Ibulù 7

1Mɛ̀kisìdɛ wɔ̀lɔ́ wɔ̀ wɔ̀ dedí kadáà Selɛ̀n tàvíì eu jìjà, wɔ dè mùndí saaɤa sa nyɔ̀ɔ̀ De Kewu Gbǐn Ŋgàláà ŋwùnù. Èé Ebilayɛɛ̀n wɔ́ dedí kɔ̀ɔn gbàa eodéè wolonù feé wɔ́ javadí kadaíò, nɛ̀ Mɛ̀kisìdɛ̀ sɔn wò gbàdàìdí, Mɛ̀kisìdɛ̀ wɔ gbɛ̀lɛ̀ wɔ̀. 2Lɛ́ì kíínɛ́í Ebilayɛɛ̀n sadí è kɔ̀ɔ́ɛ̀n nù, wɔ̀ tùdí e koai kowaa Mɛ̀kisìdɛ̀ jɔ̀ɔ̀. (Mɛ̀kisìdɛ̀ nyɛlɛ́ɛ̀ nu saáì dè sɔn. Ku nyɔɔ sepáà e nu saáì dè "Telembo Kadáà," ŋwɔnɔ̀ èé wɔ́ dedí kadáà Selɛ̀n tàvíì eu jìjà, wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ nu saáì dedí mùndí "Wòlu kulu lɔ̀ma kadáà.") 3Sɛ̀lɛ laà èì e dí de e kàn Mɛ̀kisìdɛ̀ wɔ̀ téɔ̀ kpedeó wɔ̀ núɔ̀, kpedeó wɔ gbàin laíò bɛ́ɛ́lɛ́. Wòlù èì sɛlɛ̀ sì e kàn wɔ kɔ̀ma sànyáà kpedeó wɔ falan sànyáà bɛ́ɛ́lɛ́. Wɔ sɛlɛ̀ wolàì Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀, wɔ̀ sìɤàì ve saaɤa sa sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù wɔ́wɔ̀wɔ́. 4Nà e dí sà ya mu, jɛ́ Saaɤa Sa Kada wɔ sɛlɛ̀ dedí gbàà. Lɛ́ì gbǐn nà Ŋgàla wòlu laáà Ebilayɛɛ̀n, lɛ́ì gbǐn wɔ́ sadí è kɔ̀ɔ́ɛ̀n nù, mù tèì má è nù kowaa, wɔ̀ nidí e koai kɔlɛ̀n Mɛ̀kisìdɛ̀ ku. 5Wòló wó dè Livàì wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu nyɔɔ́ò wò wò dè saaɤa sa nyɔɔ́ò kaɤáà é se è wò, wò sa Esulɛ nyɔɔ́ò kɔlɛn kɔlɛ́ìn jɔ̀ɔ̀ lɛ̀ì koai kowaa. Dɔ̀ɔ̀ e nu saáì dè wò sa è wo bulu wo tàvíì e nu nyɔɔ́ò jɔ̀ɔ̀, jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wò pɛ́ wó dè Ebilayɛɛ̀n wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu wóó. 6Mɛ̀kisìdɛ̀ wɔ̀ì dí Livàì wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nù wolo, kɛ́ wɔ̀ sadí lɛ̀ì koai kowaa Ebilayɛɛ̀n jɔ̀ɔ̀ wɔ gbɛ̀lɛ̀ wɔ̀ wɔ̀í wɔ́ sàdí Ŋgàla wɔ nu kulu tùíì. 7Mɛndɛ gbǐn èì sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nù de, wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ ka wòlù gbɛ̀lɛ̀ wɔ sɛlɛ̀ dè gbàà e tì wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔu wɔ́ ka wɔ̀ gbɛ̀lɛ̀. 8À bɛ̀àì má saaɤa sa nyɔɔ́ò bò, wó ka lɛi koai kowaáà ku kamu wò ka falan. Kɛ́ Mɛ̀kisìdɛ̀ wɔníì, wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ ka lɛi koai kowaáà ku kamu, wɔ̀ dè tàodè wɔ́ mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla jàkúìn ka è tɛmu. 9Èé Ebilayɛɛ̀n nidí lɛ̀ì koai kowaáò Mɛ̀kisìdɛ̀ ku, à gbɛ̀ taìn Livàì (wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu nyɔɔ́ò wó bidí lɛi koai kowaáò ku kamu) wɔ̀ nidí è wò pɛ́ ŋwùnù. 10Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wòì nɛdí Livàì kɔ̀mà, wɔ̀ kàdí Ebilayɛɛ̀n kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu nyɔ̀ɔ̀ dè, dɔ̀ɔ̀ kìyá Mɛ̀kisìdɛ̀ gbàdàì. 11Kaɤáà jidí Esulɛ nyɔɔ́ò bò Livai nyɔɔ́ò saaɤa sa dúwáì nù. Èe deo má Livai nyɔɔ́ò feleŋge èì wòì dè, kɛní saaɤa sa nyɔɔ wùlɛ̀ èe jidí jì, wɔ̀lɔ́ wɔ́ deó saaɤa sa nyɔ̀ɔ̀ mùnɛ̀ Mɛ̀kisìdɛ̀. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ì dí saaɤa sa nyɔ̀ɔ̀ de mùnɛ̀ jɛ́ Elɔ̀ŋ dedí. 12Ŋwɔnɔ̀ è dè má saaɤa sa kɔlɔ́ɛ̀n dìnàì má èì, kaɤa bɛ́ɛ́lɛ́ è yá èì dìnàì. 