Ibulù 6

1À nà gbaya faàìn nù a kamu è vɛ, à nà gbì naà sɛ̀lɛ bulu bulu siyàì, à wolo wóó nyɛ́ɛ́wìò làwòì nà Kolàì wɔ sɛlɛ siyáà nù. Ài mùndí bo dèèlè dè su ye, sɛlɛ siíìn bude kuni ŋwùnù é ka falan sɛ̀lɛ̀ wòlù jà. Àa na su bo dèèlè dè sɛlɛ wòló ŋwùnù. Ŋgàla wɔ funàì sɛ̀lɛ̀, 2sɛlɛ siya e kàn wòlu wúlú Ŋgàla nímí kwali sɛ̀lɛ̀, wòlu wúlú faan gbǐlà sɛ̀lɛ̀, falan wòlúò de dɔ sɛ̀lɛ̀ e kanàì dè wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ sɛlɛ nu seli sɛ̀lɛ́ɛ̀. 3À nà gbaya faàn nù à kamu è. À gbɛ̀ ve wɔ̀lɔ́ nɛ̀ì Ŋgàla ŋwuni má è. 4Wòló wòó Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ bu wolo ya, e dí kewu kewùì dè wòlù nyìnì wò jèè, wo nì wo sɛlɛ siíìn budè ku. È ku nyɔɔ sepáà nù, wò deó Ŋgàla wɔ dí de mɔ̀lì mɔ̀líì nù, wò sɛó Ŋgàlaò jɛ saba lɛ́ɛ̀, wo sà mùndí Ŋgàla Wɔi Nyináà woníì. 5Wò dí sɛlɛ̀ kpɛn ya e kàn jɛ́ Ŋgàla wɔ wòíì dè kàí, wo sà mùndí tàode dèèléè e de kewúì èì ndè. 6Ŋwɔnɔ̀ wò Ŋgàla wɔu faàn funà sɛ̀lɛ̀ nù faàn sa ya. E dí kewu kewùì dè naà wòlù nyìnì wò jèè wo nì wo sɛlɛ siíìn budè ku, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wò dè naà mùndí Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀ kpagbànù tíì eodè wo dè wɔ tɛ̀ɛ̀mi kama gbani tidì. 7Níì é ka tàvíì eodè kwali e bɛ̀ è jàdè e nɛ̀ì gbàlɛ́ɛ̀ nyàŋgè tàvíì eodè kùla nɛ̀ nyɔɔ́ɔ̀ ŋwùnù, Ŋgàla gbɛ̀lɛ̀ ve tàvi dɔ̀ɔ̀. 8Kɛ́ è nyàŋgàì má wóí nɛ̀ sìnìì, kɛní wòlù èì e jídè gbǐn nɛ̀nàì gbɛ̀. È dè ve sɔni gbulu eodè, ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla sɔni má è, è kwala ve e wúlú káàn nù. 9Nà bàde kàíò, jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ á dè siyɛ̀nù yèlé e kàn nà, à sì è à nɛ̀ na nɛ̀lɛ̀ èì siìn dè yèlé. À sì è à nɛ̀ Ŋgàla wɔ̀ nà gbɛ̀lɛ̀ ya gbulu kàí nù, ŋwɔnɔ̀ dɔ̀ɔ̀ èè sa nà sɛlɛ̀ nù. 10Ŋgàla wɔ̀ì woya dè. Jòwóè ná jòwò è e díwòò ě wɔ̀ wúlú nù tì, kpedeó e kève jàváà dè ná siyaó è wɔ ŋwùnù, ei màáà nù ná nió, ŋwɔnɔ̀ ná dè nɛnɛ̀ e wɔ̀ gbàíòn ninù. 11Wɔ̀lɔ́ bulu bulúì á jàvá ná nɛ̀ è èè dè, na kɔlɛn kɔlɛ́ìn nà sìɤàì Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ bu è sìɤàìnù na nɛ̀ nani tàodéè. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve sɛ̀lɛ wòló na kulu dè èì e kànàì eu. 12Àì jàvá ná jì fɔɔlɔ nyɔ̀ɔ̀ò dè. Kɛ́ à jàvá ná wolàì wòló wó funàì Jisɛ̀, ŋwɔnɔ̀ wo kulu é kálìì. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wo sà wɔ̀lɔ́ Ŋgàla nidí e nu kulu tùíì. 13Èé Ŋgàla wɔ́ dedí Ebilayɛɛ̀n nu kulu tùnù wɔ̀ júwadí bala, wɔ̀ nɛ̀ wɔ̀lɔ́ wɔ́ nìì e nu kulu tùíì wɔ̀ nɛ̀ ve è. Èé wòlù gbǐn èì va de wɔ̌ jì wɔu tì, wɔ̀ júwadí wɔ baláà wɔ bulu wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ nù. 14Wɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Mà nió mù e nu kulu tu, mà nɛ̀ mà gbɛ̀lɛ̀ ve mù, ma tùwà mù kɔ̀lɔ́ɛ̀ nù gbàà." 15Ebilayɛɛ̀n wɔ kulu kálí kálìì dedí, dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ sàdí wɔ̀lɔ́ Ŋgàla wɔ́ nidí e nu kulu tùíì. 16Wòlù dè má bala júwànù wɔ̀ ka wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ nyɛlɛ́ɛ̀ jíví wɔ́ tìì wɔu. Ŋwɔnɔ̀ bala júwáà ka mɛndɛ́ì gbǐn kpóŋ dè tìnì wòlíì tidì. 17Ŋgàla jàvàdí wɔ nɛ̀ è wòló wó dedí wòlù wo sà wɔ̀lɔ́ e nu kulu tùíì, wo sà èì ndè kàí fɔ́ɔ́n wɔ̀lɔ́ wɔ̌ wɔ bala júwàì wòíì èì dìnàì. Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ kanaidí baláà nɛ̀ e nu kulu tùíì dè. 18Àa lɛ̀ì sɔ́òn wó dè mu, wòló wòì ei dìnàì gbɛ̀, ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla wɔ̌ duulì tɛmu é kàìn. Nàí naà à Ŋgàla bo simɛ̀ bɛ̀nù ya wŏ jì nà jídè nɛ̀nàì, à naà kulu kálí ya tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà wɔ̀lɔ́ à kan ei kulu kàláà dè kpáán, wɔ̀lɔ́ wó dùmà naà è nài ku. 19Kului kàla wɔ̀lɔ́ dè nà jɔ̀ɔ̀ mùnɛ̀ kpaduwà nà lɔ̀ɔn fɔŋwúì ŋwùnù. Nu kulu tu wɔ̀lɔ́ è ka Ŋgàlaò jɛ gbɛ̀lɛ̀ bóè e ŋwɔu jújúì nù tì, e bɛ̀ Ŋgàla wɔ kǐna bóè nù. 20Jisɛ̀ wɔ̀ dí va bi ya nài ku nɛ̀ mùndí nà nyɛlɛ́ì nù. Wɔ̀ dè naà Saaɤa Sa Kada wɔ́wɔ̀wɔ́, mùnɛ̀ saaɤa sa nyɔɔ́ɔ̀ Mɛ̀kisìdɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\