Ibulù 2

1Dɔɔ bulu wɔ ŋwùnù ŋgàmáà á nyìnìó èì, à yá è dè kan kpáán, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve ǎ gbulu wùlɛ̀ nù bɛ̀àì. 2Tedíì Ŋgàla wɔ tedíò sedí è nà gbàin laíò è dedí ŋgàma bulu bulu. Ŋwɔnɔ̀ wòló wòo bidí e bu ŋwànì kpedeó wo nyìnì e wòì, wò bidí sɛlɛ ku saáà sa é dedí kàí wo ŋwùnù. 3Jɛ́ naà à gbɛ̀ ve sɛlɛ nu wolòì è dè má àì má sɛlɛ nu wolo sɛlɛ̀ wɔ̀lɔ́ jàdè faàìn dùmà? Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ bulúì wɔ̀ sepá wɔ̀ kèlìdí e kàn sɛlɛ nu wolo sɛ̀lɛ wɔ̀lɔ́. Ŋwɔnɔ̀ wòló wó nyìnìdí wɔ wòíì èì, wò siyadí è nà, è dè ŋgàma. 4Nyɔìŋ bɛ́ɛ́lɛ́ Ŋgàla wɔ̀ kwalidí wɔni seele wòíì woníì eu, èé wɔ́ nɛdí kului kàlàn sɛ̀lɛ̀ gbààvìì nɛ̀ kului sǔlà sɛ̀lɛ̀ì, e kanàì dè wɔ saba lɛ́ì wɔi Nyináà ka è wòlù nì, mùnɛ̀ jɛ́ é fuìn Ŋgàla bulúì wɔ kulúì nù. 5Tàode dèèle wɔ̀lɔ́ á dè e sɛ̀lɛ tɛmùnù, Ŋgàla wɔ̀ì nɛ̀ wɔ̀ nyàŋgè má è wɔ tedíò wò wò dè ve eu jìja. 6Kɛ́ mùnɛ̀ jɛ́ wó sàadadí è Ŋgàla jàkúìn e dí téŋ wò nɛ̀, "De è dè wòlu fuyó, Óó Ŋgàla, wɔ̀lɔ́ mú gbɛ̀ kulu de kulàì e kàn wɔ̀? De dè wòlu màluŋ jí, mú dè wòlù mu kpáŋá wɔ sɛlɛ ŋwùnù? 7Dúwai kɛlɛ jàdè mu kúladí wɔ̀ nù biyo tedíò wòì. Dɔ̀ɔ̀ kàdí è nù wolo, mù nidí wɔ̀ de kewu nɛ̀ bɛlɛ bi. 8Ŋwɔnɔ̀ mù tùwàdí wɔ̀ kada lɛ́ì gbǐn eu jìjà." È tɛmu è mùndí è nɛ̀ Ŋgàla tùwàdí jijì "Lɛ́ì gbǐn kpóŋ eu jìja nyɔ̀ɔ̀." Wɔ̀lɔ́ e nu saáì èè dè, lɛ́ì gbǐn kpóŋ é dè tàodè. Kɛ́ àì nɛ̀ jijì sa wɔ́ jì lɛ́ì gbǐn eu jìjà dè fáálíìn naà. 9Kɛ́ à dè nɔɔ̀ Jisɛ̀ sanù, Ŋgàla kúladí nɔɔ̀ wɔ̀ biyò nù tedíò wòì dúwai kɛlɛ jàdè. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve Ŋgàla wɔ sɛlɛ̀ kàí soolóè ŋwùnù wɔ falan wòlíì gbǐn ŋwùnù. Ŋwɔnɔ̀ bèjì nɛ̀ bɛlɛ bi èè dè naà wɔ̀ì wɔ mànɔwɔ faláàn ŋwùnù. 10È dè kàí Ŋgàla wɔ́ nyàŋgèdí lɛ́ì gbǐn wɔ̀ ka èì kìi, wɔ kan e gbǐn dè wɔ̀lɔ́ wɔ̀ nɛ̀ì Jisɛ̀ sà ŋwúnaíì wɔ́ dè wòlù wɔ sà è mànɔwɔ́ɛ̀ ŋwùnù wɔ́ sàó è, wɔ̀ nɛ̀ì wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ woni dídɛ̀ɛ̀ dè wɔ bɛlɛ biíì èì. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Jisɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè sɛlɛ nu wolo nyɔɔ́ò gbǐn wo ku gbì nyɔɔ́ɔ̀. 11Wɔ̀ wɔ̀ ka wòlíì Ŋgàla wɔ faàn jèe wolu tùwà, ŋwɔnɔ̀ nɛ̀ Ŋgàla wɔ faàn jèe wòlúò jòò wò Téɔ̀ dè kɔlɛ̀n. Dɔɔ ŋwùnù èì tɛ̀ɛ̀mì dè Jisɛ̀ wɔu wɔ̀ jívai má wò wɔ biò. 12Wɔ̀ ka è Ŋgàla se wɔ̀ nɛ̀, "Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ mú nɛ̀ è mà se ve è mì bíò, mà bèjì ve mù feé gbǐn Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè nu nyɔɔ́ò gbàdàì ve." 13Wɔ̀ ka è tɛmu mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Mà funa ve Ŋgàla wɔu faan." Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ ka mùndí è tɛmu wɔ̀ nɛ̀, "Àa mìí má dè e kanàì dè wóó nyɛ́ɛ́wíò Ŋgàla wɔ́ nìì wò mì ku." 14Èé wóó nyɛ́ɛ́wíò wɔ́ dè wo sɛlɛ tɛmùnù wò wò dè wòlu fuyíì, dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ bulúì wɔ̀ sììón dè wòlu fuyó, wɔ̀ nɛ̀ wo wòlu fuyó dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ wɔníì. Wɔ̀ nɛó wɔ̀lɔ́ dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve wɔ faláàn saaláà nù, nyina siíòn kadáà de kewu dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ falan wɔu jìjà, wɔ nyùmà wɔ de kewúì gbǐn nù. 15Yèlé nì wɔ̀ sadí wòlíì gbǐn sɛlɛ nù wo falan ŋwààmù sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù, wó dedí kɔnyà sɛ̀lɛ̀ nù wɔ́. 16Ŋwɔnɔ̀ ei nde sà saì dè wɔ̀lɔ́ èì Ŋgàla wɔ tedíò de wɔ́ ka wòì màa. Kɛ́ jɛ́ Ŋgàla jàkúìn ka è tɛmu è nɛ̀, "Wɔ̀ ka Ebilayɛɛ̀n wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu nyɔɔ́ò wòì mà." 17Wɔ̀lɔ́ e nu saáì èè dè, wɔ̀ yá dè mùnɛ̀ jɛ́ wɔ̀ bíò wó dè gbulu gbǐn nù, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve wɔ dè wo sɛlɛ kamu nɛ̀ Saaɤa Sa Kadáà wɔ jòwóè nù Ŋgàla ŋwùnù, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve wòlíì wo sɛlɛ siíìn nu tǔn te. 18Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ gbɛ̀ naà wòlúò woi màì nu sɛ ka wo bò jì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ bulúì bɛ́ɛ́lɛ́ wò sɛó wɔ̀ nù wɔ sà mùndí mànɔwɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\