Ibulù 12

1Èé seele wòi ni nyɔɔi wòló gbǐn wò nàu kamàì ya, à nà sa sɛlɛ́ì gbǐn nù faàn é gbɛ̀ ve nà dè kaìn, e kanàì dè sɛlɛ siíìn é ka nà dè kan kpáán. Ŋwɔnɔ̀ à nà mɛni sɛlɛ̀ kulu jèè à kɔ̀n è. 2À nà kàlà Jisɛ̀ wɔ̀ì kulu, wɔ̀í nà Ŋgàla wɔu faan funà sɛ̀lɛ́ɛ̀ tɔidè kodí wɔ̀i nɛ̀ mùndí e wúlú kwala ve wɔ̀ì. Sɛlɛ̀ kàí kulu de tilíì ŋwùnù é dedí wɔi ku, wɔ̀ kálidí kulu wɔ dùmà wɔ falan sɛ̀lɛ̀ jàdè faàìn tíì eodè. Wɔ̀ì dí bɛ́ɛ́lɛ́ kpada e kàn bɛlɛ́ɛ̀ è wolo ve wɔ̀ì falan dɔɔ towóè ŋwùnù. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ dè naà Ŋgàla wɔ kada kpóè e jìjà faáàn eu teema konù. 3Wɔ̀lɔ́ nɛ̀ ve nà kulu de kùláà nɛ̀ na kulúì ě jèè bùlù èè dè nà sɔ́wàì nɛ̀mu nani sɛlɛ taàn wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔníì wɔ́ kálidí kulu sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔɔ́ò jɔ̀ɔ̀ wó dedí wɔ bò kɔ̀nàìnù. 4Ná gbidí sɛlɛ siin bo kɔ̀nàì, nàì nɛdí dɛ̀ɛ̀ tili ná tolu falan wù ku. 5Kulu kálà wòíì Ŋgàla wɔ́ ka è nà se mùnɛ̀ wɔ wóó, e díwòò è nà wúlú nù tì ya? Wɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Mi jíɔ̀, Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ dè má mù ku sɛlɛ sanù, ka júwàì e sɛlɛ̀ faàn kɔlɛ̀n. Ŋwɔnɔ̀ mù kulúì e bùlù jèè wɔ̀ kpiìn má mù. 6Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ ka wòlu gbǐn ku sɛlɛ sa wɔ́ jàvàì wɔ̀, wɔ siya wɔ jííji wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ́ dùmàì wɔ̀ jàdè faàn wɔ̀lɔ́ é ŋwùwá wɔ́ nɛ̀ì." 7Nà kálí kulu nà téɔ̀ wɔ wòlù ku sɛlɛ saáà jɔ̀ɔ̀. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de na mànɔwɔ sàáà ka è siya wɔ̀lɔ́ Ŋgàla dè na kùlàìnù mùnɛ̀ wɔ wóó jííjìì. Jííjìì dè e dí wɔ̀lɔ́ wɔ̀ te wɔ̀ì nɛ̀ wɔ̀ ku sɛlɛ̀ sa? 8È dè má wɔ̀ì nà ku sɛlɛ̀ sa, mùnɛ̀ jɛ́ wɔ wóó jííjìì wó dè, kɛní nàì wɔ wóó jííjii bulu bulu dè, kɛní nà dè ŋwɔnya wóó saja. 9Nà tàode wɔ̀lɔ́ e nu téò woníì, wò ka nà ku sɛlɛ̀ sa ŋwɔnɔ̀ a bì wɔ tɛ̀ɛ̀mì. Àì wòlù dè a bì nà Téɔ̀ tɛ̀ɛ̀mì wɔ́ dè Ŋgàlaò jɛ e tì wou a nɛ̀ tàode? 10Nà tàode wɔ̀lɔ́ e nu téò ka nà ku sɛlɛ̀ sa dúwai kɛlɛ jàdè, mùnɛ̀ jɛ́ wó jàvàì. Kɛ́ Ŋgàla ka wɔníì nɛ̀ nà bulu nà sɛlɛ kàí ŋwùnù, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve è a wolàì Ŋgàla. 11Sɛlɛ ku saáà é dè naà jìnù fáálíìn e sɛlɛ wolo mùnɛ̀ sɛlɛ tààn. Kɛ́ e dí kàmá kpɛɛn dè wòló wó káli ve kulu è jɔ̀ɔ̀ wo sa ve kulu lɔ̀mù nɛ̀ telembo é dè e màyɛ́ɛ̀. 12Nà gbaya na faain nu nyíní nyíníì jìjà, nà kava na kowúlú bɛ̀ɤɛ̀ bɛ̀ɤɛ́ì nù. 13Nà namàì gbulu e de folì folíì nù, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve na kɔya juwa juwáà ě jì eu wolàì, kɛ́ è bawò. 14Nà kewu dè kulu lɔ̀mù dè nà wòlù gbǐn jòò na tidì, nà kùlà Ŋgàla kùlà na tàodéè nù. