgàla wɔu faan funa sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù, wɔ̀ ka nɛnɛ̀ siya nà bò jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ dí falan ya. 5Ŋgàla wɔu faan funa èè nɛdí è Inà wɔ̀ì dí tàode wɔ̀lɔ́ falan sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù kɔ̀ìn. Kɛ́ wò gbayadí wɔ̀ Ŋgàla bò, ŋwɔnɔ̀ wòlu sún gbǐn èì dí wɔ̀ saì gbɛ. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla kàdí wɔ̀ gbaya wɔ bò. Ŋgàla jàkúìn ka è tɛmu è nɛ̀, "Inà lɔ̀mà dí nɛnɛ̀ Ŋgàla kulu pɛ́, wo kìyá wɔ̀ gbaya wɔ bò." 6É wolòì Ŋgàla wɔu faan funa jèdè, wòlù wɔ̀ì Ŋgàla kulu lɔ̀màì gbɛ̀. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ ka Ŋgàla bò jì, wɔ̀ yá Ŋgàla wɔu faàn funa, wɔ̀lɔ́ Ŋgàla dè tàodè nɛ̀ mùndí wɔ̀ ka wòló lɛ kàí nì wó ka wɔ̀ dè kìi. 7Ŋgàla wɔu faan funa èè nɛdí è Nowà wɔ nyìnì Ŋgàla wɔ kpiìn wòíì é kàìn e ku va nù sɛlɛ́ì téŋ wɔ̀ì dí e sa de. Wɔ̀ nyìnìdí Ŋgàla wɔ wòì wɔ nyàŋgè ní eodè kei gbàáà é sadí nɛ̀ wɔ sandoóò jòò sɛlɛ̀ nù. Gbulu wɔ̀lɔ́ nù wɔ̀ sadí tàodéè nu nyɔɔ́ò wo nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ èì bɛlɛ, ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla júwaidí wɔ̀ telembo nyɔ̀ɔ̀ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ funadí wɔu faàn. 8Ŋgàla wɔu faan funa ŋwùnù Ebilayɛɛ̀n nyìnìdí Ŋgàla wɔ wòì èé wɔ́ jívidí wɔ̀, wɔ̀ bɛ̀ tàvi dɛ̀ɛ̀ nù Ŋgàla wɔ́ nɛdí wɔ̀ nì ve wɔ̀ ku. Wɔ̀ dɔdí wɔ dè bɛ̀ jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ̀ì dí sì feé wɔ́ dedí wòlù wɔ bɛ̀. 9Ŋgàla wɔu faan funa ŋwùnù tàvíì wɔ́ nidí e nu kulu tùíì Ebilayɛɛ̀n, dɔ̀ɔ̀ kodí è nù mùnɛ̀ namu nyɔ̀ɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ Ebilayɛɛ̀n wɔ bóè dedí fàgbò nyɔìŋ nɔɔ̀ è dedí Aisè nɛ̀ Jekɔ̀ wò pɛ́ nu kulu tù kɔlɛ́ɔ̀n e dedí nɔɔ̀ wo ŋwùnù. 10Ebilayɛɛ̀n dedí jɛ̌ɛ̀ kude kìinù Ŋgàla wɔ bulúì wɔ́ nyàŋgèdí e nɛnɛ̀ kpaíì wɔ tawo è. Jɛ wɔ̀lɔ́ è dè e koai wɔ́. 11Ŋgàla wɔu faan funa ŋwùnù Ebilayɛɛ̀n wɔ̀ kɔ̀màdí jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ́ kàdí lɛ̀ɛ̀n, ŋwɔnɔ̀ Selà pɛ́ dedí bà nyinɔ̀. Wɔ̀ funaidí è wɔ̀ nɛ̀ wɔ̀lɔ́ Ŋgàla wɔ́ nidí e nu kulu tùíì, wɔ̀ nɛ̀ ve è. 12Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ Ebilayɛɛ̀n wɔ́ kàdí lɛ̀ɛ̀n kɔfɛ́ kɔfɛ́, jiji wɔ̀lɔ́ wɔ́ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu nyɔɔ́ò tùmùdí mùnɛ̀ jɛ́ soikwaíì dè jìjàìndéè nɛ̀ mùndí jɛ́ joliíì dè é dè júwó wɔi fandɛ́ɛ̀ wɔ̀lɔ́ wòlù sún gbǐn èì e tèì gbɛ̀. 