Ibulù 5

1Saaɤa Sa Kada gbǐn wɔ̀ gbàíòn wò wò ka wɔ̀ faàn kàlà wɔ̀ jòwàì Ŋgàla wɔ̀ì wo ŋwùnù, wɔ̀ tiya saba lɛ́ì, wɔ̀ sa saaɤà wo sɛlɛ siíìn ŋwùnù. 2Wɔ̀ sì wòló kamu kàí wó ka sɛlɛ siìn nɛ̀ ŋwɔnɔ̀ wòì wɔ̀lɔ́ sì é dè kàí, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ bulúì wɔ jainu nyíní nyinìì dè. 3Wɔ̀ɔ ka nɔɔ̀ saaɤà sa wòlúò kɔlɛ̀n wo sɛlɛ siíìn ŋwùnù, kɛ́ wɔ̀ ka è sa wɔni sɛlɛ siíìn pɛ́ ŋwùnù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ jainúì nyínì nyinìì dè. 4Wòlù èe ka wɔ bulùì faàn kàlà wɔ̀ dè Saaɤa Sa Kada. Ŋgàla nɔɔ̀ wɔ̀ ka wòlù faàn kàlà e nyɔɔ́ɔ̀ kìyá Saaɤa Sa Kada dè, mùnɛ̀ jɛ́ wɔ́ kàlàdí Elɔ̀ŋ faàn. 5Nyɔìŋ nɔɔ̀ Kolàì wɔ̀ì dí wɔ bulùì Saaɤa Sa Kada tùwà. Kɛ́ Ŋgàla sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Mù mù dè mi Jí Jííjíɔ̀, kɔ̀ɔ̀nù mà dè naà mù Te." 6Wɔ̀ tɛmudí è mùndí dídɛ̀ɛ̀ Ŋgàla jàkúìn nù wɔ̀ nɛ̀, "Mù dè ve saaɤa sa nyɔ̀ɔ̀ wɔ́wɔ̀wɔ́, mùnɛ̀ jɛ́ Mɛ̀kisìdɛ̀ wɔ́ dedí saaɤa sa nyɔ̀ɔ̀." 7Èé Jisɛ̀ wɔ́ deó tàode jɛ wɔ̀lɔ́ nù, wɔ̀ bió Ŋgàla wɔi sŏàì wɔ́ gbɛó wɔ sɛlɛ nu saì falan jɔ̀ɔ̀. Ŋgàla tuwaó nɔidè wɔ wòíì eu, wɔ Ŋgàla ŋwààmù sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù. 8Ŋwɔnɔ̀ jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ́ deó Ŋgàla wɔ Jí Jijìì, wɔ mànɔwɔ sa sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù wɔ̀ kpɛón wòi nyìnì sɛ̀lɛ̀. 9Sɛlɛ́ɛ̀ ŋwùnù wɔ́ jidí wɔ́ kàdí e wúlú kwala, wɔ̀ dedí naà wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ sɛlɛ nu wolóè e kɔ̀ɔ wòló gbǐn ŋwùnù wó ka wɔ wòì nyìni. 10Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn wɔ̀ dè Saaɤa Sa Kada, mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ Mɛ̀kisìdɛ̀ dedí saaɤa sa nyɔ̀ɔ̀. 11Màa gbɛo sɛlɛ̀ tɛ̀gbɛ̀lɛ tɛmùì e tì sɛlɛ wòló wou. Kɛ́ è dè sɛlɛ kewu kewu a saàì sɛlɛ wɔ̀lɔ́ è nù nàì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, na sɛlɛ̀ ei nde sa juwa kɛ́ɛ́lɛ́. 12Nàa yaó sɛlɛ siya nyɔ̀ɔ̀ò dè ya wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́. Kɛ́ kɔ̀ɔ̀nù dè kɔ̀ɔ̀núì bɛ́ɛ́lɛ́, kɛní wòlù è yá e dí de wɔ dè na sɛlɛ siya e kàn Ŋgàla wɔ tedíì e sɛlɛ siya ku nyɔɔ́ɔ̀. Èé nàì nɛ̀ wa jìai tili, kɛní nà yá nɛnɛ̀ nyàli nya dè. 13Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ ka nya, wɔ̀ dè nɛnɛ̀ jí de namu namu wɔ̀lɔ́ wɔ̀ì sɛlɛ kàí nɛ̀ sɛlɛ siìn wo tidíì sì. 14Kɔlɔ́ wa dè kpakolo ŋwùnù, wòí wò sɛlɛ kpɛn ya, wò sì sɛ̀lɛ kàí nɛ̀ sɛ̀lɛ siìn wo kɔya sɔn tidíì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\