Ibulù 13

1Na gbǐn nà kándàì yii jàvàì mùnɛ̀ biò Jisɛ̀ wɔ ŋwùnù. 2E díwòò è sìɤàì na wúlú nù, nà dùmà namu nyɔ̀ɔ̀ò jàdè faàìn na bóì nù. Wòlíì téŋ wò nɛdí è wo dùmà Ŋgàla wɔ tedíò jàdè faàìn wo bóè nù kɛ́ wòì dí è sì. 3Nàa wɔ̀yà wúlú nù e kàn wòló wó dè kpindi bò nù, kɛ́ e sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ nà wo jòò ná dè va. Nàa wɔ̀yà wúlú nù e kàn wòló wó dè mànɔwɔnù, kɛ́ e sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ nà wo jòò ná dè mànɔwɔ dɔɔ sanù. 4Na gbǐn kpóŋ nà tùwà nyinɔ tɔla sɛ̀lɛ̀ bɛlɛ bi sɛ̀lɛ̀ gbàà. Ŋwɔnɔ̀ jijì nɛ̀ wɔ̀ sɔ̀nɔ̀ sɔn kɔlɛ̀n e nyùmà wo kpayáà kǐnà. Ŋgàla wɔ̀ seli ve nù e kàn wòló wó ka nà dí sɛlɛ̀ì dè nɛ̀ wo dè mùndí nyinɔ̀ wùlɛ̀ì woi jèe funa kpedeó wo dè jijìì wùlɛ̀ì woi jèe fun. 5Nàa bì lɛkwai soò na tàodéè nù. Lɛ wɔ̀lɔ́ biyóè é dè nà jɔ̀ɔ̀ è ŋwùwá é lɔ̀mà na kulu. Ŋgàla wɔ̀ è tɛmu ya wɔ̀ nɛ̀, "Mǎ nà jàdè sòlì kpedeó ma sa nà jàdè faàìn." 6À nà kewu dè vɛ mu, à nà tɛmu è kulu kálí nù à nɛ̀, "Nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè mii mà nyɔɔ́ɔ̀, ma jìì ŋwààmù ye. De naà wòlu fuyó gbɛ̀ mi nɛ̀nàì yɛ?" 7Na kulu sìɤàì na wúlú nyɔɔ laíò nù wó sedí nà Ŋgàla wɔ tedíì. Nà kulu sìɤàìnù jɛ́ wó nɛdí wo tàodéè wo kìyá falan. Nà suŋwà wò mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ wó funadí Ŋgàla wɔu faàn. 8Jisɛ̀ Kolàì wɔ̀ dè nɔɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì, kǔlú nɛ̀ kɔ̀ɔ̀nù wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ nɛ̀ wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́. 9Nàa nɛ̀ì sɛlɛ siya wùlɛ̀ì èe sa nà ŋgàma gbulúì nù. È ŋwùwà ve na kulúì kewunù Ŋgàla wɔ sɛlɛ kàí soolóè saala nù. Èì nɔɔ̀ kaɤáì júwáà dè é kàìn jìlɛ̀. Wòló wó kándaidí sɛlɛ wòló wòì èì dí wòì ma. 10Saaɤa sa nyɔɔ́ò wó ka Jusíò Ŋgàla sɔ̀áì jòwàì, wòì saaɤà lɛ́ì e sún ji kídí bì é dè nà Ŋgàla bendéè eodè. 11Jusíò wo Saaɤa Sa Kadáà ka nɛ̀mɛ́ò tòyóè bɛ̀nì Ŋgàla wɔ kǐna bóè nù, wɔ saàì saaɤà wòlúò sɛlɛ siíìn ŋwùnù. Kɛ́ wò ka nɛ̀mɛ́ò kpujaíì wo koaíì sa wo bɛ̀nì è bulu póŋ wo kinya è. 12Nyɔìŋ nɔɔ̀ wo sadí Jisɛ̀ wɔ̀ pɛ́ jɛ gbàáà nù wɔ falan, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wɔ tòyóè sa wòlíì wòì nàndí. 