13Wòlu wòló gbǐn sìɤàìdí Ŋgàla wɔu faan funà sɛ̀lɛ́ɛ̀ bu wo falan. Lɛ́ì Ŋgàla wɔ́ nidí wò e nu kulu tùíì wòì dí è sa. Kɛ́ wò bidí e sa e ku va nù wo dùmà è jàdè faàìn, ŋwɔnɔ̀ wo bulu wò tɛmudí è kpáú wò nɛ̀ wò dè namu nyɔ̀ɔ̀ò tàodéè nù dúwai kɛlɛ jàdè. 14Wòló wó ka sɛlɛ doo towóì tɛmu, wò ka è nɛ̀ a sà èì ndè wɔ̀lɔ́ wò dè wo bulu wo koàì tàvi de kìi ŋwùnù. 15Wòì kulu de kùlànù dè e kàn tàvi wɔ̀lɔ́ wɔ́ wolodí è nù. Èe deo má wò kùlà kulu dè e kàn feé wó wolodí kɛní wòo gbɛdí gbulu saì wo kpelàì jèdè. 16Kɛ́ tàvi kàí dɛɛ soò dè wòì, èè dè Ŋgàlaò jɛ tàvíì. Ŋwɔnɔ̀ tɛ̀ɛ̀mì èì Ŋgàla wɔ̀ì dè wò jívai má wɔ̀ wo Ŋgàla, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ jɛ gbàà nyàŋgè ya wo ŋwùnù. 17Ŋgàla wɔu faan funa nɔɔ̀ è nɛdí è Ebilayɛɛ̀n wɔ́ sadí wɔ jííjíɔ̀ Aisè èé Ŋgàla wɔ́ sɛdí wɔ̀ nù. Ebilayɛɛ̀n wɔ̀ wɔ̀ dè wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ Ŋgàla nidí wɔ̀ e nu kulu tùíì. Ŋwɔnɔ̀ Ebilayɛɛ̀n kàdí wɔ bului nyàŋgè nɛ̀ wɔ̀ sa wɔ jííjì kɔlɛ́ɔ̀n. 18Ŋgàla sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Aisè wɔ̀ faàìn nù mà nì ve mù mù kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu nyɔɔ́ò má nió wo nu kulu tùíì mù." 19Ebilayɛɛ̀n sìdí è wɔ̀ nɛ̀ Ŋgàla gbɛ̀ ve wɔ jííjíɔ̀ Aisè wɔ de júwàì falan jɔ̀ɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ à gbɛ̀ e tɛmùì à nɛ̀, Ebilayɛɛ̀n sàdí Aisè wɔ lɔ̀ɔn fɔŋwúì jèè. 20Ŋgàla wɔu faan funa ŋwùnù, Aisè gbɛ̀lɛ̀dí Jekɔ̀ nɛ̀ Iisɔ̀ sɔn e ku va nu ŋwùnù. 21Ŋgàla wɔu faan funa nɔɔ̀ è nɛdí è Jekɔ̀ wɔ gbɛ̀lɛ̀ Josɛ̀ wɔ wóó jííjíò wɔ kìyá falan. Wɔ̀ gbidí wɔ namàì kudúì eodè wɔ sɔ̀ Ŋgàla. 22Ŋgàla wɔu faan funa è nɛdí è èé Josɛ̀ wɔ́ kàdí falan jìnù dè, wɔ siyɛ e kàn Esulɛ nyɔɔ́ò wo Ijɛ tàvíì wolo sɛlɛ́ɛ̀ nɛ̀ jɛ́ wó nɛ̀ ve wɔ kúìn. 23Ŋgàla wɔu faan funa nɔɔ̀ èè nɛdí è Mosè wɔ̀ gbàìòn wó kìimadí wɔ̀ kewui taàn jàdè èé wó kɔ̀màdí wɔ̀. Wò sìdí è wò nɛ̀ wɔ̀ dè jí kàí gbàà, ŋwɔnɔ̀ wòì dí ŋwààmù dè wɔ̀lɔ́ é nɛ̀ ve wò wò sòlì má kadáà nùu wòíì júwà. 24Ŋgàla wɔu faan funa nɔɔ̀ èè nɛdí è èé Mosè wɔ́ kalaidí nyɔ̀nàò wɔ̀ì dí jàvá wó jì tan wɔ̀ dè Ijɛ kadáà wɔ jí nyíínɔ́ɔ̀ jí. 25Wɔ̀ jàvàdí nɛ̀ Ŋgàla nyɔɔ́ò jòò wo sà mànɔwɔ, e tì kului nu nɛ̀ eu sɛlɛ siìn nù dúwai kɛlɛ jàdè. 26Wɔ̀ sìdí è wɔ̀ nɛ̀ mànɔwɔ sà Wòlúɔ̀ ŋwùnù Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn è dè kàí dí tìti e tì lɛkwaíì gbǐn eu é dedí Ijɛ tàvíì nù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ sǐn dedí sɛlɛ kàí ku é dè ji jìnù. 27Ŋgàla wɔu faan funa nɔɔ̀ è nɛdí è Mosè wolo Ijɛ tàvíì nù kɛ́ wɔ̀ì dí kadáà wɔ sɛlɛ kulu jì sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwàmùnù dè. Mùnɛ̀, wɔ̀lɔ́ wɔ́ sadí Ŋgàláà wòlù èe ka wɔ̀ sa gbǐn tàodè, dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ì dí jèè bɛ̀àì. 28Ŋgàla wɔu