13Ŋwɔnɔ̀ nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ ŋwùnù wó tɛmudí sɛlɛ wòló gbǐn, wɔ̀ wolo kɔ̀lɔ̀ wùlɛ̀ nù, ŋwɔnɔ̀ wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ sún gbǐn èì nɛ̀ saaɤa sa jòwò jòwò Ŋgàla wɔ bendéè kudè. 14Wòlíì gbǐn wò sì è wò nɛ̀ wò kɔ̀màdí na Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Judà wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nù. Mosè wɔ̀ì dí kɔ̀lɔ wɔ̀lɔ́ é nyɛlɛ jíví èé wɔ́ dedí siyɛ̀nù e kàn saaɤa sa nyɔɔ́ò. 15Sɛlɛ́ɛ̀ ei nde sà saì dè naà kàí fɔ́ɔ́n, wɔ̀lɔ́ saaɤa sa nyɔɔ wùlɛ̀ wɔ̀ naà ja wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè mùnɛ̀ Mɛ̀kisìdɛ̀. 16Wòì nɛ̀ wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu nyɔɔ́ò dedí saaɤa sa nyɔ̀ɔ̀ò, kɛ́ wɔ saaɤa sa nyɔɔ dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ wolodí de kewúì jɔ̀ɔ̀, wòlù èì e lɔ̀ɔn fɔŋwúì nu nyùmàì gbɛ̀. 17Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla jàkúìn ka è tɛmu è nɛ̀, "Mù dè ve saaɤa sa nyɔ̀ɔ̀ wɔ́ mùnɛ̀ jɛ́ Mɛ̀kisìdɛ̀ dedí saaɤa sa nyɔ̀ɔ̀." 18Dɔɔ ŋwùnù àì kaɤa laáà èì jàdè dè ye mu, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, èì dí nù kewu nɛ̀ mùndí e sɛlɛ̀ èì wúlú bi. 19Mosè wɔ kaɤáà èì dí lɛ sún gbǐn ei feleŋge saì gbɛ̀. Ŋwɔnɔ̀ kului kàla kàí è ja e saaláà nù á gbɛ̀ Ŋgàla wɔi dàì. 20Dɔɔ ei jèdè, Ŋgàla wɔ bala júwà wòíì dè e dí. Bala júwa wɔ̀lɔ́ towóì èì dí va de, èé wó dedí wòlu wùlɛ́ò saaɤa sa nyɔ̀ɔ̀ò tùwànù. 21Kɛ́ wò tùwàdí Jisɛ̀ saaɤa sa nyɔ̀ɔ̀ bala wòì eu jìjà, èé Ŋgàla wɔ sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ bala júwà ya, ŋwɔnɔ̀ wɔ̌ wɔ kulúì èì dìnàì ye, 'Mù dè ve saaɤa sa nyɔ̀ɔ̀ wɔ́wɔ̀wɔ́.' " 22Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ èè nɛ̀ è, nà sǐn dè ve Jisɛ̀ wɔ̀ì sɛlɛ nu dùmài kàí ŋwùnù. 23Wɔ̀lɔ́ e sɔn tidíì bi nu saai. Wòlúò wó dedí saaɤa sa nyɔɔ́ò, wò tùmùdí èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wò bidí falan dɔɔ ŋwùnù wòì dí wo jòwóè e nù dèì gbɛ̀ wɔ́. 24Kɛ́ Jisɛ̀ wɔ̀ dè tàodè wɔ́, ŋwɔnɔ̀ wɔ saaɤa sa jòwóè sìɤàì ve wɔ̀ jɔ̀ɔ̀, wɔ̌ è wòlù wùlɛ̀ kuni. 25Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ gbɛ̀ ve wòló sɛlɛ nu saì dúwáì gbǐn nù, wòló wó bɛ̀ ve Ŋgàla bò wɔ faàìn nù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ dè tàodè wɔ́wɔ̀wɔ́, wɔ dè Ŋgàla wɔi fɛlɛ̀ wo ŋwùnù. 26Jisɛ̀ mu, wɔ̀ wɔ̀ dè nà Saaɤa Sa Kadáà wɔ́ ka nà, nà kpáŋáì gbǐn nù sa. Wɔ̀ wɔ bulùì faan jèè dùmà ya Ŋgàla ŋwùnù, feleŋge èì wɔ̀ì dè kpedeó sɛlɛ siìn kève wɔ̀ì dè. Ŋgàla gbayaó wɔ̀ wɔ jojɛ. 27Wɔ̀ì Saaɤa Sa Kadaíò wolàì. Wɔ̀ì saaɤa sa bi ye sànyà gbǐn nù wɔ bulu wɔ sɛlɛ siíìn sepá ŋwùnù kpedeó wòlúò wo sɛlɛ siíìn ŋwùnù. Wɔ̀ dí saaɤáì gbǐn kpóŋ nu kɔlɛ̀n saai ya èé wɔ́ saaidí wɔ bulùì saaɤà. 28Wòló wó bidí wo Saaɤa Sa Kadai tùwà Mosè wɔ kaɤáà nùu wòíì eodè, feleŋge dedí wòì. Kɛ́ Ŋgàla wɔ nu kulu tùíì, e gbì wɔ bala júwà wòíì èì, wɔ̀lɔ́ é jidí kaɤáà ei jèè, èè kàlàdí wɔ̀ Jííjíɔ̀ wɔ̀ì faàn wɔ̀lɔ́ feleŋge èì wɔ̀ì dè wɔ̀ kwaladí sɛlɛ́ì gbǐn wúlú Ŋgàla jàvàdí wɔ nɛ̀ì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\