13À nà wolo jɛ̌ɛ̀ nù é dí nà koaíì bɛ̀ wɔ bò, à wɔ wo jòò wò fèì nà dè. 14Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, jɛ gbàà gbǐn èì nà jɔ̀ɔ̀ dè tàode wɔ̀lɔ́ nù é dè ve e dí wɔ́. À dè jɛ gbàáà de kìinù é dè ji jìnù. 15À nà kewu dè vɛ à dè Ŋgàla bèjì sànyà gbǐn nù, è dè nà saaɤáà Jisɛ̀ wɔ̀ faàìn nù. Wɔ̀lɔ́ e nu saáì dè, à dè wɔi saaɤa saàì wɔ́ nà nùu wòíì nù dɔ̀ɔ̀ èè dè à dè wɔ kaja wɔ̀ wɔ̀ dè nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ 16Sɛlɛ kàí nɛ̀ e kanàì dè ei mà, e díwòò èe tì nà wúlú nù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, saaɤáì dè nì é ka Ŋgàla kulu lɔ̀mà. 17Nàa sa na wòlu wúlú nyɔɔ́ò wòì jàdè wúlú. Nà nɛ̀ wɔ̀lɔ́ wó tɛmu ve è. Wò ka nau jìjà kìi wŏ lɔ̀ɔ̀n, èé wó dè wòlù wo funa wo jòwóè kɔlɛn kɔlɛ́ìn túúlé Ŋgàla sǐn ku. È dè má nà nyìnì má wo wòì èì, wò jòwàì ve kulu de tili. Èì má edèè de, wò jòwàì ve sǐn de mùwà ŋwɔnɔ̀ dɔ̀ɔ̀ ě nàì mà. 18Nà dè nɔɔ̀ Ŋgàla sɔ̀ nà ŋwùnù. À funàì à nɛ̀ nà kulúì ei kalàìŋ, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, à jàvá á dè sɛlɛ ŋgàmáà nɛ̀ sɛlɛ́ì gbǐn nù á ka è nɛ̀. 19Ŋwɔnɔ̀ mà dè naà na gbǐn kpóŋ nai fɛlɛ̀nù nà sɔ̀ Ŋgàla dí tìti wɔ̀lɔ́ wɔ̀ bùwà mi tiya jèè na bò. 20Ŋgàla wɔ̀ dí nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì dè júwà yá falan jɔ̀ɔ̀. Wɔ̀ wɔ̀ dè bɛya bɛya eu Jìjà Kìi Nyɔ̀ɔ̀ Gbàáà bɛya bɛyáò ŋwùnù, wɔ faláàn saala nù, é mùwàì wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ sɛlɛ nu dùmàì wòíì eodè. Ŋgàla wɔ́ ka kulu lɔ̀mù ni wɔ nì nà lɛ́ì gbǐn ná jàvà è, wɔ̀lɔ́ na nɛ̀ wɔ kului sɛ̀lɛ̀ faàòn, ŋwɔnɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ̀ faàìn nù wɔ nɛ̀nàì nà wɔ̀lɔ́ é ka wɔ̀ kulu lɔ̀mà faàòn. Ŋwɔnɔ̀ bɛlɛ bi gbàà è dè nɔɔ̀ Jisɛ̀ wɔ̀ì wɔ́wɔ̀wɔ́. È dè nyɔìŋ. 22Mà dè nai fɛlɛ̀nù, mì biò nà, nà tuwà nɔidè kulu kálí nù, wòlu kulu kálà tedí wɔ̀lɔ́ eu. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, jàkun wɔ̀lɔ́ má sàada è nà bò èì nù buwa. 23Mà jàvá ná sì è wɔ̀lɔ́ wò nà bíɔ̀ Temetè kpindi bóè nù sa ya. È dè má wɔ̀ bùwà má jì, à wɔ̀ sɔn à jì ve na wòi nì. 24À te na wòlu wúlú nyɔɔ́ò gbǐn kpóŋ wòì e kanàì dè Ŋgàla wɔ faàn jèe wòlúò gbǐn kpóŋ. Ŋgàla wɔ faàn jèe wòlúò wó wolòì Ételè wò te na gbǐn wòì. 25Ŋgàla wɔ nɛ̀ na gbǐn nàì wɔ sɛlɛ kàí soolóè faàòn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\