Ibulù 3

1Dɔɔ ŋwùnù mì biò nà, nàí mùndí Ŋgàla wɔ̀ó nà faàn kàlà ya nà kàlà na kulu de kùláà gbǐn Jisɛ̀ wɔ̀ì, wɔ̀í wɔ́ dè de namu nyɔ̀ɔ̀, wɔ dè Saaɤa Sa Kada, á dè Tedí Kàí tɛmùnù e kàn wɔ̀. 2Wɔ̀ deó sɛlɛ kamu nyɔ̀ɔ̀ Ŋgàla sɛlɛ ŋwùnù wɔ́ kàlàdí wɔ̀ faàn wɔ̀ jòwò jòwo wɔ̀lɔ́, mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ Mosè wɔ́ dedí sɛlɛ kamu nyɔ̀ɔ̀ wɔ jòwóè nù Ŋgàla wɔ bóè nù. 3Wò ka bo tawo nyɔɔ bɛlɛ bi e tì bóè bulúì eu. Nyɔìŋ nɔɔ̀ Jisɛ̀ wɔ bɛlɛ dùmà sɛ̀lɛ́ɛ̀ dè gbàà e tì Mosè wɔu. 4Ŋgàmáà nù wòlù nɔɔ̀ wɔ̀ kà bò gbǐn tawo, kɛ́ Ŋgàla wɔ̀ dí lɛ́ì gbǐn tawo ya. 5Mosè dedí sɛlɛ kamu nyɔ̀ɔ̀ wɔ́ dedí jòwònù Ŋgàla wɔ bóè nù. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ tɛmudí sɛlɛ̀ e kàn sɛlɛ́ì Ŋgàla nɛdí è nɛ̀ ve e ku va nu. 6Kɛ́ Kolàì wɔ̀ wɔ̀ dè sɛlɛ kamu Jííjíɔ̀ wɔ́ dè Ŋgàla wɔ bóè ku. Nà à dè wɔ bóè, è dè má à sìɤàì má nà kulu kálíì nù, nɛ̀ mùndí a funàì wɔ̀lɔ́ á kàlà èì kulu. 7Dɔɔ ŋwùnù Ŋgàla Wɔi Nyináà ka è tɛmu wɔ̀ nɛ̀, "È dè má nà nyìnì má Ŋgàla wɔ wòíì èì kɔ̀ɔ̀nù, 8nàa tùwà na kulúì èì tindìŋgìlì mùnɛ̀ jɛ́ nà gbàin laíò nɛdí, wó sòlìdí Ŋgàla wɔ wòi nyìnì, sànyáà nù wɔ́ sɛdí wɔ̀ nù wó dedí sijɛ gbàáà nù. 9Ŋgàla ka è tɛmu wɔ̀ nɛ̀ funù wò sɛdí mì nù jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wó sàdí wɔ̀lɔ́ má nɛdí è tèì kowaa nyìyɛ̀ jàdè. 10Dɔɔ bulu wɔ ŋwùnù mà jìàìdí wòlúò wòì sɛlɛ kulu mà nɛ̀, 'Wo kulúì ka wò gbulúì nù sa wɔ́. Ŋwɔnɔ̀ wòì jàvá wó jì mi kaɤáì júwà.' 11Mà jidí sɛlɛ kulu ma jì kɔ̀lì mà nɛ̀ kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ ě dè ŋwàlà tàvíì nù má nɛó mà nì ve è wò è dè dí feé wó gbɛ̀ ve lɔ̀ɔ̀ìn." 12Mì biò nà, nà kìi na bulu eu, kului siìn, nɛ̀ Ŋgàla funàì sɛ̀lɛ̀ si sòlì nyɔ̀ɔ̀ wɔ̌ jì na tidì dè wɔ nɛ̀ì na sa De Kewu Gbǐn Ŋgàláà jàdè faàìn. 13Nà kálà yii kulu sànya wɔ̀lɔ́ gbǐn nù nɔɔ̀ wó dè e tanù "Kɔ̀ɔ̀nu" sànyáà. 14Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nà gbǐn kpóŋ à Kolàì wò jòò à dè jòwò nù à kan má wɔu faan funa kewu kewúì de, é deó nà jɔ̀ɔ̀ e ku nyɔɔ sepáà nù á funaió wɔ̀. 15Yèlé Ŋgàla jàkúìn ka tɛmu: "È dè má nà nyìnì má Ŋgàla wɔ wòíì èì kɔ̀ɔ̀nù, nàa tùwà na kulúì èì tindìŋgìlì, mùnɛ̀ jɛ́ nà gbàin laíò nɛdí, èé wó sadí Ŋgàla wɔ wòì jàdè wúlú." 16Wòo de wòló wó nyìnìdí Ŋgàla wɔ wòíì èì wo sa è jàdè wúlú? Bulu bulúì nù, wò wò dè wòlúò Mosè wɔ́ gbidí wò ku wo wolo Ijɛ̀ tàvíì nù. 17Wo Ŋgàla jìàìdí wòì sɛlɛ kulu tèì kowaa nyìyɛ̀ jàde? Èì wòló de wó nɛdí sɛlɛ siìn sijɛ gbàáà nù wo bùlù nɔɔ̀ eu wo falan? 18Èé Ŋgàla wɔ́ júwadí bala wɔ̀ nɛ̀, "Wŏ mi bò jì ye wó jì e sún lɔ̀ɔ̀n." Wòo bo siyɛ̀nù wɔ̀ dedí? Èó wòló de wó sadí wɔ wòì jàdè faàn? 19Dɔɔ ŋwùnù à èì ndè sà ya wɔ̀lɔ́ wòì dí Ŋgàla funàì, dɔɔ ŋwùnù wòì dí va bɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\