Ibulù 4

1Ŋgàla wɔ̀ naà e nu kulu tùíì nà ni ya lɔ̀ɔ̀n sɛ̀lɛ dɔɔ ŋwùnù wɔ́ tɛmudí sɛlɛ è kàìn. À nà kìi nà bulu eu vɛ mu, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve, nà sún gbǐn wòlù ě nà kamu, wɔ nɛ̀ì à sòlì nu kulu tu dɔɔ jàde faain dùma ŋwùnù. 2Èì de soolo sɛ̀lɛ̀ de, à Tedí Kàí èì nyìnì ya, mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ wò pɛ́ wó nyìnìdí èì. Wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ va nù nyɔɔ́ò nyìnìdí tedíì èì, kɛ́ wòì dí e sunumà wolo, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòì dí è jàdè faàìn dùmà Jisɛ̀ wo funai gbulu nù. 3Nàí á funàì, à dè lɔ̀ɔn bɛ jìnù díì Ŋgàla wɔ́ nidí nà è nu kulu tùíì. È dè nɔɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ wɔ́ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Mà jidí sɛlɛ̀ kulu ma jì kɔ̀lì mà nɛ̀, 'Wŏ tàvíì nù ŋwàlà ye feé má dedí wòlù ma nì e dí wò lɔ̀ɔn ŋwùnù.' " Wɔ̀ tɛmudí wɔ̀lɔ́ jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ jòwóè kàdí dè kàla, e wolo tàodéè nyàŋge sànyáà eu. 4Ŋgàla jàkúìn dídɛ̀ɛ̀ tɛmu sɛlɛ̀ e kàn kùlùì dɔ́wɔ́ò è nɛ̀, "Ŋgàla wolodí wɔ jòwóì gbǐn èì kùlùì dɔ́wɔ́ɛ̀ eodè wɔ lɔ̀ɔ̀n." 5Wò tɛmu mùndí sɛlɛ kɔlɛ́ɔ̀n wò nɛ̀, "Wŏ tàvíì nù ŋwàlà ye, feé má dedí wòlù ma nì è wò lɔ̀ɔn ŋwùnù." 6Wòló wò sepá wó nyìnìdí Tedí Kàí èì, wòì dí tàvi dɔ̀ɔ̀ nu bɛ̀ lɔ̀ɔn ŋwùnù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòì dí è funàì. Gbulu dè naà e dí wòlù wùlɛ́ò ŋwùnù wɔ̀lɔ́ wɔ bɛ̀ tàvi dɔ̀ɔ̀ nù lɔ̀ɔn ŋwùnù. 7È dè ŋgàma Ŋgàla wɔ̀ mùndí sànya wùlɛ̀ ni ya, wɔ̀lɔ́ wɔ́ jívàì "Kɔ̀ɔ̀nù." Tèì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ kàdí tì, wɔ̀ tɛmudí sɛlɛ̀ Dèèvé faàìn nù Ŋgàla jàkúìn nù á kɔ̀ìon e wòì nù. È nɛ̀, "Nà nyìnì má Ŋgàla wɔ wòíì èì kɔ̀ɔ̀nù, nàa tùwà na kulúì èì tindìŋgìlì." 8Èe deo má Jasùwɔ̀ nì wòlúò lɔ̀ɔ́ɛ̀n Ŋgàla wɔ́ nidí e nu kulu tùíì, Ŋgàla wɔ̀ɔ jidí mùndí siyɛ e kàn sànyà wùlɛ̀. 9Mùnɛ̀ jɛ́ é dè bɛ́ɛ́lɛ́ nyɔìŋ, lɔ̀ɔn sànyà dè nɛnɛ̀ e dí Ŋgàla wɔ wòlúò ŋwùnù mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla lɔ̀ɔ̀n dí kùlùì dɔ́wɔ́ɛ̀ eodè. 10Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ dùmà ve lɔ̀ɔ̀n sɛ̀lɛ dɔ̀ɔ̀ jàdè faàìn, e nyɔɔ́ɔ̀ lɔ̀ɔ̀n ve e sún wɔ kanúì jɔ̀ɔ̀, mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ Ŋgàla wɔ́ lɔ̀ɔ̀n dí e sún wɔ jòwóè nù. 11À nà kewu dè vɛ mu nà bɛ́ɛ́lɛ́ à bɛ̀ dí dɔ̀ɔ̀ lɔ̀ɔn ŋwùnù. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve nà sún gbǐn ǎ va de ŋwàlà sòlì èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, à deó woi nyìnì sòlì nyɔ̀ɔ̀ò mùnɛ̀ wò. 12Ŋgàla wɔ wòíì dè e dí, ŋwɔnɔ̀ è dè jòwònù bulu kàí fɔ́ɔ́n. Ŋwɔnɔ̀ è bì tɛɛmu e tì dɛ funú ŋwɔ̀ì sɔn eu. Èe ŋwúnù lɛ sún gbǐn nù. È kà è seli e kamu wòlu kulu de kùláà gbǐn nɛ̀ wɔ nyináà. E bɛ̀ mùndí feé kwa kànàì nɛ̀ kwa nu nɔ̀ì wó kà gbàdàì. È ka sɛlɛ nu seli e kàn wòlíì wo kului nu sɛ̀lɛ́ì e kanàì dè wo kulu de kùláà. 13Sɛlɛ sún gbǐn èì Ŋgàla wɔi kìimùì gbɛ̀. Tàode sɛ̀lɛ́ì sún gbǐn èì kìimu nù dè, è dè nɔɔ̀ dè fun nù kpáú wɔ̀ sǐn ku. Nà gbǐn kpóŋ à yá nà nɛ̀lɛ́ì kɔlɛn kɔlɛ́ìn túúlé funà wɔ̀ sǐn ku. 14Dɔɔ ŋwùnù Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ̀ wɔ̀lɔ́ é dè nà jɔ̀ɔ̀, à nà kan e dí dè vɛ mu kpáán. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀, Jisɛ̀, wɔ́ dè Saaɤa Sa Kada Gbàáà nà ŋwùnù wɔ̀ó wɔ̀ Te bò bi ya. 15Nà Saaɤa Sa Kadáà wɔ̀ì wòlù dè wɔ̀lɔ́ wɔ̀ɔ ka nà jààsɛŋ bàlà nà jainu nyíní sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù. Wò sɛdí nà Saaɤa Sa Kadáà nù gbulúì gbǐn nù mùnɛ̀ jɛ́ wó ka nà nɛ̀, kɛ́ wɔ̀ì dí sɛlɛ siìn gbǐn nɛ̀. 16À nà kálí kulu vɛ mu, à nà bɛ̀ Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù, feé sɛlɛ kàí soolóè dè, funù à sà ve jààsɛŋ bàlà e kanàì dè sɛlɛ̀ kàí soolóè à jàvà má ei mà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\