faan funa nɔɔ̀ èè nɛdí è Mosè wɔ́ dùmàdí Jusíò wou Falan Jíyà Gbǐdíì tɔidè, wɔ tɛmu è wo gbà tòyóè kpúŋwúì gbǐn èì, wɔ̀lɔ́ Wòlù java Tedíɔ̀ wɔ̌ jì Esulɛ nyɔɔ́ò wo jííji ku nyɔɔ́ò java. 29Ŋgàla wɔu faan funa nɔɔ̀ èè nɛdí è Esulɛ nyɔɔ́ò wó kɔ̀ìn dí Júwó Tàáàn nu wò jíyà è mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ é dè kèi suyɛi. Èé Ijɛ tàvíì nu nyɔɔ́ò pɛ́ nɛdí wò sɛ e dí, níì kɔin dí wo eodè. 30Ŋgàla wɔu faan funa nɔɔ̀ èè nɛdí è kolo gbàáà é kamaidí Jɛleko jɛ̌ɛ̀ eu é wàlùdí èé Esulɛ nyɔɔ́ò wó kàdí èì sììn kùlùì dɔ́wɔ́ jàdè. 31Ŋgàla wɔu faan funa nɔɔ̀ èè nɛdí è wòì dí bàdè sɛ̀lɛ̀ tu nyinɔ́ɔ̀ Leyà java, èé wó dedí wòlíì javanù, wó sòlìdí Ŋgàla wɔ wòi nyìnì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ dùmàdí ŋwɔváò jàdè faàìn kàí. 32Mà bɛ̀àì nɛnɛ̀ ku? Dúwai tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ èì e dí dè má jì siyɛ e Kedìyɔ̀n, Bɛlà, Samisìn, Jɛfetà, Dèèvé nɛ̀ Samìyɔ̀ e kanàì dè Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò gbǐn. 33Ŋgàla wɔu faan funa ŋwùnù wò kɔ̀nàìdí tàvíì gbǐn wo kelì wò. Wò kùlàdí kùla kàí dɔ̀ɔ̀ è jàvàdí Ŋgàla nì wò wɔ̀lɔ́ wó nidí e nu kulu tùíì wò. Wò nɛdí è jààsulúò wo kalà wo ŋwɔ́ì. 34Wò lɔmà kan gbàa dí tìti wo tavà sǔdè wŏ jì wò funú gbàà javàì. Wo jainù e nyíní nyíní èè dedí, kɛ́ wò kàdí naà jainù bi. Wò kewudí dè kɔ̀ɔn kɔ̀nù wò kelì tàvì wùlɛ nu sɛ́njɛlɛ́ò. 35Ŋgàla wɔu faan funa ŋwùnù, nyinɔ́ò wò gbàíòn falan dí wò dɔdí dè falan jɔ̀ɔ̀ wo jì wo bò jèè. Wò sìɤàìdí téŋ mànɔwɔnù wo falan. Wò nɛdí wŏ sɛlɛ nu wolo sɛ̀lɛ̀ jàdè faàìn dùmà, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò jàvàdí wo dɔdè falan jɔ̀ɔ̀ kàí nù. 36Wò sadí téŋ nù nyàmà, wo bìlì wò wo mùwà téŋ wo mɛni wò kpindi bò nù. 37Wò sìɤàìdí téŋ túúlíì tavànù wo falan, wo kamu wò wò seli wò nù kɛlɛi sɔn, wo javàì téŋ funú gbàà. Wò bidí sììnù dè, bɛya bɛyai kun nɛ̀ wùye kun èè dedí woi jújúì. Wò kómbodí wo dè mùndí wo mànɔwɔ wo dè wo siin kamàì. 38Tàodéè èì dí pɛ́ dí kàí dè wo ŋwùnù. Wò dedí nɔɔ̀ namunù wo dè sijɛ́ì nɛ̀ kèì gbààvìíì nù wo dè kpala wúì nɛ̀ wu gbààvìíì nu fun mùnɛ̀ wòló kɔ̀ɔ̀n é sa wo jojɛ wo tava sǔdè. 39Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ seelei kàí dedí wòlu wòló gbǐn jɔ̀ɔ̀ wo Ŋgàla wɔu faan funa sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù, wòì dí wɔ̀lɔ́ sa Ŋgàla nidí e nu kulu tùíì. 40Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla wɔ̀ naà e nù dùmàì ya wɔ̀ nɛ̀ sɛlɛ kàí dí tìti gbàà. Wɔ̀lɔ́ wɔ́ dùmàì è nù èè dè à wòlu dòò jòò a dè mùnɛ̀ jɛ́ wɔ́ jàvá á dè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\