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì ve sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nɛ̀ wɔ̌ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ sa. 15Nà kìi na bulu eu, na sún gbǐn nàa nì Ŋgàla wɔ sɛ̀lɛ kàí soolóè budè ku. Nà kìi na bulu eu nàa ŋwuni è sìni siìn e tolu nà tidì, ě jì nà sɛlɛ tààn jà e nyùmà nà. 16Nà kìi na bulu eu wɔ̀lɔ́ na sún gbǐn na funà nyinɔ̀ wùlɛ̀ nai jèè kpedeó na sún gbǐn na wolo Ŋgàla sɛ̀lɛ́ɛ̀ bu mùnɛ̀ jɛ́ Iisɔ̀ wɔ́ nɛdí. Jìlɛ jì ji kɔlɛ́ɔ̀n ŋwùnù, Iisɔ̀ sadí wɔ jí ku nyɔɔ dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ sɔŋwɔ̀ wɔ jèèkaláà wɔ̀ì. 17Èé dɔ̀ɔ̀ é kàdí nɛ̀, na bulúì nà sì è, wɔ̀ jàvàdí naà wɔ̀ te wɔ gbɛ̀lɛ̀ wɔ̀. Kɛ́ wɔ̀ te wɔ̀ì dí è ŋwuni èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀lɔ́ Iisɔ̀ nɛdí è, gbulu èì dí e dí dè ye wɔ́ jì èì dìnàì, jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ́ dedí e de sǐn nu mɛ̀ŋwu de kìàìnù. 18Nàì Esulɛ nyɔɔ́ò wolai wó jidí lɛ́ɛ̀ doo wó gbɛdí ei nde saì dɔ̀ɔ̀ dè kèì gbàáà Sanàì jàdè kan dí tìti gbàáà dedí èì, kpindi dí tìti gbàáà nɛ̀ fìví dí tìti gbàáà. 19Nàì nɛ̀ puu wòì èì nyìnì nɛ̀ mùndí na nyìnì wòíì èì wòló wó nyìnìdí èì wò dè kɛn nì è tonù. 20Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòì dí kaɤa wòi é kálí é nɛdí, "Nɛ̀mɛ̀ bɛ́ɛ́lɛ́ kɔ̀ìn má kèì wɔ̀lɔ́ èì wò yá wɔ túúlíì tavànù sìɤàì wɔ̀ falan." 21E dí è nyanàdí èì, dí tìti, dɔ̀ɔ̀ ŋwùnù Mosè tɛmu dí è wɔ̀ nɛ̀, "Ŋwààmù è mì júwà ya ma dè tìnì." 22Kɛ́ naníì nà naà ja kèì gbàáà Sanyɔ̀ jàdè Ŋgàla wɔ jɛ gbàáà é dè è wúlú wó ka è tan Ŋgàlaò jɛ Jèlusàlɛ̀ŋ, feé Ŋgàla wɔ̀ tedíò tùmùì wo kwalàìnù. 23Nà Ŋgàla wɔ wóó jííji ku nyɔɔ́ò wo kulu de tili gbaniíì nù ja, wòló wò nyɛlɛ́ì e sàada sàada è dè Ŋgàlaò jɛ Ŋgàla. Nà Ŋgàla bò ja, wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè sɛ̀lɛ̀ e nu seli nyɔɔ́ɔ̀ wòlíì gbǐn ŋwùnù, nà jì wòlu kàíò wo nyináò bò wó tùwàdí wò jɛ́ Ŋgàla jàvá wó dè. 24Nà Jisɛ̀ bò ja wó dè sɛlɛ nu dùmài dèèléè ku, na jì mùndí tòyóè bò wó gbà è dè wɔ̀lɔ́ é ka Tedí Kàí gbàà tɛmu e tì Ebɛ̀ wɔni tòyóè eu. 25Nà kìi na bulu eu vɛ mu, nǎ jì wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wòíì jàdè wúlú sa wɔ́ ka siyɛ. Wòló wó nɛdí wŏ Ŋgàla wɔ tedíì wòì nyìnì tàode wɔ̀lɔ́ nù, kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ èì dí sɛlɛ tààn jɔ̀ɔ̀ wolo. Nà pɛ́ ǎ sɛlɛ̀ nù wolo à nɛ̀ má ǎ nɔidè tuwa wɔ̀lɔ́ Nyɔɔ́ɔ̀ wɔu wɔ nà kpiìn wòíì ka Ŋgàlaò jɛ wolo? 26Dúwai dɔ̀ɔ̀ nù wɔ wòíì dúladí tàvíì dè, kɛ́ wɔ̀ e nu kulu tu ni ya wɔ̀ nɛ̀, "Màì nɔɔ̀ tàvíì kɔlɛ̀n de dúlà ji jìnù dè mùndí, kɛ́ mà dúlà ve jìjàìndéè pɛ́ dè." 27Wòi wòló "è te e dí kɔlɛ̀n mùndí" è dè e nà siyànù wɔ̀lɔ́ nyɔkɔíìn gbǐn wó nyàŋgè è é dè tàodéè nù é ka dè dúlò wɔ̀ saai ve e dí. Wòló ŋwɔnɔ̀ wo ka dè dúlò wò sìɤàì ve e dí. 28Èé á dè kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ jàde faàìn dùmànù èe dúlò dè gbǐn tàodè, à sa Ŋgàla màmà tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà à nà sɔ̀ wɔ̀ gbulu wɔ̀lɔ́ nù é lɔ̀mà ve wɔ̀ kulu. 29Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla wɔ sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ wùlà gbài nu kan. Wɔ̀ ka lɛ́ì gbǐn kinya é dè wɔi ku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\